by intwenwork

Slides
147 slides

EFT Kézikönyv.pdf

Published May 10, 2013 in Business & Management
Direct Link :

EFT Kézikönyv.pdf... Read more

Roger Callahan - Gary Craig EFT technika


A technikát Roger Callahan tanítványa Gary Craig fejlesztette ki az 1990-es évek közepén a gondolatmező Terápiából (TFT)

Read less


Comments

comments powered by Disqus

Presentation Slides & Transcript

Presentation Slides & Transcript

© Gary Craig @ www.emofree.com Hungarian translation © Csontos çgnes 2007@ www.emotionalfreedom.net 1 AZ ƒFT (ƒrzelmi Felszabadul‡s Technika) KŽzikšnyve Ford“totta: Csontos Ëgnes @ www.emotionalfreedom.net A ford“tˆs Gary Craig EMOTIONAL FREEDOM TECHNIQUES 6. kiad‡sa alapj‡n kŽszŸlt ƒrzelmi Felszabadul‡s Technika A megdšbbent Žrzelmi felszabadul‡s mŽlyrehat— fizikai gy—gyul‡st hoz. - az orvos szerint is - Minden problŽm‡ra alkalmazhat—, mint pŽld‡ulÉ.. É..F‡jdalomcsillap’t‡s É..FŽlelmek & F—bi‡k É..DŸh/MŽreg É..Allergi‡k É..K‡ros SzenvedŽlyek É..LŽgzŽsi ProblŽm‡k É..Fogy‡s É..VŽrnyom‡s ProblŽm‡k É..Szorong‡s Old‡sa É..Kapcsolati ProblŽm‡k É..Trauma Old‡sa É..N i ProblŽm‡k É..Depreszi— É..Gyerek ProblŽm‡k É..Iskolai-, Sport- Žs Sexu‡lis Teljes’tmŽnyt ƒrint ProblŽm‡k É..Sœlyos BetegsŽgek ( a MigrŽnt l a R‡kig bez‡r—lag) ÒEgy nap az orvosi szakma r‡Žbred majd arra, hogy a betegsŽgek 85 %-nak a megoldatlan Žrzelmi problŽm‡k a f kiv‡lt— okai. Amint ezt a tŽnyt elfogadj‡k, k is Ð ak‡rcsak Žn m‡r most - az ƒFT m—dszert haszn‡lj‡k majd legf bb gy—gy’t— eszkšzŸkkŽnt.Ó - Eric Robins - Az orvostudom‡nyok doktora

© Gary Craig @ www.emofree.com Hungarian translation © Csontos çgnes 2007@ www.emotionalfreedom.net 2 KŸlšnleges †zenet azoknak, akik letšltik ezt a kŽzikšnyvet a web- oldalunkr—l: Ez a kŽzikšnyv egy kiindul‡si pont - egy bevezet - az ƒrzelmi Felszabadul‡s Technik‡ba (ƒFT). Ezenkiv l ez a kŽzikšnyv a kiterjedtebb Žs alaposabb vide—/DVD trŽning kiegŽsz’t je Žs kisŽr kšnyve is, azonban šnmag‡ban nem ad teljes kŽpzŽst. Tanulm‡nyozd ezt az anyagot szorgalmasan Žs alkalmazd az itt leirt technik‡kat magadon Žs ismer seiden, Žs minden val—szin sŽg szerint azonnali, gyakran mŽlyrehat— v‡ltoz‡st fogsz tapasztalni. Ez az amit az ƒrzelmi Felszabadul‡s Technika (ƒFT) biztosithat sz‡modra, b‡r biztosan el fordul majd, hogy minden igyekezet ellenŽre az eredmŽny elmarad. Vajon ebben az esetben miŽrt nem m kšdik..? MiŽrt m kšdik mindenki m‡snak, csak nekem nem..? MiŽrt van az, hogy egyes esetekben a hat‡s tart—s, m‡skor meg nem..? ƒs ’gy tov‡bb... Ezekre a kŽrdŽsekre mind megvan a v‡lasz, de nem ebben a kŽzikšnyvben. A v‡laszokat a rŽszletesebb trŽning Žs a tapasztalat hozza meg. Egy kezd sebŽsz sem tanulhatja meg mestersŽge minden cs’nj‡t-b’nj‡t puszt‡n kšnyvekb l. Arra is szŸksŽge van, hogy tapasztaltabb kollŽg‡k, mesterek munk‡j‡t megfigyelve, magtapasztalva tanuljon Žs emelkedjen mesterfokra. TrŽning vide—ink Žs audio felvŽteleink gazdag forr‡sai annak amit Žn œgy h’vok, hogy ƒFT (ƒrzelmi Felszabadul‡s Technika) mesterfokon. Akik ezt a fokot el akarj‡k Žrni, tov‡bbi kŽpzŽsre lesz szŸksŽgŸk. Ami az ƒFT m—dszer meglep fizikai gy—gy’t— hat‡s‡t illeti Az ƒrzelmi Felszabadul‡s Technika (ƒFT) eredeti a cŽlja az volt, hogy a pszichoter‡pi‡t forradalmas’tsa. Ez a cŽl el is lett Žrve azzal, hogy az ƒFT alkalmaz‡sa a ter‡pia id tartam‡t az el tte szŸksŽges h—napokr—l vagy Žvekr l —r‡kra, s t gyakran percekre csškkentette le. Ezzel p‡rhuzamosan azonban œjra Žs œjra ŽszleltŸk azt a tŽnyt, hogy az Žrzelmi felszabadul‡st mŽlyrehat— spont‡n fizikai gy—gyul‡s is k’sŽri, mint pŽld‡ul l‡t‡sjavul‡s, fizikai f‡jdalom, mint pŽld‡ul fejf‡j‡s megsz nŽse, r‡k okozta f‡jdalom Žs egyŽb szimpt—m‡k csškkenŽse. Ennek oka Ð mi œgy gondoljuk Ð az, hogy az ƒrzelmi Felszabadul‡s Technik‡k a betegsŽgek azon mŽlyebb kiv‡lt— okait cŽlozz‡k meg, amelyeket a nyugati gy—gyit— gyakorlatok tšbbnyire teljesen semmibe vesznek. Az ‡ltal‡nos orvosi gyakorlat pŽld‡ul nemigen foglalkozik

© Gary Craig @ www.emofree.com Hungarian translation © Csontos çgnes 2007@ www.emotionalfreedom.net 3 a test enegia rendszerŽben esetlegesen fen‡ll— zavarral, Žs nem fektet sœlyt az Žrzelmi okokra sem, amelyek ugyanakkor az ƒFT sarkkšvŽt alkotj‡k. êgy h‡t nem csoda, hogy az ƒFT eredmŽnyt Žr el ott, ahol a hagyom‡nyos orvostudom‡ny tehetetlennek mutatkozik. Egyszer en azŽrt, mert mi a felsz’n alatt lŽv okokat cŽlozzuk meg, melyeket eddig teljes egŽszŽben figyelmen k’vŸl hagytak. Amikor ezt az ƒFT KŽzikšnyvet ’rtam, mŽg nem voltam tiszt‡ban azzal, hogy milyen szŽleskšr Žs mŽlyrehat— fizikai gy—gyul‡st vagyunk kŽpesek elŽrni az ƒFT seg’tsŽgŽvel. KšvetkezŽskŽppen a hangsœlyt az Žrzelmi gy—gyul‡sra fektettem, Žs a kŽzikšnyv t‡volr—l sem foglalkozik annyit a dr‡mai fizikai gy—gyul‡sokkal, amennyire ezek gyakoriak Žs amennyit a tŽma Žrdemelne. De mivel ez a kŽzikšnyv annyira hatŽkony oktat— eszkšznek bizonyult, œgy dšntšttem, hogy ink‡bb meghagyom eredeti form‡j‡ban, mintsem œjra ’rjam azŽrt, hogy a fizikai gy—gyul‡sra tšbb hangsœlyt fektethessek. VŽgeredmŽnyben arra kell r‡ŽbrednŸnk, hogy a mŽlyebb okok Žrzelmi Žs energetikai termŽszet ek, Žs ezt b sŽgesen illusztr‡lj‡k az al‡bbi oldalak. Mindazon‡ltal, mintegy emlŽkeztet Ÿl, a kŽzikšnyvben itt-ott beillesztettem fizikai gy—gyul‡sr—l sz—l— referenci‡kat. SzintŽn fontos tudatos’tani, hogy e kŽzikšnyvben le’rt technik‡k nem helyettes’tik a szakszer orvosi ell‡t‡st! MegjegyzŽs terapeut‡k, orvosok, papok, Žs egyŽb hivat‡sos gy—gy’t—k rŽszŽre: Ez a kurzus radik‡lisan eltŽr minden konvencion‡lis technik‡t—l. Megfelel en haszn‡lva ezek a technik‡k megsokszorozz‡k kŽpessŽgedet a gy—gy’t‡sra. Azonban kŽrlek vedd figyelembe, hogy ez a kŽzikšnyv egyar‡nt kŽszŸlt hivat‡sos Žs nem-hivat‡sos gy—gy’t—k rŽszŽre, ezŽrt kšznapi, kšnnyed st’lusban ’r—dott. Az ’r— minden erejŽvel azon volt, hogy ezt a fantasztikus gy—gyit— m—dszert a nagykšzšnsŽggel megismertesse, ezŽrt tudatosan kerŸlte a tankšnyvek kissŽ bonyolult, nehezen Žrthet st’lus‡tÉÉMindazon‡ltal, a szakmabeliek ‡ltal megk’v‡nt pontoss‡g Žs teljessŽg kšvetelmŽnyŽnek a kšnyv minden tekintetben megfelel, mŽg ha itt-ott fel is Ÿd’ti az olvas—t egy-egy metafora, rajz vagy ‡bra. Ez persze a szokv‡nyt—l eltŽr, de az ƒrzelmi Felszabadul‡s Technika is ezt teszi. Ha a megszokottra v‡gysz, nem itt a helyed!

© Gary Craig @ www.emofree.com Hungarian translation © Csontos çgnes 2007@ www.emotionalfreedom.net 4 Hogyan tanulhatjuk meg ezt az anyagot a legkšnnyebben Ez a rŽsz nagyon fontos. Rengeteg id t takar’tasz meg, Žs jelent sen jav’tod hatŽkonys‡godat az az ƒFT terŽn, ha az al‡bbi tan‡csokat megsz’vleled. Emberileg teljesen Žrthet (magam is b n snek vallom magam ebben), ha csak felŸletesen, egyes izgalmasnak l‡tsz— rŽszekre koncentr‡lva nŽzed ‡t ezt a kŽzikšnyvet, Žs azonnal el akarod kezdeni a vide—k tanulm‡nyoz‡s‡t. Hosszœ t‡von azonban ez nem hatŽkony, mert a tananyagot nem a megfelel sorrendben tapasztalod meg. PŽld‡ul sz‡modra œgy t nhet, hogy a kŽs bbi vide— (DVD) kazett‡kon sorozatosan megszegem azokat a szab‡lyokat, amelyekre Žn magam fektettem olyan nagy hangsœlyt a kŽzikšnyvben. Ez azonban nem ’gy van. Mindšssze arr—l van sz—, hogy egy ršvid’tett, de ugyanolyan hatŽkony v‡ltozatot haszn‡lok, amellyel mintegy 50%-al le lehet csškkenteni a kezelŽs it tartam‡t, de ugyanakkor azokra a koncepci—kra Žp’tek, amelyeket a kurzus els rŽszŽben fejtettem ki. EzenfelŸl a szŸksŽges h‡ttŽrtud‡s h’j‡n a specifikus kifejezŽseket, mint pŽld‡ul ãaspektusokÓ, ãpszichol—giai reverzi—Ó vagy ãenergiamŽregÓ, nem fogod tudni helyesen Žrtelmezni. Ha a kurzust az el ’rt sorrendben tanulm‡nyozod, megl‡tod, hogy minden kŽrdŽsre megtal‡lod a v‡laszt Žs minden pont lŽpŽsr l lŽpŽsre kšnnyen Žrthet vŽ v‡lik. KŽt Žvet Žs rengeteg pŽnzt fektettem abba, hogy az ƒFT m—dszert œgy kifejlesszem ki, hogy azt b‡rki kšnnyedŽn megtanulhassa. Teh‡t kŽrlek, tisztelj meg azzal, hogy betartod az el ’rt sorrendetÉ.KŸlšnben is, ez a kšnnyebb tanul‡si m—d! Ha itt is ott is belekapsz az anyagba, csak a saj‡t dolgodat nehez’ted meg. Ugyanœgy, mintha egy kšnyvet œgy pr—b‡ln‡l elolvasni, hogy el szšr az els , majd a nyolcadik, azt‡n a negyedik fejezetet olvasod csak el, gondolv‡n, hogy a tšbbit œgyis tudod. Err l ennyi elŽg is. Hogyan saj‡t’thatjuk el az EFT kurzus anyag‡t a legkšnnyebben Els rŽsz Ð Az alapok 1. El sz r is - a sorrendet betartva - olvasd el a kŽzikšnyv els rŽszŽt. Ez mŽg abban az esetben is fontos, ha Te m‡r gyakorlott terapeuta vagy, hiszen a kŽzikšnyv tov‡bbi fejezetei azokra a gondolatokra Žs terminol—gi‡ra Žp’tenek, amelyeket az els rŽszben kifejtettem. Az els rŽsz f fejezetŽnek c’me ãAz alapreceptÓ. Ez a fejezet rŽszletesen le’rja az ƒFT rutin gy—gy’t— m—dszerŽt, Žs ez az az alap, amelyre minden

© Gary Craig @ www.emofree.com Hungarian translation © Csontos çgnes 2007@ www.emotionalfreedom.net 5 m‡s ŽpŸl. Mindazon‡ltal, amint ezt a m‡sodik rŽszben l‡tod majd, nem tœl gyakran fordul el , hogy a teljes Alapreceptet szŸksŽges alkalmaznod. Majdnem mind’g elegend egyik vagy m‡sik ršviditett verzi—t haszn‡lni. De ahhoz, hogy a ršvid’tett kezelŽseket a leghatŽkonyabban tudd haszn‡lni, Žs az ƒFT mesterŽvŽ v‡lhass, a teljes Alapreceptet tškŽletesen el kell saj‡t’tanod. Amikor elolvastad as els rŽszt, mŽg ne kezdj bele a m‡sodik rŽsz olvas‡s‡ba. Ez csak kŽs bb kšvetkezik. 2. El szšr tanulm‡nyozd ‡t az els rŽszhez tartoz— vide—kat. H‡rom ilyen vide—/DVD van a programban, Žs arr—l ismered fel ket, hogy kŽk sz’n c’mke van rajtuk. Az 1a vide—/DVD a kŽzikšnyv els rŽszŽt egŽsz’ti ki azzal, hogy pontosan bemutatja az šsszes me r’di‡n pontot, Žs az šsszes rutin szekvenci‡t amelyet az Alaprecepthez haszn‡lunk. Az 1b vide—/DVD egy olyan ŸlŽst mutat be, ahol vŽgig az Alapreceptet haszn‡ljuk, Žs siker l egy Dave nev fŽrfi intenz’v v’z-f—bi‡j‡t teljesen feloldani! A cŽl itt az volt, hogy bemutassuk a gyakorlatban, hogy az Alaprecept hogy is m kšdik. Az šsszes tšbbi bemutatott kezelŽsnŽl egyik vagy m‡sik ršvid’tett v‡ltozatot alkalmaztuk. Dave v’z-f—bi‡ja bonyolult eset volt, mivel tšbb aspektust is felfedeztŸnk, miel tt sikerŸlt volna a problŽm‡t teljesen megoldanunk. Ez tette ezt az ŸlŽst ilyen ide‡lis alanny‡ oktat‡si cŽlokra. B‡r az egŽsz ŸlŽs, egy el zetes meglehet sen hosszœ interjœt is beleŽrtve, mindšssze 1 —r‡t vett igŽnybe Ð ez ƒFT mŽrtŽkkel mŽrve rendk’vŸl terjeng s. Ha egy ršvid’tett v‡ltozatot haszn‡ltunk volna, ugyanezt a problŽm‡t ezen id tšredŽke alatt meg tudtuk volna oldani! A 2a, 2b Žs 3-as sz‡mœ vide—k tov‡bbi oktat‡st nyœjtanak Neked azzal, hogy bemutatnak egy m helyfoglalkoz‡st Žs sz‡mos egyedi ŸlŽst is. Itt gyakorlatban tapasztalhatod meg az ƒFT ršvid’tett kezelŽsek hatŽkonys‡g‡t a legkŸlšnfŽlŽbb problŽm‡k esetŽn. Ebben a rŽszlegben azonban nem adunk rŽszletes magyar‡zatot a ršvid’tett v‡ltozatokr—l. Ez majd csak a II.(Halad—) rŽszben kšvetkezik. 3. Ezut‡n nŽzd ‡t a kŽzikšnyv hangfelvŽtelekr l sz—l— oldalait Žs tanulm‡nyozd ‡t ezeket a tov‡bbi esettanulm‡nyokat Žs hasznos megjegyzŽseket tartalmaz— hangfelvŽt eleket. E hangfelvŽteleknek nem az a cŽljuk, hogy az Alapreceptet megtan’ts‡k. Ez a kurzus egy m‡sik rŽszŽben tšrtŽnik. Itt ink‡bb az a cŽl, hogy: (1) Megtapasztalhasd az ƒFT szŽlesebb kšr alkalmaz‡sait, (2) ŽrzŽkeld, hogy az ÒaspektusokÓ milyen gyakori Žs fontos szerepet j‡tszanak ebben a folyamatban (3) ŽrzŽkeltesse Veled, hogy kŸlšnbšz emberek mennyire m‡skŽppen reag‡lnak erre a folyamatra, egyesek lelkesedŽssel, m’g m‡sok az —vatos hitetlensŽg ‡ll‡spontj‡ra helyezkednek.

© Gary Craig @ www.emofree.com Hungarian translation © Csontos çgnes 2007@ www.emotionalfreedom.net 6 II. RŽsz Ð Halad— 1. El szšr olvasd el a II. rŽszt a kŽzikšnyvben megadott sorrendben. Itt ismerkedhetsz meg a kŸlšnbšz ršvid’tett v‡ltozatokkal Žs azzal, hogy milyen tŽnyez k g‡tolhatj‡k a lehet legjobb eredmŽny elŽrŽsŽt. Itt t‡rgyaljuk az energia toxinok szerep Žt, Žs sz‡mos hasznos tan‡csot Žs tippet is adunk ahhoz, hogy minŽl tšbb hasznod legyen ebb l a m—dszerb l. 2. Ezut‡n tanulm‡nyozd a II. rŽsz vide—it/DVD-it. Ezekbšl nyolc datab van, Žs a piros sz’n c’mkŽr l ismered fel ket. Nagyon fontos a II. rŽsz els vide—/DVD-jŽnŽk az alapos tanulm‡nyoz‡sa, hiszen ez mintegy hidat alkot az els Žs a m‡sodik rŽsz kšzštt. A m‡sodik rŽsz anyaga ƒFT ŸlŽseket Žs az azokat kšvet megbeszŽlŽseket mutat be Žl ben, Žs j—l illusztr‡lja azt amit Žn œgy h’vok, hogy ҃FT m vŽszfokonÓ. Ezek ugyanolyan ŸlŽsek, amilyeneket Te is - ak‡r mint terapeuta, ak‡r mint kliens - megtapasztalhatsz, Žs a praktikus tan‡csok Žs pŽld‡k val—s‡gos kincst‡ra. Ezek a pŽld‡k œjra Žs œjra, mesterfokon mutatj‡k be az ƒFT technik‡kat, ezŽrt a legjobb hat‡sfok elŽrŽsŽŽrt tšbbszšri megtekintŽsŸk aj‡nlott. TARTALOMJEGYZƒK EFT I. RŽsz Ny’lt levŽl Megfizethetetlen aj‡ndŽk Aj‡nl—levelek A jogi oldal Mit v‡rhatsz ett l a kurzust—l ƒrzelmi Felszabadul‡s Egyszer sŽg EgŽszsŽges kŽtelyek Esettanulm‡nyok IsmŽtlŽs Az ƒFT tudom‡nyos magyar‡zata Pszichol—gia mŽrnški szemmel A test energiarendszere Dr. Callaghan els esete A felfedezŽsi nyilatkozat A gener‡ljav’t‡s koncepci—ja Az Alaprecept Mintha tort‡t sŸtnŽl Hozz‡val— #1 .. az Alap‡llit‡s Hozz‡val— #2 Éa szekvencia Hozz‡val— # 3 Éa 9-es sk‡la procedœra Hozz‡val—k #4 Éa szekvencia (œjra) Az emlŽkeztet mondat

© Gary Craig @ www.emofree.com Hungarian translation © Csontos çgnes 2007@ www.emotionalfreedom.net 7 Tov‡bbi m—dos’tott kšršk Hogyan haszn‡ljuk az ƒFT technik‡kat Ð tippek Tesztelƒs Aspektusok A kitart‡s kifizet d MinŽl specifikusabb ann‡l jobb Az ‡ltal‡nos’t‡s effektus Minden problŽm‡ra alkalmazhat—! ƒFT di—hŽjban ƒFT egy oldalra t m r’tve KŽrdŽsek Žs v‡laszok Esettanulm‡nyok Esettanulm‡ny #1 - L‡mpal‡z Esettanulm‡ny #2 Ð Asztma Esettanulm‡ny #3 Ð Nemi Er szak Esettanulm‡ny #4 - Szorong‡s Žs k r mr‡g‡s Esettanulm‡ny #5 Ð P—kt—l val— tœlzott fŽlelem Esettanulm‡ny #6 Ð K‡vƒfŸgg sŽg Esettanulm‡ny #7 Ð Alkoholizmus Esettanulm‡ny #8 Ð Gy‡sz Esettanulm‡ny #9 Ð T t l val— tœlzott fŽlelem Esettanulm‡ny #10 Ð Fšldimogyor— Ð f gg sŽg Esettanulm‡ny #11 Ð Fizikai f‡jdalom Esettanulm‡ny #12 Ð Gerinc f‡jdalmak Esettanulm‡ny #13 Ð B ntudat Žs ‡lmatlans‡g Esettanulm‡ny #14 Ð SzŽkrekedŽs Esettanulm‡ny #15 Ð SzŽgyellem a testemet Esettanulm‡ny #16 Ð Lupus Esettanulm‡ny #17 Ð Colitis ulcerosa (fekŽlyesed vastagbŽlgyullad‡s) Esettanulm‡ny #18 Ð P‡nikroham Esettanulm‡ny #19 Ð Lift f—bia Az I. rŽsz vide—i/DVD-i Video/DVD 1a Video/DVD 1b Video/DVD 2a Video/DVD 2b Video/DVD 3 Az I. rŽsz hangfelvŽtelei Olvasd el ezeket a szempontokat miel tt meghallgatn‡d a hangfelvŽteleket …szefoglal— ŸlŽsenkŽnt

© Gary Craig @ www.emofree.com Hungarian translation © Csontos çgnes 2007@ www.emotionalfreedom.net 8 ƒFT II. RŽsz Akad‡lyok a t kŽletessŽg œtj‡ban Aspektusok Pszichol—giai reverzi— Kulccsont-lŽgzŽs problŽma Energia toxinok Ršvid’tett v‡ltozatok A szekvencia ler vid’tŽse A R‡hangol—d‡s elhagy‡sa A 9-es sk‡la procedœra elhagy‡sa Szemforgat‡s a plafont—l a mennyezetig A ršvid’tett v‡ltozatok m vŽszete A II. rŽsz vide—i/DVD-i Video/DVD 1 - çttekintŽs Video/DVD 2 Ð PŽld‡k a kšzšnsŽg kšrŽb l Video/DVD 3 Ð ƒrzelmi problŽm‡k I. Video/DVD 4 Ð ƒrzelmi problŽm‡k II. Video/DVD 5 Ð fizikai problŽm‡k Video/DVD 6 Ð K—ros s—v‡rg‡s (f gg sŽg) Video/DVD 7 Ð Energia toxinok, f—bi‡k Žs a kitart‡s d’csŽrete Video/DVD 8 Ð Gyakran felmerŸl problŽm‡k, kŽrdŽsek Žs v‡laszok FŸggelŽk Hogy haszn‡ljuk az ƒFT-t fŽlŽlmek Žs f—bi‡k esetŽn KŽrdŽsek Žs v‡laszok Hogy haszn‡ljuk az ƒFT-t traumatikus emlŽkek esetŽn KŽrdŽsek Žs v‡laszok Hogy haszn‡ljuk az ƒFT-t fŸgg sŽg esetŽn Elvon‡si tŸnetek problŽm‡ja Hogyan kezeljŸk a fŸgg sŽg problŽm‡j‡t Hogyan kezeljŸk a beteges s—v‡rg‡st Hogyan kezeljŸk a kŸlšnbšz szorong‡st kelt specifikus esemŽnyeket Mit v‡rhatunk a kezelŽst l KŽrdŽsek Žs v‡laszok Hogy haszn‡ljuk az ƒFT-t fizikai problŽm‡k gy—gy’t‡s‡ra Pr—b‡ld alkalmazni b‡rmilyen problŽma esetŽn Ð Minden problŽm‡ra alkalmazhat—! KŽrdŽsek Žs v‡laszok Hogy haszn‡ld az ƒFT-t ŽnkŽped jav’t‡s‡ra Mi okozhatja a negat’v ŽnkŽp kialakul‡s‡t Az erd Žs fa metafora çltal‡nos’t‡s LŽgy j— megfigyel ƒs mindez a gyakorlatban Az ƒFT vide—k Žs hangfelvŽtelek ismŽtelt šsszegzŽse Az ƒFT kezelŽs form‡tuma

© Gary Craig @ www.emofree.com Hungarian translation © Csontos çgnes 2007@ www.emotionalfreedom.net 9 ƒFT I. rŽsz Az ƒFT alapjai Žs gyakorlati œtmutat— a technika haszn‡lat‡hoz Figyelem: A ršvid’tett v‡ltozatokat Žs az egyŽb halad— technik‡kat csak az ƒFT kŽzikšnyv II. rŽszŽben mutatjuk be. Ehhez azonban az els rŽszt maradŽktalanul el kell saj‡t’tani Ny’lt levŽl Minden ƒrzelmi Felszabadul‡s Technika (Emotional Freedom Techniques TM ) tan’tv‡nyhoz, amelyben lefektetem az alapszab‡lyokat, Žs beszŽlek a miŽrtekr l is ÒBels bŽkŽnkhez Žp’tjŸk fel a hidat egyŸtt.Ó J— Bar‡t, Amint ezt a levelet ’rom, egyedŸl Ÿlšk itthon, estefelŽ, egy keddi napon. OdakŸnn szemerkŽl az es , csendesen kopognak az es cseppek az ablakomon. KŽt Žv ’r‡s Žs filmezŽs ut‡n vŽgre kŽsz az ƒFT anyag. Majdnem hogy Òsajt—kŽszekÓ vagyunk. ƒs nincs št perce, hogy kšnnyek kezdtek peregni a szememb l, mert vŽgre tudatosult bennem, hogy miŽrt is alkottam meg ezt a kurzust. Jobban mondva mind’g is tudtam, hogy miŽrt, csak nem tudtam hogyan kifejezni ezt az ŽrzŽst. Most vŽgre kŽpes vagyok szavakba šnteni e kurzus meg’r‡s‡nak tšrtŽnetŽt. …t perce sincs, hogy œjra vŽgignŽztem azt a filmet, amelyet munkat‡rsam, Adrienne Fowley Žs Žn magam kŽsz’tettem a Los Angeles-ben lŽv Veter‡nok Adminisztr‡ci—s K—rh‡z‡ban. 6 napot tšltšttŸnk ott, hogy az ƒFT technik‡kat felhaszn‡lva seg’tsŸnk vietnami veter‡noknak, hogy a h‡borœ okozta szšrny emlŽkeiket feldogozhass‡k. Ezt a filmet, mint a kurzus rŽszŽt Te is l‡tni fogod. Ezek a veter‡nok mind poszt-traumatikus stressz szindr—m‡ban Ð az egyik legsœlyosabb ismert pszichol—giai rendellenessŽg - szenvedtek (PTSD). Ezek a fŽrfiak minden egyes nap œjraŽltŽk Žs lelkileg œjra Žs œjra megtapasztalt‡k a h‡borœ szšrny sŽgeit.. amint r‡kŽnyszer ltek, hogy ‡rtatlan lakosokra, kšztŸk kicsi gyerekekre is r‡l jenek, ahogy a holttesteket csak œgy egym‡sra hajig‡lt‡k egy ‡rokban, ahogy a legkedvesebb bar‡taik sorra haltak meg, vagy v‡ltak nyomorŽkk‡É ƒjjel Žs nappal hallj‡k a puskaropog‡st, a bomb‡k robban‡s‡t Žs a sikoltoz‡st. Sokszor csak ‡lland— gy—gyszerezŽssel kŽpesek valamennyire elviselhet vŽ tenni az ‡lland—an k’sŽrt h‡borœs emlŽkeket.

© Gary Craig @ www.emofree.com Hungarian translation © Csontos çgnes 2007@ www.emotionalfreedom.net 10 Ki‡ltoznak Žs izzadnak ‡lmukban. A fejŸk f‡j Žs p‡nikrohamot kapnak. Depresszi—sak Žs f‡j minden tagjuk. FŽlŽlmek Žs f—bi‡k gyštrik ket, Žs este nem mernek elaludni, annyira rettegnek a minden Žjjel eljšv rŽm‡lmokt—l. Sokuk m‡r 20 Žve j‡r ter‡pi‡ra Ð kevŽs eredmŽnnyel. MŽg mind’g emlŽkszem, mennyire felvillanyozott bennŸnket, amikor a Veter‡nok Adminisztr‡ci—s Kšzpontja megh’vott minket Ð Adrienne-t Žs engem - , hogy megismertessŸk az ƒFT-t ezekkel a volt katon‡kkal. EngedŽlyt kaptunk, hogy b‡rmilyen m—dszert haszn‡lhatunk ezekkel a katon‡kkal folytatott ter‡pi‡nk sor‡n. Ez volt a dšnt pr—ba, amely bebizony’totta, hogy az ƒFT mennyire hat‡sos. Hacsak annyi tšrtŽnik, hogy ezek a sœlyosan sŽrŸlt emberek csup‡n szerŽny, de tart—s javul‡st tapasztalnak, m‡r az is a legtšbb ember szerint hatalmas eredmŽny lett volna. De ennŽl j—val tšbb tšrtŽnt. A Veter‡nok Adminisztr‡ci—s K—rh‡za nem fizetett nekŸnk ezŽrt a munk‡Žrt. A kšltsŽgvetŽsŸkben nem volt effŽle kŸls seg’tsŽgre el ir‡nyzott šsszeg. Val—j‡ban mŽg a repŸl jegyeket, az ŽtkezŽsi Žs sz‡llodakšltsŽget is saj‡t zsebb l kellett fedeznŸnk. De nem tšr dtŸnk vele. EnnŽl j—val tšbbet is fizettŸnk volna ezŽrt a lehet sŽgŽrt. Teh‡t, visszatŽrve a vide—filmhez, ez mindannak ami e hat nap alatt tšrtŽnt a tšmšr šsszefoglal‡sa volt. Egy rŽsze Rich-r l sz—lt, aki akkor m‡r 17 Žve j‡rt hagyom‡nyos ter‡pi‡ra, hogy kšnnyebbsŽget nyerjen a kšvetkez problŽm‡kra: ** tšbb mint 100, naponta k’sŽrt h‡borœs emlŽk ** sœlyos tŽriszony, ami mŽg rosszabbodott, miut‡n tšbb mint 50 ejt erny s ugr‡st kellett vŽgrehajtania ** ‡lmatlans‡g..mŽg er s altat—val is minden este 3-4 —r‡t kellett v‡rnia, miel tt el tudott volna aludni. A fenti problŽm‡k mind nyomtalanul elt ntek az ƒFT kezelŽs ut‡n. Mint az emberek tœlnyom— tšbbsŽge, Rich is nehezen tudta elkŽpzelni, hogy ezek a fur‡n fest technik‡k esetleg hat‡sosak lehetnek. De hajland— volt kipr—b‡lni ket. A tŽriszonnyal kezdtŸnk, Žs kb. 15 perces ƒFT kezelŽs ut‡n a tŽriszonynak nyoma sem volt tšbbŽ. Rich azzal tesztelte le az eredmŽnyt, hogy felment az ŽpŸlet egyik legfels emeletŽre, Žs ott a t zlŽpcs tetejŽr l lenŽzett. Legnagyobb megdšbbenŽsŽre semmifŽle fŽlelmet sem tapasztalt. Az ezt kšvet 1 —r‡ban ƒFT mer’di‡n kezelŽst alkalmaztunk tšbb rendk’vŸl intenz’v Žrzelmi tšltŽs h‡borœs emlŽkŽre, Žs sikerŸlt valamennnyit semleges’teni. TermŽszetesen az emlŽkkŽp nem t nt el, de a negat’v Žrzelmi tšltŽs igen. Rich-nek megtan’tottuk a technik‡t, (ahogy ezt Te is megtanulod majd a kŽzikšnyv olvas‡sa sor‡n), hogy šnmag‡n is tudja alkalmazni, Žs ily m—don semleges’thesse valamennyi h‡borœs ŽlmŽnyŽt. NŽh‡ny napon belŸl Rich el is Žrte ezt a cŽlt azzal, hogy šn‡ll—an is dolgozott problŽm‡in. Minden f‡jdalmas, k’sŽrt emlŽk semlegessŽ v‡lt. Ennek eredmŽnyekŽppen megsz nt az ‡lmatlans‡g, Žs Rich abbahagyhatta (termŽszetesen orvosa j—v‡hagy‡s‡val) az er s altat—k szedŽsŽt. KŽt h—nappal kŽs bb beszŽltem

© Gary Craig @ www.emofree.com Hungarian translation © Csontos çgnes 2007@ www.emotionalfreedom.net 11 Rich-el telefonon, aki meger s’tette, hogy a pozit’v hat‡s tart—snak bizonyult, a problŽm‡k nem tŽrtek vissza. Ez val—ban Žrzelmi felszabadul‡s. Ez a felszabadul‡s Žvtizedek szenvedŽse al—l bizonyos Žrtelemben olyan, mintha az ember bšrtšnb l szabadult volna ki. ƒsÉ.az Žn privilŽgiumom volt az, hogy a kulcsot ‡tnyœjthattam! Ha valami, akkor ez val—ban felemel ŽrzŽs! Ez az amit Te is megtapasztalhatsz az ƒFT seg’tsŽgŽvel. Saj‡t’tsd el ezeket a technik‡kat Žs megtapasztalhatod az Žrzelmi felszabadul‡s gy—gy’t— ŽlmŽnyŽt magadon, Žs megadhatod azt m‡soknak! Azt‡n ott volt mŽg Robert, Gary, Philip Žs Ralph, akik szintŽn traumatikus h‡borœs emlŽkekkel kŸzdšttek. NŽh‡ny perces ƒFT kezelŽs elegend volt ahhoz, hogy megkšnnyebbedjenek. L‡tni az mosolyukat Žs h‡l‡s szavaikat hallani olyan šršmet jelentett, hogy mŽg ma is csak kšnnyekkel a szememben tudok beszŽlni r—la. ƒs ezut‡n jštt az Anthony-val kŽsz’tett film interjœ. Anthony-ban olyan mŽly nyomokat hagyott a h‡borœ, hogy nem mert semmilyen nyilv‡nos helyre belŽpni, att—l val— fŽlelmŽben, hogy ott vŽdtelen cŽlt nyœjt esetleg hirtelen felbukkan— ellensŽges katon‡knak. M‡r maga a gondolat is szinte megdermesztette. Persze nagyon j—l tudta, hogy ez a fŽlelem teljesen illogikus, de mŽgis kŽptelen volt uralkodni rajta. Ez mindšssze egy rŽsze volt a (PTSD-nek) poszt-traumatikus stressz szindrom‡nak. Az ƒFT kezelŽs ut‡n megh’vtuk Anthony-t egy zsœfolt vendŽgl be, Žs boldogan, saj‡t kifejezŽsŽvel Žlve, Òa legkisebb aggodalom nŽlkŸlÓ lŽpett be az emberekt l nyŸzsg terembe. Mindh‡rman Ð Adrienne, Anthony Žs Žn Ð fesztelenŸl csevegtŸnk Žs viccel dtŸnk, mialatt kŽnyelmesen elkšltšttŸk vacsor‡nkat, tšbb mint 200 ember t‡rsas‡g‡ban. Anthony teljesen nyugodtan viselkedett. Minden hajdani indokolatlan fŽlelme elt nt. Micsoda kŸlšnbsŽg. Milyen fantasztikus ŽrzŽs, hogy ilyen —ri‡si v‡ltoz‡st vagyunk kŽpesek lŽtrehozni valaki ŽletŽben. Ezt az ŽlmŽnyt kšvet en, a vide—ra vett interjœ sor‡n, Anthony egyszer csak elhallgatott egy pillanatra, majd ’gy sz—lt: ÒSzavamra, œgy Žrzem, hogy Isten ‡ld‡sa volt rajtam. akarta, hogy tal‡lkozzam Veletek!Ó ƒs amikor az imŽnt œjra nŽztem ezt a vide—t, ez volt az a rŽsz, ahol a kšnnyek elkezdtek folyni a szememb l. Ebben a kurzusban az emberi ŽrtŽk az ami a legfontosabb, ami a legmagasabb priorit‡st kapja. Magasabb, teljesen œj szintekre emelkedhetsz ‡ltala. ƒs m’g saj‡t magadon dolgozol, m‡soknak is seg’tsŽgŽre lehetsz. SzeretnŽd œjra Žs œjra hallani a legmŽlyebb h‡la szavait? Ez az az aj‡ndŽk, amelyet ‡tnyœjtok most Neked ebben a kŽzikšnyvben. ƒs nincs ennŽl ŽrtŽkesebb aj‡ndŽk. Azt hiszem, most m‡r Žrted, miŽrt Žreztem annyira fontosnak, hogy megalkossam ezt a kurzust: ÒSzavamra, œgy Žrzem, hogy Isten ‡ld‡sa van rajtam. akarta, hogy tal‡lkozzam Veled!Ó EgyŸtt fogunk felŽp’teni egy bels h’dat, amely a teljes lelki bŽke orsz‡g‡ba vezet. Ha egyszer felŽpŸlt, ez a hid egŽsz h‡tralŽv Žletedben kŽpessŽ tesz arra, hogy Žrzelmi szabads‡got Žs šršmet teremts magadban,

© Gary Craig @ www.emofree.com Hungarian translation © Csontos çgnes 2007@ www.emotionalfreedom.net 12 Žs sug‡rozz m‡sok felŽ is. ƒs ez a kincs, ak‡r az arany, tart—s ŽrtŽk! ..ez nem rozsd‡sodik meg, nem fakul el, nem veszti el ŽrtŽkŽt. Ha egyszer megtanulod, erre a m—dszerre mindig sz‡m’thatsz . Te meg Žn tal‡n sohasem tal‡lkozunk szemŽlyesen, ’gy tal‡n sohasem ŽrzŽkelhetem sz’ved melegŽt, œgy ahogy ezt Anthony esetŽben ŽrzŽkeltem. Lehet, hogy az egyetlen kapcsolat kšztŸnk ez a kŽzikšnyv. De ez nem baj. Ha emberek b‡rmikor, b‡rhol azzal a cŽllal kapcsol—dnak egym‡shoz, hogy gy—gy’tsanak, szent hivat‡st teljes’tenek Isten nevŽben. Szeretet tšlti ki a kšzšttŸk lŽv t‡vols‡got, b‡rmilyen nagy legyen is az, Žs seg’t abban, hogy elŽrjŽk cŽljukat. Isten nem k’v‡nja meg a szemŽlyes tal‡lkoz‡st. Te meg Žn most kezdjŸk el ezt az utaz‡st, amely Žrzelmi felszabadul‡shoz vezet, Žs ’gŽrem, hogy semmi eddigi ŽlmŽnyedhez nem lesz hasonl’that—. Ez nem egy misztikus utaz‡s lesz a var‡zssz nyegen az illœzi—k fšldjŽre. Ez val—s eredmŽnyt hoz— mŽly transzform‡ci— lesz, ak‡rcsak a vietnami veter‡nok esetŽben, akikkel egyŸtt dolgoztunk. Ki fogod fejleszteni magadban a kŽpessŽget arra, hogy megszabadulj fŽlelmeidt l, f—bi‡kt—l, dŸht l, traumatikus emlŽkeidt l, b ntudatt—l, gy‡szt—l, Žs minden m‡s korl‡toz— hiedelemt l. ƒs ez nem fog Žvekig tartani, Žs nem kell kšltsŽges pszichol—giai kezelŽsek sorozat‡n rŽszt venni. Gyakran a legf‡jdalmasabb ŽrzŽseket is percek alatt semleges’teni tudjuk ezzel a technik‡val. De tœls‡gosan el refutottam most. Magad fogod megtapasztalni mindezt, amint lŽpŽsr l lŽpŽsre elsaj‡t’tod a kurzus anyag‡t, Žs saj‡t magadon pr—b‡lod ki a technik‡kat. Azt is meg fogod tapasztalni, hogy ezeknek a technik‡knak is vannak korl‡tai. Ennek ellenŽre, meg fog dšbbenteni a hatŽkonys‡ga. ƒn mŽg a mai napig is elcsod‡lkozom ezen, pedig m‡r Žvek —ta haszn‡lom ezt a m—dszert. EgyŽbkŽnt az ƒFT sokkal tšbbre kŽpes, mint amit felv‡zoltam ebben a levŽlben. Csak egy kicsit nyitottam ki az ajt—t, hogy bekukucsk‡lhass a kincsek t‡rh‡z‡ba. A tšbbit lŽpŽsr l lŽpŽsre fedezed majd fel, ahogy forgatod ezeket a lapokat. †dvšzlettel: Gary H. Craig Ut—irat: emlŽkeztetni szeretnŽlek arra, hogy (amint azt m‡r el bb is eml’tettem), az ƒFT technik‡k amelett Žs az‡ltal, hogy felszabad’tj‡k az Žrzelmi Žs energetikai blokkokat a szervezetb l, gyakran jelent s fizikai gy—gyul‡st IS eredmŽnyeznek!!

© Gary Craig @ www.emofree.com Hungarian translation © Csontos çgnes 2007@ www.emotionalfreedom.net 13 Egy megfizethetetlen aj‡ndŽk KŸlšnleges dedik‡ci— Žs kšszšnetnyilv‡n’t‡s azok felŽ, akik seg’tettek abban, hogy az ƒFT œtnak indulhatott ÒMi mŽg most csak a gy—gy’t‡s felh karcol—j‡nak a fšldszintjŽt ŽrtŸk elÓ Te meg Žn egy fantasztikusan ŽrtŽkes, megfizethetetlen aj‡ndŽkot kaptunk. Sajnos j—tev inkkel soha sem tal‡lkozhatunk szemŽlyesen, mivel kb. 5000 Žvvel ezel tt tapost‡k e fšldtekŽt. Ezek a zseni‡lis emberek fedeztŽk fel Žs ’rt‡k le azt, ami az ƒFT lŽnyegŽt alkotja, nevezetesen, a testben ‡raml— finomabb energia œtvonalait. Ezek a finomabb energi‡k alkotj‡k az akupunktœra alapj‡t is, ezŽrt mondhatjuk h‡t, hogy az ƒFT Žs az akupunktœra kšzeli unokatestvŽrek. MindkŽt tudom‡ny‡g gyorsan fejl dik, Žs id vel bizony‡ra dšnt szerepet j‡tszanak majd mind a fizikai mind az Žrzelmi gy—gy’t‡sban. A kšzelmœltban nŽh‡ny elhivatott lŽlŽk v‡llalta mag‡ra azt a feladatot, hogy ezeket az si technik‡kat œjra nŽpszer s’tse. A legfontosabb kšzŸlŸk dr. George Goodheart, aki jelent sen hozz‡j‡rult az alkalmazott kineziol—gia tudom‡ny‡hoz, amely bizonyos fokig az ƒFT el fut‡r‡nak mondhat—. Dr. John Diamond munk‡ss‡ga kiemelked en fontos, mivel Ð tudom‡som szerint Ð volt az els pszichi‡ter, aki ezeket a finom energi‡kat munk‡j‡ban haszn‡lta, Žs eredmŽnyeit dokument‡lta is. Az forradalmi elkŽpzelŽsei, Žs az alkalmazott kineziol—gia halad— gondolatai alkotj‡k azt az alapot, amelyre a gy—gy’t‡s ezen œj Òfelh karcol—jaÓ Žp l. Dr. Roger Callaghan volt az, akit l Žn magam is el szšr hallottam ezekršl az œj elj‡rasokr—l, Žs val—ban megŽrdemel minden elismerŽst, amit csak a tšrtŽnelem megadhat. volt az els aki ezeket a technik‡kat publik‡lta, saj‡t munkat‡rsai ny’lt ellensŽgessŽgŽt semmibe vŽve. Tal‡n Te is ŽrzŽkeled milyen mŽly meggy z dŽs kell ahhoz, hogy a trad’cion‡lis gondolkoz‡s belŽnk sulykolt hitrendszerŽt valaki tškŽletesen felforgassa. Roger Callaghan hittŽr’t ket is megszŽgyen’t elsz‡nts‡ga nŽlkŸl tal‡n mŽg ma is ott tartan‡nk, hogy tetszet s te—ri‡kat pr—b‡lunk felŽp’teni err l az Ҏrdekes jelensŽgr lÓ. Ezeknek a szellemi —ri‡soknak vagyok Žn szerŽny kšvet je. Az Žn hozz‡j‡rul‡som ehhez a gyorsan fejl d œj terŸlethez mindšssze annyi, hogy

© Gary Craig @ www.emofree.com Hungarian translation © Csontos çgnes 2007@ www.emotionalfreedom.net 14 sikerŸlt lŽnyegesen leegyszer s’teni, Žs a nagykšzšnsŽg sz‡m‡ra kšnnyen hozz‡fŽrhet vŽ tenni ezt az eredetileg tal‡n tœl komplex rendszert. Mi mŽg most csak a gy—gy’t‡s felh karcol—j‡nak a fšldszintjŽt ŽrtŸk el, ’gy h‡t mŽg sok tanulnival—nk van. ƒppen ezŽrt h‡l‡val tartozom azoknak az ƒFT terapeut‡knak, akik f‡radhatalan munk‡juk eredmŽnyeivel, Žs œj’t‡saikkal weblapunkat Ð www.emofree.com - gazdag’tott‡k . …k azok, akik œjabb szintekre kalauzolnak minket. ême nŽh‡ny levŽl Olyanokt—l akik kipr—b‡lt‡k az ƒFT technik‡kat I N D E P E N D E N T D I S T R I B U T O R INTERIOR DESIGN N U T R I T I O N A L S BOB & DEBRA ACKERMAN INTELLIGENT WEIGHT MANAGEMENT HEALTH & FITNESS Kedves Gary Žs Adrienne, SzeretnŽm megkšszšnni mindkett jŸknek, hogy szemŽlyesen ismertettek meg az ƒFT m—dszerrel. Sajnos rŽg—ta szenvedek egy nyaki becs’p dštt ideg miatt. Id nkŽnt a jobb karom Žs kezem annyira f‡j, hogy nem is tudom ket haszn‡lni. A legut—bbi alkalommal a f‡jdalom olyan er vel t‡madt, hogy m‡r semmilyen gy—gyszer vagy m—dszer sem haszn‡lt Ð egŽszen addig am’g el nem jutottam az …nšk szemin‡rium‡ra. Az ott tanultak seg’tsŽgŽvel, nemcsak, hogy azonnal meg tudtam szŸntetni a f‡jdalmat, de a kŽs bbiek sor‡n is kŽpes voltam azt b‡rmikor kontroll‡lni. Nagyon kšszšnšm: Debra Ackerman Adrienne Fowlie Business Associate of Gary Craig 1102 Redwood Boulevard Novato, CA 94947 Kedves Adrienne, Jœlius 21.-Žn, keddi napon, rŽszt vettem egy ÒHogyan vezessŸk ŽletŸnk busz‡tÓ c’m Gary Craig szemin‡riumon. KŸlšnbšz szemŽlyes problŽm‡imra akartam megold‡st tal‡lni, de ‡lmomban sem kŽpzeltem, hogy megszabadulhatok sœlyos tŽriszonyomt—l is. Fel sem merŸlt bennem ez a lehet sŽg, m’g egyszer csak Gary meg nem kŽrdezte, hogy van-e valaki a teremben, aki tŽriszonyban szenved. Felemeltem a kezem, Žs szinte azon nyomban ideges lettem, elkeztem remegni Žs nyirkos lett a

© Gary Craig @ www.emofree.com Hungarian translation © Csontos çgnes 2007@ www.emotionalfreedom.net 15 tenyerem. Nekem mind“g is szšrny tŽriszonyom volt, olyannyira, hogy mŽg egy szŽkre sem tudtam fel‡llni. Nos, fantasztikus dolog tšrtŽnt. Gary vŽgigvezetett az ƒFT procedœr‡n, Žs a fŽlelem szinte azonnal nyomtalanul elt nt. Mindez olyan gyorsan tšrtŽnt, hogy mŽg most is hihetetlennek t nik. Mint bizony‡ra emlŽkszel r‡, Te meg Žn ezek ut‡n œgy teszteltŸk le az eredmŽnyt, hogy felmentŸnk az emeletre, Žs kinŽztŸnk az ablakon, ami egy‡ltal‡n nem okozott semmifŽle nehŽzsŽget sz‡momra. A kšvetkez nap a munkahelyemen, kisŽt‡ltam egy m‡sodik emeleti erkŽlyre, Žs teljes nyugalommal ‡thajoltam a korl‡ton. ƒs a tesztek tesztje: egŽsz Žletemben tal‡n ha šsszesen h‡romszor Ÿltem —ri‡skerŽken. Erre tegnap elme ntem a Sonom‡ban tartott v‡s‡rra, Žs felŸltem az —ri‡skerŽkre Ð Žs mŽg csak nem is izgultam! El z leg minden egyes alkalommal szinte belehaltam a rettegŽsbe! Nem kaptam leveg t, remegtem, izzadtam, fuldokoltam az irre‡lis rŽmŸlett l. Ezzel szemben tegnap teljesen nyugodt Žs kiegyensœlyozott voltam. Ez szinte csoda ! A gyerekeim nem akartak hinni a szemŸknek! k tudj‡k a legjobban mennyire blokkolt engem ez a fŽ lelem kor‡bban, Žs most œgy viselkedtem, mintha az soha sem lŽtezett volna! Mellesleg, a szemin‡rium ut‡n, amikor Gary seg’tett nekem az ƒFT procedœr‡val, csak egyszer gyakoroltam nŽh‡ny nappal a v‡s‡r el tt, a v‡s‡r napj‡n m‡r nem is volt szŸksŽgem tov‡bbi kezelŽsre. Adrienne, annyira šrŸlšk, hogy megismerhettelek Benneteket, Žs ezt a m—dszert, Žs remŽlem, hogy hamarosan tal‡lkozunk ismŽt. Bar‡ti Ÿdvšzlettel: Barbara Woolman Santa Rosa, CA MegjegyzŽs: Tim Clark, az al‡bbi levŽl ’r—ja, aki jelenleg a Folsom Bšrtšnben tšlti bŸntetŽsŽt, m‡r Žvek —ta szenved poszt-traumatikus stressz- szindr—m‡ban (PTSD). Mindšssze nŽh‡ny perces ƒFT kezelŽs ut‡n valamennyi szimpt—ma elt nt. Ez a kimondhatatlanul ŽrtŽkes levŽl egy bšrtšn ’r—gŽpŽn ’r—dott, Žs itt is megtartottuk az eredeti form‡j‡ban. Kedves, Nem is tudom, hogyan mondhatnŽk kšszšnetet azŽrt a seg’tsŽgŽrt, amit Gary nyœjtott nekem, ’gy h‡t csak egyszer en le’rom, hogy mi tšrtŽnt. 1980 janu‡rj‡ban bšrtšnbe kerŸltem. 1982 ‡prilis‡ban feltŽtelesen szabadl‡bra helyeztek. Ekkor derŸlt ki, hogy poszt-traumatikus szindr—m‡m van. (PTSD)

© Gary Craig @ www.emofree.com Hungarian translation © Csontos çgnes 2007@ www.emotionalfreedom.net 16 M’g nem tal‡lkoztam Garyvel , kb. 12 Žvig egyŸtt Žltem ezzel a betegsŽggel Ð nem volt m‡s v‡laszt‡som. H‡la Gary-nek Ð ma m‡r m‡s a helyzet. Gary megl‡togatott a Folsom Bšrtšnben, Žs ott helyben, nŽh‡ny perc alatt, tškŽletesen meggy—gy’tott. Eleinte Žn sem hittem el egy sz—t sem a magyar‡zataib—l; de ma m‡r mindent elhiszek! Nagyon kšszšnšk mindent bar‡tom! Tisztelettel: TIMOTHY CLARK Greenwood & Co. COMMERCIAL REAL ESTATE I N C O R P O R A T E D Mr. Gary Craig c/o Adrienne Fowlie Emotional Freedom TechniquesTM 1102 Redwood Boulevard Novato, CA 94947 Kedves Gary, Egyike vagyok azoknak, akik rŽszt vettek a mœlt h—napban a ÒNational Veterans FoundationÓ ‡ltal Los Angeles-ben rendezett szemin‡riumon, ahol bemutattad nekŸnk az ƒFT technik‡kat. Az az ‡ll’t‡sod, hogy ÒMinden negat’v ŽrzŽs oka a test energiarendszerŽben bekšvetkezett egyensœlyfelboml‡sÓ kissŽ tœl merŽsznek t nt. Az a feltŽtelezŽs, hogy a test bizonyos pontjain val— kopogtat‡s ezeket az Žrzelmeket var‡zsŸtŽsre megv‡ltoztathatja, kissŽ pr—b‡ra tette a hitrendszeremet. Az hogy f—bi‡k percek alatt feloldhat—k, hogy sport- Žs Ÿzleti eredmŽnyek jelent sen nšvelhet k, hogy sœlyos fŸgg sŽgek megszŸntethet k az ƒFT seg’tsŽgŽvel, mind csak hihetetlen tŸndŽrmesŽnek t nt. Miut‡n tanœja voltam, milyen rendk’vŸli eredmŽnyeket ŽrtŽl el a szemin‡riumon jelentkez kkel elhat‡roztam, hogy Žn is kipr—b‡lom a m—dszert, hogy golf eredmŽnyeimen jav’tsak. Legnagyobb šršmšmre Žs csod‡lkoz‡somra, mindšssze h‡rom ƒFT kezelŽs ut‡n, kŽpes voltam golf-eredmŽnyeimet mintegy t’z

© Gary Craig @ www.emofree.com Hungarian translation © Csontos çgnes 2007@ www.emotionalfreedom.net 17 ponttal jav’tani Ð jelenleg az egykori kšzŽp 90-es ŸtŽscsoportb—l, ‡tkerŸltem a kšzŽp-als— 80-as csoportba! Mind a mai napig rendszeresen haszn‡lom a technik‡t, Žs ennek kšszšnhet en, tšbbnyire az als— 80-as kateg—ri‡ban Ÿtšk szinte minden golfp‡ly‡n manaps‡g. Alig v‡rom, hogy m‡s terŸleten is kipr—b‡lhassam ezt a nagyszer m—dszert, amelyben most m‡r teljes sz’vvel hiszek. Kšszšnšm Neked ezt a hasznos, Žs r ‡ad‡sul Žrdekes, Žs mulats‡gos eszkšzt! †dvšzlettel: Gray DeFevere 1554 South Sepulveda Boulevard Los Angeles, CA 90025 A dolog jogi vetŸlete Ez a rŽsz rendk’vŸl fontos Ð kŽrlek figyelmesen olvasd el Mivel az ƒFT m—dszer: Nem jelent sebŽszeti beavatkoz‡st Nem haszn‡l t ket Nem kell kŽmik‡li‡kat vagy gy—gyszereket bevenni MŽgcsak er sebb hœz‡st vagy nyom‡st sem alkalmaz a test felŸletŽn Logikus azt feltŽtelezni, hogy nem szŸksŽges semmifŽle mellŽkhat‡ssal sz‡molni. Az ƒFT kezelŽs mindšssze nŽh‡ny l‡tsz—lag ‡rtalmatlan procedœr‡b—l ‡ll, œgymint nŽh‡ny mer’di‡n ponton val— kšnnyed kopogtat‡s, sz‡mol‡s, szemek forgat‡sa, Žs dœdol‡s. Mostan‡ra mintegy 100 000Ðre tehet azoknak a sz‡ma, akik eredmŽnyesen haszn‡lt‡k a m—dszert (ford’t— megjegyzŽse Ð ez a sz‡m most m‡r j—val nagyobb). A visszajelzŽsek szerint mindšssze az esetek kevesebb, mint 1%-ban volt negativ mellŽkhat‡s tapasztalhat—. Id nkŽnt el fordul, hogy a kezelŽs ut‡n a kliens esetleg enyhe h‡nyingert Žrez, Žs nagyon ritk‡n az is, hogy az eredeti tŸnetek esetleg rosszabbra fordulnak. Mivel olyan kevŽs megb’zhat— adatunk van err l, nagyon nehŽz meg‡llap’tani, hogy a rosszabbod‡st val—ban az ƒFT kezelŽs okozta-e. NŽh‡nyan pŽld‡ul olyan sœlyos problŽm‡kkal kŸszkšdnek, hogy m‡r maga a problŽma felidŽzŽse is h‡nyingert, vagy az egyŽb tŸnetek sœlyosbod‡s‡t eredmŽnyezik, fŸggetlenŸl att—l, hogy vajon haszn‡lt‡k-e az ƒFT technik‡kat, vagy sem.

© Gary Craig @ www.emofree.com Hungarian translation © Csontos çgnes 2007@ www.emotionalfreedom.net 18 Az ƒFT mŽg a kezdeti ‡llapotban van, Žs mŽg rengeteg a felder’tetlen terŸlet. êgy h‡t nem kiz‡rt az sem, hogy lŽteznek olyan emberek, akik sz‡m‡ra az ƒFT haszn‡lata esetleg k‡ros lehet. Amikor az ƒFT technik‡kat alkalmazod h‡t, mind’g abb—l indulj ki, hogy ez a m—dszer jelenleg mŽg k’sŽrleti st‡diumban van, teh‡t csak —vatosan Žs a j—zan eszedet haszn‡lva alkalmazd a technik‡kat magadon Žs m‡sokon. Ezen alapelveket figyelembe vŽve csatoltam al‡bb azt a szšveget, melyet a minden az e-mail list‡mon szerepl szemŽly is megkapott, Žs arra kŽrlek most, hogy Te is olvasd el figyelmesen. Ne menj oda ahol semmi keresnival—d †dvšzšllek! Ez egy fontos Ÿzenet, Žs rengeteg id t tšltšttem azzal, hogy megpr—b‡ltam pontosan megfogalmazni, Žs j—nŽh‡nyszor kŽnytelen voltam œjra ’rni. SzerencsŽre, mindaz amit itt le’rtam, minden j—zan gondolkod‡sœ ember sz‡m‡ra nyilv‡nval—, Žs biztos vagyok abban, hogy olvas—im 99%-a mag‡t—l is kšvetnŽ ezeket a vezŽrelveket. A lŽnyeg az, hogy mint minden m‡s esetben is, az ƒFT alkalmaz‡s‡n‡l is a j—zan eszŸnkre kell hallgatni: teh‡t ne alkalmazzuk a technik‡t sœlyos betegek esetŽben, HACSAK nem rendelkezŸnk a megfelel kŽpzettsŽggel az illet baj szakszer kezelŽsŽre! B‡r Žrthet , hogy lelkesek vagyunk Žs seg’teni szeretnŽnk, de tegyŸk mindezt a j—zan Žsz hat‡rain belŸl. Hadd vil‡g’tsam meg kicsit jobban, mit is Žrtek ez alatt. El szšr is, az ƒFT Žs egyŽb energia pszichol—gia ‡gazatok egyik legelragad—bb tulajdons‡ga az, hogy a legtšbb esetben mindenfŽle kellemetlensŽg vagy f‡jdalom nŽlkŸl alkalmazhat— rendk’vŸl j— eredmŽnnyel. Olyannyira keszty s kŽzzel b‡nik a klienssel, hogy ez tšbb pszichi‡tert is arra ind’tott, hogy a nagykšzšnsŽg sz‡m‡ra is elŽrhetšvŽ tegye azzal, hogy kšnyvet ’r a m—dszerr l. ƒs miŽrt is ne? MiŽrt is tagadn‡nk meg az emberek nagy tšmegŽt l ezt a lehet sŽget arra, hogy egy egyszer en alkalmazhat—, az esetek tœlnyom— tšbbsŽgŽben f‡jdalommentes m—dszerrel mŽly transzform‡ci—t Žrjenek el az ŽletŸk legkŸlšnbšz bb terŸletein? Gondold csak meg, hogyÉ Terapeut‡k rutinszer en tan’tj‡k ezt a m—dszert klienseiknek otthoni mag‡nhaszn‡latra. Tan‡rok tanulj‡k meg, Žs megtan’tj‡k di‡kjaiknak Sport edz k megtanulj‡k a m—dszert, Žs a sportol—knak megtan’tj‡k, hogyan haszn‡lhatj‡k sporteredmŽnyeik jobb’t‡s‡ra Orvosok megtan’j‡k p‡cienseiket, hogyan haszn‡lj‡k a m—dszert f‡jdalomcsillap’t‡sra Massz r k šršmmel štvšzik az ƒFT m—dszert saj‡t gyakorlatukkal, Žs a j—tŽkony hat‡s jelentŽkenyebb, Žs tov‡bb is tart Lelki vezet k ezzel a m—dszerrel is seg’tik a r‡szorul—kat

© Gary Craig @ www.emofree.com Hungarian translation © Csontos çgnes 2007@ www.emotionalfreedom.net 19 Csontkov‡csok, akupunktœra terapeut‡k, Žs homeopata gy—gy’t—k ezzel a m—dszerrel b v’tik ki gyakorlatukat, Žs a klienseknek mag‡nhaszn‡latra is megtan’tj‡k Žs aj‡nlj‡k az ƒFT kezelŽst ƒs ’gy tov‡bbÉ. Nem tudom pontosan meghat‡rozni, h‡ny ƒFT rajong— haszn‡lja maga Žs m‡sok megseg’tŽsŽre a technik‡t, de sz‡mukat legal‡bb 100.000 Ð re saccolom, Žs œgy gondolom, hogy m‡r legal‡bb 1 milli— alkalommal alkalmazt‡k a fšldšn. Ez nem tšrtŽnhetett volna meg, ha a m—dszer nem lenne hatŽkony, vagy ha veszŽlyes lenne, vagy az esetleges mellŽkhat‡sok nem minim‡lisak lennŽnek. M’g nincs olyan tapasztalt ƒFT terapeuta aki el ne ismernŽ, hogy ez a m—dszer fantasztikus sikereket hozhat, nem mindenki van tiszt‡ban azzal, hogy el fordulhatnak esetleg sœlyos mellŽkhat‡sok is. Engedd, hogy elmagyar‡zzam, mikor Žs hogyan. Sajnos vannak olyan emberek, akik olyan sœlyos traum‡kon mentek keresztŸl, akiket esetleg olyan mŽrtŽkben b‡ntalmaztak ŽletŸk sor‡n, hogy ennek eredmŽnyekŽppen sœlyosan sŽrŸlttŽ v‡ltak, Žs olyan pszichol—giai problŽm‡k alakulhattak ki n‡luk, mint pŽld‡ul paranoia, tšbbszšršs szemŽlyisŽg, skizofrŽnia Žs egyŽb sœlyos lelki betegsŽgek. B‡r tudunk esetekr l, amikor az ƒFT ilyen komoly bajokban is seg’tett, IYEN ESETEKBEN CSAKIS AZ ILLET BETEGSƒGEK GYîGYêTçSçRA KƒPZETT SZAKEMBER ALKALMAZHATJA AZ ƒFT TECHNIKçT. MiŽrt hangsœlyozzuk ezt ki ennyire? AzŽrt, mert az ilyen betegsŽgekkel kŸzd pacienseknŽl id nkŽnt œgynevezett abreakci—t tapasztalhatunk, vagyis a beteg teljesen elvesz’theti az šnuralm‡t Žs sokkos ‡llapotba kerŸlhet. Ezalatt az id alatt šn- Žs kšzveszŽlyessŽ v‡lhat, teh‡t szŸksŽg lehet azonnali gy—gyszeres - vagy esetleg k—rh‡zi - kezelŽsre. Ez a terŸlet nyilv‡nval—an nem val— kezd knek, b‡rmennyire lelkesek legyenek is az ƒFT ter‡pi‡t illet en. EgyŽbkŽnt nem lehet tudni, hogy vajon az effŽle abreakci—t az ƒFT kezelŽs okozta-e, vagy pedig egyszer en a traum‡ra val— emlŽkezŽs v‡ltotta ki a sœlyos reakci—t. Mindazon‡ltal, ha nincs tapasztalatod ilyen sœlyos betegsŽgekkel, ne pr—b‡lkozz olyasmit megoldani, amihez nem Žrtesz. Milyen gyakoris‡ggal fordulnak el effŽle abreakci—k? A k—rh‡zak pszichi‡triai oszt‡ly‡n elŽg gyakoriak. A mindennapi Žletben viszont nagyon ritk‡k. A kšzelmœltban tšbb rendk’vŸl tapasztalt ƒFT terapeut‡val is kapcsolatba lŽptem, Žs erre a kŽrŽsemre azt a v‡laszt kaptam, hogy kb 1000 p‡ciens kšzŸl mindšssze egy reag‡l ilyen komoly abreakci—val. Ezt a sz‡mot azonban csak viszony’t‡si alapkŽnt adom meg. Ez semmikŽppen sem jelenti azt, hogy az ƒFT-t gyakorl—k megkock‡ztathatj‡k, hogy olyan eseteken is dolgozzanak, amelyekhez nincs meg a megfelel kŽpzettsŽgŸk. ƒpp ellenkez leg, egy ƒFT œjoncnak feltŽtlenŸl a j—zan eszŽre Žs ’tŽl kŽpessŽgŽre kell hagyatkoznia, Žs SEMMI ESETRE SEM SZABAD OLYAN BETEGSƒGEK GYîGYêTçSçVAL PRîBçLKOZNIA, AMELYEKHEZ NINCS MEG A MEGFELEL EL KƒPZETTSƒGE.

© Gary Craig @ www.emofree.com Hungarian translation © Csontos çgnes 2007@ www.emotionalfreedom.net 20 Mindenki tudja r—lam, hogy az a szavamj‡r‡sa: ÒMinden problŽm‡ra alkalmazhat—.Ó Ez a mondat œjra Žs œjra felbukkan az ƒFT kŽzikšnyvben, az ƒFT kurzus anyag‡ban, Žs a weboldalunkon (www.emofree.com) is. AzŽrt ismŽtelgetem ezt a mondatot olyan gyakran, mert szeretnŽm, ha nyitottan ‡lln‡l hozz‡ a problŽmamegold‡shoz, Žs nem korl‡tozn‡d saj‡t hitedet azzal kapcsolatban, hogy mit lehetsŽges megoldani az ƒFT seg’tsŽgŽvel. De ez nem jelenti azt, hogy felel tlenŸl lehet viselkedni. SzerencsŽre az emberek tšbbsŽgŽnek elŽg bel‡t‡sa van arra, hogy felel ssŽgteljesen ŽrtelmezzŽk ezt a mondatot, Žs eszŸkbe sem jut az ƒFT technik‡kat arra haszn‡lni, hogy pŽld‡ul r‡vegyenek valakit, hogy leugorjon egy magas ŽpŸlet tetejŽr l. El fordul, hogy az ƒFT technik‡t haszn‡l—k a kezelŽs sor‡n s’rnak, vagy egyŽb kellemetlen tŸnetet tapasztalnak, melyek termŽszetes megnyilv‡nul‡sai annak, hogy f‡jdalmas ŽlmŽnyeiket felidŽztŽk. El fordulhat az is, hogy a fizikai f‡jdalmak ‡tmenetileg rosszabbodhatnak. Az igaz‡n tehetsŽges Žs gyakorlott ƒFT terapeuta ezeket a szimpt—m‡kat šršmmel Ÿdvšzli mint a gy—gyul‡s elsš jeleit, Žs ennek megfelel en beŽp’ti ket a tov‡bbi kezelŽs folyamat‡ba. òjra csak azt mondhatom, hogy a szimpt—m‡k kezelŽsŽnŽl Žs ŽrtelmezŽsŽnŽl t‡maszkodjunk a j—zan eszŸnkre. Ha az ƒFT terapeuta œgy Žrzi, hogy a p‡ciens reckci—j‡val nem tud mit kezdeni, vagy az elsšpr erej , mindenki Žrdeke az, hogy a p‡ciens a lehet leghamarabb megfelel szakemberhez forduljon!! †dvšzlettel: Gary A fentiekkel egybehangz—an az al‡bbi szšveg jogi terminusban fogalmazza meg ezeket az alapelveket, Žs mint a kett nk kšzštti jogŽrvŽny meg‡llapod‡s fog funkcion‡lni. KŽrlek olvasd el figyelmesen. **Mi Ð Adrienne Žs Žn Ð nem vagyunk pszichol—gusok, terapeut‡k, Žs nincs hivatalos orvosi diplom‡nk vagy engedŽlyŸnk. ƒn mŽrnški diplom‡val rendelkezem, amelyet a Stanford-i egyetemen szereztem meg. **ƒletm—d Žs Teljes’tmŽny Tan‡csad—kkŽnt m kšdŸnk, Žs az a cŽlunk, hogy szemŽlyisŽgfejleszt m—dszerekkel seg’tsŸk klienseinket. ***Mindketten felszentelt lelkŽszek vagyunk, mivel a mi utunk spiritu‡lis œt ***Ez a kurzus egy rendk’vŸl hatŽkony szemŽlyisŽgfejleszt m—dszer demonstr‡l‡s‡ra szolg‡l, nem pedig pszichol—giai vagy pszichi‡triai oktat‡st szolg‡l— anyag. **Ha tiszteletben tartod az ebben a dokumentumban lefektetett alapszab‡lyokat, szabadon haszn‡lh atod az ƒFT technik‡kat magad Žs m‡sok megseg’tŽsŽre. *** Adrienne Žs Žn azonban nem v‡llalhatunk semmifŽle felel ssŽget azŽrt, hogy Te milyen m—don haszn‡lod a technik‡kat. Ennek megfelel en, beleegyezel abba, hogy: **Saj‡t magadnak kell teljes felel ssŽget v‡llalnod fizikai Žs lelki egŽszsŽgedŽrt, mind a kurzus id tartama, mind a kŽs bbiek folyam‡n.

© Gary Craig @ www.emofree.com Hungarian translation © Csontos çgnes 2007@ www.emotionalfreedom.net 21 **SzintŽn a Te felel ssŽged, hogy ha valakinek megtan’tod a m—dszert, vagy alkalmazod a m—dszert rajtuk, sz‡mukra is egyŽrtelm vŽ teszed, hogy nekik is saj‡t maguknak kell teljes felel ssŽget v‡llalniuk fizikai Žs lelki egŽszsŽgŸkŽrt. **Adrienne-t Žs engem semmilyen k‡rtŽr’tŽsi kšvetelmŽny Ð ak‡r anyagi, ak‡r erkšlcsi - nem terhelhet senki rŽszŽr l, ak‡r haszn‡lta, ak‡r tan’totta az ƒFT technik‡t. **Azt aj‡nljuk, hogy az ƒFT technik‡kat csak megfelel orvosi, vagy pszichol—gus/pszichi‡ter felŸgyelete mellett haszn‡ld! **Ne pr—b‡lkozz olyan problŽm‡k megold‡s‡val, amelyek a j—zan Žsz szerint meghaladj‡k tud‡sodat Žs kŽpessŽgeidet. Amennyiben nem tudsz teljes egŽszŽben egyetŽrteni a fentiekkel, Žs œgy Žrzed nem tudod kšvetni a fenti egyszer alapszab‡lyokat, kŽrlek ne olvasd tov‡bb ezt a kŽzikšnyvet, hanem kŸld vissza a felad—nak. Amennyiben tov‡bb olvasod az anyagot, ezzel egyetŽrtŽsedet fejezed ki a fentiekkel, Žs att—l a pillanatt—l kezdve azok kštelez ek R‡d nŽzve. Tiszt‡ban vagyok azzal, hogy mindez minden j—zanul gondolkoz— ember sz‡m‡ra teljesen nyilv‡nval—, Žs ha œgy Žrzed, hogy sz‡jbar‡g—s st’lusban beszŽlek Hozz‡d, elnŽzŽst kŽrek. Az ŸgyvŽdem ragaszkodott hozz‡, hogy ez a jogi irat bekerŸljšn a kšnyvbe. Err l ennyit. ƒs most gyerŸnk tov‡bbÉ. Mit v‡rhatsz ett l a kurzust—l ƒrzelmi Felszabadul‡s - Egyszer sŽg Ð EgŽszsŽges szkepticizmus Ð Esettanulm‡nyok Ð IsmŽtlŽs ƒrzelmi Felszabadul‡s Lehet, hogy kicsit szerŽnyebbnek kŽne lennem, de szintŽn hiszem, hogy az ƒFT m—dszer gyškeresen megv‡ltoztatja az Žletedet. Tudom, hogy ebben a pillanatban ez kissŽ merŽsznek t nhet, de ezek a technik‡k legal‡bb annyira fontosak ma, mint a FŸggetlensŽgi Nyilatkozat volt annak idejŽn! Vannak olyanok, akik sz‡m‡ra pontosan ezt jelentik Ð fŸggetlensŽget! FŸggetlensŽg alatt azt Žrtem, hogy tšbbŽ m‡r nem kell negat’v ŽrzŽseid bšrtšnŽben Žlned, szabadon kšvetheted v‡gyaidat, Žs fšlŸlemelkedhetsz azokon az akad‡lyokon, amelyek eddig gœzsba kštšttek, Žs megakad‡lyoztak abban, hogy tehetsŽgednek megfelel en teljes’ts.

© Gary Craig @ www.emofree.com Hungarian translation © Csontos çgnes 2007@ www.emotionalfreedom.net 22 Azt is Žrtem ezalatt, hogy felszabadulsz a tal‡n Žvek —ta r‡dnehezed kŽtely, gy‡sz, halogat‡s, dŸh, vagy negat’v emlŽkek (mint pŽld‡ul nemi er szak, vagy rossz b‡n‡sm—d) sœly‡t—l. Szabadd‡ v‡lsz arra, hogy tšbbet keress, fel merd h’vni a leend Ÿzletfeleidet, bele merj kezdeni egy Ÿzletbe, jav’tsd a golf eredmŽnyeidet, fogyj le a k’v‡nt testsœlyra, kšnnyed t‡rsalg—v‡ v‡lj, Žs teljesen bœcsœt mondj a l‡mpal‡znak, vagy hogy sikeres el ad—, Žnekes vagy humorista v‡ljŽk bel led. Megszabadulhatsz att—l az ‡lland—an szorongat— feszŸltsŽgt l, amely arra sarkall, hogy bevedd azokat a tablett‡kat, vagy elsz’vd azt a cigerett‡t, vagy csak mŽg ma ledobj egy korty italt, vagy kšrŸlnŽzz a h t ben egy falat ennival—ŽrtÉ Szabadd‡ v‡lsz arra, hogy kifejezd a sz’vedben lŽv szeretetet, Žs mŽlt—s‡ggal Žs (šn)bizalommal Žld az Žleted. Megszabadulhatsz intenz’v fŽlelmekt lɎs f—bi‡kt—l..Žs aggodalomt—lɎs p‡nikrohamokt—l.. Žs a poszt-traumatikus stressz szindr—m‡t—l(PTSD)Ɏs k—ros v‡gyakoz‡st—l, fŸgg sŽgekt lɎs depresszi—t—lɎs a b ntudatt lɎs ɎsɎsÉ Mint m‡r eml’tettem, az ƒFT m—dszer gyškeresen meg fogja v‡ltoztatni az Žletedet. ƒs ehhez **Nem kell elmesŽlned az egŽsz Žleted tšrtŽnetŽt **Nem kell tablett‡kat nyelned **Nem szŸksŽges rendk’v l f‡jdalmas, esetleg traumatikus ŽlmŽnyeket felidŽzni Žs œjra ‡tŽlni **Nem tart h—napokig, esetleg Žvekig **A szok‡sos kezelŽsi id tartamnak mindšssze tšredŽkrŽszŽt igŽnyli, Žs gyakran mˆr nŽh‡ny perces kezelŽs is meghozza az eredmŽnyt Az ember egyszer en maga mšgštt hagyja az Žrzelmi ÒcsomagotÓ, tšbbnyire egyszer Žs mindenkorra, Žs att—l kezdve egy magasabb energiaszinten Žli tov‡bb az ŽletŽt. Az ƒFT arra a felfedezŽsre ŽpŸl, hogy a test energiarendszerŽben fenn‡ll— kiegyensœlyozatlans‡g (blokk) befoly‡solja a szemŽly leki‡llapot‡t, pszichŽjŽt. Az egyensœly helyre‡ll’t‡sa az‡ltal, hogy a test bizonyos mer’di‡n pontjait ŸtšgetŽssel stimul‡ljuk gyakran vill‡mgyorsan feloldja a problŽm‡t. A vill‡mgyors alatt azt Žrtem, hogy a legtšbb problŽma percek alatt teljesen elt nik!!! (Ez kŸlšnšskŽppen igaz azokra az esetekre, amikor a problŽm‡t eredetileg kiv‡lt—, specifikus esem Žnyre koncentr‡lva alkalmazzuk a mer’di‡n technik‡t. Err l kŽs bb b vebben sz—lunk majd.) Az esettanulm‡nyok, Žs a kurzus rŽszekŽnt a vide—kon/DVD-ken l‡that— val—s‡gos kezelŽsek erre b sŽges pŽld‡t Žs bizony’tŽkot nyœjtanak. Vannak olyan esetek is, amikor a megold‡shoz tšbb id re van szŸksŽgÉilyenkor kŽt-h‡rom ršvid kezelŽsre lehet szŸksŽg a teljes gy—gyul‡shoz. A legnehezebb esetek megold‡sa ‡ltal‡ban nŽh‡ny napig,

© Gary Craig @ www.emofree.com Hungarian translation © Csontos çgnes 2007@ www.emotionalfreedom.net 23 esetleg nŽh‡ny hŽtig tarthat. SzerencsŽre ezek az esetek vannak kisebbsŽgben. Egyszer sŽg Nem ‡ll’tom, hogy ez a kurzus minden œj tŽnyre kiterjed, amit ezen az œj tŽren felfedeztek. De ez nem is cŽlja. Ehhez egy tšbb sz‡z oldalas kšnyvre lenne szŸksŽg, olyan bonyolult tudom‡ny‡gakra kiterjed inform‡ci—kkal, mint a kvantum fizika Žs a morfogenetikus mez . Ezeken az oldalakon mi kihagytuk ezeket a bonyolult te—ri‡kat, Žs egy egyszer , praktikus, mindenki ‡ltal kšnnyen haszn‡lhat— verzi—t mutatunk be. Ez a kurzus Žppen olyan, mint amikor aut—t tanult‡l vezetni. Nem kell minden technikai Žs kŽmiai tŽnnyel tiszt‡ban lenned, vagy ismerned az šsszes alkatrŽsz funkci—j‡t ahhhoz, hogy az aut—t el tudd vezetni. De arra igenis szŸksŽged van, hogy felismerd a g‡zped‡lt, a fŽket, a korm‡nykereket Žs a sebessŽgv‡lt—t. Ha ezeket az alapokat ismered, m‡r a legtšbb œton kŽpes leszel elvezetni a kocsit. A cŽlom itt az volt, hogy egy rendk’v l šsszetett tŽm‡t leegyszer s’tsek nŽh‡ny kšnnyen Žrthet Žs vŽgrehajthat— elj‡r‡sra (g‡zped‡l, fŽkÉ.stb.). MinŽl tšmšrebb Žs ršvidebb a kezelŽs, ann‡l kšnnyebb megtanulni, Žs haszn‡lni Ð ez volt a vezŽrl elvem. ƒs ez az amit Te is elv‡rsz t lem a pŽnzedŽrt Ð egy egyszer , mŽgis rendk’vŸl hatŽkony, kšnnyen haszn‡lhat— šnfejleszt m—dszert. Ennek szellemŽben ez a kurzus kšnnyen Žrthet st’lusban ’r—dott, itt-ott kŽpek, metaf—r‡k, Žs Žrdekes pŽld‡k tark’tj‡k, hogy az ƒFT technik‡k minden lŽpŽse tiszta Žs vil‡gos legyen. EgŽszsŽges szkepticizmus A val—ban œj m—dszereket, gondolatokat nagy ellenŽrzŽs fogadja, hiszen ezek ‡ltal‡ban megsŽrtik az emberek elfogadott hitrendszerŽt. Az ƒFT m—dszer is fittyet h‡ny minden - a pszichol—gi‡ban eddig elfogadott - alaptŽtelnek. Bizonyos kšrškben az az elfogadott meggy z dŽs, hogy a bonyolult Žrzelmi problŽm‡kat lehetetlen gyorsan feloldani, Žs b‡rki aki ezt ’gŽri szŸksŽgszer en csak valami sarlat‡n lehet. E hit mšgštt az a meggy z dŽs ‡ll, hogy mivel a bonyolult Žrzelmi problŽm‡k kialakul‡sa hosszœ id t vett igŽnybe, logikus, hogy felold‡suk is hosszœ ideig tart. Az emberek hitrendszere rendk’vŸl nagy hatalommal b’r. H‡borœk robbantak ki Žs emberek mill—i haltak meg bizonyos hitek nevŽben. Az emberi t‡rsadalmakban minden Ð orvosl‡s, pszichol—gia, politikai rendszer..stb. - valamilyen hitre ŽpŸl. De sajnos el fordul, hogy b‡r mi teljes sz’vvel hiszŸnk az igaz‡ban, a hitrendszer alaptŽtele mŽgis hamis: amit val—s‡gnak hiszŸnk, az csak tŸndŽrmese! Ha az el z oldalak olvas‡s‡n‡l azt gondoltad, hogy mindez tœl szŽp ahhoz, hogy igaz legyen, akkor m‡r val—sz’n leg a Te hitrendszeredbe is

© Gary Craig @ www.emofree.com Hungarian translation © Csontos çgnes 2007@ www.emotionalfreedom.net 24 beleg‡zoltam. Ez teljesen norm‡lis, Žs egŽszsŽges reakci—. RendjŽnval—, hogy a forradalmian œj elkŽpzelŽseket alaposan, minden oldalr—l meg kell vizsg‡lni, miel tt elfogadn‡nk ket! Hosszœ t‡von ez teszi ket maradand—v‡. Amit most kezedben tartasz, az egy korszakalkot— œj’t‡s. Amint hamarosan meggy z dhedsz r—la, tudom‡nyosan is teljesen megalapozott. De miut‡n annyira kŸlšnbšzik minden eddig elfogadott hagyom‡nyos vil‡gkŽpt l, Žrthet m—don minden oldalr—l kitart— szkepticizmus fogadja. Ebben nincs semmi kŸlšnšs. A tšrtŽnelem folyam‡n a legtšbb igaz‡n fontos œj’t‡s hasonl— szkepticizmussal, vagy ny’lt ellensŽgeskedŽssel tal‡lkozott. ême nŽh‡ny tšrtŽnelmi idŽzet: ÒLehetetlen olyan repŸlni kŽpes gŽpet Žp’teni, amely a leveg nŽl nehezebb.Ó Lord Kelvin, a Kir‡lyi T‡rsas‡g Elnške ÒAmit fel lehet tal‡lni, azt m‡r mind feltal‡ltuk Ó Charles H. Duell, az U.S. Szab adalmi Hivatal Igazgat—ja, 1989. Ò Az igaz‡n Žrtelmes Žs felel ssŽgteljes asszonyok nem is akarnak szavazati jogot kapniÓ Grover Cleveland, 1905 ÒNem val—sz’n , hogy az emberisŽg valaha is kŽpes lesz arra, hogy felhaszn‡lja az atomban lŽv energi‡tÓ Robert Milikan, Nobel d’jas fizikus, 1923 ÒKi a fene akarja a sz’nŽszeket hallani is a filmen?Ó Harry M. Warner, Warner Brothers Pictures, 1927 De mŽg ha Te magad lelkesen sz’vod is magadba ezeket az ide‡kat, mint ahogy Žn tettem, garant‡lom, hogy amikor megpr—b‡lsz m‡sokon seg’teni, gyakran fogsz szkepticizmussal tal‡lkozni. Hogy honnan tudom ezt? Hosszœ Žvek tapasztalatai alapj‡n. M’g ezt a szkepticizmust nem lenne helyŽnval— kritiz‡lni, Žltebev‡g—an fontos, hogy megŽrtsŸk a m kšdŽsŽt ahhoz, hogy kŽpesek legyŸnk az ƒFT m—dszer ir‡nt felkelteni m‡sok Žrdekl dŽsŽt. ême egy pŽlda. Sz‡mtalanszor elšfordult, hogy egy-egy inform‡ci—s bemutat— alkalm‡val megkŽrtem 5-10 šnkŽnt jelentkez t, hogy jšjjenek fel a sz’npadra, Žs ott rajtuk demonstr‡ltam a technik‡t. NŽh‡ny percen belŸl legal‡bb 80%-uk sz‡molt be a fizikai vagy lelki problŽm‡k nagyfokœ

© Gary Craig @ www.emofree.com Hungarian translation © Csontos çgnes 2007@ www.emotionalfreedom.net 25 csškkenŽsŽr l, vagy teljes megsz nŽsŽr l. Gyakran tanœi voltunk a gy—gyul‡s fizikai megnyilv‡nul‡s‡nak is. FŽlelmek hirtelen szertefoszlanak, fejf‡j‡s megsz nik, a lŽgzŽsi nehŽzsŽgek eloszlanak, Žs sœlyos traum‡k vesztik el Žrzelmi tšltŽsŸket Ð mindez a kšzšnsŽg szeme l‡ttt‡ra, nŽh‡ny perc leforg‡sa alatt. Ezek ut‡n a nŽz khšz fordulok, Žs felteszem a kŽrdŽst: ÒVan valaki esetleg, aki szkeptikus a most l‡tottakkal kapcsolatban?Ó Žs ekkor minden esetben a nŽz k legal‡bb 50%-a felnyœjtja a kezŽt. Ezek ut‡n megkŽrdezem a kŽtelked ket, hogy vajon abban hisznek-e, hogy a szemŸk l‡tt‡ra bekšvetkezett v‡ltoz‡sok, gy—gyul‡s val—s‡gos volt Ð erre a v‡lasz mind’g igenl . Igen, abban hisznek, hogy a szemŸk l‡tt‡ra bekšvetkezett l‡tv‡nyos gy—gyul‡s val—s‡gos, hiszen az alanyok sz‡momra teljesen idegenek voltak, viszont a kšzšnsŽg soraiban esetleg bar‡taik ismer seik Ÿltek. Nem val—sz’n teh‡t, hogy velem j‡tszan‡nak šssze, hamis l‡tszat keltŽsŽre. Abban biztosak, hogy az eredmŽnyek val—s‡gosak. Akkor h‡t miŽrt a szkepticizmus? Ð kŽrdezem t lŸk. Ilyenkor azt‡n az effŽle Žrvek folyam‡val ‡rasztanak el: **Azt mondj‡k nekem, hogy hipnotiz‡ltam az alanyokat, azŽrt javult az ‡llapotuk. Ez csak azŽrt Žrdekes, mert Žn az Žgvil‡gon semmit sem tudok a hipnozisr—l, igaz, hogy azok sem akik ezt az Žrvet nekem szegeztŽk. **Egy m‡sik Žrv az, hogy a szemŸk l‡tt‡ra bekšvetkezett gy—gyul‡s mindšssze a pozit’v gondolkoz‡s eredmŽnye volt. ƒs mondj‡k ezt, holott soha ŽletŸkben nem l‡ttak mŽg ilyen gyors Žs l‡tv‡nyos javul‡st bekšvetkezni csup‡n a pozit’v gondolkoz‡s hat‡s‡ra. **Azzal a magyar‡zattal is gyakran tal‡lkozom, hogy az alanyok egyszer en csak er sen akart‡k, hogy problŽm‡ik mego ld—djanak, Žs ezŽrt kšvetkezett be a l‡tv‡nyos v‡ltoz‡s. Egyszer en a szellem gy zelmŽt l‡tj‡k benne az anyag fšlštt. J—, rendben van Ð de akkor el z leg miŽrt nem gy zedelmeskedett a szellem az anyag fšlštt? MiŽrt volt szŸksŽg ehhez a gy zelemhez arra, hogy feljšjjenek a sz’npadra egy ƒFT kezelŽsre? **Azt is gyakran mondj‡k nekem, hogy a javul‡s nem lesz tart—s, mert az effŽle csodaszerek nem m kšdnek. Ugyanakkor minden tov‡bbi nŽlkŸl felhaszn‡lj‡k a penicillin nev csodaszert egyŽb betegsŽgek ellenŽben. **M‡sok szerint a mer’di‡n technika azŽrt m kšdštt, mert elvonta a kliens figyelmŽt a problŽm‡r—l Ð ez m‡r csak azŽrt sem Ÿl, mert az egyik alapvet kritŽrium a technika haszn‡lat‡n‡l, hogy a kliensnek vŽgig a problŽm‡ra kell koncentr‡lnia, Žs azt a lehet legjobban ‡tŽlnie a kopogtat‡s egŽsz id tartama alatt. Ami igaz‡n fantasztikus a fenti jelensŽgnŽl az az, hogy az Žrvek egyike sem igaz‡n sz—l az ƒFT technik‡kr —l, vagy azok ellen. Az ƒFT-r l valahogy nem is esik sz—. Az lenne a logikus feltŽtelezŽs, hogy ha az emberek ilyen kŽzzelfoghat— bizony’tŽk‡t l‡tj‡k az ƒFT m—dszer hatŽkonys‡g‡nak, Žs vŽgigkšvetik, ahogy sœlyos problŽm‡k percek alatt elenyŽsznek, a termŽszetes reakci—juk az lenne, hogy kŽrdŽsekkel bomb‡zn‡nak, Žs tudni akarn‡k hogyan is m kšdik ez a dolog? Ehelyett œgy t nik, hogy mag‡r—l a m—dszerr l tudom‡st sem vesznek, hanem azt teljesen kiz‡rva pr—b‡lnak

© Gary Craig @ www.emofree.com Hungarian translation © Csontos çgnes 2007@ www.emotionalfreedom.net 26 magyar‡zatot tal‡lni a sikerre. Nem kŽrdezik meg t lem hogy mi is tšrtŽnt, hanem ink‡bb k adnak magyar‡zatot nekem. Mi is tšrtŽnik itt val—j‡ban? Valamennyien visszanyœlnak emlŽkeik Žs tapasztalataik t‡rh‡z‡ba, Žs onnan r‡ntanak el egy ismer s, Žs Žpp ezŽrt biztons‡gos magyar‡zatot. Az ƒrzelmi Felszabadul‡s Technika mŽg teljesen ismeretlen a sz‡mukra, nem tudj‡k hov‡ tenni Ð ’gy ink‡bb teljesen semmibe veszik. ƒn pontosan el tudom kŽpzelni, hogy ŽreztŽk magukat azok a tud—sok nŽh‡ny sz‡z Žvvel ezel tt, akik a Fšld laposs‡g‡ban teljes sz’vvel h’v emberisŽgnek megpr—b‡lt‡k bebizony’tani, hogy a Fšld gšmbšly ! Szinte soha senki sem mondja a kšvetkez ket egy-egy demonstr‡ci— ut‡n: ãÉ h‡t perszeÉ most m‡r Žrtem! Mindšssze annyi tšrtŽnt, hogy m’g a kliens beleŽlte mag‡t a problŽm‡j‡ba, šn a mer’di‡n pontokon val— kopogtat‡ssal az enegiarendszer egyensœly‡t sikeresen vissza‡ll’totta, Žs ez‡ltal megoldotta a problŽm‡t!Ó Ezt soha senki sem mondja, holott pontosan ez az, ami minden egyes alkalommal tšrtŽnik. ƒs ez az, amit a demonstr‡ci—t megel z fŽl —r‡ban rŽszletesen elmagyar‡ztam! Volt id , amikor œgy Žreztem, hogy az emberek egyszer en ostob‡k, Žs csup‡n makacss‡gb—l viselkednek ilyen elvakultan, Žs ellensŽgesen. Hogy nem kŽpesek felfogni, amikor olyan egyszer ? Ð mondogattam magamban. De kŽs bb r‡jšttem, hogy nem arr—l van sz—, hogy az emberek ostob‡k, vagy makacsul ellensŽgesek lennŽnek, hiszen a fenti reakci— szinte kivŽtel nŽlkŸl mindenkire jellemz volt, fŸggetlenŸl m veltsŽgi, iskol‡zotts‡gi, vagy munkahelyi kŸlšnbsŽgekt l. Nem sz‡m’tott, hogy az illet buszsof r, vagy egyetemi tan‡r. A legjobb bar‡taim is ugyanœgy reag‡ltak: a megdšbbent eredmŽnyeket sikeresen ÒelkentŽkÓ, m’g kuncogva kidombor’tott‡k, hogy milyen nevetsŽges is az egŽsz procedœra. Gyakran maguk a szemŽlyek is, akik megtapasztalt‡k a pozit’v hat‡st, valami m‡ssal magyar‡zz‡k a v‡ltoz‡st. ƒs ez tšbbnyire valami teljesen elrugaszkodott magyar‡zat: mint pŽld‡ul az, hogy volt egy fšldrengŽs, vagy nemrŽgen felemeltŽk a fizetŽsŸket. A v‡ltoz‡st mag‡t nem tagadj‡k le, mindšssze azt nem ismerik el, hogy a v‡ltoz‡s az ƒFT kezelŽs kšvetkezmŽnye lett volna. Nem kŽpesek elfogadni ezt a tŽnyt, a kett t mint okot Žs okozatot šsszekštni. Sz‡mukra ez megmagyar‡zhatatlan, nem illik be a vil‡gkŽpŸkbe, ’gy h‡t minden ‡ron m‡s magyar‡zat ut‡n nŽznek, b‡rmilyen abszurd is legyen az. Roger Callaghan, aki annak idejŽn velem megismertette ezeket a technik‡kat, ezt œgy nevezte, hogy APEX jelensŽg. òjra kihangsœlyozn‡m, semmi Žrtelme annak, hogy ezt a viselkedŽst kritiz‡ljuk. De az igenis fontos, hogy megŽrtsŸk mi ind’tja az embereket erre a viselkedŽsform‡ra, mivel gyakran kell majd sz‡molnunk ezzel a jelensŽggel. Az igazat megvallva, szinte mindenki ’gy reag‡l, amikor el sz r tal‡lkozik az ƒFT-vel, Žs minden val—sz’n sŽg szerint ebben a pillanatban Te is felfedezheted az šsszes ÓhitetlensŽgiÓ szimpt—m‡t saj‡t magadon. EzŽrt tartom olyan fontosnak, hogy ezt a jelensŽget elmagyar‡zzam Neked, hiszen ha nem vagy tiszt‡ban ezzel az šnutdatlan reakci˜val, lehet, hogy most ršgtšn h‡tat ford’tasz az egŽsznek, Žs ezzel megfosztod magad egyszer Žs mindenkorra az Žrzelmi felszabadul‡s lehet sŽgŽt l, Žs mindatt—l

© Gary Craig @ www.emofree.com Hungarian translation © Csontos çgnes 2007@ www.emotionalfreedom.net 27 a fantasztikus, hosszœt‡vœ j—tŽkony hat‡st—l, amit a technika haszn‡lata nyœjthat Neked. Van egy m‡sik ok is a szkepticizmusra: az ƒFT procedœra furcs‡n nŽz ki! TŽnyleg furcs‡n fest, nincs Žrtelme szŽp’teni a dolgokat. KŽnytelen leszel magadban beszŽlni, a szemedet forgatni, Žs dallamokat dœdolni , m’g a tested kŸlšnb z pontjain kopogtatszÉ..ez a procedœra t‡volr—l sem hason’t semmilyen eddig elfogadott pszichol—giai gy—gym—dhoz, Žs meglehet, hogy szšges ellentŽtben ‡ll mindennel, amiben valaha is hittŽl. Ennek ellenŽre, ha egyszer megŽrted a folyamat mšgštt lŽv logik‡t, minden a helyŽre kerŸl, Žs szinte csod‡lkozol majd, hogy ezt nem fedeztŽk fel hamarabb. Err l jut eszembe egy Žrdekes adalŽk: szerencsŽre nem kell hinned a m—dszerben ahhoz, hogy m kšdjŽk! Voltak olyanok, akik - tŽvesen Ð arra a kšvetkeztetŽsre jutottak, hogy az ƒFT azŽrt m kšdik egyes embereknŽl, mert azok hisznek benne Ð teh‡t valamifŽle placebo hat‡sra gyanakodtak. Ez m‡r csak azŽrt is Žrdekes, mert ‡ltal‡ban azok az emberek jutottak erre a kšvetkeztetŽsre, akik maguk rendk’v l szkeptikusak voltak. A tŽny azonban az, hogy az els tal‡lkoz‡sn‡l elenyŽsz azoknak a sz‡ma, akik hisznak a m—dszerben. Miel tt kipr—b‡lt‡k volna, tšbbŽ vagy kevŽsbŽ szinte mindenki szkeptikus. Ennek ellenŽre, a siker ar‡nya az œjonnan jšttek esetŽben ugyanolyan magas. HitetlensŽgŸk dac‡ra, vagy azzal egyŸtt, az emberek gy—gyulnak Žs v‡ltoznak. Esettanulm‡nyok Amikor kicsi voltam, nagyon kedveltem a baseball j‡tŽkot, Žs arr—l ‡lmodoztam, hogy a New York Yankees csapat‡ban leszek valamikor kšzŽpcsat‡r. Olyan egyszer nek l‡tszott ez akkor, az ember csak ki‡ll a gyepre, Žs ha jšn a labda, j— alaposan beleŸt! Persze ma m‡r tudom, hogy egy ilyen ŸtŽs csak rengeteg gyakorl‡s Žs tapasztalat gy jtŽse ut‡n lehetsŽges. MinŽl tšbb pŽld‡t l‡tsz, Žs pr—b‡lsz ki a gyakorlatban, ann‡l jobb‡ Ð Òprofibb‡Ó v‡lsz! ƒs ez igaz az ƒFT-re is! Az alap ƒFT kezelŽst megtanulni, Žs mechanikusan vŽgrehajtani rendk’v l egyszer . M‡r nŽh‡ny tucat alkalom ut‡n profi m—don tudod vŽgrehajtani a kezelŽs mechanikus rŽszŽt. Ha azonban mesteri fokon k’v‡nod elsaj‡t’tani, Žs haszn‡lni a technik‡kat, akkor szorgalmasan kell œjra Žs œjra tanulm‡nyoznod az ƒFT kurzust kiegŽsz’t filmanyagot az egyŽb filmrevett oktat—anyaggal egyŸtt (vide—n vagy DVD-n kaphat—), Žs az ott l‡tottakat a gyakorlatban is ki kell pr—b‡lnod, Žs alkalmaznod a lehet legkŸlšnfŽlŽbb problŽm‡k megold‡s‡ra. Teh‡t ez a kŽzikšnyv csak az els lŽpŽs. Ha komolyan akarod haszn‡lni ezt a technik‡t, akkor tov‡bbi trŽningekre lesz szŸksŽged. A legnagyobb akad‡ly, amelybe Ÿtkšzni fogsz az az, hogy eleinte nem leszel kŽpes felfogni, hogy az ƒFT mennyi mindenre akalmazhat— Ð teh‡t Te magad leszel saj‡t magad legf bb korl‡tja. EzŽrt van az, hogy ebben a kurzusban szinte el‡rasztottalak esettanulm‡nyokkal; mindenŸtt ezekbe Ÿtkšzšl majd. RŽszletes esettanulm‡nyokt—l hemzseg ez a kŽzikšnyv, a

© Gary Craig @ www.emofree.com Hungarian translation © Csontos çgnes 2007@ www.emotionalfreedom.net 28 filmanyagon —r‡kon keresztŸl Žlvezheted egyiket a m‡sik ut‡n, a hanganyag szintŽn tšbb —r‡t tartalmaz bel lŸk. Ezek a felvŽtelek elengedhetetlenŸl fontosak ahhoz, hogy az ƒFT technik‡t a val—s Žletben is megtapasztald, ne csak egy kšnyv lapjain keresztŸl, Žs ’gy a saj‡t szemeddel gy z dj meg azok hatŽkonys‡g‡r—l, Žs a kŸlšnbšz lehetsŽges vari‡ci—kr—l, amit egy kšnyvben lehetetlen bemutatni, hiszen gyakran a pillanat hat‡sa alatt, intuit’v m—don jšttek lŽtre. KŽrlek tanulm‡nyozd ezeket az Žl pŽld‡kat nagyon alaposan Žs rŽszletesen. Ezek mind val—di esetek, hœs-vŽr emberek val—s‡gos problŽm‡ival, Žs nagyszer lehet sŽget adnak arra, hogy a l‡t—kšršdet is szŽlesitsd. Egyes esetekben annak leszel tanœja, hogy egy Žleten ‡t tart— problŽm‡k egyetlen ŸlŽs alatt megold—dnak, m’g m‡skor csak kitart—, hosszas kezelŽs hoz eredmŽnyt. L‡tni fogsz eseteket, amikor rendk’vŸl sœlyos Žrzelmi problŽm‡k a szemed l‡tt‡ra t nnek el nyomtalanul az ƒFT kezelŽs sor‡n. Azt is megtapasztalod majd, hogy nŽha csak rŽszleges gy—gyul‡s kšvetkezik be, Žs maga a problŽma nem old—dik meg vŽglegesen, teljes egŽszŽben. M‡s sz—val, ezek a filmkazett‡k az ƒFT teljes palett‡j‡t adj‡k, amire feltŽtlenŸl szŸksŽged lesz akkor, ha a mechanikus ƒFT helyett mesterfokra akarsz fejl dni. Van egy m‡sik okom is arra, hogy esettanulm‡nyok šzšnŽvel ‡rasszalak el Ð ha saj‡t szemeddel l‡tod a dr‡mai v‡ltoz‡st ilyen sok, egym‡st—l teljesen fŸggetlen ember esetŽben, lehetetlen, hogy tov‡bbra is szkeptikus maradj . MŽg a leg‡d‡zabb kŽtelked sem maradhat hideg a kŽzzelfoghat— bizony’tŽk ilyen mennyisŽgŽvel szemben Ð ez meg kell hogy gy zz n b‡rkit, hogy az ƒFT megfelel mindannak, amit eddig ‡ll’tottam r—laɎs ann‡l mŽg sokkal tšbbre is kŽpes! IsmŽtlŽs ƒn mŽlyen hiszek az ismŽtlŽs hatŽkonys‡g‡ban: ismŽtlŽs a tud‡s anyja! Ez a legrŽgibb tan’t‡si m—dszer, Žs az id pr—b‡j‡t fŽnyesen ki‡llta Ð ’gy h‡t Žn is haszn‡lom, kšnyšrtelen l. MinŽl tšbbszšr tal‡lkozol egy fogalommal, ann‡l jobban fogod azt tudni. EzŽrt van az, hogy ebben a kurzusban ugyanazt a fogalmat sz‡mtalan szemszšgb l fogom œjra Žs œjra bemutatni, mind a kŽzikšnyvben, mind a film- Žs hanganyagon. Ha œgy Žrzed, hogy egyes gondolatok m‡r-m‡r unalmass‡ v‡ltak a sok ismŽtlŽst l, lŽgy h‡l‡s ezŽrt. Ez azt jelenti, hogy val—ban elsaj‡t’tottad az anyagot. Sokkal jobb ez, mintha csak halv‡ny kŽped lenne az œj gondolatr—l, anŽlkŸl, hogy az mŽlyen bevŽs dhetett volna az emlŽkezetedbe. Ha belegondolok abba, hogy a technika helyes haszn‡lata Žletmin sŽged milyen fantasztikus javul‡s‡t fogja eredmŽnyezni, rendk’v l rossz szolg‡latot tennŽk Neked, ha nem pr—b‡ln‡m minden er mmel belŽd sulykolni ezeket a kulcsfontoss‡gœ gondolatokat.

© Gary Craig @ www.emofree.com Hungarian translation © Csontos çgnes 2007@ www.emotionalfreedom.net 29 Teh‡t ..megismŽtlem: sz‡m’ts arra, hogy ebben a kurzusban rengeteg ismŽtlŽs lesz. U.i. KŽrlek emlŽkezz arra, hogy mint m‡r el bb is eml’tettem, az ƒFT kezelŽs sor‡n bekšvetkezett energia-egyensœly gyakran vezet mŽlyrehat— fizikai v‡ltoz‡sokhoz/gy—gyul‡shoz is. Az ƒFT mšgštt lŽv tudom‡nyos te—ria A pszichol—gia tudom‡nya mŽrnškszemmel Ð A test energiarendszere Ð Dr. Callaghan felfedezŽse - Az AlapelmŽlet Ð A gener‡ljav’t‡s fogalma A pszichol—gia tudom‡nya mŽrnškszemmel Ezt a kšnyvet egy mŽrnšk ’rta, aki a Stanford Egyetemen vŽgzett. ƒn nem vagyok pszichol—gus, Žs nem szerepel c’mek hosszœ sora a nevem ut‡n. Az emberek a keresztnevemen sz—l’tanak, nem doktor œrnak. Ha hagyom‡nyosan gondolkod— szemŽly vagy lehet, hogy ez zavar tŽged. VŽgŸl is, mit keres egy mŽrnšk a pszichol—gia terŸletŽn? Igaz, hogy a fizika Žs a lŽlek tudom‡ny‡gainak l‡tsz—lag semmi kšzŸk egym‡shoz, de 40 Žvvel ezel tt r‡jšttem arra, hogy az ember Žletmin sŽge alapvet en fŸgg lelki, Žrzelmi egŽszsŽgŽt l. Az Žrzelmi egŽszsŽg az, amire az egŽszsŽges šnbizalom Žp l, Žs b‡rmilyen vonalon elŽrt siker csak egŽszsŽges šnbizalom birtok‡ban lehetsŽges. Persze ez nem œjdons‡g. Szinte mindenki ugyanezt mondja, Žs ha bemŽsz b‡rmelyik kšnyvesboltba, a szemŽlyisŽgfejleszt kšnyvek polcai csak œgy roskadoznak a kšnyvekt l, amelyek mind ezt az ide‡t nŽpszer s’tik. A legtšbb ember sz‡m‡ra ez a gondolat mag‡t—l Žrtet d , Žs egym‡s ut‡n olvass‡k a kšnyveket, vagy vŽgzik a tanfolyamokat, amelyek mind err l sz—lnak. ƒn azonban ezt a gondolatot val—ban komolyan is vettemÉÉ.nagyon komolyan. Ha m‡r nŽh‡ny Žvtizedet el kell tšltenem ezen a planŽt‡n Ð gondoltam Ð akkor miŽrt is ne tehetnŽm ezt az id t kellemessŽ magam Žs m‡sok sz‡m‡ra? êgy h‡t a kšvetkez 40 Žvet azzal tšltšttem, hogy olyan eszkšzšk ut‡n kutattam, amelyek ezt a cŽlt elŽrhet vŽ tehetnŽk. A szemŽlyisŽgfejleszt kšnyvek sz‡zait olvastam el, Žs doll‡rezreket kšltšttem tanfolyamokra, szemin‡riumokra Žs hangkazett‡kra. Minden csalŽtket lelkesen bekaptam, Žs egy detekt’v alaposs‡g‡val Žs precizit‡s‡val tanulm‡nyoztam minden œj m—dszert, egyre abban remŽnykedve, hogy vŽgre megtal‡ltam az igazi, csalhatatlan elj‡r‡st! Rengeteg pszichol—gust Žs pszichi‡tert faggattam arr—l, hogy mely m—dszerek m kšdnek a gyakorlatban. ƒs csak azt mondhatom, hogy a leghatŽkonyabb,

© Gary Craig @ www.emofree.com Hungarian translation © Csontos çgnes 2007@ www.emotionalfreedom.net 30 legleny gšz bb, a minden szempontb—l legkielŽg’t bb gy—gym—d: az ƒrzelmi Felszabadul‡s Technika! Ez a technika val—ban megadja azt amit ’gŽr nevŽben, teh‡t val—ban felszabad’t minden negat’v Žrzelem al—l. De tœls‡gosan el reszaladtam. VŽgig akarom k’sŽrni a kutat‡som sor‡n felfedezett fontosabb mŽrfšldkšveket, hiszen ezek fontos alapj‡t kŽpezik e fantasztikus rendszerbe val— bevezet nek. B‡r mint mŽrnšk vŽgeztem az egyetemen, soha sem dolgoztam ezen a p‡ly‡n. Ehelyett mind’g ink‡bb olyan foglalkoz‡st v‡lasztottam, ahol emberekkel dolgozhattam, Žs akkor voltam csak igaz‡n boldog, amikor igazi szenvedŽlyemet kšvetve, vŽgre mint SzemŽlyes ƒletm—d Žs Teljes’tmŽny Tan‡csad— dolgozhattam. De ez nem jelenti azt, hogy a tudom‡nyos h‡ttŽr nem befoly‡solta a gondolkoz‡somat. Ellenkez leg, ez a h‡ttŽr seg’tsŽgemre volt abban, hogy sz‡mos hasznos szemŽlyisŽgfejleszt m—dszert fedezzek fel. A mŽrnški tudom‡ny egy egzakt tudom‡ny Ð praktikus Žs logikus. Kett meg kett mind’g nŽgy, Žs minden visszavezethet egy bizonyos okra. Egy mŽrnšk ‡ltal‡ban logikusan gondolkozik. Igy h‡t, mikor elkezdtem szemŽlyisŽgfejleszt m—dszerek ut‡n kutatni, ez volt az a gondolkoz‡sm—d, amelyet magammal vittem. Sz‡momra egy m—dszernek praktikusnak, Žs logikusnak kellet ahhoz lennie, hogy egy‡ltal‡n sz—ba jšhessen: m kšdnie kellet a val—s vil‡gban is, vagy nem Žrdekelt! ÒLogikusÓ h‡t, hogy elkezdtem kšnyveket olvasni, Žs pszichol—gi‡r—l sz—l— szemin‡riumokra j‡rni. De Ð szintŽn sz—lva - a pszichol—gia rejtŽly volt sz‡momra. Ugyanazt a logik‡t Žs pontoss‡got kerestem, amelyhez mŽrnškkŽnt hozz‡szoktam, de sehol sem tal‡ltam. Miut‡n tšbb Žvet tšltšttem el azzal, hogy a pszichol—gia tudom‡ny‡t tanulm‡nyoztam, r‡ kellet Žbrednem, hogy a mŽrnški tudom‡nyoknak, Žs a pszichol—gia tudom‡ny‡nak semmi kšzŸk egym‡shoz. FelŸletesen nŽzve a pszichol—gia rendk’vŸl tudom‡nyosnak t nhet. Szinte minden nagyobb amerikai v‡rosban vannak olyan laborat—riumok, amelyeket teljes egŽszŽben pszichol—g iai kutat‡soknak szentelnek. Egyre m‡sra t nnek fel az œjabb Žs œjabb te—ri‡k, amelyeket szigorœ vizsg‡latoknak vetnek al‡. Ellen rzštt k’sŽrletek biztos’tj‡k azt, hogy az œjabb felfedezŽsek val—ban helyt‡ll—a k legyenek, Žs elismert szakemberek tanulm‡nyok tonn‡it ’rj‡k šssze ennek alapj‡n. Mindez leny gšz nek t nik, Žs bizonyos szempontb—l az is. Ezek a kutat‡sok val—ban rengeteg œj dolgot fedeznek fel arr—l, hogy az emberi elme Žs pszichŽ hogyan is m kšdik, Žs mindez hogyan is befoly‡solja viselkedŽsŸnket. Ezeket az adatokat azt‡n hatŽkonyan fel is haszn‡lj‡k - tšbbek kšzštt pŽld‡ul - a rekl‡m Žs marketing szakm‡kban. De a legnagyobb rŽszŸk vajmi keveset tesz azŽrt, hogy az emberek Žrzelmi problŽm‡ikra tal‡ljanak kšnnyebsŽget. Tudom, mindez kissŽ tiszteletlennek t nik, de senkit sem akarok ezzel b‡ntani. Mindšssze arr—l van sz—, hogy egy mŽrnšk szemŽvel ez az igazs‡g.

© Gary Craig @ www.emofree.com Hungarian translation © Csontos çgnes 2007@ www.emotionalfreedom.net 31 Persze vannak kivŽtelek, de a hagyom‡nyos ter‡pi‡k nagy rŽszŽnek nagyon gyenge a hat‡sfoka. SemmikŽppen sem az a cŽlom, hogy a pszichi‡tereket kritiz‡ljam ezzel. Ellenkez leg, œgy tal‡lom, hogy e foglalkoz‡s legtšbb kŽpvisel je a legelhivatottabb gy—gy’t—k kšzŽ tartozik, akik valaha is e Fšldet tapodt‡k, Žs sz‡mosan kšzŸlŸk bizalmas bar‡taim. Olyan emberek ezek, akik val—ban sz’vŸkšn viselik p‡cienseik sors‡t. Rengeteget dolgoznak, Žs f‡radhatatlanul kutatnak œj m—dszerek ut‡n, hogy ann‡l hatŽkonyabban seg’thessenek. Az ƒFT ilyen œj eszkšz lehet a fegyvert‡rukban, amelynek szil‡rd tudom‡nyos alapja is van, r‡ad‡sul olyan, amely mŽg a legigŽnyesebb mŽrnškšt is kielŽg’ti. Ez az eszkšz b‡rmelyik terapeuta sikeressŽgŽt szŸksŽgszer en csak fokozza. Sokan h—napokig, Žvekig j‡rnak ter‡pi‡ra, hogy enyhŸlŽst tal‡ljanak fŽlelmeikre, dŸhŸkre, b ntudatukra, gy‡szukra, depresszi—jukra, traumatikus emlŽkeikre..stb. Ð vajmi kevŽs eredmŽnnyel. Ilyenkor azt‡n esetleg terapeut‡t v‡ltoztatnak remŽlvŽn, hogy az majd tudni fogja a v‡laszt minden problŽm‡kjukra Ð de tšbbnyire az eredmŽny megint csak elmarad. Erre megint œj specialista ut‡n nŽznek.. Žs ez a tšrtŽnet ismŽtl dik a vŽgtelensŽgig. Persze ez rengeteg pŽnzbe Žs id be kerŸl, Žs r‡ad‡sul azzal is j‡r, hogy a f‡jdalmas emlŽkeket œjra Žs œjra fel kell idŽzniŸk. ƒs ha el is Žrnek valamicske javul‡st, az ‡ltal‡ban minim‡lis. Sz‡momra ez azt bizony’totta, hogy valami baj van a haszn‡lt m—dszerekkel, hiszen ezek 1) vagy egy‡ltal‡n nem m kšdtek (legal‡bbis az Žn mŽrtŽkemmel mŽrve), vagy 2) ha m kšdtek is, a gy—gyul‡s kŽtsŽgbejt en lassœ volt. êgy h‡t feltettem a kŽrdŽst mind a terapeut‡knak, mind a p‡cienseknek: ÒMiŽrt van szŸksŽg ilyen hosszœ id re ilyen csekŽly eredmŽny elŽrŽsŽhez?Ó A v‡laszok persze a legkŸlšnfŽlŽbbek voltak, de a lŽnyegŸk kb. ez voltÉ **ÓNos, a problŽma is mŽlyrehat—ÉÓ **ÓEz egy mŽly sŽrŸlŽsÉÓ vagy **ÓEzt nem lehet pontosan megmondani, hiszen az elme m kšdŽsŽnek titkait mŽg csak igen kevŽssŽ ismerjŸk.Ó Az Žn mŽrnšk elmŽm azonban ezeket a magyar‡zatokat mint kŽnyelmes, racionaliz‡l— kifog‡sokat ršgtšn elvetette. B‡r ezek a m—dszerek szemmel l‡that—lag nem m kšdtek, a legtšbb ember feltŽtel nŽlkŸl elfogadta a fenti magyar‡zatokat, hiszen azok j—l hangzottak, meg azt‡n mi m‡st is tehettek volna? Olyan m—dszerek, amelyek val—ban m kšdtek volna, egyszer en nem lŽteztek! M‡srŽszr l, igaz‡n nincs sz‡ndŽkomban azt a l‡tszatot kelteni, mintha a pszichoter‡pia soha, semmilyen kšrŸlmŽnyek kšzštt sem hozhatna eredmŽnyt. El fordul, hogy a p‡ciens ‡llapota javul. De a pszichol—gia egyike a legkevŽsbŽ hatŽkony, leglassœbb tudom‡ny‡gaknak. Az Žn szememben csak egyetlen laborat—rium lŽtezik: a val—s vil‡g, Žs egy m—dszer sikerŽt egyetlen egy dolog bizony’thatja be: ha a p‡ciens meggy—gyul!

© Gary Craig @ www.emofree.com Hungarian translation © Csontos çgnes 2007@ www.emotionalfreedom.net 32 Ha egy mŽrnšk pŽld‡ul egy œj kompjutert tervez meg, akkor annak a val—s vil‡gban is m kšdnie kell, mŽgpedig tškŽletesen, mert ha nem, akkor a vev visszaviszi a boltba, Žs r‡ad‡sul mŽg egy nagyon kellemetlen reklam‡l— levelet is ’rhat, Žs k‡rtŽr’tŽst kšvetelhet. Ezzel szemben, az Žrzelmi egŽszsŽg terŸletŽn, ha egy œj m—dszer œgy t nik, hogy hŽbe-h—ba valamelyes eredmŽnyt fel tud mutatn i (persze csak akkor, ha nem tœl radik‡lis), akkor azt ršgtšn hatalmas felfedezŽsnek ki‡ltj‡k ki, Žs a szerencsŽs feltal‡l— meggazdagszik abb—l, hogy kšnyveket ’r, Žs tanfolyamokat tart. Furcsa, de ’gy van. Azokban az Žvekben, amikor elkezdtem szemŽlyisŽgfejlezt eszkšzšk ut‡n kutatni, felmerŸlt bennem, hogy esetleg beiratkozom az egyetem a pszichol—gia szak‡ra. De minŽl tšbbet tanulm‡nyoztam ezt a tudom‡ny‡gat, ann‡l ink‡bb œgy Žreztem, hogy ez in k‡bb h‡tr‡nyomra lenne. Hogy miŽrt? Mert Žveken keresztŸl olyan m—dszereket kellett volna tanulm‡nyoznom, amelyek Ð legal‡bbis az Žn mŽrtŽkemmel mŽrve Ð nem m kšdtek. Egyszer en nem l‡ttam semmi ŽrtŽket abban, hogy ilyen sok munk‡t fektessek valamibe, amelynek ennyire kŽtes eredmŽnye van csak. Paradox m—don, ez csak elvont volna val—di cŽlomt—l, ami mind’g is az volt, hogy hatŽkony szemŽlyisŽgfejleszt m—dszereket fedezzek fel. Ahogy teltek az Žvek, fel is fedeztem sz‡mos hasznos eszkšzt, Žs ezeket sikerrel alkalmaztam magamon, Žs tan’tottam meg m‡soknak. MellŽkesen megjegyezve, ezek kšzŸl egy sem szerepelt a hivatalos pszichol—gia tankšnyvekben. De valamennyi nŽpszer nek, Žs megfelel en alkalmazva, hatŽkonynak bizonyult. Egyike ezen eszkšzšknek, amelyet kŸlšnšsen hasznosnak tal‡ltam, a Neuro-Lingvisztikus Programoz‡s, vagy NLP. Annak idejŽn fejest ugrottam bele, Žs hamarosan megszereztem az NLP mesterfokozatot is. Rengeteg embernek seg’tettem ezzel a m—dszerrel, Žs ma is aj‡nlom b‡rkinek, aki komolyan foglalkozik szemŽlyisŽgfejlesztŽssel. Azt‡n a megb’zhat— szemŽlyisŽgfejleszt m—dszerek ut‡n val— kutat‡som hirtelen vŽgrehajtott egy kvantum ugr‡st, Žs egy teljesen œj szinten landolt. Hallottam egy dŽl-kaliforniai pszichol—gusr—l, Dr. Roger Callaghan-r l, aki ‡ll’t—lag nŽh‡ny perces kezelŽssel meg tudott szŸntetni intenz’v f—bi‡kat. Mint hamis’tatlan buzg— m—csing, persze azonnal felh’vtam dr. Callaghan-t, hogy kikŽrdezzem a haszn‡lt m—dszerekr l. Azt tudtam meg t le, hogy a m—dszere nem csak f—bi‡kra haszn‡latos, hanem minden negat’v Žrzelemre. BeleŽrtve a depresszi—t, b ntudatot, dŸhšt, gy‡szt, poszt-traumatikus stressz-szimpt—m‡t (PTSD), Žs b‡rmi m‡s negat’v ŽrzŽst, ami csak eszembe jutott. R‡ad‡sul a kezelŽs ‡ltal‡ban csak nŽh‡ny percet vett igŽnybe, Žs mŽgis tart—s gy—gyul‡st eredmŽnyezett. M’g egyrŽszr l fellelkes’tett, amit dr. Callaghan ‡ll’tott m—dszerŽr l, mindazon‡ltal be kell vallanom, hogy valmennyire azŽrt szkeptikus is voltam. De azŽrt nagyon figyeltem. Ezut‡n kiderŸlt, hogy a m—dszer

© Gary Craig @ www.emofree.com Hungarian translation © Csontos çgnes 2007@ www.emotionalfreedom.net 33 lŽnyege az, hogy ujjainkkal a test bizonyos mer’di‡n pontjait ŸtšgetŽssel stimul‡ljuk. ÒAzokr—l a mer’di‡nokr—l beszŽl amelyeket az akupunktœr‡ban is haszn‡lnak?Ó kŽrdeztem ÒH‡t persze,Ó Ð mondta . ÒHmmÓ Ð gondoltam ÐÒEz egy kicsit er s.Ó ême egy professzor, aki fantasztikus kijelentŽseket tesz, Žs a testben kering finom elektromoss‡ggal magyar‡zza elmŽletŽt. Nekem œgy t nt, hogy az elektromoss‡gnak Žs a pszichol—gi‡nak vajmi kevŽs kšze van egym‡shoz, de azŽrt megvettem nŽh‡ny filmjŽt, hogy a gyakorlatban is l‡thassam a te—ria demontr‡ci—j‡t. Amit l‡ttam, teljesen levett a l‡bamr—l. A filmen szerepl alanyok minden kŽtsŽget kiz‡r—lag percek alatt szabadultak meg a lehet leger sebb negat’v Žrzelmekt l, Žs a gy—gyul‡s tar—snak bizonyult. Eddig soha semmit sem tapasztaltam ami ezt csak megkšzel’thette volna. MŽg mind’g nem l‡ttam a kapcsolatot az Žrzelmek Žs a test energiarendszere kšzštt, de m‡r kezdett a dolog šssze‡llni, Žs a te—ria tagadhatatlanul tudom‡nyosnak t nt. Lehet, hogy vŽgre fšlfedeztem egy igaz‡n tudom‡nyos pszichol—giai m—dszert? Ð gondoltam. ƒs az id beizony’totta, hogy val—ban ez tšrtŽnt. KiderŸlt, hogy a negat’v ŽrzŽseket kiv‡lt— okok, ellentŽtben az eddig elfogadott elmŽlettel, az test energiarendszerŽben tal‡lhat—k. Eddig azŽrt nem fedeztŽk ezt fel, mert rossz helyen keresgŽltek. Minden negat’v ŽrzŽs kiv‡lt— oka a test energiarendszerŽben bekšvetkezett egyensœlyhi‡ny. Ez a kijelentŽs paradigma v‡lt‡st hordoz mag‡ban, ak‡rmilyen furcs‡n hangzik is. De a puding pr—b‡ja az evŽs . Sz‡momra az egyetlen igazi laborat—rium a val—s vil‡g, Žs ott jeleskednek ezek a technik‡k. Ezt Te magad is megtapasztalhatod œjra meg œjra, amint vŽgignŽzed e kurzust k’sŽr filmanyagot (vide— kazett‡k Žs DVD-k kaphat—k). E technik‡k hatŽkonys‡ga, gyorsas‡ga, Žs a gy—gyul‡s tart—ss‡ga meghalad mindent, amit 40 Žves kutat‡som sor‡n valaha is l‡ttam. Ez az a felfedezŽs, amelyre az egŽsz ƒFT rendszer ŽpŸl, enŽlkŸl ez a kurzus egyszer en nem lŽtezhetne. Koncentr‡ljunk teh‡t most erre az Žletbev‡g—an fontos energiarendszerre. A test energiarendszere B‡rmely kezd anat—mia kurzus anyaga vil‡gosan leszšgezi, hogy fizikai testŸnk elektromos termŽszet . Ezt magad is megtapasztalhatod: dšrzsšld a l‡badat a sz nyeghez nŽh‡nyszor, majd Žrints meg egy fŽmt‡rgyat. NŽha mŽg l‡thatod is a statikus elektromoss‡got, amint az ujjhegyeiden kersztŸl kisŸl Ð de Žrezni mindenkŽppen fogod, ha l‡tni nem is. Ha tested nem lenne elektromos termŽszet , ez a jelensŽg nem kšvetkezhetne be. Ha megŽrintesz egy forr— k‡lyh‡t, azŽrt vagy kŽpes azonnal Žrezni a f‡jdalmat, mert azt eltromos impulzusok tov‡bb’tj‡k az idegsejteken

© Gary Craig @ www.emofree.com Hungarian translation © Csontos çgnes 2007@ www.emotionalfreedom.net 34 keresztŸl az agyba. A f‡jdalomŽrzet az elekromos enegia sebessŽgŽvel halad, ezŽrt vagyunk kŽpesek a f‡jdalmat szinte azonnal ŽrzŽkelni. A testben ‡lland—an ‡raml— elektromos energia teszi lehet vŽ az šsszes ŽrzŽkszerv m kšdŽsŽt, e szŸntelen elektromosan tov‡bb’tott impulzusok gondoskodnak arr—l, hogy kŽpesek vagyunk l‡tni, hallani, ’zlelni, Žs szagokat ŽrzŽkelni. M‡sik nyilv‡nval— bizony’tŽk a test elektromos tulajdons‡gait illet en az elektroenkefalogr‡fiai (EEG), Žs az elektrokardiol—giai vizsg‡latok (EKG). Az EEG az agy, az EKG pedig a sz’v elektromos m kšdŽsŽt mŽri. Ezeket a mŽr eszkšzšket m‡r Žvtizedek —ta haszn‡lj‡k, mŽg a TV sorozatokban is l‡that—, amint a hal‡l be‡llt‡t ezekkel a mŽr eszkšzškkel konstat‡lj‡k. Teljesen nyilv‡nval—, hogy fizikai j—llŽtŸnkhšz az elektromos energia ‡raml‡sa a testben kulcsfontoss‡gœ. KŽrdezz meg egy orvost err l a kŽrdŽsr l, Žs meg vagyok gy z dve r—la, hogy is ugyanezt fogja mondani. Ezt a tŽnyt senki sem vonja kŽtsŽgbe. S t, tov‡bb megyek ennŽl. Ezt a tŽnyt tšbb ezer Žve ismeri az emberi civiliz‡ci—. Kb. 5000 Žve tšrtŽnt, hogy a k’naiak felfedeztŽk az emberi testet beh‡l—z— finom energiah‡l—t, vagy meridi‡nvonalakat. Az egŽsz keleti orvosl‡s ezekre a mer’di‡nokra ŽpŸl, ugyanœgy, mint a modern akupunktœra, akupresszœra, Žs egy sereg m‡s gy—gym—d. Ez az energia, b‡r kŸlšnleges berendezŽsek nŽlkŸl szemmel nem l‡that—, a test minden rŽszŽt ‡tj‡rja. De ha belegondolsz, a TV kŽszŸlŽkedet ‡tj‡r— energi‡t sem l‡tod szabad szemmel. MŽgis tudod, hogy lŽtezik, hiszen az eredmŽnyt megtapasztalod. A kŽperny n megjelen kŽpek, Žs a hang Žkesen bizony’tj‡k, hogy ez az energia‡ram a kŽszŸlŽkben igenis lŽtezik. Ugyanilyen m—don, az ƒFT Žkesen bizony’tja a testben ‡raml— eletromos energia lŽtezŽsŽt, mivel ha nem lenne ilyen energia‡raml‡s, a technika nem Žrhetne el eredmŽnyt. Teh‡t ebben az esetben, az okozat meglŽte bizony’tja az ok lŽtezŽsŽt: a meridi‡n vonalak kezd Žs vŽg- pontjain val— kopogtat‡s egyszer en nem vezethetne a mŽlyrehat— lelki Žs fizikai v‡ltoz‡sokhoz (amelyeknek tanœi vagyunk nap mint nap), ha a pontok kšzštt nem lŽtezne egy l‡thatatlan šsszekšttetŽs Žs energia‡ram. A nyugati orvostudom‡ny hajlamos arra, hogy csak a testben lej‡tsz—d— kŽmiai folyamatokra koncentr‡ljon, Žs egŽszen a kšzelmœltig nem sok figyelmet szentelt ezeknek a rendkivŸl finom energi‡knak a tanulm‡nyoz‡s‡ra. Ennek ellenŽre ezek az energi‡k igenis lŽteznek, Žs ma m‡r egyre tšbben foglalkoznak e terŸleten vŽgzett kutat‡sokkal. Ha b vebb inform‡ci—ra v‡gysz, olvasd el a kšvetkez aj‡nlott szakirodalmat: **Becker, Robert O. and Selden, Gary. The Body Electric. Morrow, NY, 1985 **Becker, Robert O. Crosscurrents. Tarcher? NY, 1992

© Gary Craig @ www.emofree.com Hungarian translation © Csontos çgnes 2007@ www.emotionalfreedom.net 35 **Burr, H.S. Blueprint for immortality: the electric patterns of life. Nevill Spearman, London, 1972 **Nordenstrom, B. Biologically closed electric circuit: clinical, experimental and theoretical evidence for an additional circulatory system. Nordi, Stockholm, 1983. Egyre tšbb gy—gy’t— tal‡l m—dot arra, hogy ezt az Žletfontoss‡gœ energiarendszert felhaszn‡lja ter‡pi‡s cŽlokra, a fizikai gy—gyul‡s el seg’tŽsŽre. Hogy csak nŽh‡ny pŽld‡t mondjak, itt van az akupunktœra, a kŸlšnbšz massz‡zster‡pi‡k, a csontkov‡csokÉstb. A kšnyvesboltok polcai roskadoznak az olyan kšnyvekt l, amelyek arr—l sz—lnak, hogy az energia- Žs mer’di‡nter‡pi‡k hogyan seg’thetik el a testi Žs lelki egŽszsŽget. Dr. Callaghan megdšbbent ŽlmŽnye Az ƒFT alapj‡t kŽpez te—ria nem œgy alakult ki, mint egyŽb œj felfedezŽsek esetŽben, teh‡t nem egy laborat—riumban fejlesztettŽk ki el szšr, hogy azt‡n ezt kšvet en pr—b‡lj‡k ki a val—s vil‡gban. Ehelyett egy fantasztikus vŽletlen a val—s vil‡gban vezetett a felfedezŽshez, Žs a te—ria kidolgoz‡sa csak kŽs bb kšvetkezett. Ime a tšrtŽnet: 1980-ban dr. Roger Callaghan egy Mary nev p‡ciensŽt kezelte, aki intenz’v v’z-f—bi‡ban szenvedett. A v’zt l val— k—ros fŽlelem gyakori fejf‡j‡s, Žs szšrny rŽm‡lmok kŽpŽben jelentkezett. Mary Žvek —ta j‡rt eredmŽny nŽlkŸl egyik terapeut‡t—l a m‡sikhoz abban a remŽnyben, hogy baj‡ra enyhŸlŽst tal‡l. Dr. Callaghan is m‡r m‡sfŽl Žve pr—b‡lkozott hagyom‡nyos pszichoter‡pi‡val seg’teni rajta Ð de sem Žrt el sok sikert; Azt‡n egy nap ‡tlŽpett a hagyom‡nyos pszichoter‡pia korl‡tain. Akkor m‡r j— ideje tanulm‡nyozta (puszta k’v‡ncsis‡gb—l) a test mer’di‡npontjait, Žs amikor Mary gyomorpanaszokat is eml’tett, intuit’v m—don elkezdte a szem alatt lŽv mer’di‡npontot ujjhegyeivel Ÿtšgetni (a gyomormer’di‡n vŽgpontja). Dr. Callaghan legnagyobb megdšbbenŽsŽre Mary azon nyomban kijelentette, hogy a v’z-f—bi‡ja nyomtalanul felsz’v—dott, Žs ezt bizony’tand— lerohant a kšzelben lŽv uszod‡ba, Žs elkezdett vizet paskolni az arc‡ba. FŽlelemnek, fejf‡j‡snak nyoma se volt tšbbŽ. A rŽm‡lmok sem jelentkeztek soha tšbbŽ! Mary egyszer Žs mindenkorra megszabadult intenz’v v’z-f—bi‡j‡t—l. M’g az effŽle eredmŽnyek szinte elkŽpzelhetetlenek hagyom‡nyos pszichoter‡pi‡val, ƒF T mŽrcŽvel mŽrve mindennaposak. Az AlapelmŽlet ƒs ’me itt van mindennek az alapja, az alapvet felfedezŽs, amelyre az egŽsz rendszer ŽpŸl. Ezentœl erre a fogalomra mind’g mint az ÒAlapelmŽletÓ-re fogunk utalni.

© Gary Craig @ www.emofree.com Hungarian translation © Csontos çgnes 2007@ www.emotionalfreedom.net 36 Az AlapelmŽlet ÒMinden negat’v ŽrzŽs oka a test energiarendszerŽben bekšvetkezett egyensœlyfelboml‡s.Ó Vizsg‡ljuk meg most ezt az ‡ll’t‡st Mary v’z-f—bi‡j‡nak tŸkrŽben. Abban a pillanatban, amikor a v’z-f—bia keltette intenz’v fŽlelmet ‡tŽlte, a gyomormer’di‡n vonalon foly— energia nem volt kŽpes akad‡lytalanul ‡ramlani, mivel a testben k—dolt valamilyen energetikai blokk ezt megakad‡lyozta, Žs ’gy felbor’totta az energia‡raml‡s egyensœly‡t. Ez az energia-egyensœlyhi‡ny volt az, amely az intenz’v negat’v ŽrzŽst okozta val—j‡ban. A szem alatti kopogtat‡s elektromos impulzusokat kŸldštt a mer’di‡n vonalakon kereszt l, Žs ezzel helyre‡ll’totta az energetikai egyensœlyt. Amint a mer’di‡n rendszer egyensœlya helyre‡llt, a negat’v Žrzemi tšltŽs - az intenz’v fŽlelem - is megsz nt. A legfontosabb kulcsinform‡ci—, amit valaha is megtanulhatsz a nemk’v‡natos Žrzelmeket illet en az az, hogy valamennyit az test energiarendszerŽben bekšvetkezett egyensœlyfelboml‡s okozza. Vizsg‡ljuk meg most az alapelmŽletet rŽszletesebben. El szšr is vegyŸk Žszre, hogy mi az amit nem ‡ll’t. Nem ‡ll’tja, hogy a negat’v ŽrzŽst egy a mœltban ‡tŽlt trauma okozza! Ezt fontos felismerni, hiszen a hagyom‡nyos pszichoter‡pia azt feltŽtelezi, hogy a negat’v ŽrzŽseket traumatikus ŽlmŽnyek emlŽkei okozz‡k. Egyes kšrškben elfogadott az a gyakorlat, hogy az emlŽket pr—b‡lj‡k meg kezelni, Žs ennek keretŽben a p‡ciensnek œjra Žs œjra fel kell idŽznie, Žs ez‡ltal œjra ‡tŽlnie a traumatikus esemŽnyt. Az ƒFT ezzel szemben tiszteletben tartja az emlŽket, de kezelni csak az igazi okot fogja, vagyis a testben fen‡ll— egyensœlyhi‡nyt, energiablokkot. Szerte az orsz‡gb—l sz‡mtalan p‡ciens hiv fel telefonon, hogy seg’tsŽget kapjon baj‡ra. Miel tt b‡rmit is kŽrdezhetnŽk, mind elkezd elmœlt f‡jdalmas ŽlmŽnyeir l mesŽlni. AzŽrt van ez, mert ezek az emberek mind Ð tŽvesen Ð azt hiszik, hogy a kezelŽshez nekem szŸksŽgem van ezekre a rŽszletekre. …k œgy hiszik, hogy ezek az emlŽkek okozz‡k a problŽm‡ikat. ƒn val—ban sz’vemen viselem azoknak az embereknek a j—lŽtŽt, Žs gy—gyul‡s‡t, akik fšlšslegesen cipelik ezeket a negat’v Žrzelmi tšltettel rendelkez emlŽkhalmazokat, ezŽrt is ’rtam meg ezt a kšnyvet. De amikor azt mondom ugyanezeknek az embereknek, hogy nem szŸksŽges œjra ‡tŽlniŸk mindazt a szšrny sŽget amin ŽletŸkben keresztŸlmentek ahhoz,

© Gary Craig @ www.emofree.com Hungarian translation © Csontos çgnes 2007@ www.emotionalfreedom.net 37 hogy az ƒFT seg’tsen rajtuk, tšbbnyire igencsak furcs‡llva nŽznek r‡m. Pedig ezek az emlŽkek, m’g kŽtsŽgtelenŸl hozz‡j‡rulnak a nemk’v‡natos ŽrzŽsekhez (kŽs bb majd sz— lesz arr—l, hogy pontosan hogyan), nem a kšzvetlen kiv‡lt— okai azoknak. êgy h‡t teljesen fšlšsleges, Žs r‡ad‡sul Žrtelmetlen f‡jdalmat okoz ezeken r‡g—dni. Az ƒFT kezelŽs ’gy szerencsŽre viszonylag f‡jdalommentes. SzŸksŽg lesz arra, hogy ršvid id re felidŽzd a problŽm‡t, (Žs ez okozhat valamicske kellemetlen ŽrzŽst), de arra semmi szŸksŽg, hogy œjra ‡tŽlld az egŽsz traumatikus ŽlmŽnyt. Val—j‡ban, akik egy ideje m‡r az ƒFT technik‡kat gyakorolj‡k, rosszall—lag nŽznek az olyan kezelŽsre, ahol a p‡ciens hosszasabban negat’v ŽrzŽsek martalŽka. Ez csak egyike azoknak a kŸlšnbsŽgeknek, amelyekben az ƒFT eltŽr a hagyom‡nyos gy—gym—dokt—l. Tanulm‡nyaid sor‡n tal‡n seg’thet, ha a testben ‡raml— energiafolyamot egy TV kŽszŸlŽkben ‡raml— elektromoss‡ghoz hasonl’tod. Am’g az elektromoss‡g akad‡lytalanul ‡ramlik a kŽszŸlŽkben, mind a kŽp, mind a hang min sŽge j—. De mi tšrtŽnne, ha leszerelnŽd a kŽszŸlŽk h‡ts— lapj‡t, Žs egy csavarhœz—t dugn‡l az elektronikus k‡belek kšzŽ? Nyilv‡nval—, hogy megszak’tan‡d az elektromos ‡ram szabad ‡raml‡s‡t, Žs egy elektromos ÒzzzzzztÓ helyzetet hozn‡l lŽtre, esetleg egy ršvidz‡rlat is lŽtrejšhetne. A hang Žs kŽp val—sz’n leg elkezdene futni, vagy teljes egŽszŽben megsz nne Ð vagyis a TV kŽszŸlŽked a negat’v ŽrzŽs minden tŸnetŽt felmutatn‡. Ugyanez tšrtŽnik bennŸnk is, amikor a testŸnk energia rendszere elvesz’ti egyensœly‡t, vagyis amikor a testŸnk eletkromos energiarendszerŽben ršvidz‡rlat keletkezik (ÒzzzzzztÓ effektus). Csup‡n ezt a Òršvidz‡rlatotÓ kell megszŸntetni a mer’di‡n pontokon val— kopogtat‡ssal Ð igaz, hogy nŽha ez m vŽszetnek is beill hozz‡ŽrtŽst igŽnyel (l‡sd video Žs DVD filmanyagot) Ð Žs a negat’v ŽrzŽs nyomtalanul elt nik! Tudom, hogy f leg eleinte nehŽz elhinni, hogy mindez ilyen egyszer . ƒn sem hinnŽm el, ha nem tapasztaltam volna meg a sok csod‡t, ahogy emberek sz‡zai Žs ezrei v‡ltoztak meg, Žs gy—gyultak meg az ƒFT haszn‡lata sor‡n. Ez a kšzbees lŽpŽsÉez volt eddig a hi‡nyz— l‡ncszem. Ha azonban egyszer megŽrted, Žs elfogadod ezt a gondolatot, minden m‡s a helyŽre kerŸl, Žs kŽtsŽgtelennŽ v‡lik, hogy ez a magyar‡zat val—ban logikus, Žs az el z elmŽletek v‡lnak gyengŽvŽ Žs t‡madhat—v‡. NŽzzŸk meg pŽld‡ul, az ÒemlŽk kezelŽseÓ m—dszert, amelyet fentebb is eml’tettŸnk m‡r. Azt feltŽtelezik e szerint a te—ria szerint, hogy a mœltbŽli traumatikus ŽlmŽny a negat’v ŽrzŽs kšzvetlen okoz—ja. De ez nem ’gy van, ez hib‡s alapfeltŽtelezŽs. A traumatikus emlŽk, Žs a negat’v ŽrzŽs kšzštt van mŽg egy lŽpŽs, az a bizonyos hi‡nyz— l‡ncszem: a test energiarendszerŽben bekšvetkezett egyensœlyfelboml‡s. Ez az egyensœlyfelboml‡s, ez a ršvidz‡rlat az, amely val—j‡ban el idŽzi a negat’v ŽrzŽst. Ezt a kapcsolatot pr—b‡ltam meg a kšvetkez ‡br‡n grafikusan ‡br‡zolni:

© Gary Craig @ www.emofree.com Hungarian translation © Csontos çgnes 2007@ www.emotionalfreedom.net 38 KŽrlek figyeld meg, hogy ha a 2. - a kšzbŸls - lŽpŽs nem kšvetkezik be, akkor a 3. lŽpŽs bekšvetkezŽse lehetetlen. M‡s sz—val, ha az emlŽk nem hoz lŽtre egyensœlyfelboml‡st Ð ršvidz‡rlatot- a test energiarendszerŽben, akkor a negat’v Žrzelem sem kšvetkezhet be. Ez azt is megmagyar‡zza, hogy miŽrt h‡borgatnak emlŽkek egyes embereket nagymŽrtŽkben, m’g m‡sokat hasonl— tšrtŽnŽsek hidegen hagynak. Az el bbiek energiarendszere hajlamos arra, hogy a specifikus emlŽk hat‡s‡ra ršvidz‡rlatot Ð egyensœlyfelboml‡st - produk‡ljon, m’g az ut—bbiakn‡l ez nem kšvetkezik be. Ezt a tŽnyt figyelembe vŽve Žrthet , hogy a Òkezeld az emlŽket gy—gym—dÓ miŽrt nem hoz hat‡st, hiszen csak az 1. lŽpŽst veszi figyelembe, Žs teljesen ignor‡lja az igazi okot, vagyis a 2. lŽpŽst. EzŽrt van az, hogy sokaknak, akik hagyom‡nyos pszichoter‡pi‡n vesznek rŽszt, ink‡bb rosszabbodik az ‡llapotuk. Nem csoda, hiszen a ter‡pia az els lŽpŽst cŽlozza meg csak, Žs teljesen figyelmen k’vŸl hagyja a val—s okot. Amikor a p‡ciens œjra Žs œjra kŽnytelen ŽlŽnken ‡tŽlni a traumatikus ŽlmŽnyt, ahelyett, hogy enyhŸlŽst tal‡lna, œjra Žs œjra meger s’ti az energiarendszerben bekšvetkezett egyensœlyhi‡nyt. Ezzel fokozza a f‡jdalmat, ahelyett hogy csškkentenŽ, ahelyett, hogy megoldan‡, ink‡bb csak sœlyosb’tja a problŽm‡t. Ha a problŽm‡t a m‡sodik lŽpŽsnŽl Ð teh‡t a val—s okot cŽlozva Ð pr—b‡ln‡k megoldani, akkor jelent sen kevesebb lenne az elkerŸlhetetlen f‡jdalom. Az energiarendszert a megfelel stimul‡l‡s (kopogtat‡s) kiegyensœlyozn‡, mivel a val—di okot cŽloztuk meg, Žs a negat’v ŽrzŽseket bels bŽke v‡lthatn‡ fel. Ez az amit œjra Žs œjra megtapasztalhatunk az ƒFT kezelŽsek sor‡n. ƒs most tŽrjŸnk vissza az AlapelmŽlethez. KŽrlek vedd Žszre, hogy az mindenre vonatkozik. ÒMINDEN negat’v ŽrzŽs oka a test Hogyan keletkeznek negativ ŽrzŽsek 1. lŽpŽs 2. (kšzbŸls )lŽpŽs 3. lŽpŽs Negat’v emlŽk Az energiarendszer egyensœlyfelboml‡sa Negat’v ŽrzŽs

© Gary Craig @ www.emofree.com Hungarian translation © Csontos çgnes 2007@ www.emotionalfreedom.net 39 energiarendszerŽben bekšvetkezett egyensœlyfelboml‡s.Ó Ebben benne foglaltatik teh‡t minden rossz ŽrzŽs, œgymint: fŽlelem, f—bi‡k, dŸh, gy‡sz, depresszi—, traumatikus emlŽkek, PTSD (poszt traumatikus stress szindr—ma), agg—d‡s, b ntudat, Žs b‡rmilyen korl‡toz— hiedelem, amely a sport-, Ÿzleti-, Žs m vŽszi teljes’tmŽnyt negat’van befoly‡solhatn‡. Ez egy meglehet sen szŽleskšr lista, Žs tartalmazza majd az šsszes korl‡toz— ŽrzŽst, amelyre kŽpesek vagyunk. Ez azt jelenti, hogy mindezeknek a negat’v ŽrzŽseknek ugyanaz az okuk: a test energiarendszerŽben bekšvetkezett ršvidz‡rlat, vagy egyensœlyhi‡ny. KšvetkezŽskŽppen, a gy—gym—d is ugyanaz lesz ! Ily m—don a gy‡sznak ugyanaz az alapvet oka, mint a traum‡nak, a b ntudatnak, vagy annak, hogy egy golfj‡tŽkos fŽlreŸti a labd‡t. Ha a kiv‡lt— ok azonos, akkor logikus, hogy a megold‡s is azonos lesz mindezekre a problŽm‡kra. Ez az Òazonos kiv‡lt— okÓ te—ria val—s‡gos ‡ld‡s lesz mindazokon, akik lelki gy—gy’t‡ssal foglalkoznak. Nem kell tšbbŽ sz‡mtalan œjabb Žs œjabb te—ri‡t felvonultani, hogy az ezernyi Žrzelmi problŽm‡t magyar‡zni tudjuk. Az a gondolat, hogy minden Žrzelmi problŽm‡t vissza lehet vezetni egy azonos okra (a test energiarendszerŽnek kiegyensœlyozatlans‡ga), nagyban leegyszer siti a modelt. Tudjuk-e diagnosztiz‡lni ezt az egyensœlyhi‡nyt az energiarendszerben? Igen, az egyensœlyhi‡nyt ki tudjuk mutatni bizonyos izomtesztelŽsi m—dszerekkel! ElmŽletileg b‡rki, aki ismeri ezeket az izomtesztelŽsi technik‡kat, kŽpes meghat‡rozni mely mer’di‡nokn‡l van egyensœlyhi‡ny, Žs ennek alapj‡n pontosan tudni fogja, hogy mely mer’di‡n pontokat kell stimul‡lnia. A gyakorlatban azonban ez nem mind’g kšvethet m—dszer, hiszen az izomtesztelŽst magas fokon megtanulni Žs haszn‡lni meglehet sen munka Žs id igŽnyes feladat. VŽgs sz— a diagnosztiz‡l‡sr—l. Ami az Žn hozz‡j‡rul‡som az energia ter‡pi‡khoz, Žs ahol az ƒFT kŸlšnbšzik a tšbbi hasonl— m—dszert l az az, hogy a hatŽkony Žs sikeres ƒFT kezelŽshez nincs szŸksŽg diagnosztiz‡l‡sra! Az ƒFT alapkezelŽs megold‡st nyœjt minden problŽm‡ra. Ez persze nem jelenti azt, hogy a diagnosztiz‡l‡s elhanyagolhat— volna. Ellenkez leg, Žn magam is tan’tok egy eleg‡nsan egyszer , Žs hatŽkony diagnosztiz‡l— m—dszert az ҃FT a Mester Terapeuta kezŽbenÓ (Steps toward becoming The Ultimate Therapist) vide—/DVD filmanyagon. Ez az anyag f leg a hivat‡sos pszichol—gusok, Žs pszichi‡terek rŽszŽre aj‡nlott, akik sœlyosabb esetekkel is foglalkoznak majd. Mindazon‡ltal, az esetek nagy h‡nyad‡ban, Žs az emberek nagy tšbbsŽgŽben az ƒFT procedœr‡ba beŽp’tett Ògener‡ljav’t‡si elvÓ fšlšslegessŽ tesz b‡rmilyen diagnosztiz‡l‡st. A 100%-os gener‡ljav’t‡s elve Hogy jobban megŽrthessŸk, hogy hogyan is m kšdik a 100%-os gener‡ljav’t‡s elve, tal‡n menjŸnk vissza a TV kŽszŸlŽk hasonlatunkhoz. TegyŸk fel, hogy a TV kŽszŸlŽkeddel valami baj van, a kŽp k‡s‡s, Žletlen,

© Gary Craig @ www.emofree.com Hungarian translation © Csontos çgnes 2007@ www.emotionalfreedom.net 40 valamilyen kontaktushiba (ÒzzzzztÓ ) okozhatja a gondot, Žs szeretnŽd megjav’ttatni. TegyŸk fel azt is, hogy a szerel nŽl Žpp nincs semmi olyan m szer, amellyel kider’thetnŽ, hogy pontosan hol is van a hiba. KŽptelen r‡nŽzŽsre kider’teni, hogy vajon kŽpcsšvet kell-e cserŽlni, vagy az is elŽg, ha kicserŽl egy ellen‡ll‡st. Hogyan tudja akkor megjavitani a TV-t? Egyszer Ð kicserŽl mindent: az šsszes elektronikus mŸtyŸrt, a kŽpcsšvet, a k‡beleketÉstb. teh‡t 100%-os gener‡ljav’t‡st vŽgez. Azt mondod erre, hogy ez enyhŽn sz—lva tœlz‡s? Igazad van Ð de a kŽrdŽs az, hogy vajon a problŽm‡t meg tudja-e ’gy oldani? De mŽg mennyire, mŽghozz‡ Ð mivel minden egyes alkatrŽszt kicserŽlt Ð val—sz’n leg 100%-os biztons‡ggal. Persze a TV kŽszŸlŽk gener‡ljav’t‡sa vajmi keveset Žr akkor, ha a k‡s‡s kŽp eredetileg a rossz vŽteli viszonyok kšvetkezmŽnye volt. De ‡ltal‡ban nem ez a helyzet. Ugyanezen az alapon, csak nagyon kevŽs ember energiarendszerŽt (kevesebb mint 5% ) zavarj‡k meg allergi‡hoz hasonl— reakci—k. Err l a tŽm‡r—l kŽs bb mŽg sok sz— esik. Az Alaprecept. A 100%-os gener‡ljav’t‡s elve az, ami az ƒFT-ben megoldja a diagnosztiz‡l‡s problŽm‡j‡t. Mi egy œgynevezett Alapreceptet memoriz‡lunk Žs haszn‡lunk, amely elŽg mer’di‡n pontot stimul‡l (kopogtat) ahhoz, hogy az egŽsz ener giarendszer Ògener‡ljav’t‡s‡tÓ (vagyis kiegyensœlyoz‡s‡t) elvŽgezze. Ily m—don, b‡r nem diagnosztiz‡lunk, mŽgis szinte biztos, hogy a kezelŽs vŽgŽre a specifikus egyensœlyhi‡ny (vagy ÒzzzztÓ) az energiarendszerben kiegyensœlyoz—dik. Az egyetlen kŸlšnbsŽg a TV-szerel gener‡ljav’t‡sa, Žs az ƒFT procedœra kšzštt az az, hogy m’g az el bbi tšbb napot, Žs tetemes pŽnzberuh‡z‡st igŽnyelhet, az ut—bbi mindšssze nŽh‡ny percet vesz igŽnybe, teh‡t ez a megold‡s rendk’vŸl praktikus. A 100%-os gener‡ljav’t‡s elvŽt kšvetve sz‡mos mer’di‡n vonal kezd - vagy vŽgpontj‡t fogod kopogtatni anŽlkŸl, hogy tudn‡d, vajon melyikŸk kiegyensœlyozatlan. Ily m—don kŽtsŽgtelenŸl ÒtœlkopogtatszÓ majd, olyan pontokat is stimul‡lva, ahol az energia‡raml‡ssal nincs semmi baj. Tal‡n att—l tartasz, hogy ez k‡ros lehet? A v‡lasz szerencsŽre nemleges. êgy az ƒFT megk’v‡nta Òtœlkopogtat‡sÓ, ugyanœgy, mint a TV gener‡ljav’t‡sa, semmikŽppen sem lehet k‡ros, Žs ugyanakkor biztos’tja a problŽma megold‡s‡t. Az eddigiek šsszefoglal‡sa. Az eddigiekben beszŽltŸnk az alapokr—l, Žs arr—l, hogy mit v‡rhatsz ett l a kurzust—l. A technika alapj‡t kŽpez tudom‡nyos elmŽletet is ŽrintettŸk, Žs megtanultuk, hogy ÒMinden negat’v ŽrzŽs oka a test energiarendszerŽben bekšvetkezett egyensœlyfelboml‡s.Ó Ez egy forradalmian œj gondolat, Žs el kel rugaszkodni a hagyom‡nyos gondolkoz‡sm—dt—l ahhoz, hogy fontoss‡g‡t teljes mŽrtŽkben ŽrtŽkelni tudd. BeszŽltŸnk arr—l is, hogy az energiarendszerben lŽv egyesœlyfelboml‡s pontos diagnosztiz‡l‡sa, b‡r egyes esetekben fontos lehet, ‡ltal‡ban nem praktikus, ’gy nem szŸksŽges ebben a kšnyvben sem tan’tani. SzerencsŽre az esetek tšbbsŽgŽben a diagnosztiz‡l‡s szŸksŽgtelen,

© Gary Craig @ www.emofree.com Hungarian translation © Csontos çgnes 2007@ www.emotionalfreedom.net 41 hiszen a problŽm‡t a 100%-os gener‡ljav’t‡s elvŽt kšvetve meg tudjuk oldani. A 100%-os gener‡ljav’t‡s elve egy bizonyos kopogtat— procedœra memoriz‡l‡s‡t jelenti. Ez a procedœra, amelyet Alapreceptnek h’vunk, az ƒFT alapja: az Žrzelmi szabads‡gŽrt v’vott harcban a legjobb bar‡tod, a leghasznosabb eszkšzšd Žs a legfontosabb seg’t d. Most m‡r eleget tudsz ahhoz, hogy kŽpes legyŽl ŽrtŽkelni a hatŽkonys‡g‡t Ð ’gy h‡t ezzel folytatjuk az anyagot! U.i. KŽrlek emlŽkezz arra, hogy mint m‡r el bb is eml’tettem, az ƒFT kezelŽs sor‡n bekšvetkezett energia-egyensœly gyakran vezet mŽlyrehat— fizikai v‡ltoz‡sokhoz/ gy—gyul‡shoz is. Az Alaprecept VŽgy egy csipetÉ - A R‡hangol—d‡s Ð A Szekvencia Ð A 9-es Sk‡la Ð A Szekvencia (megint) Ð Az EmlŽkeztet mondat Ð M—dos’t‡s p—tl—lagos kšršk esetŽben VŽgy egy csipetÉ A vŽgs cŽlunk ezzel a kšnyvvel az, hogy ell‡ssunk egy kšnnyen haszn‡lhat— recepttel ahhoz, hogy kiterjeszthesd Žrzelmi szabads‡god hat‡rait. Ezt nevezem Žn Alapreceptnek, Žs ennek a kialakul‡s‡r—l sz—l az itt kšvetkez nŽh‡ny oldal. Persze egy igazi recept bizonyos hozz‡val—kb—l ‡ll, amelyeket egy meghat‡rozott sorrendben kell šsszekeverni. Ha pŽld‡ul tort‡t sŸtsz, akkor nem borsot, hanem cukrot kell a tŽszt‡hoz keverni, miel tt a tŽszt‡t bedugn‡d a sŸt be. M‡skŽpp a torta ehetetlen lesz. Ugyan’gy van ez az ƒFT AlapreceptnŽl is. Minden hozz‡val—t prec’zen, az el ’r‡s szerint, a megfelel sorrendben kell felsorakoztatniÉ.. m‡skŽpp az eredmŽny elmarad. B‡r itt elŽggŽ hosszasan Žs rŽszletesen magyar‡zom el az Alapreceptet, az val—j‡ban rendk’vŸl egyszer Žs kšnnyen vŽgrehajthat—. Ha egyszer memoriz‡ltad az Alapreceptet, akkor egy kšr kezelŽs kb. 1 percig for tartani. Persze ehhez kell egy kis gyakorlat, de nŽh‡ny pr—b‡lkoz‡s ut‡n az egŽsz folyamat olyannyira ismer ssŽ v‡lik, hogy ak‡r ‡lmodban is megsŸtheted ezt az Ҏrzelmi felszabadul‡s tort‡tÓ. ƒs ezzel meg is kezded felfedez utadat, amely az ƒFT mesterfokœ gyakorlat‡hoz vezet, Žs mindahhoz az el nyhšz ami ezzel j‡r. Hadd eml’tsem itt meg, hogy az Alapreceptnek sz‡mos ršvid’tett v‡ltozata is lŽtezik ( a kŽs bbiekben, mint ãršvid ƒFT kezelŽsÓ-t eml“tjŸk majd ezeket), amelyeket e kŽzikšnyv m‡sodik rŽszŽben t‡rgyalunk, Žs a m‡sodik rŽszhez tartoz— 1. sz‡mœ vide—n be is mutatunk. Itt viszont a teljes Alapreceptet mutatom be, mivel ez rendk’vŸl fontos alapot teremt az egŽsz ƒFT gyakorlathoz. Ennek ellenŽre, a gyakorl—

© Gary Craig @ www.emofree.com Hungarian translation © Csontos çgnes 2007@ www.emotionalfreedom.net 42 terapeut‡k esetleg csak a ršvid’tett v‡ltozatot k’v‡nj‡k haszn‡lni, hiszen ’gy rengeteg id t takar’thatnak meg. A teljes Alaprecept nŽgy hozz‡val—b—l ‡ll.. melyek kšzŸl kett ugyanazon lŽpŽs megismŽtlŽse egy kŽs bbi id pontban. Ezek a kšvetkez k: 1. A R‡hangol—d‡s 2. A Szekvencia 3. A 9-es sk‡la 4. A Szekvencia Valamennyi rŽszletes magyar‡zat‡t tal‡lod al‡bb: 1.-es sz‡mœ hozz‡val—ÉA R‡hangol—d‡s Amikor az Alapreceptet alkalmazod, az egy kicsit hasonl’t a kugliz‡shoz. Egy igazi tekep‡ly‡n egy gŽp felel s azŽrt, hogy a kuglikat fel‡ll’tsa œjra minden dob‡s ut‡n. Amint ez a fel‡ll’t‡s (R‡hangol—d‡s) megtšrtŽnt, mindšssze annyi a dolgod, hogy a goly—t vŽgiglškd a p‡ly‡n oly m—don, hogy az minŽl tšbb b‡bœt feldšntsšn. Ehhez hasonl—an az Alaprecept is egy olyan rutinnal kezd dik, amely az egŽsz energiarendszert mintegy el kŽsz’ti, be‡ll’tja, mintha csak b‡bœk sorozata lenne. Ezt a rutint R‡hangol—d‡snak h’vjuk, Žs kulcsfontoss‡gœ abban, hogy az energiarendszert el kŽsz’tse a kezelŽsre, Žs biztos’tsa azt, hogy az Alaprecept (a goly—) hatŽkony legyen. Persze az ember energiarendszere nem œgy m kšdik, mint a kuglib‡bœk. Ellenkez leg, ez finom, elektromos ‡ramkšršk szšvevŽnyes h‡l—zata. A kugliz‡s anal—gi‡j‡t csak azŽrt vetettem be, hogy megŽrtsd az r‡hangol—d‡s fontoss‡g‡t. Ennek az a cŽlja, hogy biztos’tsa az energiarendszer megfelel polarit‡s‡t ahhoz, hogy a egyensœlyfelbom‡sokat a kezelŽs sor‡n kiegyensœlyozhassuk . El fordulhat ugyanis, hogy a p‡ciens energiarendszerŽben olyan ellentŽtes polarit‡su elektromos impulzusok vannak jelen, amelyek megakad‡lyozhatj‡k a kezelŽs sikeressŽgŽt, azaz az energiarendszer kiegyensœlyoz‡s‡t. Ha ez a helyzet, ezt az ellentŽtes polarit‡sœ eletromos tšltŽst el kell t‡vol’tani, m‡skŽpp az Alaprecept egyszer en nem m kšdik. Ezt szolg‡lja az R‡hangol—d‡s. Ez az ellentŽtes polarit‡s azonban nem ugyanaz, mint a m‡r tšbbszšr eml’tett engyensœlyfelboml‡s problŽm‡ja. VegyŸnk egy m‡sik anal—gi‡t. Egy tipikus hordozhat— magnetofon pŽld‡ul csak akkor m kšdik, ha van benne elem, de ugyanilyen fontos az is, hogy az elemek megfelel m—don legyenek betŽve a magn—ba . Bizony‡ra l‡ttad m‡r, hogy minden elem a kŽt vŽgŽn + vagy Ð jellel van ell‡tva. Ezek a jelek a polarit‡st mutatj‡k. Ha az instrukci—knak megfelel en sorakoztatod fel az elemeket, akkor az elektromos s‡g szabadon ‡ramlik, Žs a magn— m kšdni fog. De mi tšrtŽnik akkor, ha ford’tva teszed be az elemeket? Ha kipr—b‡lod, azt fogod tapasztalni, hogy a magnetofon nem m kšdik. Ugyanazt tapasztalod, mintha nem is lenne benne elem egy‡ltal‡n. Ugyanez

© Gary Craig @ www.emofree.com Hungarian translation © Csontos çgnes 2007@ www.emotionalfreedom.net 43 tšrtŽnik veled is, ha az energiarendszeredben polarit‡s ellentŽt ‡ll fenn. Mintha csak ford’tva tetted volna be az elemeket. Persze ezalatt nem azt Žrtem, hogy teljes egŽszŽben megsz nsz m kšdni - vagyis feldobod a talpad - err l sz— sincs.....de bizonyos terŸleteken csškkent hatŽkonys‡got fogsz tapasztalni. Ennek az ellentŽtes polarit‡snak van hivatalos neve is, œgy h’vjuk, hogy pszichol—giai reverzi— . Ez a rendk’vŸl Žrdekes felfedezŽs szŽleskšr alkalmaz‡sra sz‡m’that mind a pszichol—gi‡ban, mind a gy—gy’t‡s Žs a szemŽlyisŽgfejlesztŽs egyŽb terŸletein. Ez a f oka annak ugyanis, hogy egyes betegsŽgek kr—nikuss‡ v‡lnak, Žs a hagyom‡nyos kezelŽs csak minim‡lis eredmŽnyt Žr el. SzintŽn ez az oka annak, hogy egyes emberek minden er fesz’tŽs ellenŽre is kŽptelenek lefogyni, vagy megszabadulni fŸgg sŽgŸkt l. Ez az ellentŽtes polarit‡s - vagy m‡s sz—val pszichol—giai reverzi— - az oka šnmagunk szabot‡l‡s‡nak is. Egy egŽsz kšnyvet lehetne ’rni err l a jelensŽgr l, Žs a kŽzikšnyv m‡sodik rŽszŽben fogunk mŽg r—la rŽszletesebben beszŽlni. Pillanatnyilag azonban csak nŽh‡ny olyan alapvet dolgot kell megtanulnunk, ami az ƒFT kezelŽs kapcs‡n fontos lehet, Žs termŽszetesen f leg azt, hogy hogyan tudjuk feloldani a pszichol—giai reverzi—t. A pszichol—giai reverzi—t olyan šnrong‡l—, negativ gondolatok okozz‡k, amelyek gyakran mŽg csak nem is tudatosak, ’gy mŽg nehezebb nyakon cs’pni ket. çtlagosan az esetek 40%-ban van jelen pszichol—giai reverzi— - ilyenkor az ƒFT kezelŽs nem hoz eredmŽnyt . Egyes embereknŽl szinte soha sem fordul el pszichol—giai reverzi— (ez nagyon ritka), m‡sokn‡l viszont szinte minden esetben jelen van (ez is nagyon ritka). A legtšbb ember valahol a kŽt vŽglet kšzštt van. A pszichol—giai reverzi—t nem lehet tudatosan ŽrzŽkelni, teh‡t nem fogod tudni, hogy mikor van jelen, Žs mikor nincs. MŽg a legpozit’vabban gondolkoz— embereknŽl is el fordulɎn magam sem vagyok kivŽtel ez al—l. Amennyiben ez az ellentŽtes polarit‡s , azaz pszichol—giai reverzi— jelen van, ez minden , a gy—gyul‡sra ir‡nyul— k’sŽrletet ( legyen a m—dszer ƒFT, vagy b‡rmi m‡s ), meg fog hiœs’tani. EzŽrt a (polarit‡st) pszichol—giai reverzi—t mindenkŽppen el bb ki kell jav’tani ahhoz , hogy az Alaprecept m kšdjšn . H’ven a 100%-os gener‡ljav’t‡s elvŽhez, akkor is korrig‡ljuk a pszichol—giai reverzi—t, ha az esetleg nincs is jelen! A procedœra mindšssze 8-10 m‡sodpercet vesz igŽnybe: ha nem volt jelen pszichol—giai reverzi—, akkor sem tšrtŽnt semmi baj, mindšssze 8-10 m‡sodpercet vesztettŸnk. Ha viszont a pszichol—giai reverzi— jelen volt, akkor a f akad‡lyt h‡r’tottuk el ezzel az egyszer , Žs vill‡mgyors elj‡r‡ssal. ƒs most l‡ssuk mindezt a gyakorlatban: a R‡hangol—d‡s kŽt rŽszb l ‡llÉ 1. Egy affirm‡ci—t vagy alap‡ll’t‡st h‡romszor megismŽtelsz 2. Mialatt vŽgig az ãƒrzŽkeny pontotÓ dšrzsšlšd, vagy a ãKarate kŽzŽltÓ

© Gary Craig @ www.emofree.com Hungarian translation © Csontos çgnes 2007@ www.emotionalfreedom.net 44 Ÿtšgeted/kopogtatod (Ezek pontos helyŽt hamarosan kšzšljŸk). Az Affirm‡ci—/Alap‡ll’t‡s Miut‡n a pszichol—giai reverzi— oka a negat’v gondokod‡sban rejlik, azt hiszem nem meglep , hogy egy semleges’t hat‡sœ affirm‡ci—t haszn‡lunk a korrig‡l‡s‡ra. PŽld‡ul: B‡r van ez a ÉÉÉÉÉ.., mŽgis mŽlyen Žs teljes egŽszŽben elfogadom magam. Az Ÿres helyet a problŽma/ŽrzŽs ršvid le’r‡sa tšlti ki. Tov‡bbi pŽld‡k: **B‡r szšrny l‡mpal‡zam van , mŽgis mŽlyen, Žs teljes egŽszŽben elfogadom magam. **B‡r rettent en f‡j a fejem , mŽgis mŽlyen, Žs teljes egŽszŽben elfogadom magam. **B‡r dŸhšs vagyok az ap‡mra , mŽgis mŽlyen, Žs teljes egŽszŽben elfogadom magam. **B‡r mŽg mind’g k’noz ez a h‡borœs emlŽk , mŽgis mŽlyen, Žs teljes egŽszŽben elfogadom magam. **B‡r a nyakam merev , mŽgis mŽlyen, Žs teljes egŽszŽben elfogadom magam. **B‡r szine minden Žjjel rŽm‡lmaim vannak , mŽgis mŽlyen, Žs teljes egŽszŽben elfogadom magam. **B‡r rettent en k’v‡nom az alkoholt , mŽgis mŽlyen, Žs teljes egŽszŽben elfogadom magam. **B‡r rettegek a k’gy—kt—l , mŽgis mŽlyen, Žs teljes egŽszŽben elfogadom magam. **B‡r depresszi—s vagyok , mŽgis mŽlyen, Žs teljes egŽszŽben elfogadom magam. Ez a lista persze nem teljes, hiszen az ƒFT-vel kezelhet problŽm‡k sora vŽgtelen. KŽrlek azt is vedd tudom‡sul, hogy a filmanyagon (vide—/DVD) Adrienne, Žs Žn ennek az alap‡ll’t‡snak sz‡mtalan vari‡ci—j‡t haszn‡ljuk. Lehet, hogy azt hallod t lŸnk pŽld‡ulÉ **ÓElfogadom magam, b‡r van ez a ÉÉÉ.Ó **ÓB‡r van ez a ÉÉ., mŽgis mŽlyen, Žs igaz‡n elfogadom magam.Ó **ÓSzeretem Žs elfogadom magam, b‡r van ez a ÉÉ.Ó Ezek az affirm‡ci—k mind helyesek Žs hatŽkonyak, hiszen mind azonos elveket Žs form‡tumot kšvetnek: azaz elismerik a problŽma/ŽrzŽs lŽtezŽsŽt, de ugyanakkor az Žn elfogad‡s‡t is kihangsœlyozz‡k. Ez az ami kulcsfontoss‡gœ ahhoz, hogy az affirm‡ci— hasson! B‡rmilyen ‡ll’t‡st

© Gary Craig @ www.emofree.com Hungarian translation © Csontos çgnes 2007@ www.emotionalfreedom.net 45 alkalmazhatsz, amely ezt a form‡tumot kšveti, mŽgis azt aj‡nlom, hogy haszn‡ld a fenti els verzi—t, hiszen azt kšnny memoriz‡lni, Žs m‡r j—l kipr—b‡lt, azaz bebizony’tott, hogy m kšdik. NŽh‡ny ŽrdekessŽg az affirm‡ci—t illet enÉ **Nem sz‡m’t, hogy elhiszed-e amit az affirm‡ci—ban ‡ll’tasz Ð elŽg ha csak mondod. **Jobb, ha ŽrzŽssel Žs nyomatŽkkal mondod az affirm‡ci—t, de ha csak rutinszer en ismŽteled, akkor is m kšdik. **Legjobb az affirm‡ci—t hangosan ismŽtelni, de ha olyan helyzetben vagy, hogy ez nem k’v‡natos, Žs csak az orrod alatt tudod elmormolni, vagy csak gondolatban elismŽtelni, akkor tedd ezt. Tšbb mint val—sz’n , hogy ’gy is m kšdni fog. Az ƒrzŽkeny pont KŽt ŽrzŽkeny pont van, Žs nem sz‡m’t melyiket haszn‡lod. A mellkas fels h‡nyad‡ban a bal Žs jobb oldalon szimmetrikusan helyezkednek el, Žs a kšvetkez kŽppen tal‡lhatod meg ket: A nyak tšvŽnŽl, ahol egy fŽrfinyakkend csom—ja lenne, a nyak Žs szegycsont tal‡lkoz‡s‡nal van egy u-alakœ kis mŽlyedŽs. Ett l a mŽlyedŽst l indulva, mintegy 7-8 cm-re a kšldšk felŽ, majd ugyanennyire a bal vagy a jobb oldalra tal‡lhat— az ãƒrzŽkeny pontÓ. Pr—b‡lj meg ezen a terŸleten egy mintegy 5 cm ‡tmŽr j kšrben —vatosan addig nyomkodni, am’g egy ãŽrzŽkeny pontotÓ nem tal‡lsz. Ez az a pont, amelyet egyfolyt‡ban dšrzsšlnšd kell, am’g a R‡hangol—d‡s rŽszekŽnt az affirm‡ci—t ismŽtelgeted. Ez a pont azŽrt lehet esetleg egy kicsit f‡ldalmas ha buzg—n dšrgšlšd, mert egy nyirokcsom— helyezkedik el mšgštte, amelyik a dšrzsšlŽs hat‡s‡ra kiŸr’ti a felhalmozott nyiroknedveket. Amint a fšlšsleges nyiroknedvek a nyirokcsom—kat lehagyj‡k (nŽh‡ny ƒFT kezelŽs ut‡n), a f‡jdalom is mesz nik. Persze nem akarlak itt elijeszteni az ŽrzŽkeny pont haszn‡lat‡t—l: ha fogsz is valamicske f‡jdalmat Žrezni, az bizony‡ra nem lesz elviselhetetlen, intenz’v f‡jdalom. Ha tœlzott f‡jdalmat Žrzel, akkor az azŽrt van, mert tœls‡gosan nagy er vel dšrzsšlšd a pontot Ð erre semmi szŸksŽg. KšnnyedŽn, kevŽs nyom‡st gyakorolva dšrzsšld az ƒrzŽkeny pontot. Azt is vedd figyelembe, hogyha a mellkas egyik oldal‡n oper‡ltak, vagy valamilyen sŽrŸlŽst szenvedtŽl, vagy b‡rmilyen egyŽb egŽszsŽgŸgyi okb—l nem aj‡nlott e terŸlet stimul‡l‡sa, egyszer en haszn‡ld a m‡sik oldalt. MindkŽt oldal egyform‡n hatŽkony. Ha azonban b‡rmilyen kŽtsŽg merŸlne fel Benned, konzult‡lj el bb kezel orvosoddalÉvagy egyszer en ÒkopogtassÓ

© Gary Craig @ www.emofree.com Hungarian translation © Csontos çgnes 2007@ www.emotionalfreedom.net 46 a Karate kŽzŽlen az ƒrzŽkeny pont helyett. A Karate KŽzŽl A Karate kŽzŽl (ršviden KK) b‡rmelyik kezeden a kŸls kŽzŽl hœsos rŽsze, mely a csukl—n‡l kezd dik Žs a kisujj kezdetŽig tart..vagyis az a rŽsz, amelyet a karatŽban arra haszn‡lnak, hogy tŽgl‡kat..stb. tšrjenek szŽt vele. Ahelyet, hogy dšrzsšlnŽd ezt a pontot Ð mint tettŸk ezt az ƒrzŽkeny pontn‡l Ð itt a m‡sik kŽz mutat—- Žs kšzŽps ujj‡val ŽlŽnken ŸtšgetjŸk azt. B‡r a Karate KŽzŽlt b‡rmelyik oldalon haszn‡lhatjuk, Žs egyar‡nt hatŽkony mindkŽt oldal, mŽgis ‡ltal‡ban kŽnyelmesebb a domin‡ns kŽzzel kopogtatni a nem-domin‡ns kŽz Karate kŽzŽl pontj‡t Ha teh‡t jobb kezes vagy, akkor sz‡modra a legkŽnyelmesebb, Žs ÒlegkŽzenfekv bbÓ a jobb kŽz ujjaival kopogtatni a bal kŽz Karate kŽzŽl pontj‡n. Melyiket haszn‡ljuk ink‡bb Ð az ƒrzŽkeny pontot, vagy a Karate kŽzŽlt? Tšbb Žves tapasztalat, Žs mindkŽt m—dszer gyakori haszn‡lata alapj‡n szšgezzŸk le, hogy az ƒrzŽkeny pont egy kicsit hatŽkonyabbnak bizonyult, de ez csak œtmutat—, Žs nem kštelez jelleg aj‡nlat. Mivel a R‡hangol—d‡s az ami biztos’tja az utat ahhoz, hogy az Alaprecept m kšdjšn, Žn feltŽtlenŸl azt aj‡nlom, hogy amikor csak teheted, haszn‡ld az ƒrzŽkeny pontot, mivel ’gy tšbb esŽlyed van a gyors sikerre. Ha azonban b‡rmilyen okb—l ez nem lehetsŽges, nyugodtan haszn‡lhatod a Karate kŽzŽlt is. Lehet, hogy nem olyan vill‡mgyorsan, de ez a pont is felsz‡molja a gy—gyul‡st blokkol— akad‡lyokat (pszichol—giai reverzi—). A filmanyagon tšbbszšr l‡thatod majd, hogy Žn is a Karate kŽzŽl haszn‡lat‡t tan’tom meg az demonstr‡ci— rŽsztvev inek Ð ennek egyszer a magyar‡zata. Ezt j—val kšnnyebben Žs gyorsabban lehet megtan’tani a sz’npadon. Mindez a gyakorlatban Most hogy m‡r tiszt‡ban vagy azzal, mib l ‡ll a R‡hangol—d‡s, vŽgrehajtani pofonegyszer lesz. Az affirm‡ci—t egŽsz’tsd ki egy olyan sz—val, vagy ršvid mondattal, amely pontosan Žs ŽrzŽkletesen ’rja le a problŽm‡dat, majd az ’gy kiegŽsz’tett teljes affirm‡ci—t ismŽteld el h‡romszor hangosan Žs nyomatŽkosan, mialatt egyfolyt‡ban dšrzsšlšd az ƒrzŽkeny pontot, vagy pedig kopogtatod a Karate kŽzŽlt . Ennyi az egŽsz. Egy kis gyakorl‡s ut‡n a R‡hangol—d‡s mindšssze mintegy 8 m‡sodpercet vesz igŽnybe. ƒs ezzel, miut‡n a R‡hangol—d‡st helyesen vŽgrehajtottad, kŽszen is ‡llsz az Alaprecept kšvetkez rŽszŽre, Žs ez a Szekvencia.

© Gary Craig @ www.emofree.com Hungarian translation © Csontos çgnes 2007@ www.emotionalfreedom.net 47 2.-es sz‡mœ hozz‡val—É A Szekvencia A Szekvencia elvileg rendk’vŸl egyszer . Mindšssze annyib—l ‡ll, hogy egyes f mer’di‡n vonalak kezd Žs/vagy vŽgpontjain kopogtatunk, Žs ezzel az energiaredszert kiegyensœlyozzuk, vagyis a ÒzzzzztÓ blokk felold—dik, Žs az energia ismŽt akad‡lytalanul ‡ramlik. Azonban miel tt megadn‡nk e pontok helyŽt, nŽh‡ny hasznos tan‡ccsal szeretnŽnk szolg‡lni mag‡ra a kopogtat‡sra vonatkoz—an. Kopogtat— tippek: b‡rmelyik kezeddel kopogtathatsz, de ‡ltal‡ban kŽnyelmesebb a domin‡ns kezet haszn‡lni (teh‡t ha jobb kezes vagy, kŽzenfekv bb a jobb kŽzzel kopogtatni). Kopogtass a mutat—- Žs kšzŽps ujjhegyeddel. êgy nagyobb terŸletet fedsz le, teh‡t val—sz’n bb, hogy eltal‡lod a mer’di‡n pontot is. Kopogtass szil‡rdan, de ne olyan er sen, hogy f‡jdalom vagy kŽk folt legyen az eredmŽny! Kopogtass minden ponton kb. hŽtszer. AzŽrt mondom, hogy kb., mert ahogy kŽs bb mŽg beszŽlŸnk r—la, mialatt kopogtatsz, egy œgynevezett ÒemlŽkeztet mondatotÓ kell ismŽtelgetned majd. TermŽszetszer leg egy kissŽ nehŽz egyszerre ismŽtelgetni valamit, Žs sz‡molni is egyœttal. De ne agg—dj emiatt Ð ha kevesebbszer, vagy tšbbszšr kopogtatsz is (5-szšr vagy 9-szer pŽld‡ul), akkor sem tšrtŽnik semmi baj. A pontok a test mindkŽt oldal‡n szimmetrikusan helyezkednek el Ð b‡rmelyik oldalt haszn‡lhatod, s t ‡t is v‡lthatsz egyik oldalr—l a m‡sikra, ak‡r a Szekvencia kell s kšzepŽn is. PŽld‡ul, kopogtathatsz a jobb szemed alatt a Szekvencia elejŽn, Žs azt‡n a bal karod alatt a Szekvencia egy kŽs bbi szakasz‡ban. A pontok: Minden mer’di‡n vonalnak kŽt vŽgpontja van (egy kezd Žs egy vŽgpontja, de az egyszer sŽg kedvŽŽrt innent l mint vŽgpontokat eml’tjŸk ket). Az Alaprecept szempontj‡b—l csak a mer’di‡n vonal vŽgpontj‡t kell kopogtatni ahhoz, hogy az egŽsz mer’di‡n kiegyensœlyoz—djon. Ezek a vŽgpontok a test felsz’nŽhez kšzel helyezkednek el, ’gy sokkal kšnnyebben hozz‡fŽrhet ek, mint a mer’di‡n vonal mentŽn a test mŽlyŽben elhelyezked tšbbi pontok. A kšvetkez ‡bra azt ’rja le, hogy hogyan lokaliz‡lhatod az Alapreceptben haszn‡lt mer’di‡n pontokat a testeden. A Szekvencia azt jelenti, hogy ezeken a mer’di‡n pontokon az itt le’rt sorrendben kopogtatsz m’g az emlŽkeztet mondatot ismŽtelgeted. **A szemšldšk bels sarka, az orrnyereg kezdetŽnŽl, ršvid’thetjŸk œgy, hogy szemšldšk pont (SZ…). **A szem kŸls sarka a csonton, ršvid’thetjŸk œgy, hogy szemsarok pont (SZS). **A szem alatt a csonton, a pupill‡val egy vonalban,

© Gary Craig @ www.emofree.com Hungarian translation © Csontos çgnes 2007@ www.emotionalfreedom.net 48 ršvid’thetjŸk œgy, hogy szem alatti pont (SZA). **Az orr Žs a fels ajak kšzštt, ršvid’thetjŸk œgy, hogy orr alatti pont (OA). **FŽlœton az als— ajak Žs az ‡ll kšzš tt, a kis mŽlyedŽsben. B‡r ez a pont nem az ‡llponton van, mŽgis ‡ltal‡ban œgy hivatkozunk r‡, mint az ҇llpontÓ, hiszen ez a legtšbb ember sz‡m‡ra elŽg kšzeli le’r‡sa a pontnak. Ršvid’thetjŸk œgy, hogy çP. ** A kulcscsont, a szegycsont, Žs az els borda tal‡lkoz‡s‡n‡l. ògy tal‡lhatod meg ezt a pontot, hogy a nyak tšvŽnŽl, ahol egy fŽrfinyakkend csom—ja lenne, ujjadat az u-alakœ kis mŽlyedŽsbe helyezed. Ezut‡n ujjaddal mintegy 2,5 cm-t menj lefelŽ a kšldšk felŽ, majd ugyanennyit jobbra, (vagy balra ); itt tal‡lod meg a kulcscsont pontot. B‡r ez a pont szigorœan vŽve nem a kulcscsonton van, mŽgis ’gy h’vjuk az egyszer sŽg kedvŽŽrt. VŽgŸl is j—val egyszer bb azt mondani, hogy Kulcscsont Pont, mint azt: a pont, amelyik a kulcscsont Žs a szegycsont tal‡lkoz‡s‡n‡l van ott, ahol az els borda kezd dik! Ršvid’thetj k œgy, hogy KCS. ** A test oldal‡n a kar alatt a h—nalj alatt kb. 8-10 cm-re, ahol n knŽl a melltart— p‡ntja fut, fŽrfiakn‡l a mellbimb—val egy vonalban. Ršvid’thetjŸk œgy, hogy kar alatti pont (KA). **Mell alatti pont Ð fŽrfiakn‡l 2,5 cm-re a mellbimb— alatt. N knŽl, ahol a mell a mellkassal tal‡lkozik. Ršvid’thetjŸk œgy, hogy (MA). Ahogy kŽs bb mŽg eml’tjŸk, ezt a pontot ebben a kiad‡sban eml’tjŸk el szšr ** A hŸvelykujj kŸls Žle, ahol a kšršm‡gy kezd dik. Ršvid’thetjŸk œgy, hogy HU. ** A mutat—ujj kŸls Žle, ahol a kšršm‡gy kezd dik. Ršvid’thetjŸk œgy, hogy MU.

© Gary Craig @ www.emofree.com Hungarian translation © Csontos çgnes 2007@ www.emotionalfreedom.net 49 ** A kšzŽps ujj a hŸvelykujj felŽ es rŽszŽnek kŸls Žle, ahol a kšršm‡gy kezd dik. Ršvid’thetjŸk œgy, hogy KU. ** A kisujj a hŸvelykujj felŽ es rŽszŽnek kŸls Žle, ahol a kšršm‡gy kezd dik. Ršvid’thetjŸk œgy, hogy KU. **Az utols— pont a Karate KŽzŽl, amelyet m‡r el z leg a R‡hangol—d‡s folyam‡n le’rtunk. A pont a kŽz kŸls ŽlŽnek a kšzepe t‡j‡n helyezkedik el, mintegy fŽlœton a kisujj kezdete Žs a csukl—csont kšzštt. Ršvid’thetjŸk œgy, hogy KK. A pontok ršvid’tett form‡it megadjuk megint abban a sorrendben, ahogy a Szekvencia vŽrehajt‡sa sor‡n egym‡s ut‡n kšvetkeznek. SZ… = szemšldšk bels sarka SZS = szem kŸls sarka SZA = szem alatt OA = orr alatt çP = ‡llon a kis mŽlyedŽsben KCS = kulcscsont KA = kar alatt MA = mell alatt HU = hŸvelykujj MU = mutat—ujj KšU = kšzŽps ujj KU = kisujj Figyeld meg, hogy a pontok a testen felŸlr l lefelŽ kšvetkeznek egym‡s ut‡n, vagyis minden egyes pont az el z alatt helyezkedik el. Ez nagyban megkšnny’ti a memoriz‡l‡st. NŽh‡ny kšr gyakorl‡s ut‡n šrškre elsaj‡t’tottad az Alapreceptet. Azt is vedd figyelembe, hogy az MA (mell alatti) pontot a kurzust k’sŽr filmanyag kŽsz’tŽse ut‡n vettŸk csak be a kŽzikšnyvbe. Eredetileg ezt a pontot azŽrt hagytuk ki az Alapreceptb l, mert nyilv‡nos helyen ennek a pontnak a kopogtat‡sa (f leg hšlgyek esetŽben) k’nos helyzetet teremthet. Ebben a kšnyvben a teljessŽg kedvŽŽrt felvettŸk ezt a pontot is, de meg kell mondanom, hogy e nŽlkŸl a pont nŽlkŸl is nagyszer eredmŽnyeket ŽrtŸnk el.

© Gary Craig @ www.emofree.com Hungarian translation © Csontos çgnes 2007@ www.emotionalfreedom.net 50 3.-as sz‡mœ hozz‡val—Éa 9-es Sk‡la procedœra A 9-es Sk‡la procedœra az egyik legbizarabb az šsszes ƒFT elj‡r‡s kšzŸl. Az a feladata, hogy dœdol‡ssal, bizonyos meghat‡rozott szemmozg‡sokkal, Žs sz‡mol‡ssal az agy m kšdŽsŽt šsszehangolja. Amikor ugyanis a szemŸnket bizonyos m—don mozgatjuk, egyes idegek az agy meghat‡rozott rŽszeit stimul‡lj‡k, ugyanœgy, ahogy a dœdol‡s az agy jobb agyfŽltekŽjŽre (a kreat’v rŽszŸnkre) hat, m’g a sz‡mol‡s az agy bal fŽltekŽjŽt stimul‡lja. A 9-es sk‡la procedœra 10 m‡sodpercet vesz igŽnybe. Ezalatt az id alatt 9 kŸlšnfŽle agystimul‡l— akci—t hajtunk vŽgre, m’g folyamatosan kopogtatjuk a test egyik energiapontj‡t, a 9-es sk‡la pontot. ƒvek tapasztalata mutatja azt, hogy a 9-es sk‡la procedœra felgyors’thatja a gy—gyul‡s folyamat‡t, Žs az ƒFT kezelŽst j—val hatŽkonyabb‡ teheti, teh‡t az Žrzelmi szabads‡g felŽ vezet utat leršvid’theti, f leg akkor, ha kŽt kšr kšzštt, mintegy ãszendvicsbeÓ Žkelve haszn‡ljuk. Az Alaprecept memoriz‡l‡s‡t megkšnny’theti, ha œgy kŽpzeljŸk el, mintha az egy sonk‡s szendvics lenne. A R‡hangol—d‡s az el kŽszŸlet, m’g a szendvics maga kŽt szelet kenyŽrb l (A Szekvencia) ‡ll, melyek kšzštt a 9- es sk‡la procedœra jelkŽpezi a sonk‡t. Valahogy ’gy kŽpzled leÉ. A R‡hangol—d‡s A Sonk‡s A Szekvencia (kenyŽr) Szendvics 9-es Sk‡la (sonka) A Szekvencia (kenyŽr) Ahhoz, hogy a 9-es sk‡la procedœr‡t helyesen vŽgre tudd hajtani, el bb meg kell tal‡lnod a Sk‡la pontot. Ez a pont b‡rmely kŽzfejen, ha egy kŽpzeletbeli egyenl sz‡rœ h‡romszšget rajzolsz a gy r sujj Žs a kisujj-perc kšzŽ, ennek a h‡romszšgnek a csœcs‡n van. Ezut‡n, 9 kŸlšnfŽle dolgot kell vŽgrehajtanod, mialatt a Sk‡la pontot folyamatosan kopogtatod. Ezek a kšvetkez k: 1. Csukd be a szemed 2. Nyisd ki a szemed 3. NŽzz jobbra lefelŽ amennyire csak lehetsŽges (fej nem mozdul) 4. NŽzz balra le amennyire csak lehetsŽges (fej nem mozdul) 5. Forgasd a szemed kšrbe 6. Forgasd a szemed kšrbe az ellenkez ir‡nyba 7. 2 m‡sodpercig (kb.) dœdolj egy dalt (aj‡nlom a ãBoldog SzŸletŽsnapotÓ) 8. Sz‡molj 1-t l 5-ig

© Gary Craig @ www.emofree.com Hungarian translation © Csontos çgnes 2007@ www.emotionalfreedom.net 51 9. Dœdolj megint 2 m‡sodpercig KŽrlek vedd Žszre, hogy ez a 9 cselekedet egy meghat‡rozott sorrendben van megadva, Žs Žn szemŽly szerint azt aj‡nlom, hogy ebben a sorrendben tanuld meg, Žs memoriz‡ld a 9-es Sk‡la gyakorlatot. Mindazon‡ltal, ha fel akarod cserŽlni a sorrendet, megteheted, feltŽve, hogy mind a 9 cselekvŽst vŽgrehajtod, Žs a 7., 8. Žs 9. pontot mint egysŽget kezeled. M‡s sz—val, dœdolj 2 m‡sodpercetÉazt‡n sz‡molj 5-ig..azt‡n dœdolj megint - ebben a sorrendben. Hosszœ Žvek tapasztalata bizony’tja ennek fontoss‡g‡t. Azt is vedd figyelembe, hogy vannak olyan emberek, akik nem tudj‡k a ãBoldog SzŸletŽsnapotÓ anŽlkŸl eldœdolni, hogy f‡jdalmas emlŽkek ‡radata ne šzšnlenŽ el ket. Ebben az esetben vagy haszn‡ld az ƒFT technik‡t ezeken az emlŽkekeken, Žs ’gy old meg azokat.. vagy elkerŸlheted a problŽm‡t egŽszen az‡ltal, hogy egy m‡sik dalt v‡lasztasz. 4.-es sz‡mœ hozz‡val— .. A Szekvencia (megint) Az Alaprecept negyedik, Žs egyben utols— alkot—rŽsze, mint m‡r fšntebb eml’tettŸk, a Szekvencia pontos megismŽtlŽse. Az EmlŽkeztet mondat Ha egyszer memoriz‡ltad, az Alaprecept Žletresz—l— bar‡todd‡ v‡lik. Szinte vŽgtelen az Žrzelmi Žs fizikai problŽm‡k sora, amelyekre alkalmazhatod, Žs amelyeket szinte kivŽtel nŽlkŸl azonnal megold. Mindazon‡ltal, miel tt elkezdhetnŽd haszn‡lni az Alapreceptet, mŽg van egy fogalom, amellyel meg kell ismerkedned, Žs ez az EmlŽkeztet mondat. Ha a futballp‡ly‡n egy h‡tvŽd passzolja a labd‡t, akkor nem csak œgy vakt‡ban rœg bele, remŽlvŽn, hogy valaki majd csak elkapja, hanem egy bizonyos j‡tŽkos felŽ ir‡ny’tja azt. Ugyanilyen m—don az Alapreceptnek is egy specifikus problŽm‡ra kell ir‡nyulnia ahhoz, hogy hatŽkony legyen. M‡skŽpp az energia cŽltalanul szŽtforg‡csol—dik, Žs semmi, vagy csak csekŽly eredmŽny tapsztalhat—. Hogyan ir‡ny’thatjuk az Alaprecept kezelŽst egy specifikus problŽm‡ra? Egyszer : azzal, hogy m’g az Alapreceptet vŽgrehatjuk, addig vŽgig r‡ vagyunk hangol—dva a problŽm‡ra, teh‡t beleŽljŸk magunkat, figyelmŸnket r‡ir‡ny’tjuk az ŽrzŽsre, amit fel akarunk oldani. EmlŽkszel, mit szšgeztŸnk le az AlapelmŽletben? ÒMinden negat’v ŽrzŽs oka a test energiarendszerŽben bekšvetkezett egyensœlyfelboml‡s.Ó A negat’v ŽrzŽs azŽrt jšn lŽtre, mert olyan gondolatok, vagy esemŽnyek foglalkoztatnak, amelyek az energiarendszeredben egyensœlyfelboml‡st (ršvidz‡rlatot) hoznak lŽtre. Ha nem gondolsz ilyen gondolatokat, vagy nem

© Gary Craig @ www.emofree.com Hungarian translation © Csontos çgnes 2007@ www.emotionalfreedom.net 52 emlŽkezel a zaklat— esemŽnyekre, akkor az energiarendszerben az energi‡k ‡raml‡sa akad‡lytalan, teh‡t norm‡lisan funkcion‡lsz. A blokk, az energia- egyensœlyfelboml‡s a negat’v gondolat/emlŽk hat‡s‡ra jšn lŽtre, Žs ez lesz a negat’v ŽrzŽs kšzvetlen kiv‡lt—ja. Ha pŽld‡ul valakinek tŽriszonya van, ezt nem fogja ŽrzŽkelni akkor, ha egy viccmagazint olvas Žppen, hiszen akkor nem erre az ŽrzŽsre van r‡hangol—dva. Egy problŽm‡ra r‡hangol—dni egyszer en azt jelenti, hogy a problŽm‡ra gondolunk, ez‡ltal kiv‡ltjuk az energiarendszerben az egyensœlyfelboml‡st, az energetikai ršvidz‡rlatot. Ekkor - Žs csak ekkor - lehet sŽg ny’lik arra, hogy az energiarendszer egyensœly‡t helyre‡ll’tsuk. Amikor a problŽm‡ra koncentr‡lunk, az energiarendszerben ismŽtelten bekšvetkezik az egyensœlyfelboml‡s (ršvidz‡rlat), Žs egyedŸl ebben az ‡llapotban lesz az Alaprecept hatŽkony. A r‡hangol—d‡s l‡tsz—lag rendk’vŸl egyszer ; mindšssze a problŽm‡ra gondolsz, mialatt vŽgrehajtod az Alapreceptben le’rtakat. ElmŽletben val—ban nagyon egyszer . A gyakorlatban azonban lehet, hogy nehezen tudn‡l a problŽm‡ra koncentr‡lni mialatt kopogtatsz, dœdolsz, sz‡molszÉstb. EzŽrt vezettem be az EmlŽkeztet mondatot, amely azzal, hogy ismŽtelgeted az egŽsz id alatt m’g az Alapreceptet vŽgrehajtod, seg’t a f—kusz‡l‡sban. Az emlŽkeztet mondat egyszer en egy sz—, vagy kifejezŽs, amely šsszefoglalja a problŽm‡t, Žs amelyet minden egyes pontn‡l megismŽtelsz, mialatt a pontot folyamatosan kopogtatod. Ily m—don egyfolyt‡ban emlŽkezteted az energia rendszeredet arra, hogy mely problŽma megold‡s‡n dolgozol Žppen. A legjobb EmlŽkeztet mondat ‡ltal‡ban ugyanaz, mint amit a R‡hangol—d‡s folyam‡n az affirm‡ci—ban haszn‡lt‡l. Ha pŽld‡ul a l‡mpal‡zadon dolgozol, Žs a R‡hangol—d‡s affirm‡ci—ja az volt, hogy: B‡r l‡mpal‡zam van , mŽgis mŽlyen Žs teljes egŽszŽben elfogadom magam. Akkor ezen az affirm‡ci—n belŸl az al‡hœzott rŽsz (ez esetben ã l‡mpal‡zam vanÓ ) ide‡lis EmlŽkeztet mondat lehet. A filmanyagon esetleg megfigyelheted, hogy Adrienne Žs Žn id nkŽnt mŽg ennŽl is ršvidebb emlŽkeztet mondatokat haszn‡lunk. Lehet, hogy csak azt mondjuk ãl‡mpal‡zÓ. Hosszœ Žvek tapasztalata tan’tott meg minket arra, hogy mikŽppen tudjuk egyre jobban leršvid’teni a folyamatot œgy, hogy ez ne menjen a hatŽkonys‡g k‡r‡ra. A Te esetedben azonban tal‡n egyszer bb, ha (f leg eleinte) egyszer en a R‡hangol—d‡s problŽmale’r‡s‡t haszn‡lod sz—r—l sz—ra megint az EmlŽkeztet mondatban. êgy lecsškkented a hibalehet sŽget. Van egy m‡sik Žrdekes tŽny, amit biztosan Žszreveszel majd, ha a film- Žs hanganyagunkat tanulm‡nyozod; el fordul, hogy egy‡ltal‡n nem haszn‡ljuk az EmlŽkeztet mondatot a kezelŽs folyam‡n. Ennek az az oka, hogy Ð mint id vel felfedeztŸk Ð ‡ltal‡ban elegend a R‡hangol—d‡s arra,

© Gary Craig @ www.emofree.com Hungarian translation © Csontos çgnes 2007@ www.emotionalfreedom.net 53 hogy az energiarendszer az egŽsz kezelŽs alatt r‡ legyen hangol—dva a problŽm‡ra. A tudatalatti megkapja a parancsot, Žs ‡ltal‡ban vŽgrehajtja azt, mŽg akkor is ha a tudatos elme a sz‡mol‡ssal, kopogtat‡ssal, dœdol‡ssal van elfoglalva. A kulcssz— azonban itt az ã‡ltal‡banÓ = nem mind’g. Adrienne Žs Žn, mi meg tudjuk ‡llap’tani mikor van szŸksŽg az emlŽkeztet mondatra, Žs mikor lehet elhagyni. De nekŸnk rengeteg tapasztalatunk van ezen a tŽren. Egy dolog biztos Ð az emlŽkeztet mondat gyakran elhagyhat— lenne, de amikor szŸksŽges a r‡hangol—d‡shoz, akkor elengedhetetlenŸl fontos, Žs feltŽtlenŸl haszn‡lni kell! Ami azonban az ƒFT-t olyan csod‡latoss‡ teszi az az, hogy Neked semmi szŸksŽged arra, hogy rengeteg tapasztalatot gy jtsŽl azŽrt, hogy el tudd dšnteni, vajon szŸksŽges-e egyes esetekben haszn‡lni az EmlŽkeztet mondatot. Egyszer en csak feltŽtelezzŸk, hogy mind’g szŸksŽg van r‡, Žs mind’g haszn‡ljuk; ezzel biztos’tva, hogy a p‡ciens mind’g kell kŽppen r‡ legyen hangol—dva a problŽm‡ra. Az EmlŽkeztet mondat ismŽtelgetŽse nem ‡rt akkor, ha nem lett volna szŸksŽg r‡, ha azonban szŸksŽges volt, akkor ez az egyszer m—dszer felbecsŸlhetetlen ŽrtŽkkel b’r. Ez a gondolat rŽsze a 100%-os gener‡ljav’t‡s elvŽnek, amelyet kor‡bban b vebben t‡rgyaltunk. Az Alaprecept vŽgrehajt‡sa folyam‡n lehetnek olyan dolgok, amelyek egyes speci‡lis esetekben nem lennŽnek feltŽtlenŸl fontosak a sikerhez, m‡s esetekben azonban elengedhetelenŸl fontosak lehetnek, Žs elhagy‡suk teljes kudarchoz vezetne. Miut‡n az egŽsz elj‡r‡s olyan hihetelenŸl gyors - mindšssze egy percet vesz igŽnybe - igaz‡n nem ‡rt senkinek, ha minden egyes lŽpŽst minden alkalommal teljes egŽszŽben vŽgrehajt, mŽg akkor is, ha erre nincs minden alkalommal szŸksŽg. Az EmlŽkeztet mondat esetŽben ez azt jelenti, hogy minden egyes pontn‡l elismŽteljŸk, m’g a pontot kopogtatjuk. Ez mŽg csak extra id befektetŽst sem igŽnyel, hiszen a kopogtat‡sra ford’tott id t haszn‡ljuk fel az emlŽkeztet mondat ismŽtlŽsŽre. Az EmlŽkeztet mondat viszonylag egyszer fogalom, de a teljessŽg igŽnyŽvel megadok itt nŽh‡ny pŽld‡t: **fejf‡j‡s/f‡j a fejem **dŸhšs vagyok az ap‡mra **ez a h‡borœs emlŽk **merev a nyakam **ezek a szšrny rŽm‡lmok **k’v‡nom az alkoholt **fŽlek a k’gy—kt—l/ irt—zom a k’gy—kt—l **ez a depresszi—/ depresszi—s vagyok M—dos’t‡s p—tl—lagos kšršk esetŽben TŽtelezzŸk fel, hogy valamilyen problŽma megold‡s‡ra (fŽlŽlem, fejf‡j‡s, dŸh,Éstb.) az Alpareceptet haszn‡lod. Gyakran el fordul, hogy a

© Gary Craig @ www.emofree.com Hungarian translation © Csontos çgnes 2007@ www.emotionalfreedom.net 54 problŽma egy kšr kopogtat‡s ut‡n egyszer en nyomtalanul elt nik. De az is el fordulhat, hogy egy kšr enyh’ti ugyan az ŽrzŽst, de ahhoz, hogy az teljesen elt njšn, tov‡bbi, kiegŽsz’t kšršk (kezelŽsek) szŸksŽgesek. Ilyenkor a p—tl—lagos kšršknŽl bizonyos m—dos’t‡sokra van szŸksŽg. MiŽrt van ez, kŽrdezheted most. Nos, az egyik alapvet oka annak, hogy az els kšr nem oldotta meg teljesen a problŽm‡t, a pszichol—giai reverzi— felbukkan‡sa lehetett. Ez akad‡lyozta meg a teljes gy—gyul‡st, b‡r a R‡hangol—d‡s arra volt hivatva, hogy feloldja ezt a blokkot. Ezœttal azonban, a pszichol—giai reverzi— egy œj form‡ban mutatkozik; ahelyett, hogy a gy—gyul‡st teljes egŽszŽben leblokkoln‡, engedŽlyez valamelyes javul‡st, Žs csak a fennmarad— gy—gyul‡st blokkolja. Valamelyest m‡r haladt‡l cŽlod felŽ, amikor felbukkant œjra a pszichol—giai reverzi—, Žs megakad‡lyozott abban, hogy tov‡bbi javul‡st Žrhess el. Miut‡n a tudatalatti elme mindent sz— szerint vesz, a p—tl—lagos kšršknŽl ki kell hangsœlyozni azt, hogy most m‡r csak a maradŽk problŽm‡n dolgozol. Teh‡t eszerint kell m—dos’tani az R‡hangol—d‡s affirm‡ci—j‡t, Žs az EmlŽkeztet mondatot is. Ime a m—dos’tott R‡hangol—d— affirm‡ci—: B‡r mŽg mind’g van valamennyi ÉÉÉÉÉÉ.(problŽm‡m), mŽgis mŽlyen Žs teljes egŽszŽben elfogadom magamat. KŽrlek vedd Žszre, hogy a hangsœly ott van, hogy ãmŽg mind’gÓ Žs ott, hogy ãvalamennyiÓ. Ezzel az affirm‡ci— a figyelmet a maradŽk problŽm‡ra ir‡ny’tja, teh‡t valahol elismeri, hogy a problŽma egy rŽsze m‡r meg lett oldva, Žs most a maradŽkon dolgozunk. Ezt az apr— m—dos’t‡st igaz‡n kšnny elvŽgezni, Žs egy id ut‡n teljesen termŽszetesnek Žs mag‡t—l Žrtet d nek fogod Žrezni. Tanulm‡nyozd ‡t az al‡bb szerepl m—dos’tott affirm‡ci—kat. Ezek a fenti eredeti R‡hangol—d‡s affirm‡ci—k m—dos’t‡sai. **B‡r mŽg mind’g van egy kis l‡mpal‡zam , mŽgis mŽlyen, Žs igaz‡n elfogadom magam. **B‡r mŽg mind’g f‡j a fejem egy kicsit , mŽgis mŽlyen, Žs igaz‡n elfogadom magam. **B‡r mŽg mind’g kissŽ dŸhšs vagyok az ap‡mra, mŽgis mŽlyen, Žs igaz‡n elfogadom magam. **B‡r mŽg mind’g k’noz kissŽ ez a h‡borœs emlŽk , mŽgis mŽlyen, Žs igaz‡n elfogadom magam. **B‡r egy kissŽ mŽg mind’g merev a nyakam , mŽgis mŽlyen, Žs igaz‡n elfogadom magam. ** B‡r mŽg mind’g van nŽha rŽm‡lmom , mŽgis mŽlyen, Žs igaz‡n elfogadom magam. **B‡r id nkŽnt mŽg mind’g k’v‡nom az alkoholt , mŽgis mŽlyen, Žs igaz‡n elfogadom magam.

© Gary Craig @ www.emofree.com Hungarian translation © Csontos çgnes 2007@ www.emotionalfreedom.net 55 **B‡r mŽg mind’g fŽlek egy kissŽ a k’gy—kt—l , mŽgis mŽlyen, Žs igaz‡n elfogadom magam. **B‡r mŽg mind’g egy kicsit depresszi—s vagyok , mŽgis mŽlyen, Žs igaz‡n elfogadom magam. Az EmlŽkeztet mondatot ennek alapj‡n m‡r kšnny m—dos’tani. Mindšssze arra van szŸksŽg, hogy az el z leg haszn‡lt kifejezŽs elŽ beszœrjunk egy sz—t, ami arra utal, hogy most m‡r csak a maradŽk problŽm‡ra koncentr‡lunk. Ime itt van nŽh‡ny pŽlda a m—dos’tott EmlŽkeztet mondatra. ** maradŽk fejf‡j‡s ** maradŽk dŸh ** maradŽk h‡borœs emlŽk ** maradŽk rŽm‡lom ** maradŽk v‡gy az alkoholra ** maradŽk fŽlŽlem a k’gy—kt—l ** maradŽk depresszi— Ezzel az Alprecept t‡rgyal‡sa befejez dštt. Most m‡r csak kŽt dolog kell ahhoz, hogy elkezdhesd hatŽkonyan haszn‡lni ezt a m—dszert. El szšr is memoriz‡lnod kell az Alapreceptet, majd szŸksŽged lehet nŽh‡ny tippre a haszn‡latot illet en. Ezek a tippek itt kšvetkeznek. Tippek az ƒFT haszn‡lat‡t illet en Aspektusok tesztelŽse Ð ƒrdemes kitart—nak lenni Ð LŽgy specifikus Ð Az çltal‡nos’t— effektus Ð Minden problŽm‡ra alkalmazhat— Ð ƒFT di—hŽjban Az ƒFT alkalmaz‡sa rendk’v l egyszer . Mindšssze annyit kell tenned, hogy a R‡hangol—d‡s affirm‡ci—j‡t, Žs az EmlŽkeztet mondatot a problŽm‡dra vonatkoztat—an alkotod meg. Ezut‡n addig ismŽteled az Alapreceptet, am’g a problŽm‡t fel nem oldottad, vagyis az energiarendszer egyensœlya helyre nem ‡llt. Ez az egyszer procedœra, ha kitart—an alkalmazod, sz— szerint œjra Žp’heti az test teljes energiarendszerŽt. KŽpes arra, hogy megszabad’tson mindatt—l a fŽlelemt l, dŸht l, gy‡szt—l, depresszi—t—l, Žs mindazokt—l az egyŽb negat’v Žrzelmekt l, amelyek visszafogj‡k az embert att—l, hogy teljes Žletet Žljen. ƒs mindezenkšzben r‡ad‡sul mŽg kšnnyen lehet, hogy megszabad’t az aszm‡dt—l, fejf‡j‡st—l, egyŽb f‡jdalmakt—l, valamint a fizikai problŽm‡k szinte vŽgtelen sorozat‡t—l. Ez a fejezet a sz’nfalak mšgŽ visz TŽged, Žs nŽh‡ny hasznos tippet, Žs štletet ad ahhoz, hogy a m—dszert alaposabban elsaj‡t’thasd, Žs kreativan tudd haszn‡lni.

© Gary Craig @ www.emofree.com Hungarian translation © Csontos çgnes 2007@ www.emotionalfreedom.net 56 TesztelŽs A vide—kon egyre-m‡sra l‡thatod, hogy Adrienne Žs Žn arra kŽrjŸk az embereket, hogy egy 0-t—l 10-ig terjed sk‡l‡n (ahol 10 a lehet leger sebb ŽrzŽst, m’g 0 az ŽrzŽs teljes hi‡ny‡t jelenti) ŽrtŽkeljŽk az ŽrzŽs intenzit‡s‡t a kezelŽs el tt, majd minden egyes kšr ut‡n is. Ez a m—dszer egy mŽrcŽt biztos’t, amelyen pontosan le lehet mŽrni a javul‡st. Lehet pŽld‡ul, hogy 6- os intenzit‡ssal indult‡l, azt‡n ahogy egym‡s ut‡n az Alaprecet œjabb Žs œjabb kšreit alkalmazod, lejutott‡l 3-ra, azt‡n 1-re..Žs vŽgŸl 0-ra. Amikor az intenzit‡sod megsaccolod, mind’g azt kell lemŽrned, milyen az intenzit‡s most, amikor a helyzetre gondolsz, nem pedig azt, hogy milyen lenne az intenzit‡s, ha az illet szitu‡ci— bekšvetkezne! EmlŽkezz arra, hogy az Alaprecept azt az egyensœlyhi‡nyt korrig‡lja, ami a gondolat kšvetkeztŽben, Žs azzal egyid ben lŽp fel az energiarendszerben. ême egy pŽlda arra, hogy hogyan is m kšdik ez a val—s‡gban. FeltŽtelezzŸk most, hogy rettegsz a p—kokt—l, Žs szeretnŽl ett l az irre‡lis ŽrzŽst l egyszer Žs mindenkorra megszabadulni. Ha most Žpp nincs kŽznŽl egy val—s‡gos p—k, akkor csukd be a szemed, Žs kŽpzeld el, hogy egy p—kot l‡tsz kšzeledni, vagy ŽlŽnken idŽzz fel egy esetet, amikor egy Žl p—kot l‡ttal. Ezut‡n a 0-t—l 10-ig terjed sk‡l‡n becsŸld meg a fŽlelem intenzit‡s‡t, amelyet most Žrzel, mialatt a p—kra gondolsz. Ha most œgy ŽrzŽkeled, hogy a p—kra gondolva 7-es intenzit‡sœ fŽlŽlmet Žrzel, akkor, ez a sz‡m mint viszony’t‡si pont szolg‡lhat, amikor egy kšr ut‡n œjra elkŽpzeled a p—kot, Žs megint megbecsŸlšd az esetlegesen r‡d tšr fŽlelem er ssŽgŽt. Ha ekkor mondjuk 4-re ŽrtŽkeled az intenzit‡st, akkor tov‡bbi kšrre, vagy kšrškre van szŸksŽg ahhoz, hogy a problŽm‡t vŽglegesen megold, vagyis am’g az intenzit‡s lemegy 0-ra. Aspektusok Most esetleg azon t n dsz, hogy vajon elegend -e lemenni 0-ra csak akkor amikor a p—kra gondoltunk ahhoz, hogy fŽlelem nŽlkŸl szembe nŽzhessŸnk egy val—s‡gos p—kkal is. A v‡lasz erre ‡ltal‡ban.. igen!! A legtšbb esetben az energiarendszerben a p—k gondolat‡ra bekšvetkezett egyensœlyfelboml‡s azonos azzal, ami egy val—s‡gos p—k l‡tv‡ny‡ra kšvetkezne be. EzŽrt van az, hogy a legtšbb esetben a p—k gondolat‡ra sz—l— energia kezelŽs a val—s‡gos p—k esetŽben is hatŽkony. El fordulhat azonban, hogy a val—s‡gos helyzetben egy olyan aspektus merŸl fel, amelyre a kezelŽs sor‡n nem gondoltunk, ’gy azt nem is oldhattuk

© Gary Craig @ www.emofree.com Hungarian translation © Csontos çgnes 2007@ www.emotionalfreedom.net 57 fel. PŽld‡ul lehet, hogy Te egy mozdulatlan p—kra gondolt‡l. Ha a p—kt—l val— fŽlŽlmednek az is rŽsze, hogy a p— k sebesen szalad felŽd, vagy a m—d ahogyan mozdul..stb., Žs ezeket az aspektusokat nem kezelted (vagyis nem gondolt‡l r‡juk a kezelŽs folyam‡n), akkor ha egy mozg— p—kot l‡tsz, tšbb mint val—sz’n , hogy mŽg mind’g intenz’v fŽlelemmel reag‡lsz majd. Ez elŽg gyakran el fordul, Žs ez nem azt jelenti, hogy az ƒFT nem m kšdik! Ez mindšssze azt jelenti, hogy ezen a problŽm‡n mŽg dolgozni kell. Alkalmazd az Alapreceptet az œj aspektusra (a mozg— p—kra) egŽszen addig, m’g az intenzit‡s a mozg— p—kra vonatkoz—an is lemegy 0-ra. Amint az šsszes aspektusra vonatkoz— intenzit‡st sikerŸlt 0-ra reduk‡lni, a p—kokt—l val— rettegŽs vŽgleg megsz nik, Žs att—l kezdve fŽlelem nŽlkŸl szemlŽlheted ezeket a lŽnyeket. Amennyiben kŸlšnbšz aspektusok vannak jelen, mindegyiket œgy kezeljŸk, mint egy-egy kŸlšn‡ll— problŽm‡t. Az aspektusok fogalma rendk’vŸl fontos az ƒFT kezelŽseknŽl. Mint ahogy a fenti p—k-pŽld‡val megpr—b‡ltam r‡vil‡g’tani, egyes problŽm‡k rendk’vŸl sokrŽt ek lehetnek, vagyis rengeteg kŸlšnbšz aspektusuk lehet. Az ilyen problŽma addig nem old—dik meg, am’g valamennyi aspektust meg nem tal‡ltuk, Žs egyenkŽnt sikeresen le nem kezeltŸk ƒFT-vel. S t, az igazat megvallva, valamennyi aspektus kŸlšn‡ll— problŽma, b‡r egy kupacban jelentkeznek. ògy t nhet pŽld‡ul , hogy a fŽlelem a mozdulatlan, vagy a mozg— p—kt—l ugyanaz. A val—s‡gban azonban ez a kett teljesen kŸlšn‡ll— problŽma, Žs kŸlšn‡ll— ƒFT kezelŽst igŽnyel. KŸlšnbšz aspektusok jelentkezhetnek b‡rmilyen problŽma esetŽn. El fordulhat, hogy pŽld‡ul h‡borœs emlŽkek, rossz b‡n‡sm—d, nemi er szak esetŽben, az aspektusok mint traumatikus emlŽkek sorozata jelentkeznek. Ebben az esetben minden egyes emlŽket mint egy-egy aspektust kell kezelni, Žs egyenkŽnt megoldani az ƒFT seg’tsŽgŽvel ahhoz, hogy teljes legyen a gy—gyul‡s. Fontos tuadat‡ban lenni annak, hogy Žrzelmi problŽm‡k esetŽn el fordulhat, hogy a p‡ciens mindaddig semmifŽle kšnnyebbsŽget nem tapasztal, am’g a problŽma šsszes aspektus‡t nem sikerŸlt 0-ra reduk‡lni az Alaprecept kitart— haszn‡lat‡val. Ezt a jelensŽget mŽg jobban megvil‡g’thatjuk, ha a fizikai gy—gyul‡s mechanizmus‡val hasonl’tjuk šssze. Ha pŽld‡ul egy id pontban a fejed, a fogad, Žs a gyomrod is f‡j, akkor mindaddig nem fogod magad tškŽletesen egŽszsŽgesnek Žrezni, am’g mind a h‡rom kŸlšnbšz f‡jdalomt—l meg nem szabadult‡l. Lehet, hogy azt ŽrzŽkeled, hogy a f‡jdalom helye, vagy jellege v‡ltozik, de a f‡jdalom azŽrt mŽg mind’g k’noz. Ugyan’gy van ez azokkal az Žrzelmi problŽm‡kkal, amelyeknek tšbb aspektusuk is van. Am’g valamennyi aspektust fel nem oldottad, nem ŽrzŽkeled, hogy a prolŽma megold—dott volna, mŽg ha egy

© Gary Craig @ www.emofree.com Hungarian translation © Csontos çgnes 2007@ www.emotionalfreedom.net 58 vagy tšbb aspektust˜l sikerŸlt is m‡r megszabadulni. ƒrdemes kitart—nak lenni Mint kezd ƒFT gyakorl—, elkŽpzelhet , hogy nem lesz elegend tapasztalatod ahhoz, hogy egy Žrzelmi problŽma valamennyi aspektus‡t kšnnyedŽn felismerjed, hogy azt‡n egyenkŽnt dolgozhass rajtuk. Ez nem baj. Elegend ha megnevezed az ŽrzŽst Ð b‡rmi legyen is az Ð Žs azt‡n ezen dolgozol az Alaprecepttel. A tudatalatti tudja, hogy mi a pontos problŽma, Žs oda fogja ir‡ny’tani az energi‡kat. ãB‡r van ez az ŽrzŽsem, mŽgis mŽlyen Žs teljes egŽszŽben elfogadom magam .Ó Mint emlŽkeztet mondat, haszn‡lhatod a kifejezŽstÉ. Óez az ŽrzŽsÓ. SzerencsŽre az esetek nagy h‡nyad‡ban nem kell agg—dni az aspektusok miatt, hiszen az Alaprecepttel kezelhet problŽm‡k nagy h‡nyada egyszer , Žs nŽh‡ny kšr ƒFT kezelŽs teljes gy—gyul‡st hoz. Ha azonban mŽgis tal‡lkozn‡l egy olyan problŽm‡val, amelynek gyanœd szerint tšbb aspektusa is van, amelyeket nem tudsz beazonos’tani, a kšvetkez tan‡csot adhatom: naponta egyszer alkalmazd az Alapreceptet h‡romszor egym‡s ut‡n arra, hogy ãez az ŽrzŽsÓ , vagy ãez a problŽmaÓ . Ez naponta kb. 3 percet vesz igŽnybe. IsmŽteld el ezt a procedœr‡t minden nap 30 napon keresztŸl. A tudatalatti elmŽd felsz’nre dobja majd mindazt, amin dolgozni kell, Žs val—sz’n leg j—val a 30 nap letelte el tt m‡r enyhŸlŽst tal‡lsz problŽm‡dra. Mint m‡r bizony‡ra r‡jšttŽl, az ƒFT egy rendk’vŸl rugalmas m—dszer, Žs gyakran œgy Žs ott hat, ahol ennek nem is vagy tudat‡ban. LŽgy specifikus Persze az a legjobb, ha mind’g a lehet legspecifikusabb vagy. Ily m—don tudsz a leghatŽkonyabban 0-ra csškkenteni egy meghat‡rozott fŽlelmet, f‡jdalmat, emlŽketÉstb. Žs ez‡ltal megszabadulni a problŽm‡t—l egyszer Žs mindenkorra. Az emberek hajlamosak arra, hogy tšbb kŸlšnbšz problŽm‡t egy kalap al‡ vegyenek. Ez nagy mŽrtŽkben h‡tr‡ltathatja az ƒFT hatŽkonys‡g‡t. PŽld‡ul sokan vannak, akik szeretnŽnek az ãŽnkŽpŸkšnÓ jav’tani. De azt nem veszik Žszre, hogy ez az ‡ltal‡nos megfogalmaz‡s egy egŽsz sereg teljesen kŸlšnbšz problŽm‡t foglalhat mag‡ba: pŽld‡ul rossz b‡n‡sm—d emlŽkei, visszautas’t‡s, kŸlšnbšz fŽlŽlmek, vagy kudarcok emlŽkei. Azok akik gyerekkorukban gyakran tapasztaltak visszutas’t‡st, val—sz’n leg sz‡mos terŸleten Žrzik majd magukat alkalmatlannak feln tt korukban is. Mivel kŽs bbi ŽletŸk sor‡n valah‡nyszor a visszautas’t‡s rŽme fenyegeti ket energiarendszerŸk egyensœlya felbomlik, Žs ennek kšvetkeztŽben negat’v ŽrzŽseket tapasztalnak, ez nagymŽrtŽkben hozz‡j‡rul majd egy negat’v ŽnkŽp kialakul‡s‡hoz is. Ennek megfelel en, valah‡nyszor az Žletben egy œj lehet sŽg merŸlne fel, ezek az emberek hajlamosak arra, hogy ãalkalmatlannakÓ ŽrezzŽk magukat, ’gy azt‡n tšbb mint val—sz’n ,

© Gary Craig @ www.emofree.com Hungarian translation © Csontos çgnes 2007@ www.emotionalfreedom.net 59 hogy soha sem viszik semmire. Az šnŽrtŽkelŽsi problŽm‡k ilyenfajta šsszekeverŽse egyŽb negat’v Žrzelmekke l olyan ‡ltal‡nos’t‡sokhoz vezet, amely az illet szemŽlyt vŽgkŽpp megakad‡lyozza abban, hogy el bbre jusson. ƒn ‡ltal‡ban a kšvetkez metafor‡t haszn‡lom arra, hogy r‡vil‡g’tsak az ãŽnkŽpÓ Žs egyŽb ‡ltal‡nos’t‡sok Žs az ƒFT kšlcsšnhat‡s‡ra. ƒn az ‡ltal‡nos’t‡st egy beteg erd hšz hasonl’tom, ahol minden egyes fa egy-egy specifikus problŽma. Az erd olyan s r , hogy lehetetlennek l‡tszhat kital‡lni bel le. Lehetnek olyanok, akik sz‡m‡ra val—s‡gos dzsungel hat‡s‡t kelti. Amikor az Alaprecept seg’sŽgŽvel egy-egy meghat‡rozott (specifikus) emlŽket, vagy ŽrzŽst semleges’tŸnk, akkor ez olyan, mintha egy-egy f‡t v‡gtunk volna ki az erd b l. Ha tov‡bb v‡god a f‡kat, el bb ut—bb az erd olyannyira megritkul, hogy m‡r kŽpes leszel kšnnyedŽn kital‡lni bel le. Minden kidšntštt fa Žrzelmi felszabadul‡sodnak egy-egy œjabb ‡llom‡s‡t jelkŽpezi, Žs ha kitart—an haszn‡lod az Alpareceptet, a negat’v ŽrzŽsek fokr—l fokra elt nnek. Azt tapasztalod majd, hogy œj lehet sŽgek l‡tt‡n egyfajta kiegyensœlyozott bels er Žs nyugalom tšlt el, Žs m‡r nem att—l val— fŽlelmedben cselekszel, hogy ãalkalmatlanÓ vagy, hanem egyfajta œj izgalom Žs kalandv‡gy vezŽrel. J— m—dszer erre az, ha a tœl ‡ltal‡nos problŽm‡t az azt okoz— specifikus esemŽnyek sorozat‡ra bontjuk fel, Žs ezeket az esemŽnyeket egyenkŽnt oldjuk fel az ƒFT seg’tsŽgŽvel. PŽld‡ul ha az a (tœl ‡ltal‡nos) problŽm‡d, hogy dŸhšs vagy az ap‡dra, mert az rosszul b‡nt veled, akkor alkalmazz ƒFT kezelŽst az olyan specifikus esemŽnyekre, mint ãamikor 8 Žves koromban apa megvert a konyh‡ban.Ó Ha az ƒFT kezelŽst erre a specifikus esemŽnyre f—kusz‡lod, sokkal tšbb eredmŽnyt Žrsz el, mintha azon dolgozn‡l ãaz ap‡m rosszul b‡nt velem.Ó A kezd k ‡ltal elkšvetett tal‡n leggyakoribb hiba az, hogy tœls‡gosan glob‡lisan fogalmazz‡k meg a problŽm‡t. Ha kitart—an dolgoznak, ’gy is j— eredmŽnyt Žrhetnek el, de ezt val—sz’n leg nem kŽpesek tudatosan ŽrzŽkelni. Mivel nem ŽrzŽkelnek azonnali megfoghat— eredmŽnyt, hajlamosak lehetnek arra, hogy feladj‡k a kŸzdelmet, lehet Žpp akkor, amikor m‡r csak egy fŽl lŽpŽsre vannak a megold‡st—l. Ha azonban az ‡ltal‡nos problŽm‡t specifikus esemŽnyekre lebontjuk, Žs ezeken egyenkŽnt dolgozunk, az eredmŽny azonnal ŽrzŽkelhet lesz ezekre az esemŽnyekre vonatkoz—an. Ez m‡r csak azŽrt is cŽlravezet bb, hiszen ekkor val—ban a mŽlyebb okon dolgozunk, teh‡t szŸksŽgszer en hatŽkonyabbak leszŸnk. Az çltal‡nos’t— effektus A fentiek ut‡n most szeretnŽlek megismertetni az ƒFT egy m‡sik fantasztikus jellegzetesŽgŽvel, amit Žn œgy h’vok, hogy az çltal‡nos’t— effektus. A jelensŽg lŽnyege az, hogy ha nŽh‡ny egym‡ssal šsszefŸgg problŽm‡t sikeresen megoldott‡l az ƒFT seg’tsŽgŽvel, nagy esŽly van arra, hogy az energiarendszered ‡ltal‡nos’tott, Žs az šsszes tšbbi hasonl— jelleg

© Gary Craig @ www.emofree.com Hungarian translation © Csontos çgnes 2007@ www.emotionalfreedom.net 60 problŽm‡d is megold—dott. Ha pŽld‡ul valakinek van legal‡bb 100 traumatikus emlŽke arr—l, hogy milyen rosszul b‡ntak vele, Žs mondjuk 5-10 specifikus emlŽkŽt az ƒFT seg’tsŽgŽvel semleges’tette, minden val—sz’n sŽg szerint azt tal‡lja, hogy az šsszes tšbbi emlŽkkel kapcsolatos negat’v ŽrzŽse is elp‡rolgott. Van akik sz‡m‡ra ez meglep , hiszen annyi traum‡t Žltek ‡t ŽltŸkben, hogy hitŸk szerint csak vŽgtelen kezelŽsek hosszœ sorozata hozhat enyhŸlŽst a szenvedŽsre. SzerencsŽre ez nem ’gy vanÉ.legal‡bbis nem ez a jellemz . Az ƒFT gyakran az egŽsz erd t lepucolja a sz’nr l mindšssze fŽltucat fa kidšntŽse ‡ltal. Ha a kurzust k’sŽr filmanyagon tanulm‡nyozod Rich esetŽt a ã6 nap a VA (Veter‡nok Adminisztr‡ci—s Kšzpontja)-banÓ c’m vide—n, ennek az çltal‡nos’t— effektusnak egy klasszikus pŽld‡j‡t l‡thatod. Minden problŽm‡ra alkalmazhat— Ez a kurzus telis teli van esettanulm‡nyokkal. Ezeknek a legf bb cŽlja az, hogy bemutassa az ƒFT m kšdŽsŽt a val—s Žletben. Egy teljes fejezetet szenteltŸnk ezeknek az esetanulm‡nyoknak e kŽzikšnyvben, Žs a film- Žs hanganyag mŽg tšbb pŽld‡t sorakoztat fel. A kezelt problŽm‡k a kšvetkez tŽm‡kat šlelik fel: **l‡mpal‡zt—l egŽszen intenz’v h‡borœs emlŽkekig **csokol‡dŽk’v‡n‡st—l egŽszen az ‡lmatlans‡gig **csukl‡s elmulaszt‡s‡t—l a szkler—zis multiplex gy—gy’t‡s‡ig Mind a mai napig mŽg nem tal‡lkoztam olyan problŽm‡val, legyen az Žrzelmi vagy fizikai, amelyet ne lehetett volna ƒFT-vel kezelni. Ennek jegyŽben mondom azt, hogy pr—b‡ld ki mindenen, hiszen az MINDEN PROBLƒMçRA ALKALMAZHATî! Ez az Žn mott—m, Žs teljes sz’vemb l aj‡nlom ezt a mott—t Neked is. LŽpten-nyomon tal‡lkozom emberekkel, akik mind azt kŽrdezik t lem, ãFog ƒFT m kšdni erre vagy arra a problŽm‡ra?Ó ƒs Žn mindig azt mondom: pr—b‡ld ki! Az ƒFT minden problŽm‡ra alkalmazhat—. ƒs ma m‡r meg sem lep dšm amikor lelkesen sz‡molnak be az eredmŽnyekr l. Mindazon‡ltal ezt a ãminden problŽm‡ra alkalmazhat—Ó vezŽrelvet nŽmi j—zan Žsszel keverve kell kšvetni! A cŽl itt az, hogy tiszt‡ban legyŽl az ƒFT nyœjtotta lehet sŽgekkel; de ez semmikŽppen sem jogos’t fel arra, hogy felel tlenŸl cselekedjŽl. Teh‡t semmikŽppen sem szabad pŽld‡ul ƒFT kezelŽst alkalmaznod komoly pszichol—giai rendellenessŽgek esetŽn, HACSAK nincs megfelel kŽpes’tŽsed Žs szakŽrtelmed ezen a terŸleten is. ƒFT di—hŽjban ƒn szeretem a vil‡gos beszŽdet, Žs igyekszem ezt ‡tvinni abba is amit tan’tok. Sz‡momra akkor vil‡gos valami, ha egy bekezdŽsre le lehet reduk‡lni. Megtettem ezt az ƒFT m—dszerrel is, ’me itt kšvetkezik:

© Gary Craig @ www.emofree.com Hungarian translation © Csontos çgnes 2007@ www.emotionalfreedom.net 61 ƒFT di—hŽjban Memoriz‡ld az Alapreceptet. Ir‡ny’tsd gy—gy’t— sz‡ndŽkodat az Žrzelmi vagy fizikai problŽm‡ra a megfelel R‡hangol—d‡ssal Žs EmlŽkeztet mondattal. Ahol csak lehetsŽges lŽgy specifikus, Žs ir‡ny’tsd az ƒFT kezelŽst azokra az Žrzelmi tšltŽssel rendelkez esemŽnyekre, amelyek okoz—i lehettek a problŽm‡nak. Ha szŸksŽges, lŽgy kitart—, Žs ismŽteld meg a kezelŽst œjra Žs œjra, mindaddig, am’g valamennyi aspe ktust sikerrel fel nem oldottad. Alkalmazd minden felmerŸl problŽm‡ra! Ennyi az egŽsz. Ez a lŽnyege mindannak amit itt egyŸtt tanulm‡nyozunk. Ha e ršvid šsszefoglal—nak kissŽ b vebb v‡ltozat‡ra v‡gysz Ð ezt megtal‡lod a kšvetkez oldalon. Ezen az oldalon egy helyen szerepel az AlapelmŽlet, az Alaprecept Žs az ƒFT di—hŽjban. ƒn ezt œgy h’vom, hogy ãƒFT egy oldalonÓ. Tal‡n seg’tsŽgedre lehet ez az oldal, ha mint referenci‡t haszn‡lod egŽszen addig, am’g teljesen el nem saj‡t’tottad a m—dszert. U.i: KŽrlek emlŽkezz arra, hogy mint m‡r el bb is eml’tettem, az ƒFT kezelŽs sor‡n bekšvetkezett energia-egyensœly gyakran vezet mŽlyrehat— fizikai v‡ltoz‡sokhoz/ gy—gyul‡shoz is.

© Gary Craig @ www.emofree.com Hungarian translation © Csontos çgnes 2007@ www.emotionalfreedom.net 62 ƒFT egy oldalon Az AlapelmŽlet ÒMinden negat’v ŽrzŽs oka a test energiarendszer Žben bekšvetkezett egyensœlyfelbom l‡s.Ó ƒFT di—hŽjban Memoriz‡ld az Alapreceptet. Ir‡ny’tsd gy—gy’t— sz‡ndŽkodat az Žrzelmi vagy fizikai problŽm‡ra a megfelel R‡hangol—d‡ssal Žs EmlŽkeztet mondattal. Ahol csak lehetsŽges lŽgy specifikus, Žs ir‡ny’tsd az ƒFT kezelŽst azokra az Žrzelmi tšltŽssel rendelkez esemŽnyekre, amelyek okoz—i lehettek a problŽm‡nak. Ha szŸksŽges, lŽgy kitart—, Žs ismŽteld meg a kezelŽst œjra Žs œjra, mindaddig, am’g valamennyi aspektust sikerrel fel nem oldott‡l. Alkalmazd minden felmerŸl problŽm‡ra! Az Alaprecept 1. A R‡hangol—d‡s .. ismŽteld el h‡romszor az affirm‡ci—t: ãB‡r van ez a ÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉ, mŽgis mŽlyen Žs teljes egŽszŽben elfogadom magam.Ó mialatt egyfolyt‡ban dšrzsšlšd az ƒrzŽkeny pontot, vagy pedig a Karate kŽzŽlt kopogtatod. 2. A Szekvencia É.kopogtass mintegy hŽtszer a kšvetkez energia- pontokon, mialatt az EmlŽkeztet mondatot megismŽtled valamennyinŽl SZ…, SZS, SZA, OA, çP, KCS, KA, MA, HU, MU, KšU, KU, KK, 3. A 9-es Sk‡la elj‡r‡s ..folyamatosan kopogtasd a Sk‡la pontot mialatt a kšvetkez m veleteket hajtod vŽgre: (1) Csukd be a szemed, (2) Nyisd ki a szemed, (3) NŽzz jobbra le (4) NŽzz balra le, (5) Forgasd a szemed kšrbe, (6) Forgasd a szemed kšrbe az ellenkez ir‡nyba, (7) 2 m‡sodpercig dœdolj egy dalt (8) Sz‡molj 5-ig, (9) Dœdolj megint 2 m‡sodpercig 4. A Szekvencia (œjra) É.kopogtass mintegy hŽtszer a kšvetkez energia- pontokon, mialatt az EmlŽkeztet mondatot megismŽtled valamennyinŽl SZ…, SZS, SZA, OA, çP, KCS, KA, MA, HU, MU, KšU, KU, KK, FIGYELEM: a p—tl—lagos kšršk sor‡n v‡ltoztasd meg az Alap‡llit‡st (a R‡hangol—d‡s affirm‡ci—ja), Žs az EmlŽkeztet mondatot oly m—don, hogy azok azt fejezzŽk ki, hogy most m‡r csak a problŽma maradŽk‡n dolgozol..

© Gary Craig @ www.emofree.com Hungarian translation © Csontos çgnes 2007@ www.emotionalfreedom.net 63 Gyakran feltett KŽrdŽsek Žs V‡laszok az ƒFT-re vonatkoz—an Vannak akiket szintŽn megdšbbent, hogy mi mindenre kŽpes az ƒFT. Az kŽrdŽseik szintŽn lelkesek, Žs ny’ltak. M‡sok nem igaz‡n tudj‡k hogyan is reag‡ljanak, hiszen az ƒFT szemben ‡ll legtšbb meglŽv hitrendszerŸkkel. Az kŽrdŽseik ‡ltal‡ban valamivel —vatosabbak, fŽlig meddig nyitottak, de azŽrt Ÿgyelnek arra, hogy a fen‡ll— hitŸket meg—vj‡k. B‡rhonnan jšnnek is ezek a kŽrdŽsek, fontos seg’tsŽget nyœjtanak ƒFT tanulm‡nyaidban, hiszen olyan hi‡nyokat p—tolhatnak, amelyeknek tal‡n magad sem vagy tudat‡ban. EzŽrt h‡t al‡bb kšzlšm az elmœlt Žvek sor‡n felmerŸl tipikus kŽrdŽseket, Žs az azokra adott v‡laszaimat. K. ãMiben kŸlšnbšzik az ƒFT m—dszer az egyŽb csodaszerekt l?Ó A ãcsodaszerÓ elnevezŽs hordoz mag‡ban bizonyos negat’v felhangot, hiszen gyakran utalnak ezzel a sz—val csal—k Žs kuruzsl—k kŽtes ŽrtŽk szereire, ’gy m‡r maga a kifejezŽs is gyanœt kelthet Žs fokozott —vatoss‡gra sarkallhat. Az ƒFT gyors enyhŸlŽst nyœjt sz‡mtalan Žrzelmi Žs fizikai panaszra, anŽlkŸl, hogy a kŽtes ŽrtŽk ãcsodaszerÓ c’mkŽvel kellene ell‡tni. Ez nyilv‡nval— mindazok sz‡m‡ra akik a kurzust k’sŽr esettanulm‡nyokat ‡ttanulm‡nyozt‡k, Žs mŽg ink‡bb azok sz‡m‡ra, akik a saj‡t gyakorlatukban, saj‡t b rŸkšn tapasztalt‡k meg a hat‡st. ƒn a ãcsodaszerÓ helyett sz’vesebben haszn‡lom a ãgyors enyhŸlŽsÓ kifejezŽst, ily m—don elkerŸlšm az šsszes negat’v asszoci‡ci—t, amelyet az el bbi mag‡val vonhat. Fontos gondolat ezzel kapcsolatban: a tšrtŽnelem folyam‡n œjra Žs œjra l‡ttuk, hogy egy-egy betegsŽg gy—gy’t‡ sa hosszas Žs bizonytalanÉ egŽszen addig, am’g valaki fel nem fedezi az igazi gy—gym—dot arra a bizonyos betegsŽgre. Ekkor azonban egy csap‡sra minden megv‡ltozik, Žs az el z gy—gym—dok mind a sŸllyeszt be kerŸlnek. VegyŸk pŽld‡ul a gyermekbŽnul‡st. Am’g a Sabin cseppeket fel nem fedeztŽk, ezt a betegsŽget gy—gy’thatatlannak tartott‡k, Žs az akkoriban lŽtez sz‡mos gy—gyszer Žs kœra (egyebek kšzštt a vastŸd is) csak arra szolg‡lt, hogy a betegek szenvedŽseit enyh’tse valamennyire. Persze nem sokat seg’tettek, legfeljebb a f‡jdalmat enyh’tettŽk, vagy esetleg a betegsŽg rosszabbod‡s‡t kŽsleltettŽk nŽmileg. ƒs ekkor feft nt a sz’nen egy œj ãcsodaszerÓ Ð a Sabin cseppek Ð Žs egy szempillant‡s alatt lesšpšrt a sz’nr l minden srŽgi, hat‡stalan gy—gyszert, Žs kœr‡t. ƒs teheti ezt minden joggal, hiszen val—ban megszŸnteti a gyermekbŽnul‡st, teh‡t a sz— legigazabb ŽrtelmŽben val—ban csodaszer. A gyermekbŽnul‡s megszŸntetŽse csak egyike azon pŽld‡knak, ahol hat‡stalan m—dszerek ‡tadj‡k a helyŸket egy val—ban hatŽkony gy—gym—dnak/gy—gyszernek. A penicillin pŽld‡ul szintŽn egy ilyen csodaszer volt, amelyik azonnali gy—gyul‡st hozott rengeteg bajra, a tŸd gyullad‡st—l a nemi betgsŽgekig terjed en.

© Gary Craig @ www.emofree.com Hungarian translation © Csontos çgnes 2007@ www.emotionalfreedom.net 64 Rengeteg pŽld‡t hozhatnŽk fel mŽg, de azt hiszem vil‡gos, hogy mire akarok kilyukadni; az ƒFT technik‡k a jelenleg a pszichol—gi‡ban haszn‡lt kevŽssŽ hatŽkony m—dszereket val—di gy—gy’t‡ssal cserŽlik fel. Az a tŽny, hogy ez a m—dszer gyors Žs tart—s gy—gyul‡st biztos’t ott, ahol a hagyom‡nyos pszichol—gia lassan Žr el keveset, Žkesen bizony’tja, hogy ez a val—di gy—gym—d. Az ƒFT az igazi okot cŽlozza meg, nem a felsz’nen lŽv szimpt—m‡kat, Žs ott gy—gyitja be a sebet Ð gyorsan, kšnnyedŽn Žs tart—san. ògy ahogy ezt tenni kell. K. Meddig tart a hat‡s? Ez a kŽrdŽs ‡ltal‡ban egyŸtt j‡r a fenti ãcsodaszerÓ kŽrdŽssel. Igaz ãlogikusÓ feltŽtelezni, hogy ha valami gyorsan hat, akkor ez a hat‡s csak id leges lehet. A legtšbben sz’vŸk mŽlyŽn gy hiszik, hogy tart—s hat‡st csak hosszœ, verejtŽkes munk‡val lehet elŽrni. Nem ’gy van. Az ƒFT eredmŽnyek rendszerint tart—sak. A kŽzikšnyv telis tele van olyan esettanulm‡nyokkal, ahol a gy—gyul‡s tart—snak bizonyult, b‡r a kezelŽs csak nŽh‡ny percet vett igŽnybe. Ez csak egy a sok Žrvb l, amelyek mind azt bizony’tj‡k, hogy az ƒFT a val—s okot cŽlozza meg, ezŽrt mondhatjuk r—la, hogy val—di gy—gym—d. Ha ez nem ’gy lenne, akkor a hat‡s sem lehetne ilyen tart—s. Mindazon‡ltal, az ƒFT sem old meg minden problŽm‡t minden ember esetŽben azonnal. El fordul, hogy egyes problŽm‡k œjra felt nnek Ð Žs ennek tšbbnyire az az oka, hogy az eredeti problŽma olyan aspektusai bukkannak el , amelyeken az illet nem dolgozott mŽg, teh‡t azokat nem is oldotta mŽg fel. Aki kell kŽppen tapasztalt m‡r, az kšnnyedŽn felismeri ezt, Žs egyszer en alkalmazza az Alapreceptet az œjonnan felmerŸl aspektusra. Az is fontos, hogy megpr—b‡lja kŸlšn‡ll— esemŽnyekre lebontani a problŽm‡t, Žs ezeket is mind semleges’tse az Alaprecept seg’tsŽgŽvel. Id vel, ha m‡r az šsszes zavar— emlŽket, Žs aspektust sikerŸlt semleges’teni, a problŽma teljesen megsz nik, Žs tšbbŽ nem is tŽr vissza. K. Hogy lehet az ƒFT-vel olyan Žrzelmi problŽm‡kat kezelni, amelyek nagyon intenz’vek Žs/vagy m‡r nagyon rŽg—ta tartanak? Ugyanœgy, ahogy minden m‡s problŽm‡t kezelŸnk. Az ƒFT kezelŽsnŽl egy‡ltal‡n nem sz‡m’t, hogy egy problŽma mennyire f‡jdalmas, vagy hogy mennyi ideje tart. Az ok mind’g ugyanaz: az energiarendszer egyensœlya felbomlott, Žs ez vezet a negat’v ŽrzŽshez. A gy—gym—d is mind’g ugyanaz, Žs ugyanœgy m kšdik csekŽly vagy sœlyos problŽma esetŽn: az energiarendszer egyensœly‡t ‡ll’tjuk helyre az Alaprecepttel. Ez a kŽrdŽs ‡ltal‡ban azŽrt jšn fel, mert az emberek abban hisznek, hogy a rŽg—ta tart—, vagy sœlyos problŽm‡k mŽlyebben bevŽs dtek a lŽlekbe, Žs ezŽrt tšbb er fesz’tŽst igŽnyel a gy—gy’t‡suk. Ez a hit rendk’vŸl logikusnak t nhet ha a konvencion‡lis gy—gy’t‡s tŸkrŽben vizsg‡ljuk meg, de a hagyom‡nyos gy—gy’t‡s nem a betegsŽg val—s ok‡t cŽlozza meg. A hagyom‡nyos gy—gy’t— m—dszerek tšbbnyire a p‡ciens emlŽkeit Žs az

© Gary Craig @ www.emofree.com Hungarian translation © Csontos çgnes 2007@ www.emotionalfreedom.net 65 ezzel šsszefŸgg pszichol—giai folyamatokat cŽlozz‡k meg, Žs teljesen figyelmen k’vŸl hagyj‡k a test energiarendszerŽt (ahol a problŽma val—di oka tal‡lhat—). Amikor csak lassœ Žs csekŽly javul‡s tapasztalhat—, a legkšnnyebb ezt azzal magyar‡zni, hogy a problŽma tœls‡gosan mŽlyrehat— Žs rŽg—ta tart—, vagy valami egyŽb okot felhozni arra, hogy miŽrt nem kezelhet kšnnyebben. Amikor az ƒFT kezelŽs is kitart‡st kšvetel meg, ez nem azŽrt t rtŽnik, mert a problŽma tœls‡gosan sœlyos, vagy rŽg—ta tart—. Ellenkez leg, az ok tšbbnyire az, hogy a problŽma tœls‡gosan sokrŽt . Ez a komplexit‡s ƒFT nyelvre ford’tva azt jelenti, hogy az Ÿgynek sok aspektusa van, teh‡t valamennyi aspektust meg kell tal‡lni, Žs egyenkŽnt ƒFT kezelŽssel 0-ra csškkenteni, csak ’gy lehet a problŽm‡t teljes egŽszŽben Žs tart—san megszŸntetni. Az aspektusokkal tšbbszšr is kimer’t en foglalkozunk mind e kŽzikšnyvben, mind a film- Žs hanganyagban. Figyelem: sœlyos pszichol—giai zavarok esetŽben el fordulhat, hogy a fenti inform‡ci— nem, vagy csak rŽszben helyt‡ll—. B‡r az ƒFT technik‡kat sikerrel haszn‡lt‡k ilyen problŽm‡k esetŽben is, mŽgis kihangsœlyozzuk, hogy haszn‡lhatuk csak az ilyen ir‡nyban kŽpzett szakember kezŽben biztons‡gos. K. Seg’t az ƒFT kezelŽs abban, hogy az ember jobban megŽrtse problŽm‡j‡t? Ez az ƒFT egyik legmegdšbbent bb von‡sa. Az Žrzelmi megkšnnyebbŸlŽssel p‡rhuzamosan egy tudati v‡lt‡s is bekšvetkezik, ami azt eredmŽnyezi, hogy az alany teljes en œj sz’nben l‡tja a problŽm‡t, Žs arr—l mer ben m‡skŽpp for beszŽlni, œj kšvetkeztetŽseket Žs tanuls‡gokat von le. Egysz—val egy j—val egŽszsŽgesebb perspekt’v‡ba helyezi a tšrtŽnteket. Tipikus eset pŽld‡ul, hogy a l‡ny, akit meger szakoltak, m‡r nem œgy l‡t minden fŽrfit, mint potenci‡lis agresszort. MŽg azt is felismerheti, hogy t‡mad—ja szŸksŽgszer en lelkileg beteg, sŽrŸlt ember, Žs mint ilyen, seg’tsŽgre szorul. Azok, akik b ntudatuk enyh’tŽsŽre haszn‡lt‡k az ƒFT-t, azt tapasztalj‡k, hogy m‡r nem marcangolja ket az šnv‡d. A dŸh t‡rgyilagoss‡gg‡, a gy‡sz pedig egy egŽszsŽgesebb, a szeretett lŽny hal‡l‡t ink‡bb elfogadni kŽpes szemlŽlettŽ szel’dŸl. Figyeld meg saj‡t ƒFT gyakorlatodban, hogyan viszonyulsz te magad, Žs a kezelt szemŽlyek a problŽm‡khoz a kezelŽs ut‡n, Žs magad is l‡tni Žs tapasztalni fogod ezt a tudati v‡ltoz‡st. ƒs egy vŽgs sz— arr—l, hogy milyen er teljes is ez a tudatv‡lt‡s. Adrienne Žs Žn emberek sz‡zait kezeltŸk eredmŽnyesen, Žs kšzŸlŸk soha senki Ð egyetlen egy sem Ð k’v‡nta a kezelŽs ut‡n a problŽm‡j‡t jobban megŽrteni. Valamennyien megelŽgedtek azzal, hogy a problŽma felsz’v—dottɎs az igazat megvallva, nem is tudom, hogy kell-e ennŽl tšbbet k’v‡nni. K. Hogy alkalmazhat— az ƒFT stressz Žs szorong‡s esetŽn? Az ƒFT AlapelmŽlet ŽrtelmŽben a stressznek, Žs a szorong‡snak is ugyanaz az oka,

© Gary Craig @ www.emofree.com Hungarian translation © Csontos çgnes 2007@ www.emotionalfreedom.net 66 mint minden m‡s negat’v ŽrzŽsnek, teh‡t a test energiarendszerŽben be‡llott egyensœlyhi‡ny. Ennek ŽrtelmŽben ezeket az ŽrzŽseket is az Alaprecept haszn‡lat‡val oszlatjuk el. M’g a szorong‡s a hagyom‡nos pszichol—gi‡ban elŽggŽ behat‡rolt, Žs csak a megalapozatlan fŽlelmekre alkalmazz‡k, mi az ƒFT-ben ennŽl sokkal t‡gabb kšrben haszn‡ljuk ezt a kifejezŽst. Mi ink‡bb a hŽtkšznapi Žrtelemben haszn‡ljuk arra a bizonyos kŽnyelmetlen ŽrzŽsre, ami mšgštt nehŽz felfedezni a kiv‡lt— okot. Ebben a t‡gabb Žrtelemben a stressz Žs a szorong‡s tulajdonkŽppen ugyanaz. A sztressz Žs a szorong‡s ‡ltal‡ban hosszasabban fen‡ll— problŽm‡k, hiszen az ket megteremt kšrŸlmŽnyek is tart—san fenn‡llnak. Gondoljunk csak egy rossz csal‡di kšrŸlmŽnyekkel kŸszkšd , vagy a munkahelyŽn boldogtalan szemŽly esetŽre. Az ƒFT persze nem fogja egyik napr—l a m‡sikra megv‡ltoztatni az illet csal‡di kšrŸlmŽnyeit, vagy a munkahelyi viszonyokat, viszont megv‡ltoztathatja Žrzelmi reakci—it ezekre a kšrŸlmŽnyekre. Ilyen esetekben naponta kell az ƒFT kezelŽst alkalmazni, hiszen a feszŸltsŽget kiv‡lt— kšrŸlmŽnyek is naponta œjra jelentkeznek. Ha kitart—an alkalmazod az ƒFT-t ilyen esetekben azt tapasztalod majd, hogy egy id ut‡n j—val nyugodtabban reag‡lsz a frusztr‡l— esemŽnyekre. Gyakrabban mosolyogsz, az egŽszsŽged javul, Žs œgy tal‡lod majd, hogy nem is olyan nehŽz az Žlet. K. Hogyan haszn‡lhatjuk az ƒFT-t sport teljes’tmŽnyek jav’t‡s‡ra? Ha megkŽrdezed b‡rmelyik gyakorl— atlŽt‡t, mind azt fogja mondani, hogy a lelki‡llapotuknak rendk’vŸl fontos szerepe van abban, hogy hogyan teljes’tenek. A hivat‡sos sportol— sz‡m‡ra egy j— Žs egy rossz nap kšzštti kŸlšnbsŽg szinte mind’g Žrzelmi okokra vezethet vissza. Hacsak nem beteg, az atlŽta minden nap fizikai ereje csœcs‡n lŽp a sportp‡ly‡ra. Az egyetlen kŸlšnbsŽg az Žrzelmi ‡llapot‡ban van, abban ah ogy az Žrzelmei hatnak a testŽre. A negat’v Žrzelmek Žs kŽtelyek mindenkire hatnak, mŽg az atlŽt‡kra is. Mostanra m‡r tiszt‡ban vagy azzal, hogy ezek a negat’v lelki‡llapotok felbor’tj‡k a test energiarendszerŽnek az egyensœly‡t, Žs ez‡ltal negat’v ŽrzŽsekhez vezetnek, amelyek azt‡n kŸlšnfŽlekŽppen nyilv‡nulhatnak meg a fizikai s’kon/ œgymint szapor‡bban ver sz’v, kšnnyek, fokozott izzad‡sÉ..stb., Žs mindenekel tt persze izomfeszŸltsŽg. A sportp‡ly‡n minden az id z’tŽst l fŸgg, amit a legcsekŽlyebb izomfeszŸltsŽg is negat’v ir‡nyba befoly‡sol. Amikor a j‡tszma sikere a tŽt, Žs a sportol— egy baseball vagy teniszlabd‡ba kŽszŸl Žppen beleŸtni, akkor tškŽletes id z’tŽsre van szŸksŽge, hiszen hacsak nŽh‡ny millimŽterre hib‡zza el a cŽlt, az egŽsz j‡tszm‡t elvesz’theti. A sportol—k tiszt‡ban vannak ezzel az aspektussal, Žs tšbben kšzŸlŸk saj‡t pszichol—gussal rendelkeznek, aki seg’ti ket ezen a terŸleten. B‡rmilyen negat’v Žrzelem, b‡rmilyen csekŽly, mŽg ha nem is tudatos, nagymŽrtŽkben leronthatja a sportol— teljes’tmŽnyŽt.

© Gary Craig @ www.emofree.com Hungarian translation © Csontos çgnes 2007@ www.emotionalfreedom.net 67 Az ƒFT m—dszer figyelemre mŽlt—an hatŽkony megold‡st aj‡nl erre a problŽm‡ra. Az Alapreceptnek az a cŽlja, hogy a negat’v ŽrzŽseket, Žs azok hat‡s‡t semleges’tse. Alkalmaz‡s‡n‡l az egyik legmindennapibb effektus az, hogy az emberek ellazultnak Žrzik magukat, vagyis az izmaik v‡lnak laz‡v‡. Ez a hat‡s ide‡lis az atlŽta sz‡m‡ra, hiszen az elj‡r‡s semleges’t minden felesleges feszŸltsŽget az izmaiban, anŽlkŸl, hogy teljes’tmŽnyŽnek egyŽb terŸleteire hat‡ssal lenne, teh‡t kŽpessŽge teljes egŽszŽben kiteljesedhet anŽlkŸl, hogy az izmok feszŸltsŽge g‡tl—lag hatna. K. MiŽrt van az, hogy az ƒFT meglep en hatŽkony fizikai problŽm‡k esetŽn? Ez kšnnyen Žrtehet vŽ v‡lik, ha elfogadjuk az egyre gyakrabban hangoztatott elmŽletet, hogy az elmŽnek, a gondolatnak hat‡sa van a testre, a fizikai val—s‡gra. Az ƒFT hatŽkonys‡ga is ennek fŽnyes bizony’tŽka. Mi is bizony’thatn‡ ezt a kapcsolatot hathat—sabban, mint megfigyelni azt, hogy a test energiarendszerŽnek pozit’v stimul‡l‡sa hogyan hoz v‡ltoz‡st mind fizikai, mind lelki Žs tudati tŽren. S t mŽg ennŽl is tšbbet bizony’hatunk: sz‡mtalanszor tapasztaltuk azt, hogy amikor Žrzelmi problŽm‡k orvosl‡s‡ra alakalmaztunk ƒFT kezelŽst, Žrdekes m—don fizikai problŽm‡k is elt ntek. LŽgzŽsi problŽm‡k, fejf‡j‡s, izŸleti f‡jdalmak gy—gyultak spont‡n, minden cŽlzott kezelŽs nŽlkŸl. ƒn szemŽly szerint sz‡mtalan ilyen esetnek voltam tanœja az Žvek folyam‡n. Fel sem tudn‡m mind sorolni az eseteket, ahol a fizikai problŽma mintegy az ƒFT kezelŽs mellŽkhat‡sakŽnt sz’v—dott fel. Erre az a logikus kšvetkeztetŽs, hogy az ƒFT kezelŽs mindazokat az Žrzelmi okokat gy—gy’totta meg, amelyek eredetileg hozz‡j‡rultak a fizikai tŸnetek kialakul‡s‡hoz. Amint az Žrzelmi okok megold—dtak, annak a fizikai s’kon ŽrzŽkelhet szimpt—m‡i is elt nnek. Sokan vannak akik abban hisznek, hogy minden fizikai betegsŽg kiz‡r—lagos oka valamely Žrzelmi- vagy tudat‡llapotban keresend . Ezt a te—ri‡t sem elvetni sem bebizony’tani nem tudom. De legal‡bb saj‡t tapasztalataimmal al‡t‡maszthatom azt a meglehet sen nyilv‡nval— tŽnyt, hogy az Žrzelmi ‡llapot, ha nem is kiz‡r—lagos kiv‡lt—ja, de legal‡bbis nagymŽrtŽkben hozz‡j‡rul a fizikai betegsŽg kialakul‡s‡hoz, Žs a szimpt—m‡k megjelenŽsŽhez. ƒs az ƒFT rendk’vŸl hatŽkony eszkšz ezek enyh’tŽsŽre. ƒs vŽgŸl egy Žrdekes problŽma. Lehet, hogy elgondolkozt‡l m‡r azon, vajon mi is tšrtŽnik akkor, amikor kiz‡r—lag egy fizikai szimpt—m‡n dolgozunk anŽlkŸl, hogy a mšgštte meghœz—d— Žrzelmi problŽm‡t beazonos’tottuk volna, Žs arra ƒFT kezelŽst alkalmaztunk volna. M‡s sz—val, ha a fizikai problŽma okoz—ja valamilyen negat’v Žrzelem volt, akkor hogy lehetsŽges az, hogy a fizikai problŽma megold—dott anŽlkŸl, hogy az azt okoz— Žrzelmi problŽm‡n dolgoztunk volna. Nos, szintŽn sz—lva, nem tudom biztosan. MŽg rengeteg tanulnival—nk van ezen a tŽren, Žs biztos vagyok abban, hogy a jšvš meglep felfedezŽseket tartogat sz‡munkra az energia gy—gy’t‡s terŸletŽn. Pillanatnyilag œgy gondolom, hogy a tudatalatti a felsz’nre hozza a fizikai

© Gary Craig @ www.emofree.com Hungarian translation © Csontos çgnes 2007@ www.emotionalfreedom.net 68 szimpt—m‡kat okoz— Žrzelmi problŽm‡kat is, teh‡t amikor az Alapreceptet alkalmazzuk, akkor az az Žrzelmi okokat is automatikusan adressz‡lja. K. Hogy tarthatok lŽpŽst az ƒFT terŸletŽn elŽrt legœjabb felfedezŽsekkel? B‡r az ƒFT technik‡kkal leny gšz eredmŽnyeket Žrhetsz el, tudat‡ban kell lenned annak, hogy mŽg csak kezd vagy ezen a terŸleten. Az ƒFT j—val tšbbre kŽpes, mint amit ebb l a kurzusb—l megtanulhatsz. A tov‡bbi tanul‡shoz gazdag anyagot tal‡lsz itt: 1. www.emofree.com/products.htm - itt tal‡lod a halad—knak sz‡nt filmanyagot (vide—k Žs DVD-k) 2. www.emofree.com/tutorial.htm - a legœjabb technik‡k Žs felfedezŽsek ismertetŽse 3. www.emofree.com/faq.htm - gyakran feltett kŽrdŽsek Žs az ezekre adott v‡laszok Esettanulm‡nyok L‡mpal‡z Ð Asztma Ð Nemi er szak Ð Szorong‡s Žs kšršmr‡g‡s Ð P—kf—bia Ð K‡vŽfŸgg sŽg Ð Alkoholizmus Ð Gy‡sz Ð Injekci—t—l val— rettegŽs Ð M&M mogyor— fŸgg sŽg Ð Fizikai f‡jdalom Ð H‡tf‡j‡s Ð B ntudat Žs ‡lmatlans‡g Ð SzŽkrekedŽs Ð A test szŽgyellŽse Ð Lupusz Ð FekŽlyes vastagbŽlgyullad‡s Ð P‡nikbetegsŽg Ð Liftf—bia Az itt kšvetkez esettanulm‡nyok a val—s Žletb l vett pŽld‡kon mutatj‡k be az ƒFT szŽleskšr alkalmaz‡s‡t Žs hatŽkonys‡g‡t Ð ezzel felbecsŸlhetelen seg’tŽget nyœjtanak abban, hogy ŽrzŽkelhesd azt, hogy milyen kontextusban mit v‡rhatsz el. KŽ rlek olvasd el valamennyit, mŽg ha nŽmelyik l‡tsz—lag nem is Žrint TŽged. Az ƒFT technik‡k gyakran ‡tfedik egym‡st, teh‡t ami m kšdštt X problŽma esetŽben, tšbb mint val—sz’n , hogy Y problŽm‡ra is sikerrel alkalmazhat—. EzenfelŸl ƒFT tanulm‡nyaidnak fontos rŽsze, hogy megismerkedj kŸlšnbšz megkšzel’tŽsi m—dszerekkel, melyek azt‡n a legkŸlšnbšz bb panaszokra alkalmazhat—k. B‡r az ƒFT kezelŽs szinte gyakorlatilag minden fizikai Žs/vagy Žrzelmi problŽm‡ra alkalmazhat—, Žs a procedœra alapvet en mind’g ugyanaz, a megkšzel’tŽs teljesen eltŽr lehet. Az itt kšvetkez esettanulm‡nyok ebb l adnak ’zel’t t, m’g a kurzust k’sŽr filmanyag ennŽl j—val kimer’t bb Žs alaposabb inform‡ci—t szolg‡ltat. Sajnos a nyomtatott szšvegnek megvannak a maga korl‡tai.

© Gary Craig @ www.emofree.com Hungarian translation © Csontos çgnes 2007@ www.emotionalfreedom.net 69 1. Esettanulm‡ny Ð L‡mpal‡z Sue beszŽdhib‡ja azt eredmŽnyezte, hogy rendk’vŸl fŽlt att—l, hogy nyilv‡noss‡g el tt beszŽljen. RŽszt vett egyik tanfolyamunkon, Žs az ebŽdszŸnetben megkŽrt engem Žs Adrienne-t, hogy seg’tsŸnk rajta. Sue-t kor‡bban gŽger‡kkal oper‡lt‡k, emiatt hangja Žs beszŽde nehezen Žrthet vŽ v‡lt. Nem csoda h‡t, hogy rettegett att—l, hogy nyilv‡noss‡g el tt beszŽljen. R‡ad‡sul Sue tiszti rangot tšltštt be a hadseregben, Žs gyakran kellett egŽsz csapat katona el tt beszŽdet mondania. A teljes Alapreceptet alkalmaztuk kŽt kšrben, Žs nŽh‡ny perc leforg‡sa alatt a fŽlelem teljesen szŽtfoszlottÉÉlegal‡bbis a nyilv‡nos beszŽd gondolat‡ra be‡ll— fŽlelem. Mikor a csoport az ebŽdszŸnet ut‡n œjra šsszegy lt, megkŽrtem Sue-t, hogy jšjjšn fel a sz’npadra, Žs sz—ljon nŽh‡ny sz—t, hogy leteszteljŸk, vajon a l‡mpal‡z val—ban telejesen elmœlt-e? Ahogy kšzeledett a sz’npadhoz, Sue arr—l sz‡molt be, hogy a fŽlelem rŽszben visszatŽrt, b‡r az intenzit‡s csak mintegy 3-as volt. Ez ugyan j—val alacsonyabb, mint az eredeti 10-es intenzit‡s, de azŽrt nyilv‡nval—an a problŽma mŽg nem old—dott meg vŽglegesen. Ez arra utalt, hogy fŽlelmŽnek œjabb aspektusai merŸltek fel , amelyekre nyilv‡n nem gondolt, amikor a problŽm‡n dolgoztunk az ebŽdszŸnetben. Amikor Sue felŽrt a sz’npadra Žs szembe fordult a nŽz kšzšnsŽggel, mŽgegyszer alkalmaztuk az Alapreceptet, Žs ezzel a fŽlelem intenzit‡s‡t 0-ra reduk‡ltuk. Ezut‡n Sue megragadta a mikrofont, r‡mparancsolt, hogy Ÿljek le, majd azzal b všlte el a mintegy 100 f s hallgat—s‡got, hogy kšnnyedŽn Žs higgadtan elmesŽlte a szŸnetben tšrtŽnteket. ƒs b‡r a beszŽdhiba mŽg mind’g jelen volt, fŽlelemnek nyom‡t sem l‡ttuk. Azt jelenti ez, hogy ha megszŸntetjŸk valaki l‡mpal‡z‡t, ezzel egy nagyszer sz—nokot adtunk a vil‡gnak? TermŽszetesen nem! Nyilv‡noss‡g el tt beszŽlni bizonyos fokig m vŽszet, Žs sok gyakorl‡st igŽnyel. Amit azonban az ƒFT tehet az az, hogy megszabad’t a er s sz’vdobog‡st—l, a kisz‡radt sz‡jt—l, Žs a fŽlelem egyŽb tŸneteit l, ez‡ltal megvan a lehet sŽged arra, hogy kŽnyelmesen kialak’tsd Žs tškŽletes’tsd sz—noki st’lusodat. 2. Esettanulm‡ny Ð Asztma Kelly az egyik el ad‡somon a m‡sodik sorban Ÿlt. Nyilv‡nval— volt sz‡momra, hogy asztm‡s, hiszen az egŽsz el ad‡s alatt hallottam nehŽz lŽgzŽsŽt. A kšrŸlštte Ÿl k kšzŸl is nŽh‡nyukat szemmel l‡that—lag zavart ez a halk horkol‡shoz hasonl— zaj. Az el ad‡s ut‡n Kelly odajštt hozz‡m, Žs arra kŽrt, hogy seg’tsek neki legy zni a nyilv‡nos beszŽdtšl val— fŽlelmŽt. ƒrdekes m—don az fel sem merŸlt benne, hogy az ƒFT az

© Gary Craig @ www.emofree.com Hungarian translation © Csontos çgnes 2007@ www.emotionalfreedom.net 70 asztm‡n is seg’thetne. Szil‡rdan hitte, hogy azt csak az orvoss‡g enyh’theti, ’gy erre a nyilv‡nval— problŽm‡ra nem is kŽrt seg’tsŽget. ElkezdtŸnk h‡t a l‡mpal‡zon dolgozni. Mintegy 3 perccel kŽs bb, nŽh‡ny kšr ƒFT kezelŽs ut‡n Kelly dšbbenten jegyezte meg, hogy sokkal kšnnyebben lŽlegzik Ð Žs val—ban, az asztma valamennyi tŸnete nyomtalanul elt nt. Az effŽle Òb—nuszÓ (vagy vŽletlen nyeresŽg) gyakori jelensŽg. Az energiarendszer kiegyensœlyoz‡sa minden szempontb—l kifizet d v‡llalkoz‡s. Amikor ezt a kŽzikšnyvet ’rom, mintegy 8-10 olyan esetem volt, ahol a p‡ciens asztm‡ban, vagy az ezzel kapcsolatos lŽgzŽsi zavarokt—l szenvedett. Minden egyes esetnŽl az ƒFT alkalmaz‡sa azonnali kšnnyebbsŽget hozott. De ezzel nem akarom azt ‡ll’tani, hogy az ƒFT egyszer Žs mindenkorra megszŸntette a problŽm‡t Ð ahogy ez az Žrzelmi problŽm‡kn‡l egyŽbkŽnt megszokott. El fordul, hogy a lŽgzŽsi problŽma visszatŽr, ilyenkor nŽh‡ny kšr p—tl—lagos kezelŽs szŸksŽges. Mivel sz‡mtalan embert kezelek naponta ƒFT-vel, lehetetlen valamennyi esetet nyomon kšvetnem, teh‡t nincsenek pontos adataim arr—l, hogy h‡nyszor van szŸksŽg p—tl—lagos ƒFT kezelŽsekre az œjra felbukkan— tŸnetek megszŸntetŽsŽre. Csak azt tudom, hogy igenis van kiœt. Ha asztm‡ban szenvedsz, ez a m—dszer a gy—gyul‡s lehet sŽgŽt k’n‡lja Neked Ð de kŽrlek, csak az orvosod tudt‡val Žs felŸgyelete alatt haszn‡ld ezeket a technik‡kat. 3. Esettanulm‡ny Ð Nemi er szak Bobot gyerekkor‡ban ismŽtelten meger szakolt‡k. Bob tiszt‡n Žs izz— haraggal emlŽkezett ezekre az 30 Žvvel kor‡bbi esemŽnyekre. B‡r tiszt‡ban volt azzal, hogy ez a harag csak a saj‡t lelki bŽkŽjŽt teszi tšnkre, mŽgsem volt kŽpes azt ler‡zni mag‡r—l. KŽt szokatlan ƒFT kezelŽs kellet ahhoz, hogy Bob kŽpes legyen szŽlnek ereszteni haragj‡t. AzŽrt haszn‡lom a szokatlan jelz t, mert az egyik tanfolyamon, idegenek jelenlŽtŽben folyt a kezelŽs. ƒrthet m—don Bob nem k’v‡nta megosztani az ŽlmŽnyt m‡sokkal, teh‡t, b‡r az emlŽkeket nyilv‡nosan kezeltŸk, a rŽszletek titokban maradtak . SzerencsŽre ez egyszer , hiszen az ƒFT procedœra csak azt k’v‡nja meg, hogy a kliens f—kusz‡ljon a problŽm‡ra, Žs ezt nyugodtan megteheti anŽlkŸl, hogy egy sz—t is sz—lna. Egy h—nappal kŽs bb vŽletlenŸl šsszefutottam Bob-bal, Žs azt hallottam t le, hogy szinte sosem gondol m‡r ezekre az esemŽnyekre. Ez nagyon gyakori jelensŽg ƒFT kezelŽs ut‡n Ð a legintenz’vebb problŽm‡k is szinte ŽszrevŽtlenŸl elenyŽsznek. Sokszor szinte œgy t nik, hogy nem is tudnak visszaemlŽkezni az traumatikus esemŽnyre. Ez persze nem igaz, de ’gy t nhet fel egyeseknek. Maga az emlŽk azonban nem t nik el, hiszen ha r‡kŽrdezŸnk, a p‡ciens mŽg mind’g kŽpes arra, hogy rŽszletesen le’rja az esemŽnyeket. Ami

© Gary Craig @ www.emofree.com Hungarian translation © Csontos çgnes 2007@ www.emotionalfreedom.net 71 val—j‡ban tšrtŽnik az az, hogy az Žrzelmi intenzit‡s enyŽszett el, teh‡t egy kšzšmbšs esemŽnysor jelenik meg k’nz—, traumatikus emlŽkkŽpek helyett. Csak azŽrt t nik œgy, mintha nem emlŽkeznŽnek a tšrtŽntekre, mert az emlŽk Žrzelmi tšltŽse sz nt meg, Žs persze ez volt az eredeti cŽlunk, amikor az ƒFT kezelŽst elkezdtŸk. ƒs pontosan azt ŽrtŸk el amit akartunk Ð Žrzelmi felszabadul‡st, nem pedig emlŽkezetvesztŽst! A fenti esetben nem volt 100%-os a siker, hiszen Bob id nkŽnt mŽg tapasztalt nŽmi kellemetlen ŽrzŽst, ha a tšrtŽntekre gondolt, de ennek intenzit‡sa hasonl’that— sem volt az kor‡bbihoz. Ha kitart—an haszn‡lja a technik‡kat tov‡bbra is, ezt a maradŽk Žrzelmi intenzit‡st is teljes mŽrtŽkben megszŸntetheti. 4. Esettanulm‡ny Ð Szorong‡s Žs kšršmr‡g‡s Susan hajlamos volt az oktalan szorong‡sra, Žs ezŽrt œgy dšntštt, hogy naponta tšbbszšr is alkalmazza az ƒFT technik‡kat e tŸnetek csškkentŽsŽre. Tšbb h—nap kitart— munk‡ja ut‡n œgy tapasztalta, hogy a szorong‡s jelent sen csškkent, Žs r‡ad‡sul - anŽlkŸl, hogy ezen kŸlšn dolgozott volna - leszokott a kšršmr‡g‡sr—l is. Egy nap megragadta git‡rj‡t, hogy nŽh‡ny akkordot j‡tszŽk rajta, Žs ekkor vette csak Žszre, hogy a kšrmei tœl hosszœak. Az ƒFT gyakran olyan finoman mŸkšdik, hogy az effŽle pozit’v mellŽkhat‡s szinte nem is tudatosodik bennŸnk. Ha pŽld‡ul a felfokozott szorong‡s megsz nik, lehet, hogy el szšr nem is veszŸnk semmi kŸlšnšset Žszre, hiszen ez a norm‡lis ‡llapot. Csak akkor figyelŸnk fel a v‡toz‡sra, ha valaki megjegyzŽst tesz r‡, Žs ’gy felh’vja a figyelmŸnket r‡. Ez tšrtŽnt Susan esetŽben is. Az ƒF T rendszeres haszn‡lata olyannyira lecsškkentette bels szorong‡s‡t, hogy a kšršmr‡g‡s mag‡t—l megsz nt, de ez csak akkor tudatosult benne, amikor egy kŸls kšrŸlmŽny Ð a git‡ron j‡tszani akart, Žs csak akkor jštt r‡, hogy kšrmei tœl hosszœak, ami addig m’g a kšrmŽt r‡gta, nem fordulhatott volna el Ð erre felhivta a figyelmŽt! 5. Esettanulm‡ny Ð P—kt—l val— tœlzott fŽlelem Molly m‡r att—l is intenz’v fŽlelmet Žlt ‡t, ha csak egy p—kra gondolt, Žs hetente legal‡bb štszšr p—kr—l ‡lmodott. Ezt az intenz’v p—kf—bi‡t kŽt ƒFT kezelŽs teljesen megszŸntette. Az els ƒFT kezelŽs sor‡n Adrienne-nek sikerŸlt Molly p—kt—l val— fŽlelmŽt 0-ra reduk‡lnia. Ez alatt az ŸlŽs alatt Molly mindšssze a p—k gondolati kŽpŽvel dolgozott. Ez tšbbnyire elŽg ahhoz, hogy a p‡ciens fŽlelme a val—s helyzetben se jšjjšn el tšbbŽ. Minazon‡ltal Adrienne le akarta tesztelni az eredmŽnyt, ezŽrt elvitte Molly-t egy ‡llatkereskedŽsbe,

© Gary Craig @ www.emofree.com Hungarian translation © Csontos çgnes 2007@ www.emotionalfreedom.net 72 hogy szemt l szembe ‡ll’tsa egy tarantul‡val! Ebben a helyzetben Molly rendk’vŸl megrŽmŸlt, Žs s’rva menekŸlt ki az Ÿzletb l. Ez nem azt jelenti, hogy az ƒFT kezelŽs hi‡baval— volt, hanem vil‡gosan jelzi azt, hogy az Žl , val—s‡gos p—k olyan aspektusokat hozott felsz’nre Molly lelkŽben, amelyek az eredeti ƒFT kezelŽs sor‡n nem jšttek fel, teh‡t a kezelŽs nem semleges’thette ket. Miut‡n Adrienne mŽg nŽh‡ny kšr ƒFT-t alkalmazott ezeken az œjonnan felbukkant aspektusokon, Molly kŽpes volt visszamenni a boltba, Žs ezœttal minden Žrzelmi kitšrŽs nŽlkŸl, nyugodtan megszemlŽlni a tarantul‡t. A fŽlelem most m‡r nem bukkant fel. NŽh‡ny nappal kŽs bb Molly felh’vta Adrienne-t, hogy egy tov‡bbi sikerr l sz‡moljon be: Molly egy bar‡tn je otthon‡ban h‡zi‡llatkŽnt tartott egy olyan tarantula p—kot, amelyet el z leg egy sebŽszeti beavatkoz‡ssal ‡rtalmatlann‡ tettek. Molly Žs bar‡tnšje kivettŽk a p—kot a ketrecŽbšl, Žs Molly hagyta, hogy a p—k vŽgigsŽt‡ljon a karj‡n. ême egy klasszikus pŽlda arra, hogy mire kŽpes az ƒFT. Az emberek tšbbsŽge, mŽg ha nincs is p—kf—bi‡juk, nemigen lelkesednŽnek azŽrt, hogy tarantul‡k m‡szk‡ljanak rajtuk Ð mŽgha az illet tarantula teljesen veszŽlytelen is. Ezzel szemben Molly teljesen nyugodt maradt, Žs mŽg a mindennapi ember teljesen norm‡lis fŽlelemszintjŽt sem Žrte el. Amit fontos azonban ŽszrevennŸnk itt az az, hogy az ƒFT nem tšršlte ki a termŽszetes, Žs szŸksŽges —vatoss‡got, amit a j—zan Žsz megkšvetel. Ha a p—k veszŽlyes lett volna, akkor Molly nem engedte volna, hogy az r‡m‡sszon. Az ƒFT kitšrli az irracion‡lis rettegŽst, amely a f—bi‡k saj‡toss‡ga, de az Žsszer , racion‡lis —vatoss‡got nem befoly‡solja. NŽh‡ny h—nappal kŽsšbb beszŽltŸnk œjra Molly-val, aki arr—l sz‡molt be, hogy a fŽlelem az—ta sem tŽrt vissza, Žs r‡ad‡sul a p—kokt—l hemzseg rŽm‡lmok is megsz ntek. 6. Esettanulm‡ny Ð K‡vŽfŸgg sŽg Joe tšbbŽ m‡r nem k‡vŽzik. Ez œgy tšrtŽnt, hogy Joe rŽszt vett az egyik ƒFT tanfolyamunkon, Žs ott vŽgignŽzte, amint az egyik rŽsztvev t a sz’npadon a k‡vŽfŸgg sŽg problŽm‡j‡val kezeltem. Joe is velŸnk egyŸtt kopogtatott a nŽz tŽren, Žs a k‡vŽ ut‡ni v‡gya egyszer Žs mindenkorra megsz nt. Soha tšbbŽ nem k’v‡nta meg a k‡vŽt, ezzel az egy kezelŽssel Ð amit nem is szemŽly szerint kapott, csak a h‡ttŽrben kšvetett Ð egy Žletresz—l— fŸgg sŽg gy—gyult meg vŽglegesen . Ez azonban nem tipikus eset. Az ƒFT rendk’vŸl hatŽkonyan kŽpes a hirtelen r‡nktšr s—v‡rg‡st enyh’teni, ’gy az elvon‡si tŸneteket szinte teljesen megszŸnteti. Ily m—don fantasztikus eszkšz lehet b‡rmilyen fŸgg sŽg gy—gy’t‡s‡ban. A tart—s gy—gyul‡shoz azonban ‡ltal‡ban kitart—an ismŽtelt kezelŽsekre van szŸksŽg. Az embereknek mintegy csak 5%-a olyan szerencsŽs, mint Joe, Žs kŽpes egyetlen kezelŽssel egy fŸgg sŽget teljes egŽszŽben kitšršlni az ŽletŽbšl. A maradŽk

© Gary Craig @ www.emofree.com Hungarian translation © Csontos çgnes 2007@ www.emotionalfreedom.net 73 95 %-nak egy kicsit tšbbet kell ezŽrt dolgoznia. A fenti pŽld‡hoz adalŽkkŽnt megeml’tenŽm Susan Žs Robb esetŽt is: Susan (egy pszichi‡ter) egy 2 perces ƒFT kezelŽs eredmŽnyekŽppen megszabadult Ÿd’t ital-fŸgg sŽgŽtšl, Robb pedig szintŽn egy kezelŽs ut‡n mondott šršk bœcsœt csokol‡dŽ-fŸgg sŽgŽnek. 7. Esettanulm‡ny Ð Alkoholizmus Aaronnak sikerŸlt alkoholfŸgg sŽgŽt megszŸntetnie. Az alkoholizmus persze j—val komolyabb problŽma, mint a k‡vŽt—l, d’t italt—l, vagy csokol‡dŽt—l val— fŸgg sŽg. Aaron minden este rŽszegen kerŸlt ‡gyba, Žs minden napja a m‡snaposs‡g jegyŽben telt. … maga ’gy fogalmazott: ÒSz‡momra az ital volt az Isten .Ó Tšbb ƒFT kezelŽs ut‡n arra kŽrtem Aaron-t, hogy otthon is naponta tšbb kšr kopogtat‡st hajtson vŽgre. Ennek eredmŽnyekŽppen, Aaron egy‡ltal‡n nem szenvedte meg az alkoholelvon‡s szok‡sos tŸneteit. Gy—gyul‡sa els f‡zis‡ban Aaron bŸszkŽn sŽt‡lt el kedvenc sšršspalackjai el tt a boltban anŽlkŸl, hogy a rŽgi s—v‡rg‡s fšlŽbredt volna benne. Ma Ð egy Žvvel kŽs bb Ð az egykori kedvencek l‡tv‡nya undorral tšlti el. Az alkohol ir‡nt m‡r egy csšpp v‡gy sincs benne. VŽgre szabadon Žlheti ŽletŽt! MŽg egy œjŽvi bulir—l is lemondott, mert nem volt kedve egy csom— rŽszeggel egyŸtt Ÿnnepelni. Az ƒFT ebben az esetben is kigy—gy’totta a klienst a fŸgg sŽgŽb l. Ez azonban nem jelenti azt, hogy az illet nem betegedhet meg œjra, nem v‡lhat fŸgg vŽ œjra, ha kapcsolatba kerŸl a fŸgg sŽget kiv‡lt— anyaggal. Ha ez bekšvetkezne, megint csak ƒFT kezelŽseket kell alkalmazni arra, hogy a fŸgg sŽget œjra meggy—gy’tsuk. De ennŽl persze j—val egyszer bb Žs Žsszer bb gy—gyult szenvedŽlybetegsŽg esetŽn a jšv ben kerŸlni a f gg sŽg eredeti kiv‡lt—j‡t. 8. Esettanulm‡ny Ð Gy‡sz Alicia olyan mŽlyen gy‡szolta 2 Žvvel el bb elhœnyt b‡tyj‡t, hogy mŽg csak beszŽlni sem volt kŽpes err l az esemŽnyr l. Az intenz’v f‡jdalom szinte belŽ folytotta a sz—t. Alici‡val akkor volt alkalmam egyŸtt dolgozni, amikor egy konferencia alkalm‡val lehet sŽgem ny’lt arra, hogy ršvid ismertet t tartsak az ƒFT m—dszerr l. A konferencia el tti este bemutattam a m—dszert nŽh‡ny šnkŽnt jelentkez seg’tsŽgŽvel. Alicia is jelentkezett, Žs a 15 perces ŸlŽs sor‡n az gy‡sz- problŽm‡j‡t is kezeltŸk, mŽg 7 m‡s jelentkez problŽm‡j‡val egyŸtt. M‡snap reggel, amikor az Žn bemutat—mra kerŸlt a sor, Alicia sz—l‡sra jelentkezett, Žs 80 rŽsztvev el tt fejezte ki, mennyire meg van

© Gary Craig @ www.emofree.com Hungarian translation © Csontos çgnes 2007@ www.emotionalfreedom.net 74 dšbbenve, hogy a b‡tyja hal‡l‡r—l vŽgre kŽpes nyugodtan beszŽlni. Persze ez tov‡bbra sem volt a kedvenc tŽm‡ja, de a mŽly gy‡sz Žs b‡nat ŽrzŽse m‡r nem šntštte el minden alkalommal, ha erre gondolt. EgyŽbkŽnt a tšbbi 7 šnkŽnt jelentkezš problŽm‡ja is pozitivan v‡ltozott az el z este tartott ršvid ŸlŽs eredmŽnyekŽppen. Egy hšlgynek sikerŸlt tŽriszony‡t—l megszabadulnia, amit le is tesztelt azzal, hogy a hotel erkŽlyŽr l minden fŽlelem nŽlkŸl kihajolt. Egy m‡sik rŽsztvev egy rŽgi konfliktusb—l sz‡rmaz— dŸhŽt Žs neheztelŽsŽt gy zte le, m’g a tšbbiek a legkŸlšnfŽlŽbb Žrzelmi problŽm‡kra nyertek jelent s kšnnyebbsŽget. 9. Esettanulm‡ny Ð Injekci—s t t l val— fŽlelem Connie nagyon fŽlt az injekci—t—l. Ha vŽrt kellett t le venni, gyakran h‡nyingere t‡madt, s t el is ‡jult a fŽlelemt l. Ez persze nagyon korl‡toz—an hatott, hiszen egŽszsŽge ŽrdekŽben id nkŽnt az effŽle vizsg‡latok elengedhetetlenek voltak. Adrienne nŽh‡ny perces ƒFT kezelŽst alkalmazott; a beteges fŽlelem semmivŽ v‡lt, Žs a legkšzelebbi injekci—s t vel Connie teljes nyugalommal, minden fŽlelem nŽlkŸl nŽzett szembe. Ez tipikus eset, f leg f—bi‡kn‡l. çltal‡ban nŽh‡ny perces kezelŽs elegend a fŽlelem teljes Žs tart—s megszŸntetŽsŽre. Ez akkor is igaz, ha a fŽlelmet kelt t‡rgy (ebben az esetben a t ) nem volt jelen a kezelŽsnŽl. Ritk‡n el fordulhat, hogy a val—s szitu‡ci— felsz’nre hoz nŽmi fŽlelmet (val—sz’n leg nem kezelt aspektusokr—l van sz— ilyenkor) Ð ezeket ott a helysz’nen nŽh‡ny kšr ƒFT tart—san megoldja majd. 10. Esettanulm‡ny Ð M&M mogyor— fŸgg sŽg Nancy sebŽszeti beavatkoz‡s el tt ‡llt, Žs orvosa fogy—kœr‡t javasolt a m tŽt sikere ŽrdekŽben. A fogy‡st nagymŽrtŽkben megnehez’tette, hogy Nancy m‡r Žvek —ta az M&M mogyor— rabja volt, Žs œgy Žrezte nem kŽpes lemondani szenvedŽlyŽr l. ƒFT-t alkalmazott, hogy a hirtelen r‡tšr s—v‡rg‡st megfŽkezze, Žs legnagyobb meglepetŽsŽre a mintegy 3 perces kezelŽs ut‡n egyszer Žs mindenkorra megszabadult a fŸgg sŽgt l. Ef fordul id nkŽnt az effŽle Òj—tŽkony mellŽkhat‡sÓ a kliens legnagyobb šr mŽre: ezek ut‡n Nancy minden nehŽzsŽg nŽlkŸl sŽt‡lt el az M&M-t l roskadoz— polcok el tt anŽlkŸl, hogy mŽg csak k’sŽrtŽsbe is esett volna. A fŸgg sŽgeket ‡ltal‡ban a szorong‡s valamilyen form‡ja okozza, Žs v‡ltja ki ismŽtl d en. Ha a szorong‡st meg tudod szŸntetni ƒFT seg’tsŽgŽvel, akkor mag‡ra az anyagra m‡r nem lesz szŸksŽg. 11. Esettanulm‡ny Ð Fizikai f‡jdalom Lea egy olyan bemutat—mon vett rŽszt, amelyet hipnoter‡pi‡t tanul—

© Gary Craig @ www.emofree.com Hungarian translation © Csontos çgnes 2007@ www.emotionalfreedom.net 75 di‡koknak tartottam. M‡r az el ad‡s el tt elmondta, hogy nagyon f‡j a nyaka Žs a v‡lla, val—sz’n leg azŽrt, mert nem kŽpes az izmait ellaz’tani. Megtan’tottam az Alaprecept haszn‡lat‡ra, Žs 2 percen belŸl sikerŸlt f‡jdalm‡t jelent sen lereduk‡lni. KšrŸlbelŸl egy —ra mœlva megkŽrdeztem t le, hogy a f‡jdalom visszatŽrt-e. A v‡lasz nemleges volt, s t a test m‡s rŽszein tapasztalt f‡jdalom is csškkent, b‡r nem mœlt el egŽszen. ême egy pŽlda arra, hogy ha ƒFT kezelŽst alkalmazunk egy bizonyos problŽm‡ra, akkor - mintegy Òj—tŽkony mellŽkhat‡skŽntÓ - m‡s terŸleten is bekšvetkezhet gy—gyul‡s. Lea esetŽben, a nyak Žs v‡ll izmaiban be‡llott ellazul‡s Žs f‡jdalomcsškkenŽs mintegy ‡tterjedt a test tšbbi rŽszŽre is. Ezek ut‡n mŽg egy kšr ƒFT-t alkalmaztunk, Žs a f‡jdalom teljesen megsz nt, Žs nem is tŽrt vissza a bemutat— id tartama alatt. Az effŽle f‡jdalmak esetŽben az ƒFT azŽrt lehet ilyen hatŽkony, mert a kiv‡lt— ok val—sz’n leg Žrzelmi eredet . òjabb Žrzelmi stressz hat‡s‡ra teh‡t a f‡jdalom visszatŽrhet Ð ilyenkor ismŽtelt ƒFT kezelŽsek val—sz’nŸleg œjra enyhŸlŽst hoznak majd. 12. Esettanulm‡ny Ð H‡tf‡j‡s Donna esete is ehhez hasonl—. Egyik egy napos tanfolyamom hallgat—ja volt, de annyira gyštšrte a h‡tf‡j‡s, hogy œgy Žrezte, nem kŽpes vŽgigŸlni az egŽsz napot. Seg’tettem neki az ƒFT alkalmaz‡s‡ban, Žs a nap h‡tralev rŽszŽben nem volt semmi problŽm‡ja. 13. Esettanulm‡ny Ð B ntudat Žs ‡lmatlans‡g Audrey komoly pszichol—giai problŽm‡kkal kŸzdštt, Žs pszichi‡tere k’v‡ns‡g‡ra (Žs jelenlŽtŽben) tal‡lkozott velem. ƒlete folyam‡n ismŽtelten fizikai Žs nemi er szak ‡ldozata volt, lelkileg is terroriz‡lt‡k. Ennek eredmŽnyekŽppen olyan Žrzelmi pr oblŽm‡kkal kŸszkšdštt, amelyek megold‡sa b‡rmely terapeuta sz‡m‡ra komoly feladatot jelentettek volna. Audrey mindšssze egy 45 perces ƒFT kezelŽst kapott. Ennek folyam‡n r‡jšttem, hogy rendk’vŸl er s b ntudatot Žrez, mivel hite szerint volt az egyedŸli oka annak, hogy a h‡za leŽgett. ògy t nik, hogy egy este elaludt, b‡r egy gyertya mŽg Žgett. A macska feldšntštte az Žg gyerty‡t, mire az egŽsz h‡z l‡ngba borult, Žs leŽgett. Sz‡munkra teljesen egyŽrtelm lehet, hogy ebben az esetben nincs Žrtelme a tœlzott b ntudatnak, Audrey mŽgsem volt kŽpes megszabadulni ett l a k’sŽrt ŽrzŽst l. MŽgcsak eml’teni sem volt kŽpes a tšrtŽnteket anŽlkŸl, hogy s’rva ne fakadt volna. Teljes egŽszŽben saj‡t mag‡t okolta. NŽh‡ny kšr ƒFT kopogtat‡s ut‡n œgy t nt, hogy a b ntudat felod—dott. Le akartam tesztelni, hogy vajon az eredmŽny tar—s-e, ezŽrt tŽm‡t v‡ltottam, Žs kb 20 percig m‡sr—l beszŽltŸnk. Ezut‡n megkŽrtem Audrey-t,

© Gary Craig @ www.emofree.com Hungarian translation © Csontos çgnes 2007@ www.emotionalfreedom.net 76 hogy mesŽlje el œjra, hogyan is Žgett le a h‡za. A pszichi‡ter megdšbbenŽsŽre Audrey a tŽnyek ršvid v‡zol‡sa ut‡n egyszer en kijelentette Ònem tehettem r—laÓ, majd ‡ttŽrt egy m‡sik tŽm‡ra. Mindez kšnnyek, Žrzelmi intenzit‡s nŽlkŸl É.a b ntudat egyszer en felsz’v—dottÉ nŽh‡ny perces kezelŽs eredmŽnyekŽppen. Mindezt azŽrt mondom el, hogy egy fontos pontot kiemeljek. Az ƒFT olyan hatŽkony lehet, hogy a be‡llott v‡ltoz‡s teljesen termŽsztesnek t nik Ð olyannyira termŽszetesnek, hogy tal‡n nem is ŽrzŽkeled, hogy b‡rmi v‡ltozott volna. De figyeld meg saj‡t magad, hogy hogyan beszŽlsz a problŽm‡r—l, Žs hogy az mennyi Žrzelmi energi‡t emŽszt fel Ð Žs akkor egyb l r‡dšbbensz a kŸlšnbsŽgre; azt fogod tapasztalni, hogy az eredetileg oly sœlyos problŽma szinte jelentŽktelennek l‡tszik, Žs m‡r nem kell r‡ Žrzelmi energi‡t pazarolnod. Minden csinnadratta nŽlkŸl egyszer en felsz’v—dik, elt nik. Ez az igazi hatŽkonys‡g, Žs pontosan ez az amire szŸksŽgŸnk van ahhoz, hogy vŽgs cŽlunkat Ð az teljes Žrzelmi szabads‡got Ð elŽrhessŸk! Audrey m‡sik problŽm‡ja az ‡lmatlans‡g volt. MŽg er s altat—k mellet is csak mintegy 2 —rat tudott aludni Žjszak‡nkŽnt. Az ŸlŽs ut‡n lefektettem a pszichi‡ter irod‡j‡ban lŽv asztalra, Žs ‡lmatlans‡g ellen is adtam neki egy kezelŽst. 60 m‡sodpercen belŸl Audrey mŽly ‡lomba merŸlt. ƒn mŽg maradtam egy kicsit, hogy beszŽlgessek a pszichi‡terrel Ð egy fŽl —r‡n belŸl Audrey m‡r hangosan horkolt. Mindez b‡rmilyen gy—gyszer, altat— nŽlkŸl Ð mindšssze az‡ltal, hogy egy alaposan šsszezavart energiarendszert egy kicsit kiegyensœlyoztunk. 14. Esettanulm‡ny Ð SzŽkrekedŽs Richard 25 Žve szenvedett szorul‡st—l. Annak ellenŽre, hogy naponta kŽtszer is vett be hashajt—t (Metamucil), mŽg mind’g problŽm‡i voltak. Megtan’tottam az ƒFT Alapgyakorlatra, Žs naponta tšbbszšr is alkalmazta azt erre a problŽm‡ra. KŽt hŽt mœlt‡n mŽg mind’g nem tapasztalt semmi eredmŽnyt. Mondtam neki, hogy legyen kitart—, lehet, hogy ennek a problŽm‡nak a megold‡sa tšbb id t igŽnyel. KŽt h—nappal kŽs bb œjra beszŽltem vele, Žs addigra m‡r jelent s javul‡sr—l sz‡molt be. Richard ekkor m‡r csak hetente kŽtszer vett be hashajt—t szemben az el z napi kŽtszeri adaggal. Meg kell Žrtened ezt a fontos kitŽtelt, ha az ƒFT-t sikeresen akarod haszn‡lni. Sokszor gyorsan Žs l‡tv‡nyosan meg tudunk szabadulni sœlyos Žrzelmi Žs/vagy fizikai problŽm‡kt—l Ð DE vannak olyan esetek, ahol csak kitart‡ssal lehet eredmŽnyt elŽrni, Žs lehetetlen el re megmondani, melyik esetb l lesz Òegy perces csodaÓ, Žs melyiken kell esetleg hetekig/h—napokig kitart—an dolgozni. Ha Richard feladta volna a kŸzdelmet 2 hŽt ut‡n, akkor semmilyen eredmŽnyt sem Žrt volna el. Kitart‡ssal viszont sikerŸlt egy 25 Žve hœz—d— sœlyos problŽm‡t—l megszabadulnia, Žs egŽszsŽgŽt jelent sen jav’tania. Tanuls‡g: Soha ne add fel!

© Gary Craig @ www.emofree.com Hungarian translation © Csontos çgnes 2007@ www.emotionalfreedom.net 77 15. Esettanulm‡ny: A test szŽgyellŽse Bingo egy Los Angeles-i tanfolyamunkon vett rŽszt, amit Adrienne-nel egyŸtt adtam. Bingo sikeres testŽp’t volt, olyannyira, hogy sz‡mos fitness magazin aj‡nlott m‡r neki doll‡rezreket azŽrt, hogy a fŽnykŽpŽt megjelentesse. De Bingo kŽnytelen volt visszautas’tani ezeket az aj‡nlatokat, mivel rendk’vŸl kŽnyelmetlenŸl Žrezte mag‡t arra a gondolatra, hogy testŽt felt‡rja a nagy nyilv‡noss‡g el tt. çzsiai sz‡rmaz‡sœ volt, Žs csal‡dj‡ban a test mutogat‡sa szŽgyenletesnek sz‡m’tott. Mint šnkŽnt jelentkez jštt fel a sz’npadra, hogy ezen a problŽm‡n dolgozzunk egyŸtt. B‡r szintŽn meg akart szabadulni ett l a korl‡toz— ŽrzŽst l, mŽgis azzal kezdte, hogy Òink‡bb meghalok, mint hogy az ingemet levessem Ó. Persze ezt nem gondolta sz— szerint, de azŽrt ez elŽggŽ pŽld‡zza, mennyire intenz’v volt az ezzel kapcsolatos ŽrzŽs. 3-4 perces ƒFT kopogtat‡s ut‡n nyugodtan, Žs mosolyogva vetette le az ingŽt, m’g a kšzšnsŽg lelkesen tapsolt. NŽh‡ny napon belŸl Bingo šršmmel fogadta el egy kŽpeslap 3000 doll‡ros aj‡nlat‡t azŽrt, hogy modellt ‡lljon nekik. B‡r Bingo igen jelentŽkeny javul‡sr—l tett tanœbizonys‡got, szintŽn sz—lva nem hiszem, hogy ez az egy kezelŽs teljes egŽszŽben megoldotta a problŽm‡t. Az ingŽt levetette ugyan, de ahelyett, hogy fŽlredobta volna, tov‡bbra is a kezŽben tartotta, mintha szerette volna minŽl el bb œjra felhœzni. Val—sz’n leg szŸksŽge lett volna mŽg nŽh‡ny kšr kezelŽsre ahhoz, hogy fŽlelmŽt l teljesen Žs vŽglegesen megszabadulhasson. De kŽrlek vedd figyelembe, hogy mindez a lehet legnehezebb kšrŸlmŽnyek kšzštt j‡tsz—dott leÉ..egy tanfolyam keretŽben, a p—diumon. Ebben a kšrnyezetben ez az eredmŽny is (amit kb. 70%-ra becsŸlšk) jelent snek mondhat—. 15. Esettanulm‡ny Ð Lupusz Carolyn volt az els azon esetek kšzŸl, ahol meglepetŽssel tapasztaltam, hogy az ƒFT mennyire hatŽkony fizikai problŽm‡k megold‡s‡ban. MŽg az ƒFT kezdeti id szak‡ban tšrtŽnt, hogy Carolyn rŽszt vett az egyik egynapos szemin‡riumonkon. Az egy —r‡s bevezet el ad‡s sor‡n mindšssze az alapokat foglaltam šssze, Žs nŽh‡ny šnkŽnt jelentkez n bemutattam a technik‡t; ekkor f leg f—bi‡kon dolgoztunk Žs a jelenlŽv ket abban a pillanatban k’nz— er s (pl. csokol‡dŽ ut‡n val—) s—v‡rg‡son. Mivel tšbb šnkŽnt jelentkez vel dolgoztam egy id ben, nem is volt id m Žszrevenni, hogy Carolyn Ð akivel a tŽriszony‡n dolgoztunk Ð keze Žs l‡ba oly mŽrtŽkben fel van dagadva, hogy nem is tud norm‡l cip t viselni. Mint kŽs bb kiderŸlt, ennek az volt az oka, hogy egy degenerat’v betegsŽgben Ð

© Gary Craig @ www.emofree.com Hungarian translation © Csontos çgnes 2007@ www.emotionalfreedom.net 78 Lupuszban Ð szenvedett. A szemin‡rium folyam‡n az ƒFT Alaprecept - amit Te ebb l a kŽzikšnyvb l m‡r megtanult‡l - egy ršvidebb v‡ltozat‡t tan’tottam a rŽsztvev knek. A szemin‡rium ut‡n Carolyn elhat‡rozta, hogy minden nap tšbb alkalommal kopogtat a Lupuszra, Žs legnagyobb megdšbbenŽsŽre tŸnetmentes lett. KŽt h—nappal kŽs bb eljštt egy m‡sik el ad‡somra Žs elmondta, hogy mi tšrtŽnt. Mivel az ƒFT kezelŽseket lesz‡m’tva semmi m‡s v‡ltoz‡s nem volt az ŽletrendjŽben Ð nem szedett œj gy—gyszert, nem kezdett semmilyen specifikus diŽt‡ba Ð ezt a pozit’v v‡ltoz‡st csak az ƒFT okozhatta. Megmutatta nekem, hogy az el z leg oly sœlyos dagad‡s mind a kezŽn, mind a l‡b‡n teljesen elmœlt, az energiaszintje lŽnyegesen magasabb lett, olyannyira, hogy gyakran elment estŽnkŽnt t‡ncolniÉ..Ezt kor‡bban nem tudta megtenni. Ez azt jelentenŽ, hogy az ƒFT a csodaszer a Lupusz-ra? Ezt nem mondtam, de azŽrt nem kšnny ezt a tšrtŽnetet semmibe venni. Nyilv‡nval—, hogy az ƒFT kezelŽsek seg’tettek abban, hogy a szimpt—m‡k megsz njenek. Ezt a megdšbbent esetet azŽrt mesŽltem el, hogy megmutassam milyen fantasztikus eredmŽnyes lehet az ƒFT, Žs arra buzd’tsalak, hogy merd haszn‡lni mŽg sœlyos betegsŽg kezelŽsŽre is. Persze ebben az esetben kŽrlek tedd ezt a kezel orvos felŸgyeletŽvel! NŽh‡ny h—nappal kŽs bb felh’vtam Carolyn-t, mert k’v‡ncsi voltam, hogy hogy ‡ll a lupusszal. Megtudtam t le, hogy abbahagyta a napi kopogtat‡sokat, Žs ezzel p‡rhuzamosan nŽh‡ny kor‡bbi tŸnete œjra felt nt. Mint m‡r beszŽltŸnk err l, el fordul, hogy a problŽma az ƒFT kezelŽs nyom‡n egyszer Žs mindenkorra elt nik, de az is, hogy nem. Ebben az esetben ismŽtelt kezelŽseket kell alkalmazni. Carolyn esete ebbe a kateg—ri‡ba tartozott. De amit fontos felismerni az nem az, hogy mi nem m kšdštt, hanem az, hogy mi m kšdštt. Mialatt Carolyn energiarendszerŽt a kopogat‡ssal egyensœlyban tartotta, a lupusz rendk’vŸl sœlyos szimpt—m‡i teljesen visszahœz—dtak. Ez olyan tŽny, amit nem lehet semmibe venni. 16. Esettanulm‡ny - FekŽlyes vastagbŽlgyullad‡s ême egy m‡sik sœlyos betegsŽg eset: Dorothy fekŽlyes vastagbŽlgyullad‡st—l szenvedett, Žs emiatt ‡lland—an er s gy—gyszereket kellet szednie, melyeknek sœlyos mellŽkhat‡sait nap mint nap megtapasztalta. çllapota Ð kezel orvosa szerint - olyan sœlyos volt, hogy a gyullad‡s a vastagbŽl mintegy 90%-‡t Žrintette. Dorothy Adrienne-nel dolgozott egyŸtt, Žs a kšvetkez ket tettŽk: (1) veget‡ri‡nus Žtrendre tŽrt ‡t (2) naponta kezelte betegsŽgŽt ƒFT-vel. NŽh‡ny hŽten belŸl ‡llapota olyannyira javult, hogy gy—gyszer adagj‡t lŽnyegesen csškkenteni tudta. (Figyelem: mi soha semmilyen kšrŸlmŽnyek kšzštt sem aj‡nljuk azt senkinek, hogy hagyja abba a gy—gyszerszedŽst! Erre csak a kezel orvos tudt‡val Žs beleegyezŽsŽvel kerŸlhet sor).

© Gary Craig @ www.emofree.com Hungarian translation © Csontos çgnes 2007@ www.emotionalfreedom.net 79 6 h—nappal kŽs bb Dorothy œjabb kivizsg‡l‡son vett rŽszt, Žs ezœttal az eredmŽny azt mutatta, hogy a vast agbŽl mindšssze 10%-a van gyulladt ‡llapotban. Ennek imm‡r 3 Žve, Žs Dorothy az—ta is remekŸl Žrzi mag‡t . S tÉegy Žve kisbab‡ja szŸletett. Nos, mit gondolsz, mi gy—gy’totta meg? A veget‡ri‡nus diŽtaÉvagy az ƒFTÉ vagy a kett egyŸtt? Biztosan soha sem fogjuk tudni. Gyakran el fordul, hogy a gy—gyul‡s ŽrdekŽben tšbb gy—gy’t— m—dszert is bevetŸnk egyszerre, ilyenkor nagyon nehŽz eldšnteni, melyik m—dszer haszn‡lt a legink‡bb? 17. Esettanulm‡ny Ð P‡nikbetegsŽg Kerry egy p‡nikroham kell s kšzepŽn h’vta fel Adrienne-t egy Lake Tahoe-i hotelb l. Ha m‡r tal‡lkozt‡l ezzel a betegsŽggel, akkor tudod, hogy egy p‡nikroham milyen mindent elsšpr erej rŽmŸlettel, sokszor kimondott hal‡lfŽlelemmel j‡r. Kerry-nŽl is ez volt a helyzet. Amint Adrienne felvette a telefont, nyilv‡nval— rŽmŸlettel a hangj‡ban Kerry ršgtšn megadta a szobasz‡m‡t, hogy szŸksŽg esetŽn kšnnyebben r‡ lehessen tal‡lni. Adrienne el szšr is vŽgigvezette Kerry-t egy ƒFT kezelŽsen a telefonon keresztŸl Ð ennek erdmŽnyekŽppen a p‡nik nŽh‡ny percen belŸl szinte teljesen elt nt. Vesd šssze ezt azzal a tŽnnyel, hogy egy-egy p‡nikroham ak‡r —r‡kig is eltarthat. Ehhez kŽpest nŽh‡ny perc alatt szinte teljesen felsz‡molni a fŽlelmet val—ban jelent s teljes’tmŽny! Kerry esetŽben tov‡bbi 20 perces kopogtat‡s volt szŸksŽges minden tŸnet felsz‡mol‡s‡hoz. 18. Esettanulm‡ny Ð Liftf—bia Ellen liftf—bi‡j‡t—l szabadult meg az ƒFT seg’tsŽgŽvel. Az egyik szemin‡rium alkalm‡val a szŸnetben jštt oda hozz‡m, hogy megkŽrdezze vajon tudok-e seg’teni rajta ezzel az egŽsz ŽletŽt be‡rnyŽkol— fŽlelemmel szemben. ƒrthet m—don - mint sokan m‡sok is, akik intenz’v f—bi‡kt—l szenvednek Ð meglehet sen fŽlt a gy—gykezelŽst l. A hagyom‡nyos pszichol—giai kezelŽs ‡ltal‡ban azt k’v‡nja a p‡cienst l, hogy nŽzzen szembe a fŽlelmeivel Éteh‡t a rettegŽst l fŽl‡jult szemŽlyt arra kŽnyszer’ti, hogy szor’tsa šssze a fog‡t, vegyen egy nagy lŽlegzetet, Žs lŽpjen be a liftbe! A logika szerint ilyenkor a retteg szemŽly hozz‡szokik a fŽlelemhez, Žs kŽs bb m‡r nem fog olyan ŽrzŽkenyen reag‡lni a szitu‡ci—ra. Sz‡momra ez az elj‡r‡s Ð b‡r j—sz‡ndŽkœ Ð az ƒFT m—dszerhez viszony’tva rengeteg fšlšsleges Žs indokolatlan szenvedŽst okoz. Gyakran csak arra szolg‡l, hogy hal‡lra rŽm’tse a p‡cienst, ’gy mŽg egy f‡jdalmas traum‡t biztos’tva a tov‡bbi kezelŽsekhez. Az effŽle m—dszerekre ma m‡r semmi szŸksŽg sincs. Mivel az ƒFT az elkŽpzelhet leggyengŽdebb m—dszer, biztos’tottam

© Gary Craig @ www.emofree.com Hungarian translation © Csontos çgnes 2007@ www.emotionalfreedom.net 80 Ellen-t arr—l, hogy liftnek mŽg csak a kšzelŽbe sem megyŸnk addig, am’g maga nem kŽri . êgy h‡t bent maradtunk a teremben a szŸnetben, Žs mintegy 3-4 percet ƒFT kopogtat‡ssal tšltšttŸnk. Ezek ut‡n Ellen kijelentette, hogy mŽg soha ŽletŽben nem Žrezte mag‡t ilyen nyugodtnak arra a gondolatra, hogy liftbe sz‡lljon, Žs ršgtšn pr—b‡t is akart tenni. SzerencsŽre a hotelben, ahol a szemin‡riumot tartottuk, mintegy 30 lŽpŽsre voltak a liftek. Mire kšzbelŽphettem volna, Ellen kiszaladt az el tŽrbe, beugrott egy liftbe, Žs l‡that— šršmmel elkezdte nyomogatni a gombokatÉ. Norm‡lis esetben a tesztelŽs el tt —vatoss‡gb—l szoktam mŽg nŽh‡ny kšrt kopogtatni, de œgy l‡tszik it erre nem is volt m‡r szŸksŽg. Beugrottam Žn is a liftbe, miel tt az ajt— becsuk—dott volna, Žs a kšvekez 10 percet le-fel liftezŽssel tšltšttŸk. LeteszteltŸk az šsszes lehetsŽges vari‡ci—t: lefelŽ, felfelŽ, ajt— nyitva, ajt— csukvaÉ.Ellen tškŽletesen nyugodt maradt minden helyzetben, fŽlelemnek nyoma sem volt. A f—bia, amellyel egŽsz ŽletŽben kŽnytelen volt egyŸtt Žlni, nyomtalanul elt nt. òjra Žrezhettem Ð ak‡rcsak a vietn‡mi veter‡nok, Žs az šsszes tšbbi esetben, melyeket le’rtam itt - , hogy milyen fantasztikus ŽrzŽs valakinek ‡tnyœjtani a kulcsot lelki (Žrzelmi) szabads‡g‡hoz. Kšzel ‡llsz hozz‡, hogy Te is megtapasztalhasd ezt az ŽrzŽst. Hogy alaposabban megismerd az ƒFT m—dszert, Žs vil‡gos kŽpet kaphass a kŸlšnbšz haszn‡lati lehet sŽgekr l, a kurzus tov‡bbi esettanulm‡nyokat k’n‡l a kŽzikšnyvet kiegŽsz’t film- (video/DVD) Žs hanganyagon. Az I. rŽszhez tartoz— anyag le’r‡sa kšvetkezikÉ. Az I. rŽszhez tartoz— filmanyag leir‡sa (kšnnyebb referencia kedvŽŽrt a filmanyag (vide—/DVD) le’r‡sa a fŸggelŽkben is szerepel) Figyelem: eredetileg az els rŽszhez 3 vide—film tartozott. KŽs bb a filmanyagot DVD lemezre m‡soltuk ‡t (ez jelet sen csškkentette a kšltsŽgeket), ami szŸksŽgessŽ tette, hogy a meglehet sen hosszœ 1. Žs 2. vide—filmeket 1a, 1b, 2a Žs 2b vide—ra osszuk fel. A 3. sz‡mœ vide—filmet nem kellett megv‡ltoztatni. Video 1a Ez a film e kŽzikšnyv vizu‡lis kiegŽsz’t anyaga amennyiben itt Adrienne Žs Žn bemutatjuk az šsszes haszn‡lt mer’di‡n pontot, Žs azt, hogy pontosan hogyan kell vŽgrehajtani az Alapreceptet. Ez azt jelenti, hogy feltŽtelezzŸk, hogy m‡r elolvastad az egŽsz kŽzikšnyvet. FeltŽtlenŸl fontos, hogy a gyakorlatot velŸnk egyŸtt vŽgrehajtsd, Žs memoriz‡ld az egŽsz (1 perces) kezelŽst Ð ha egyszer megtanultad, ezt a tud‡st senki sem veheti el t led.

© Gary Craig @ www.emofree.com Hungarian translation © Csontos çgnes 2007@ www.emotionalfreedom.net 81 Video 1b Ez egy teljes ŸlŽs filmanyaga egy Dave nev , nagyszer œriemberrel. Ezen a filmen vŽgig az Alapreceptet haszn‡ljuk, Žs sikerrel gy zzŸk le Dave gyerekkora —ta tart— intenz’v v’ziszony‡t. Tanulm‡nyozd alaposan ezt a vide—t, nŽzd vŽgig a filmet œjra Žs œjra. AzŽrt tartom ezt a filmet kŸlšnšsen hasznos tananyagnak, mivel olyan nagyszer en illusztr‡lja azt, hogy hogyan kezeljŸk a problŽma kŸlšnbšz aspektusait. Video 2a Ez a film egy val—di ƒFT tanfolyam legfontosabb pillanatait ršgz’tette. El szšr az ƒFT mšgštt lŽv te—ri‡t magyar‡zom el, majd a gyakorlatban is bemutatom a technik‡t kŽt csoporttal is a sz’npadon. Az egyik csoporttal kŸlšnbšz fŽlelmeken, a m‡sik csoporttal pedig fizikai f‡jdalmakon dolgozunk. Video 2b Ezen a filmen tov‡bbi val—s‡gos eseteken mutatjuk be, hogy mire kŽpes az ƒFT technika. Ršviden ezt fogod l‡tni: ** Larry legy zi sœlyos klausztrof—bi‡j‡t, hiszen kŽpes minden fŽlelem nŽlkŸl arra, ami kor‡bban a legriaszt—bb kšrŸlmŽny lett volna sz‡m‡ra: egy apr— kocsi h‡ts— ŸlŽsŽre beprŽselve utazza be San Fransisco utc‡it a legnagyobb csœcsforgalomban. ** Pam a ÒcsokifŸgg Ó m‡r nem k’v‡nja a napi csokiadagot ** Becci annyira retteget a patk‡nyokt—l, hogy ha csak r‡juk gondolt, a keze elkezdett izzadni Žs remegni. NŽmi kopogtat‡s ut‡n Becci minden viszolyg‡s nŽlkŸl hagyja, hogy egy igazi, Žl patk‡ny az ujjain szimatoljon Žs r‡gcs‡ljon, mikšzben azt hajtogatja: ÒEz hihetetlen, hihetetlenÉÓ ** Stephen- t az Ždesapja megtan’totta az ƒFT technik‡raÉ eredmŽny..Stephen leszokott a kšršmr‡g‡sr—l ** Adam a fiam, Žs a filmen azt demonstr‡ljuk, hogy hogyan jav’totta golf eredmŽnyŽt 14 ponttal az ƒFT seg’tsŽgŽvel. ** Cheryl kor‡bban rŽszt vett egy m‡sik tanfolyamunkon, ahol l‡mpal‡z‡t—l sikerŸlt megszabadulnia. Ezen a tanfolyamon, egy Žvvel kŽs bb, Cheryl besz‡molt arr—l, hogy a l‡mpal‡z az—ta sem tŽrt vissza. ** Jackie egy 10 Žvvel kor‡bban elszenvedett baleset kšvetkeztŽben csak intenz’v f‡jdalom ‡r‡n tudta ak‡r csak nŽh‡ny centimŽternyire is felemelni a karj‡t. NŽh‡ny perces kezelŽs ut‡n m‡r kŽpes a karj‡t minden f‡jdalom nŽlkŸl j—val magasabbra emelni. A film a tanfolyam ut‡n folytatott beszŽlgetŽsŸnket ršgz’tette, amikor megvitatjuk ezt a Òcsod‡tÓ. ** Cindy - csakœgy mint Jackie - balesetet szenvedett 3 Žvvel kor‡bban, Žs emiatt a karj‡t csak komoly f‡jdalom ‡r‡n tudta felemelni. Rengeteg orvosn‡l Žs terapeut‡n‡l j‡rt m‡r, de nem tudtak rajta seg’teni. NŽh‡ny

© Gary Craig @ www.emofree.com Hungarian translation © Csontos çgnes 2007@ www.emotionalfreedom.net 82 perces ƒFT kezelŽs ut‡n Cindy kŽpes a karj‡t minden f‡jdalom nŽlkŸl felemelni. ** Veronica az ŸlŽs kezdetŽn cigeretta ut‡ni s—v‡rg‡s‡n dolgoztunk. Hamarosan azonban er s Žrzelmek bukkannak fel azzal a traumatikus ŽlmŽnnyel kapcsolatban, hogy Veronic‡t kisl‡ny kor‡ban apja sorozatosan meger szakolta . Ez az egy ŸlŽs (melyet teljes egŽszŽben l‡thatsz ezen a vide—n) teljes egŽszŽben feloldotta ezt a traumatikus ŽlmŽnyt. ** Norma gyermekkora —ta diszlekszi‡val kŸszkšdštt, emiatt ‡ltal‡ban egy szšveget 4-5-szšr is el kellett olvasnia, miel tt megŽrtette volna. NŽh‡ny perc alatt olyan fantasztikus halad‡st Žr el problŽm‡ja megold‡s‡ban, hogy hamarosan egy olyan ‡ll‡st v‡llalhat el, ahol nyilv‡nosan, hallgat—s‡g el tt kell felolvasnia Ð Žs fŽnyesen megfelel a kšvetelmŽnyeknek. Video 3 E vide— c’me az, hogy ã6 nap a VA (Veter‡nok Adminisztr‡ci—s Kšzpontja)-banÓ . Annak a 6 napnak a legfontosabb esemŽnyeit ršgz’ti, amelyet Los Angeles-ben, a Veter‡nok Adminisztr‡ci—s Kšzpontja nev k—rh‡zban tšltšttŸnk, ahol az ott kŸlšnbšz Žrzelmi problŽm‡kkal kezelt vietnami veter‡nokon pr—b‡ltunk seg’teni. Ez az ƒFT vŽgs pr—b‡ja, hiszen ezek a veter‡nok minden lŽtez ter‡pi‡t vŽgigcsin‡ltak az elmœlt 20 Žv folyam‡n Ð csekŽly eredmŽnnyel. Saj‡t szemeddel l‡thatod, amint a negat’v Žrzelmek szinte szemŸnk l‡tt‡ra felolvadnak Žs elt nnek Ð pillanatok alatt! EnnŽl jobban semmi sem bizony’thatja e m—dszer hatŽkonys‡g‡t. Ezt a meghat— esetet m‡r eml’tettem a kŽzikšnyv elejŽn a ãNy’lt LevŽlÓ-ben. Fontos MegjegyzŽs A 2a, 2b Žs 3-as sz‡mœ vide—n azt fogod l‡tni, hogy Adrienne Žs Žn tšbbnyire nem az Alapreceptet, hanem annak kŸlšnbšz ršvid’tett v‡ltozatait haszn‡ljuk. Mi Žvek tapasztalatai ut‡n m‡r meg tudjuk ’tŽlni mikor, Žs hogyan lehet a folyamatot ler vid’teni, Žs ezt mind’g a mŽg nagyobb hatŽkonys‡g ŽrdekŽben tesszŸk. Azt se felejtsd el, hogy mi tšbbnyire a lehet legnehezebb kšrŸlmŽnyek kšzštt dolgozunk Ð tšbbnyire szkeptikus szemŽlyeknek kell bebizony’tani a m—dszer hatŽkonys‡g‡t, nem egy kŽnyelmes, nyugodt rendel ben, hanem a sz’npadon, nŽz kšz nsŽg el tt. EzŽrt van az, hogy tšbbnyire az ƒFT ršvid’tett v‡ltozat‡t haszn‡ljuk (a kŽzikšnyv II. rŽszŽben megtal‡lod a le’r‡st), Žs viszonylag ritk‡bban a teljes Alapreceptet. Mindazon‡ltal biztos lehetsz abban, hogyha r‡sz‡ntuk volna az id t, Žs minden egyes alkalommal vŽgrehajtottuk volna a teljes Alaprecept procedœr‡t (amit itt az els rŽszben megtanult‡l), az eredmŽny ugyanez lett volna Ð mindšssze kšršnkŽnt nŽh‡ny m‡sodperccel tšbb id t vett volna igŽnybe. Ezeket az ŸlŽseket azŽrt adtuk kšzzŽ, hogy megtapasztalhasd hogyan is

© Gary Craig @ www.emofree.com Hungarian translation © Csontos çgnes 2007@ www.emotionalfreedom.net 83 m kšdik az ƒFT a gyakorlatbanÉ..igazi, Žl emberekkel, kŸlšnfŽle problŽm‡k esetŽn. KikerŸlsz teh‡t az oszt‡lyteremb l, Žs azt l‡tod, hogy a technika a val—s‡gban hogy nŽz ki, Žs val—s‡gos emberek hogyan reag‡lnak r‡. Az is el fordul, hogy itt-ott kiv‡gtunk rŽszeket, ahol a kezelŽs tœls‡gosan repetit’v volt. Amit m‡r el z leg alaposan megtanult‡l, nem akartuk a vŽgtelensŽgig ismŽtelgetni. Ez lehet vŽ tette azt is, hogy gazdagabb anyagot bocs‡ssunk rendelkezŽsedre. A 2a, 2b Žs 3-as sz‡mœ vide— m‡r nem tartalmaz tananyagot az Alapreceptre vonatkoz—an, hiszen azt alaposan ‡tvettŸk a kŽzikšnyvben, Žs az 1-es sz‡mœ vide—n. A 2a, 2b Žs 3. vide—k mind azt demonstr‡lj‡k, hogy hogyan m kšdik a m—dszer a gyakorlatban. Az I. rŽszhez tartoz— hanganyag Ime a tartalom **Ezek a hangf‡jlok olyan val—s‡gos Ÿl Žsek anyag‡t tartalmazz‡k, melyeket Ÿzlett‡rsam Ð Adrienne Fowlie Ð Žs Žn telefonon keresztŸl vezettŸnk. Az ŸlŽseket norm‡l kazett‡s magn—val vettŸk fel, teh‡t a hangmin sŽg Ð b‡r a szšveg mindenŸtt Žrthet - meg sem kšzel’ti egy handstœdi—ban felvett hanganyagŽt. **NŽh‡ny felvŽtel mag‡t az ƒFT kezelŽst ršgz’ti; amint ezeket hallgatod, kšzvetlenŸl ŽrzŽkelheted az ƒFT hat‡smechanizmus‡t amint a m—dszert Žrzelmi Žs fizikai problŽm‡k legkŸlšnfŽlŽbb megnyilv‡nul‡saira haszn‡ljuk. Ez seg’t majd abban, hogy magad is ŽrzŽkelni tudd mikor Žs hogyan alkalmazd majd az ƒFT technik‡kat. **M‡s helyen olyan emberekkel beszŽlgetŸnk, akik megtanult‡k a m—dszert, Žs valamilyen problŽm‡juk megold‡s‡ra alkalmazt‡k az ƒFT-t. Az tapasztalataik azt bizony’tj‡k sz‡modra, hogy az ƒFT nemcsak hatŽkony, de a hat‡s tart—s is . ** A hanganyagot f leg azzal a cŽllal tettŸk kšzzŽ, hogy mŽg tšbb gyakorlati tapasztalathoz juttassunk ‡ltala. A cŽl teh‡t nem az volt, hogy mag‡t a mer’di‡n pontokon val— kopogtat‡st tan’tsuk itt. Ezt m‡r alaposan kifejtettŸk a kŽzikšnyvben, Žs az 1. sz‡mœ vide—n. Mint tettem azt a 2a, 2b Žs 3. sz‡mœ vide—n‡l, itt is kiv‡gtam egy csom— rŽszletet azŽrt, hogy szigorœan a kopogtat‡s helyett, ink‡bb a rŽsztvev k reag‡l‡s‡ra, Žs egyŽb fontos rŽszletekre tudj‡l f—kusz‡lni. ** A problŽm‡k egy rŽsze rendk’vŸl szemŽlyes jelleg , de a rŽsztvev k mind engedŽlyŸket adt‡k arra, hogy az anyagot kšzzŽtegyŸk. Ezt azzal a cŽllal tettŽk, hogy m‡sok (tšbbek kšzštt Te is) ennek haszn‡t l‡ss‡k, teh‡t kšszšnettel tartozunk Nekik. ** IsmŽtlŽs a tud‡s anyja Ð ennek jegyŽben azt fogod tapasztalni, hogy bizonyos dolgokat Ð igaz kŸlšnbšz szempontokb—l Ð de tšbbszšr is œjra Žs œjra elismŽtelek. Ezt nem azŽrt teszem, hogy untassalak, hanem azŽrt, mert ’gy szeretnŽm a legfontosabb gondolatokat beŸltetni a tudatodba. ** Ez a hanganyag oktat‡si sz‡ndŽkkal kŽszŸlt, Žs nem sz—rakoztat—

© Gary Craig @ www.emofree.com Hungarian translation © Csontos çgnes 2007@ www.emotionalfreedom.net 84 jelleggel (b‡r vannak benne rendk’vŸl mulats‡gos rŽszek). Amikor az anyagot szerkesztettem az volt a cŽlom, hogy minden - a tanul‡si folyamatot seg’t - inform‡ci—t megtartsak, viszont semmi fšlšsleges anyag ne maradjon bent: teh‡t sok esetleg mulats‡gos vagy Žrdekes, de a t‡rgyhoz szorosan nem tartoz— anyagot kiv‡gtam. ** KŽrlek vedd figyelembe, hogy a mer’di‡n kezelŽsek amelyeket a kazett‡kon figyelemmel kšvethetsz gyakran nagyban kŸlšnbšznek att—l a procedœr‡t—l, amelyet az els rŽszben megtanult‡l. Val—j‡ban azonban az itt bemutatott kopogtat‡s mindšssze az Alaprecept egy ršvidebb v‡ltozata . Mint kor‡bban m‡r eml’tettem a vide—kr—l sz—l— rŽszben, Adrienne Žs Žn m‡r Žvek —ta intenz’ven haszn‡ljuk ezeket a technik‡kat, teh‡t tšbbnyire a megfelel ršvid v‡ltozatot alkalmazzuk a teljes Alaprecept helyett. De van egy m‡sik Ð eddig mŽg nem eml’tett - technika is, ami a hanganyagon el fordul. Adrienne Žs Žn annak idejŽn id t Žs f‡rads‡got (no meg pŽnzt) nem k’mŽlve megtanultuk Dr. Roger Callaghan Hang-technol—gi‡j‡t azzal a cŽllal, hogy alaposabban megŽrtsŸk a mer’di‡n pontok, Žs a pszichol—giai reverzi—....stb. fogalm‡t. A hanganyagon szerepl ŸlŽseknŽl gyakran haszn‡ltuk ezt a fajta diagnosztiz‡l‡st, de maguk a mer’di‡n pontok, Žs maga a kopogtat‡s ugyanaz , mint amit ebben a kŽzikšnyvben tan’tunk. Mikor el szšr tal‡lkoztam a Hang-technol—gi‡val, œgy gondoltam, hogy ez a diagnosztiz‡l— m—dszer kulcsfontoss‡gœ lesz a kezelŽseknŽl. Ma m‡r azonban Ð tšbb Žv tapasztalata alapj‡n Ð meggy z dŽsem, hogy ez az eszkšz nem nyœjt ŽrtŽktšbbletet, Žs Žn magam m‡r nem is haszn‡lom. Ehelyett kifejlesztettem egy hasznosabb diagnosztiz‡l— m—dszert, melyet az ҃FT a Mester Terapeuta kezŽbenÓ (Steps toward becoming The Ultimate Therapist) vide—/DVD filmanyagon rŽszletesen bemutatok. Javaslom, hogy akiket Žrdekel ez, Žs az egyŽb halad— technik‡k, tanulm‡nyozz‡k az eml’tett filmanyagot. Mint m‡r el bb is eml’tettem, ez a kurzus nem tan’t diagnosztiz‡l— m—dszereket, hiszen az Alaprecept (amit itt tanulunk) a 100%-os gener‡ljav’t‡s elvŽre ŽpŸl, teh‡t automatikusan az egŽsz energiarendszert kiegyensœlyozza, nincs teh‡t szŸksŽg arra, hogy valamilyen diagnosztiz‡l— m—dszerrel ki pr—b‡ljuk der’teni, hogy pontosan mely mer’di‡n pontokon kellene kopogtatni. A teljes Alaprecept mindšssze nŽh‡ny m‡sodperccel tart tov‡bb, mintha diagn—zissal beazonos’tottuk volna a stimul‡land— pontokat. El fordulhat ugyan, hogy nŽh‡ny kšrrel tšbbet kell ’gy kopogtatnunk ahhoz, hogy ugyanazt az eredmŽnyt elŽrjŸk (a kitart‡s fontoss‡ga), de mŽg akkor is csak m‡sodpercekr l, esetleg nŽh‡ny percr l van sz—É.nem hetekr l, vagy h—napokr—l. Amint hallgatod az ŸlŽseket, ne csak arra figyelj, hogy mit mondanak a p‡ciensek, hanem figyelj a hangsz’nv‡ltoz‡sokra az ŸlŽs kezdetŽn, Žs kŽs bb ahogy ez az ƒFT hat‡s‡ra megv‡ltozik. Figyelj oda az Žrzelmi felszabadul‡s kŸlšnbšz egyŽb megnyilv‡nul‡saira is, mint pŽld‡ul s—hajt‡s, ‡s’t‡s Éstb.

© Gary Craig @ www.emofree.com Hungarian translation © Csontos çgnes 2007@ www.emotionalfreedom.net 85 NŽh‡ny hangfelvŽtelen a h‡ttŽrben Ÿtemes zšrejt hallasz majd: ez a felvev magn— hib‡j‡b—l sz‡rmazik, Žs nem sz’vdobog‡s. Lehet, hogy az al‡bbi ŸlŽsenkŽnti šsszefoglal—t l‡tv‡n k’sŽrtŽsbe esel, hogy egyenesen azt a kezelŽst hallgasd meg, amelyik a TiŽdhez hasonl— problŽm‡t t‡rgyal. Ez termŽszetes. Mindazon‡ltal, kŽrlek hallgasd meg a tšbbbi hangfevŽtelt is, hiszen ezek is ŽrtŽkes inform‡ci—t tartalmaznak, Žs seg’tenek abban, hogy ƒFT tud‡sodat elmŽly’thesd Žs kŽpessŽgeidet megsokszorozhasd. †lŽsenkŽnti šsszefoglal— 1. Barbar‡t—l Paulette-ig Barbara (7 perc 35 mp): Traumatikus emlŽk (szŽlvŽd h z csap—d‡s), fejf‡j‡s Žs ‡lmatlans‡g felold‡sa. Del (9perc 56 mp) : A h‡ztet n ‡llva, mobil telefonnal a kezŽben sikkerrel oldja fel egŽsz ŽletŽben tart— sœlyos tŽriszony‡t , olyannyira, hogy hobbikŽnt elkezdte az ejt erny s ugr‡st gyakorolni. Ezzel p‡rhuzamosan nyaki Žs ’zŸleti f‡jdalma szintŽn megsz nt. Mike (3 perc 28 mp) : mint diplom‡s pszichol—gus Mike ezt a m—dszert fantasztikusnak tal‡lta. Maga is csod‡lkozik azon, hogy milyen gyorsan sikerŸl szerelmi csal—d‡s a miatt Žrzett f‡jdalm‡n tœltennie mag‡t. Ingrid (9 perc 23 mp) : ƒvek —ta kŸszkšdik ‡lland— migrŽnnel, fejf‡j‡ssal, szempanaszokkal, szorul‡ssal Žs irrit‡bilis bŽlszindr—m‡val . A kezelŽs valamennyi panasz‡t jelent sen csškkenti, Žs az ŸlŽs vŽge felŽ m‡r j— adag humorral kŽpes eml’teni a legkellemetlenebb tŸneteket is. Paulette (4perc 40 mp ) : EgŽsz ŽletŽn ‡t tart— repŸlŽs-f—bi‡ja t nik el. Az ƒFT kezelŽs ut‡n hamarosan minden aggodalom nŽlkŸl kŽtszer is repŸl re Ÿl. 2. Buz-t—l Bruce-ig Buz (9 perc 10 mp) : komoly poszttraumatikus stressz-szindr—m‡ban szenvedett (PTSD) . Figyeld meg, hogy a kezelŽs ut‡n kŽpes legintenz’vebb h‡borœs emlŽkeit teljes nyugalommal, minden Žrzelmi tšltŽs nŽlkŸl felidŽzni. Donna (1perc 35 mp) : az ƒFT-t l‡t‡sa jav’t‡s‡ra haszn‡lja sikerrel. Kieve (9 perc 45 mp) : Ez egy rendk’vŸl fontos hangfelvŽtel. Kieve

© Gary Craig @ www.emofree.com Hungarian translation © Csontos çgnes 2007@ www.emotionalfreedom.net 86 ugyanœgy tanulta meg ezeket a technik‡kat, mint ahogy Te teszed most, majd sikerrel alkalmazta azokat mintegy 150 kŸlšnbšz szemŽly problŽm‡j‡raÉ. fantasztikus eredmŽnnyel. Besz‡mol arr—l, hogyan seg’tett f—bi‡k, PMS, migrŽnes fejf‡j‡s, cs’p f‡jdalom, valamint l‡bf‡j‡s (tyœkszem) felold‡s‡ban. Saj‡titsd el ezeket a technik‡kat, Žs Te is megteheted ugyanezt. Cathy (11 perc 22 mp) : Ezt a hšlgyet a 24 Žvvel kor‡bbi aut—balesete —ta ‡lland—an er s h‡tf‡j‡s gyštšrte, amelyre nem tal‡lt gy—gyul‡st, b‡r minden elkŽpzelhet ter‡pi‡t kipr—b‡lt. ElmesŽli itt, hogyan sikerŸlt a f‡jdalmat teljesen elmulasztania e mer’di‡n technik‡k seg’tsŽgŽvel. MellŽktermŽkkŽnt azt tapasztalta, hogy m‡r nem szorong annyira, Žs sokkal jobban alszik . Bruce (11 perc 22 mp) : m‡r hŽt Žve szenvedett szkler—zisz multiplex nev betegsŽgben. A kezelŽs hat‡s‡ra rŽszben visszanyeri l‡ba mozg‡skŽpessŽgŽt . B‡r addig csak tol—szŽkkel volt kŽpes kšzlekedni, az ŸlŽs folyam‡n kŽpes fel‡llni a szŽkb l. Ezen felŸl kezŽben Žs l‡b‡ban Ð mely el tte teljesen zsibbadt volt - visszanyeri az ŽrzŽkelŽs kŽpessŽgŽt . H‡tf‡j‡sa Žs alv‡szavarai jelent sen csškkennek. 3. Geri-t l Bonnie-ig Geri (10 perc 15 mp) : Ez a pszichoterapeuta hšlgy maga sem volt tiszt‡bban azzal, hogy mennyire fŽl a fogorvosokt—l , m’g a mer’di‡n kezelŽs felsz’nre nem hozott nŽh‡ny v‡ratlan aspektust. Ez az ŸlŽs k’v‡l— anyag arra, hogy megŽrtsŸk: fŽlelmeink Žs egyŽb negat’v Žrzelmeink a legkŸlšnfŽlŽbb aspektusokat tartalmazhatj‡k. Shad (4 perc 43 mp) : Az ƒFT seg’t neki abban, hogy sikerrel b’rk—zzŽk meg a mindennapi stresszel Žs szorong‡ssal . Golfj‡tŽka jav’t‡s‡ra is felhaszn‡lja a technik‡t. Margie (3perc 50 mp): legy zi csoki ut‡ni beteges s—v‡rg‡s‡t . ÒNemhogy nem v‡gyom tšbbŽ r‡, mŽgcsak nem is ’zlik, ha megk—stolom!Ó Mary (12 perc 16 mp) : legy zi glob‡lis, az egŽsz vil‡got mag‡ba foglal— fŽlelmŽt , Žs jelent sen csškkenti tŽrd Žs h‡tf‡j‡s‡t . JoAnn (4perc 11 mp) : gyors torokf‡j‡s Žs allergi‡s szimpt—m‡k megszŸntetŽse. Bonnie (8perc 38 mp) : Žrzelmi okokra visszavezethet en nem kŽpes kšnnyedŽn nyelni . Egyetlen kezelŽs elegend ahhoz, hogy a be sem azonos’tott Žrzelmeket felszabad’tsa, miut‡n m‡r minden gond nŽlkŸl kortyol kšnnyedŽn.

© Gary Craig @ www.emofree.com Hungarian translation © Csontos çgnes 2007@ www.emotionalfreedom.net 87 4. Steve-t l Doris-ig Steve (13 perc 0mp) : ritka betegsŽgben szenved: auto immun hemolytic anemia . Sikerrel szŸnteti meg a kšvetkez tŸneteket: f‡radts‡g, szemviszketŽs, h‡tf‡j‡s, izomgšrcsšk ..stb. Feloldja egy mœltbeli esemŽnnyel kapcsolatos dŸhŽt , Žs az ezzel šsszefŸgg rŽm‡lmokt—l is megszabadul. Rachel (3 perc 53 mp) : sikerrel semleges’ti azt a mœltbeli sœlyos Žrzelmi traum‡t , hogy Žlett‡rsa megpr—b‡lta megšlni , Žs az ezzel kapcsolatos lŽgzŽsi problŽm‡k is megold—dnak. Geoff (11perc 50 mp): 5 kŸlšnbšz pszichi‡tert is felkeresett, hogy sœlyos depresszi—j‡t—l megszabadulhasson Ð minden eredmŽny nŽlkŸl. 2 ršvid ƒFT kezelŽs ut‡n a depresszi—nak nyoma sincs tšbbŽ. Karen (6 perc 17 mp) : ‡lland—an f‡radtnak Žrzi mag‡t, ami nem is csoda, hiszen ‡lmatlans‡gban szenved. Egy ƒFT kezelŽs elegend a problŽma megold‡s‡ra. Mike (7 perc 50mp) : rendk’vŸli l‡mpal‡za ( nyilv‡nos beszŽdt l val— fŽlelme ) lŽnyegesen javul. Az ƒFT kezelŽst kšvet en hib‡tlan prezent‡ci—t tart. Doris (1 perc 44 mp): ez a r‡kos beteg besz‡mol arr—l, hogy az ƒFT kezelŽst kšvet en szinte œgy Žrezte, mintha megœjult volna a teste, Žs Žrzelmileg is jelent sen megkšnnyebbŸlt. 5. Bonnie Bonnie (35 perc 9 mp): kitart— ƒFT haszn‡lata azt eredmŽnyezi, hogy Bonnie šnŽrtŽkelŽsŽben dr‡mai javul‡st Žr el. Bonnie az elmœlt 28 Žv alatt sz‡mtalan hagyom‡nyos ter‡pi‡t kipr—b‡lt (Žs elkšltštt erre mintegy 50,000 doll‡rt), hogy feloldja gyerekkori megpr—b‡ltat‡sainak emlŽkŽt. Fantasztikus javul‡st Žr el a kšvetkez terŸleteken: sz‡mtalan traumatikus emlŽk feldolgoz‡sa, fejf‡j‡s, a test szŽgyellŽse, alkalmatlans‡g Žrzete, kšršmr‡g‡s, f—bia, beteges szorong‡s, ‡lmatlans‡g Žs depresszi— . 6. Jim-t l Dorothy-ig Jim (2 perc 40 mp): klausztrof—bi‡ja , amit egy sštŽt szekrŽnybe

© Gary Craig @ www.emofree.com Hungarian translation © Csontos çgnes 2007@ www.emotionalfreedom.net 88 val— bez‡rts‡g v‡lt ki, teljesen elt nik 5 perc kezelŽs hat‡s‡ra. Patricia (5 perc 11 mp): aki nemi er szak ‡ldozata volt, a traumatikus ŽlmŽny 2 kŸlšnbšz aspektus‡t 10-es intenzit‡sr—l 0-ra csškkenti. Juanita (1 perc 57 mp): ‡lland— beteges szorong‡s‡t—l szabadul meg nŽh‡ny perces kezelŽs eredmŽnyekŽppen. Susan (2 perc 12 mp): kevesebb, mint egy perc alatt megsz nik - egy a golfp‡ly‡n tšrtŽnt sŽr lŽsb l ad—d— Ð h‡tf‡j‡sa . Geri Nicholas (9 perc 28 mp): ez a pszichoterapeuta itt m‡r m‡sodszor jelenik meg ezeken a hagfelvŽteleken. Ezœttal arr—l sz‡mol be, hogy maga hogyan haszn‡lja az ƒFT technik‡kat saj‡t, Žs m‡sok problŽm‡inak megold‡s‡ra. Dorothy Tyo (12 perc 1 mp): Žs vŽgŸl egy hivat‡sos hipnoterapeuta - aki œgyanœgy saj‡t’totta el a m—dszert, mint ahogy Te most teszed Ð besz‡mol arr—l, hogy hogyan seg’tett ƒFT-vel embereken a legkŸlšnfŽlŽbb problŽm‡k megold‡s‡ban; a fizikai f‡jdalomt—l kezdve, a p—kokt—l val— fŽlelmen ‡t egŽszen a doh‡nyz‡s felad‡s‡ig , a l‡mpal‡z felold‡s‡ig Žs a csukl‡s megszŸntetŽsŽig .

© Gary Craig @ www.emofree.com Hungarian translation © Csontos çgnes 2007@ www.emotionalfreedom.net 89 EFT II. rŽsz Figyelem: ez a rŽsz arra az alapfeltŽtelezŽsre ŽpŸl, hogy az I. rŽsz tartalm‡t figyelmesen ‡ttanulm‡nyoztad, Žs az Alapreceptet, mint šnfejleszt m—dszert, rendszeresen haszn‡lod problŽm‡id megold‡s‡ra Ami itt kšvetkezik, az az ƒFT halad— technik‡k šsszefoglal‡sa. Itt tov‡bblŽpŸnk az els rŽszben bemutatott alapokon, Žs tov‡bb fejlesztjŸk az ezzel az egyedŸl‡ll— m—dszerrel elŽrhet gy—gy’t— lehet sŽgeinket. Ebben a rŽszbenÉ.. - Felder’tjŸk hogy mi akad‡lyozhatja az ƒFT hatŽkonys‡g‡t, Žs hogyan keredkedhetŸnk felŸl ezeken az akad‡lyokon. - RŽszekre szedjŸk az Alapreceptet, Žs megtanulunk nŽh‡ny ršvid v‡ltozatot a mŽg gyorsabb siker ŽrdekŽben. - Gyakorlati pŽld‡k šzšnŽn ‡t megismertetŸnk azzal amit Žn az ƒFT m vŽszi fokon val— gyakorl‡s‡nak h’vok (l‡sd videok/DVD-k). Rengeteg tanulnival— van e halad—bb technik‡k terŽn is, Žs mindez legal‡bb olyan izgalmas (ha nem izgalmasabb), mint amit az els rŽszben tanult‡l. De miel tt tov‡bb haladn‡nk, szeretnŽm biztosra venni, hogy megŽrtettŽl valami nagyon fontos dolgot az els rŽsszel kapcsolatban: nevezetesen azt, hogy az ƒFT Alaprecept egy fantasztikusan hatŽkony technika saj‡t mag‡ban, minden egyŽb halad— technika nŽlkŸl is É..Žs ha.. É kitart—an alkalmazod az Alapreceptet m’g Žrzelmileg a problŽm‡dra vagy hangol—dva, minden val—sz’nŸsŽg szerint a problŽma id vel megsz nik. B‡r fontosnak tartom, hogy megismerkedj az al‡bb bemutatott halad—bb koncepci—kkal Žs m—dszerekkel, az Alaprecept kitart— alkalmaz‡sa tšbbnyire elegend b‡rmely problŽma megold‡s‡ra. Az Alaprecept tšbb Žves kutat—munka eredmŽnye, egy s r’tett, letisztult form‡ban. KŽrlek lŽgy ennek mind’g tudat‡ban, m’g tov‡bbi tud‡sra teszel szert ezeken az oldalakon. Mi ‡ll a tškŽletessŽg œtj‡ban? MŽg egy teljesen kezd kezŽben is az Alaprecept mintegy 80%-os sikerrel kecsegtet, f leg akkor, ha egy specifikus negat’v esemŽny gy—gy’t‡s‡ra haszn‡ljuk. Ez olyan fantasztikus sikersz‡zalŽk, hogy nagyon kevŽs hagyom‡nyos gy—gym—d dicsekedhet hasonl—val. De mŽg ennŽl is magasabb sikersz‡zalŽkot Žrhetsz el, ha tudod, hogyan kezeld a tškŽletessŽg œtj‡ban ‡ll— akad‡lyokat. NŽgy ilyen f akad‡ly lŽtezik, amelyek g‡tolhatj‡k az Alaprecept sikeressŽgŽt. Ezek a kšvetkez k:

© Gary Craig @ www.emofree.com Hungarian translation © Csontos çgnes 2007@ www.emotionalfreedom.net 90 1. Aspektusok 2. Pszichol—giai reverzi— 3. Kulccsont lŽgzŽsi problŽma 4. EnergiamŽrgek (toxinok) jelenlŽte 1. sz‡mœ akad‡ly Aspektusok Nem szŸksŽges tœl sokat beszŽlni az aspektusokr—l itt, hiszen kor‡bban m‡r b vebben beszŽltŸnk r—luk. Az akad‡lyok c’msz— alatt szerepelnek itt, hiszen l‡tsz—lag akad‡lyozhatj‡k a gyors sikert. Val—j‡ban egy-egy aspektus csak a problŽma egy-egy œjabb vetŸlete, amit fel kell oldani ahhoz, hogy a problŽma tart—san Žs teljes egŽszŽben elt njšn. Az Alapreceptet haszn‡lva, minden egyes aspektust œgy kezelŸnk, mintha teljesen kŸlšn‡ll— problŽma lenne, teh‡t az Alapreceptet egyenkŽnt alkalmazzuk mindaddig, m’g az intenzit‡s az illet aspektusra nŽzve 0-ra csškken. Ezt a technik‡t œjra Žs œjra demonstr‡ljuk a II. rŽszt k’sŽr vide— (DVD) filmeken is. Ha egyŽb akad‡ly nem szerepel a gy—gyul‡s œtj‡ban, akkor az Alaprecept ilyen m—don val— kitart— haszn‡lata elšbb ut—bb feloldja az šsszes aspektus Žrzelmi intenzit‡s‡t. 2. sz‡mœ akad‡ly Pszichol—giai reverzi— Az ƒFT I. rŽszben bemutattuk a R‡hangol—d‡s fontoss‡g‡t, Žs ezen belŸl a pszichol—giai reverzi— fogalm‡t Žs mibenlŽtŽt. (Ezt a kifejezŽst eredetileg dr. Roger Callaghan alkotta, de dr. John Diamond volt az, aki a nagykšzšnsŽggel megismertette). Ez a fantasztikus felfedezŽs kŸlšnleges figyelmet Žrdemel e kurzus keretein belŸl. Elgondolkodt‡l valaha azon, hogy miŽrt van az, hogyÉÉ. É a hivat‡sos sportol—k id nkŽnt olyan rosszul teljes’tenek? Ez a jelensŽg minden logika ellen sz—l, hiszen nincs fizikai magyar‡zata annak, hogy az illet olyan mŽrtŽkben szintje alatt teljes’tsen. A sportol— fizikailag ugyanolyan j— form‡ban van a rossz teljes’tmŽny esetŽben is, mint amikor j—l teljes’tett, hiszen edzŽsben van, teh‡t logikusan mind’g szinte ugyanœgy kŽne teljes’tenie. MiŽrt vannak h‡t olyan nagy kŸlšnbsŽgek az eredmŽnyben?

© Gary Craig @ www.emofree.com Hungarian translation © Csontos çgnes 2007@ www.emotionalfreedom.net 91 É. olyan nehŽz fŸgg sŽgekt l megszabadulni? VŽgŸl is a fŸgg sŽgt l szenved szemŽly ‡ltal‡ban meg akar szabadulni k‡ros szenvedŽlyŽt l. Tšbbnyire nagyon j—l tudj‡k, s t el is ismerik, hogy k‡ros szenvedŽlyŸk tšnkreteszi az egŽszsŽgŸket, kapcsolataikat, lehet, hogy egŽsz ŽletŸket is. MŽgis tov‡bb folytatj‡k . MiŽrt? É..a depresszi—t szinte lehetetlen gy—gy’tani. Ez az egyik legnehezebben gy—gy’that— pszichol—giai problŽma. Ha hagyom‡nyos m—dszerekkel pr—b‡ljuk meg kezelni, a p‡ciens Žvekig j‡rhat kšltsŽges kezelŽsekre, Žs ha egy‡ltal‡n van valami javul‡s, az csak nagyon lassan kšvetkezik be. MiŽrt? É. id nkŽnt saj‡t magunkat szabot‡ljuk , gyakran œgy, hogy ennek nem is vagyunk tudat‡ban. Ha pŽld‡ul megpr—b‡lunk lefogyni, vagy megtanulni gyorsabban olvasni, azon kaphatjuk magunkat, hogy šntudatlanul rŽgi, kŽnyelmes viselkedŽsi mint‡inkat haszn‡ljuk az œjak helyett, Žs ’gy persze saj‡t magunk leszŸnk minden pozit’v v‡ltoz‡s kerŽkkšt i. MiŽrt? É. a gy—gyul‡s id nkŽnt olyan hosszœ id t vesz igŽnybe? Az a megf‡z‡s pŽld‡ul, ami hetekig vissza-visszatŽr, a kificam’tott boka, vagy tšrštt csont, ami csak nem akar šsszeforrni, a fejf‡j‡s, vagy egyŽb f‡jdalmak, amelyek ŽletŸnk ‡lland— k’sŽr ivŽ v‡lnak..Van œgy, hogy hi‡ba teszŸnk meg mindent, egyes betegsŽgek egyszer en ellen‡llnak minden gy—gy’t‡si sz‡ndŽknak. MiŽrt? Az ok a test energiarendszerŽben keresend . Ez az oka annak a jelensŽgnek, amit œgy h’vunk, hogy saj‡t magunk szabot‡l‡sa. EzŽrt van az, hogy id nkŽnt œgy t nik, mintha mi magunk lennŽnk saj‡t magunk leg‡d‡zabb ellensŽgei, Žs kŽptelenek vagyunk megteremteni a v‡ltoz‡st ŽletŸnkben, amire pedig teljes sz’vvel v‡gyunk. A fenti pŽld‡kon k’vŸl ez a szabot‡l‡si mechanizmus az oka annak is, hogy sokan hi‡ba szeretnŽnek jobb anyagi kšrŸlmŽnyek kšzŽ kerŸlni, kŽptelenek a fizikai vil‡gban manifeszt‡lni ezt a v‡gyukat, vagy hi‡ba tehetsŽgesek, nem kŽpesek terŸletŸkšn igazi ‡tŸt sikert elŽrni. Ez az šnmagunk szabot‡l‡sa lehet az oka pŽd‡ul az olyan pszichol—giai blokkoknak, mint az ’r—i blokk, vagy az olyan tanul‡si korl‡toknak, mint a diszlexia. A pszichol—giai reverzi— felfedezŽse el tt ezt a jelensŽget azzal pr—b‡lt‡k magyar‡zni, hogy a p‡ciensnek nincs elegend akartereje, nem igaz‡n akar v‡ltozni, szŽtsz—rtɎs sz‡mtalan m‡s jellemhiba sz‡ml‡j‡ra ’rt‡k. De ez nem ’gy van. Az igazi ok m‡sutt keresend É.Žs szerencsŽre kšnnyen kiigaz’that—. A val—s okot œgy h’vjuk, hogy Pszichol—giai Reverzi— (ršvid’tve PR). Ez egy vŽgtelenŸl fontos, Žs rendk’vŸl praktikus felfedezŽs, amelyet m‡r tšbb gy—gy’t— tudom‡ny‡g akt’van haszn‡l. Alapvet en fontos a pszichol—gi‡ban,

© Gary Craig @ www.emofree.com Hungarian translation © Csontos çgnes 2007@ www.emotionalfreedom.net 92 orvostudom‡nyban, fŸgg sŽgeknŽl, fogy‡sn‡l, Žs sz‡mtalan m‡s terŸleten, mint pŽld‡ul sportteljes’tmŽny jav’t‡sa, vagy Ÿzleti siker elŽrŽse. Ha a Pszichol—giai Reverzi— jelen van, akkor nem, vagy csak minim‡lis halad‡s Žrhet el. Ez a jelensŽg sz— szerint leblokkkolja a gy—gy’t— folyamatot ! Nos h‡t, mi is ez a Pszichol—giai Reverzi—? Ez olyan valami, amit mindenki megtapasztalt m‡r, b‡r val—sz’n leg nem volt ennek tudat‡ban. Pszichol—giai Reverzi— akkor kšvetkezik be, ha a test energiarendszerŽben a polarit‡s ellentŽtes ir‡nyœv‡ v‡lik, Žs ennek sz— szerint olyan a hat‡sa, mintha az Òelemeket rossz ir‡nyba tettŽk volna beÓ. (Ezt a jelensŽget az I. rŽszben m‡r rŽszletesen elmagyar‡ztuk). ƒrdekes m—don gyakran Òm‡sodlagos nyeresŽg, vagy vesztesŽgÓ form‡j‡t šltheti mag‡ra. PŽld‡ul el fordulhat, hogy valaki tudatosan biztos abban, hogy le akar fogyni, de tudat alatt ezzel ellentŽtes gondolatok g‡tolhatj‡k a siker elŽrŽsŽben, nevezetesen: ÒHa most sikerŸl is lefogynom, biztos, hogy œjra visszah’zok mindent, Žs csak megint pŽnzkidob‡s lesz lecserŽlni az egŽsz ruh‡sszekrŽnyemet.Ó Ez a szemŽly Pszichol—giailag Reverz’bilis a fogy‡ssal kapcsolatban; teh‡t energiarendszere a fogy‡s gondolat‡ra polarit‡st v‡ltoztat, Žs ezzel eleve al‡‡ssa a siker lehet sŽgŽt. Hogyan fedeztŽk fel ezt a jelensŽget? A Pszichol—giai Reverzi— a kineziol—gia terŸletŽn jelent meg el szšr mint fogalom. A kineziol—gia egyik eszkšze az œgynevezett izomtesztelŽs, mint diagnosztiz‡l— m—dszer. Ez abb—l ‡ll, hogy a p‡ciens mereven kinyœjtja egyik karj‡t oldalra, a terapeuta pedig megpr—b‡lja a kart teljes erejŽvel lenyomni, hogy a p‡ciens ellen‡ll‡si erejŽt ezzel lemŽrje. Ezut‡n az orvos beszŽlget a p‡cienssel, Žs kšzben kŸlšnbšz kijelentŽseknŽl ismŽtelten lenyomja a kliens karj‡t. Ha a p‡ciens tudat alatt nem Žrt egyet az elhangzott kijelentŽssel, akkor az izmok automatikusan elgyengŸlnek, Žs a kart kšnnyedŽn le lehet nyomni, m’g ellenkez esetben a kar er sen ellen‡ll. Ez a technika lehet vŽ teszi, hogy a terapeuta mintegy ÒbeszŽlgessen a testtelÓ, vagyis a tudatos elme kikerŸlŽsŽvel egyenest a tudatalattib—l szerezzen inform‡ci—t a diagn—zis fel‡ll’t‡s‡hoz. Dr. Roger Callaghan kšnyvŽben ÒHow Executives Overcome the Fear of Public Speaking and Other PhobiasÓ (Hogy gy zhetik le a vezet k l‡mpal‡zukat Žs egyŽb fŽlelmeiket?) ’gy ’r err l egy kliensŽvel kapcsolatban, aki le szeretett volna fogyni: Ò Nincs a fšldšn olyan terapeuta, aki ne tal‡lkozott volna mŽg olyan p‡cienssel, aki a saj‡t Žs a terapeuta minden er fesz’tŽse ellenŽre sem kŽpes halad‡st elŽrni, b‡rmilyen hatŽkony lett lŽgyen is a ter‡pia amit haszn‡lnak. Ez a fajta ellen‡ll‡s rendk’vŸl frusztr‡l— a terapeuta, Žs igazi pr—batŽtel a p‡ciens sz‡m‡ra. SokfŽle nevet adtak m‡r ennek a jelensŽgnek: mint pŽld‡ul Òhal‡lv‡gyÓ, a Òvesztes szindr—maÓ, Қnpuszt’t— hiedelmekÓ, vagy Ònegat’v hozz‡‡ll‡ sÓ. Ezeket a problŽm‡s p‡cienseket sokfŽle nŽvvel illettŽk: Òmakacs betegÓ, Ònegat’v be‡ll’totts‡gœ betegÓ, Қnpuszt’t— szemŽlyisŽgÓÉstb. Ð de az alapszitu‡ci— mind’g ugyanaz, b‡rmilyen nevet adunk is neki. Ezek a szemŽlyek l‡tsz—lag ellen‡llnak minden seg’tsŽgnek Ð nem sz‡m’t milyen m—dszert pr—b‡lunk haszn‡lni. Azt

© Gary Craig @ www.emofree.com Hungarian translation © Csontos çgnes 2007@ www.emotionalfreedom.net 93 ‡ll’tj‡k, hogy meg akarnak gy—gyulniÉ.mŽgsem reag‡lnak a gy—gym—dra. Volt pŽld‡ul egy esetem egy tœlsœlyos hšlggyel, aki azt ‡ll’totta, hogy minden v‡gya az, hogy lefogyjon vŽgre. M‡r Žvek —ta diŽt‡zott - csekŽly sikerrel. B‡r szemmel l‡that—lag nem tartotta be az el ’rt diŽt‡t, mŽgis azon er skšdštt, hogy val—ban le akar fogyni. Ekkor az izomtesztelŽshez folyamodtam. MegkŽrtem a hšlgyet, hogy kŽpzelje el mag‡t olyan karcsœn, amilyen szeretne lenni Ð ekkor leteszteltem a karj‡t, Žs az gyengŽnek bizonyult. Mindketten meglep dtŸnk ezen, de a hšlgy tov‡bbra is azt hajtogatta, hogy val—ban le akar fogyni. Ekkor egy m‡sfajta megkšzel’tŽssel pr—b‡lkoztam. MegkŽrtem, hogy kŽpzelje el mag‡t 15 kg-mal kšvŽrebbnek Ð Žs ekkor a tesztnŽl er snek bizonyult! Ekkor mŽg konkrŽtabban fogalmaztam meg az ‡ ll’t‡st. MegkŽrtem a hšlgyet, hogy hangosan mondja ki a kšvetkez ‡ll’t‡st: ÒLe akarok fogyni.Ó Az izomteszt eredmŽnye azt mutatta, hogy ezt az ‡ll’t‡st a tudatalatti mint hamisat Žrtelmezte. Ezut‡n megkŽrtem, hogy mondja azt: ÒH’zni akarok.ÓEzœttal az izomteszt eredmŽnye pozit’v volt, teh‡t a tudatalatti ezt az ‡ll’t‡st tal‡lta igaznak. Nyilv‡nval—an teljes volt az ellentmond‡s a kšzštt amit tudatosan meg akart val—s’tani, Žs amit a teszt eredmŽnye szerint a tudatalattija k’v‡nt. Furcsa, nem? Ugyanezt a tesztet elvŽgeztem mŽg 6 olyan p‡ciensemmel, akik szintŽn Žvek —ta hat‡stalanul pr—b‡ltak kŸlšnbšz diŽt‡k seg’tsŽgŽvel lefogyni. Valamennyien ugyanezt az eredmŽnyt produk‡lt‡k. Amit hitŸk szerint forr—n akartak, pont az ellenkez je volt annak, mint amit az izomteszt szering mŽlyebb ŽnjŸk (tudatalattijuk) meg k’v‡nt val—s’tani. TermŽszetesen nem ez volt az els eset, hogy a gy—gym—dra val— ellen‡ll‡ssal tal‡lkoztam Ð de most vŽgre volt a kezemben egy eszkšz, amellyel ezt a jelensŽget kŽpes voltam beazonos’tani, Žs esetleg kiigaz’tani! Ezt a jelensŽget elneveztem Pszichol—giai Reverzi—nak, hogy a nŽvvel valamennyire megvil‡g’tsam a mibenlŽtŽt is. ÉEzek ut‡n pedig elkezdtem valamennyi kliensemet tesztelni az izomteszt seg’tsŽgŽvel legsœlyosabb/legmakacsabb problŽm‡jukat alapul vŽve (pl. ÒMeg akarok szabadulni ett l az ‡lland— beteges szorong‡st—l.Ó ÒSzeretnŽm jav’tani a kapcsolatomat a fŽrjemmel/felesŽgemmel/ kedvesemmelÓ, ÒSzeretnŽk megszabadulni a frigidit‡somt—l/korai magšmlŽst l..Ó vagy ÒSikert akarok elŽrni mint sz’nŽsz/Žnekes/ zeneszerz ÓÉstb.). Valamennyi esetben leteszteltŸk az ‡ll’t‡s ellentŽtŽt is (pl. ÒNem akarok megszabadulni beteges szorong‡smt—lÓ..stb.). ƒs valah‡nyszor vŽgrehajtottam ezt a pr—b‡t, legnagyobb b‡natomra Žs megdšbbenŽsŽmre a kliensek tšbbsŽge gyenge izomv‡laszt mutatott, amikor azt jelentette ki amire tudatosan v‡gyott, m’g izmaik er sen teszteltek, amikor azt mondt‡k, amit (tudatosan) NEM akartak! Ennek tŸkrŽben nem csoda h‡t, hogy ilyen nehŽz a pszichoter‡pi‡ban

© Gary Craig @ www.emofree.com Hungarian translation © Csontos çgnes 2007@ www.emotionalfreedom.net 94 eredmŽnyt elŽrniÉ. Mi okozza a Pszichol—giai Reverzi—t? A gyškerek a negat’v gondolkod‡sban keresend k. MŽg a legpozit’vabban gondolkoz— szemŽlyeknek is lehetnek tudat alatt gyaran ismŽtl d negat’v, šnrong‡l— hiteik, gondolataik. MinŽl tšbb ilyen gondolatunk van, ann‡l fogŽkonyabbak vagyunk a PR jelensŽgre. Vannak olyanok, akiknek egŽsz lŽnyŽt ‡tj‡rja a negat’v gondolkod‡s. Ez minden tevŽkenysŽgŸkre - Žs vŽgs soron Ð egŽsz ŽletŸkre r‡nyomja a bŽlyegŽt. Ezek azok akiknek soha semmi sem sikerŸl Ð k az šršk vesztesek, akik ‡lland— sir‡maikkal kšrnyezetŸk ŽletŽt is igyekszenek megkeser’teni. Azokat, akik ŽletŸk minden terŸletŽn megjelen“tik a pszichol—giai reverzi—t, h’vhatjuk œgy is, hogy Òmassz’van reverzibilis szemŽlyekÓ. Akik depresszi—ban szenvednek, szintŽn massz’van reverzibilisek. A depresszi—, negat’v gondolkod‡s, Žs a pszichol—giai reverzi— Ð mind šsszefŸgg jelensŽgek, egym‡sb—l t‡pl‡lkoznak. SzeretnŽk valamit pontos’tani. A pszichol—giai reverzi— nem jellemhiba! Ezek az emberek anŽlkŸl, hogy tudn‡nak r—la, testŸk elektromos polarit‡s‡nak kr—nikus reverzi—j‡t—l szenvednek . Az energiarendszerŸk - a sz— szoros ŽrtelmŽben - ellenŸk dolgozik. EzŽrt van az, hogy nekik soha semmi sem sikerŸl. Nem a vil‡g van ellenŸk, hanem a saj‡t energiarendszerŸk. Az Òelemeik ford’tva vannak betŽveÓ Ð nem csoda h‡t, ha nem œgy m kšdik az ŽletŸk ahogy kŽne. Az emberek tšbbnyire intuit’van Žrzik, hogy a negat’v gondolkoz‡s akad‡lyozza el rehalad‡sukat. EzŽrt is van annyi kšnyv Žs tanfolyam a piacon, melyek mind a pozit’v gondolkoz‡st tan’tj‡k. Ennek ellenŽre eddig mŽg senki sem tudta vil‡gosan elmagyar‡zni, hogy a negat’v gondolat val—j‡ban hogyan is blokkolja a fejl dŽst, nem is beszŽlve a megfelel technik‡r—l, amellyel a hib‡t ki lehetne korrig‡lni! A Pszichol—giai Reverzi— forradalmi koncepci—ja mindkett re v‡laszt ad. A legtšbb embernŽl a PR csak egyes terŸleteken jelenik meg. Vannak olyanok, akik ŽletŸk minden egyŽb terŸletŽn nagyon j—l produk‡lnak, de esetleg mŽgis kŽptelenek leszokni a cigerett‡z‡sr—l. Tudatosan igenis le akarnak szokni. Lehet, hogy le is szoknak egy id re, de el bb vagy ut—bb (ha val—ban reverzibilisek) saj‡t maguk fogj‡k er fesz’tŽseiket szabot‡lni; Žs œjra elkezdenek doh‡nyozni. Ezek az emberek nem gyengŽk, nem jellemhib‡t—l szenvednek, hanem a pszichol—giai reverzi—t—l. Ahhoz, hogy a bennŸnk rejl kŽpessŽgeket maxim‡lisan kŽpesek legyŸnk kihaszn‡lni, Žletbev‡g—an fontos, hogy az energiarendszerŸnkben az energia szabadon tudjon ‡ramolni. A pszichol—giai reverzi— egyike azon fontos okoknak, amelyek az energiarendszer leblokkol—d‡s‡t, Žs ezzel az energia‡raml‡s elakad‡s‡t el idŽzheti. A j— h’r az, hogy a PR korrig‡lhat—, mŽghozz‡ nagyon gyorsan Žs kšnnyen: az Alaprecepten belŸl a R‡hangol—d‡s f‡zisban. Az egŽsz

© Gary Craig @ www.emofree.com Hungarian translation © Csontos çgnes 2007@ www.emotionalfreedom.net 95 procedœra (melyet az Alaprecept rŽszekŽnt m‡r el bb rŽszletesen t‡rgyaltunk) csup‡n nŽh‡ny m‡sodpercet vesz igŽnybe. A PR megjelenhet b‡rmilyen emberi tšrekvŽs kerŽkkšt jekŽnt. A jobb megŽrtŽs ŽrdekŽben ‡lljon itt nŽh‡ny pŽlda azzal az emlŽkeztet vel, hogy val—j‡ban vŽgtelen a lehet sŽgek sz‡ma. NŽh‡ny pŽlda a Pszichol—giai Reverzi— illusztr‡l‡s‡ra Tanul‡si nehŽzsŽgek. Az ’r—i blokk, Žs az egyŽb tanul‡si nehŽzsŽgek gyakran a PR egyenes kšvetkezmŽnyei. El fordulhat pŽld‡ul, hogy egy tanul— minden t‡rgyb—l j—l teljes’t, de esetleg kŽmi‡b—l csapanival—ak az eredmŽnyei Ð ilyen esetben szinte biztosak lehetŸnk abban, hogy a pszichol—giai reverzi— blokkolja a halad‡s‡t ebben az egy t‡rgyban. Persze szegŽnynek fogalma sincs err l, hiszen eddig azt sem tudtuk, hogy ez a jelensŽg egy‡ltal‡n lŽtezik. EzŽrt h‡t ‡ltal‡ban az ҇ldozatÓ megpr—b‡ja megmagyar‡zni sikertelensŽge ok‡t. Lehet, hogy azt mondja ÒNekem nincs tehetsŽgem a kŽmi‡hozÓ, vagy Òhi‡ba pr—b‡lkozom, egyszer en nem vagyok kŽpes odafigyelni, nem kšti le az Žrdekl dŽsemet.Ó, vagy ÒUt‡lom a kŽmi‡tÓ. De ezek nem a val—s okok. Az igazi ok a pszichol—giai reverzi—. Amikor gondolatban r‡hangol—dnak arra a t‡rgyra, amely nem megy nekik, a testŸk energiarendszerŽnek elektromos polarit‡sa megv‡ltozik (ellentŽtes ir‡nyœv‡ v‡lik), ennek hat‡s‡ra a szabad energia‡raml‡s blokkol—dik, Žs az err l mit sem sejt egyŽn gyengŽn teljes’t. Korrig‡ld ki a PR-t, Žs hirtelen az oszt‡lyzat is nagymŽrtŽkben javulni kezd. Vannak olyanok, akik nem csak egy t‡rggyal kapcsolatban, hanem az egŽsz iskolarendszerrel kapcsolatban reverzibilisek. Ezeket a tanul—kat persze azt‡n œgy kategoriz‡lj‡k az iskol‡kban, mint ÒlassœÓ, Òtanul‡si nehŽzsŽgekkel kŸzd Ó, vagy ak‡r Ҏrtelmi fogyatŽkosÓ Ð Žs ezt a c’mkŽt ak‡r egŽsz ŽletŸkben is magukkal kell cipelniŸk feleslegesen. EgŽszsŽg. Az olyan sœlyos betegsŽgeknŽl, mint a r‡k, AIDS, szkler—zis mutiplex, fibromyalgia, lupusz, kšszvŽny, cukorbetegsŽg..stb. szinte mind’g sz‡molni kell a PR jelenlŽtŽvel. ƒFT szempontb—l ez a gy—gyul‡s legf bb akad‡lyoz—ja. RemŽlhet leg egy nap a nyugati hagyom‡nyos orvosl‡s is felismeri ezt a tŽnyt, Žs rutinszer en beŽp’ti majd a PR korrekci—t minden egyŽb gy—gym—dj‡ba. A PR korrekci—ja - teh‡t a polarit‡s megfelel ir‡nyba ford’t‡sa - œgy t nik seg’t abban, hogy a test saj‡t šngy—gy’t— folyamatai szabadon ŽrvŽnyesŸlhessenek. Ez logikus ha belegondolsz, hogy az energia szabad ‡raml‡sa a testben mennyire fontos. Hamarabb šsszeforr a tšrštt csont, ha az ÒelemeidÓ j—l vannak install‡lva, Žs sz‡mtalan m‡s fizikai panasz enyhŸl szinte var‡zssz—ra, ha ez a gy—gy’t— energiafolyam szabadon ‡ramolhat, Žs vŽgezheti a dolg‡t: az šngy—gy’t‡s belŽnk Žp’tett automatikus mechanizmus‡t. Ha az orvosok, akupunkturist‡k, csontkov‡csok Žs m‡s gy—gy’t—k

© Gary Craig @ www.emofree.com Hungarian translation © Csontos çgnes 2007@ www.emotionalfreedom.net 96 rutinszer en megtan’tan‡k a PR korrekc’—t makacs betegeiknek, ezzel hihetelenŸl felgyors’thatn‡k a gy—gyul‡s folyamat‡t. Sportol—k. Val—sz’n leg leszšgezhetjŸk, hogy az emberek pszichol—giailag reverzibilisek minden olyan helyzetben az ŽletŸkben, amikor l‡tsz—lag ok nŽlkŸl kŽptelenek el bbre jutni. Sportol—k gyakran mutatnak Ð akaratlanul - pŽld‡t erre. VegyŸk csak a h’res baseball j‡tŽkost, aki mind’g mindent nagyszer en csin‡l, de valah‡nyszor szabad-dob‡sa van, azt mind’g elpusk‡zza. Ebben az esetben a szabad-dob‡sra reverzibilis az illet , Žs ha ezt korrig‡ljuk, akkor biztosak lehetŸnk a dr‡mai javul‡sban. ƒs ugyanez vonatkozik a futballist‡kra, a magasugr—kra, atlŽt‡kra, Žs a sportol—k b‡rmilyen m‡s tipus‡ra. A hivat‡sos sportol—k edz i Žs t‡mogat—i j— haszn‡t vehetnŽk ennek az inform‡ci—nak. Diszlexia. Ha elgondolkozol rajta, a diszlexia tulajdonkŽppen a reverzi— klasszikus form‡ja, hiszen ma ga az alapszimpt—m‡ja Ð bet k Žs sz‡mok transzpon‡l‡sa, felcserŽlŽse - is reverzi— (vagyis visszaford’totts‡g). Annie egyik szemin‡riumom ut‡n sz—l’tott meg azzal a kŽrdŽssel, hogy vajon tudok-e seg’teni diszlexi‡j‡n, amivel gyerekkora —ta (akkor 49 Žves volt) kŽnyszerŸlt egyŸtt Žlni. Azt mondta, kŽptelen volt telefonsz‡mokat helyesen le’rni, mind’g šsszekeverte a sz‡mokat. ÒMŽg ha az els 3 sz‡mot sikerŸl is pontosan feljegyezni, a kšvetkez 4-et biztosan šsszezavarom.Ó Ð mondta. Ezek ut‡n 10 telefonsz‡mot adtam Annie-nak, Žs megkŽrtem, hogy ’rja le ket pontosan. ƒs val—ban, h’ven ahhoz, amit mondott, mind a 10 telefonsz‡m hib‡sra sikeredett. Ekkor korrig‡ltuk a pszichol—giai reverzi—t a dislexi‡ra vonatkoz—lag, Žs ezut‡n minden nehŽzsŽg nŽlkŸl kŽpes volt a 10 sz‡mb—l 9-et korrektŸl le’rni. Nem akarok itt hamis illœzi—kat kelteni. Val—sz’n leg mŽg lett volna tšbb tennival— is ahhoz, hogy a dislexi‡t egyszer Žs mindenkorra sz‡m zzŸk Annie ŽletŽb l. Mindšssze annyit tettŸnk itt, hogy a pszichol—giai reverzi—t id legesen korrig‡ltuk, Žs ’gy Annie abban a pillanatban norm‡lisan m kšdštt. Ez az eset a PR erejŽnek megdšbbent illusztr‡ci—ja. Azonban a diszlexi‡n‡l tšbb mint val—sz’n , hogy a pszichol—giai reverzi— egy id ut‡n œjra megjelenik, Žs ekkor persze a m kšdŽsi zavar is visszatŽr. Annie-ra mŽg j—csk‡n v‡r munka, ha šrškre meg akar szabadulni kellemetlen baj‡t—l. De ha a kezelŽsek kezdetŽn nem korrig‡ljuk ki a pszichol—giai reverzi—t, akkor nem, vagy csak rendk’vŸl csekŽly eredmŽnyt fog az ƒFT kezelŽsekkel elŽrni! A PR leblokkolja a hat‡st . A pszichol—giai reverzi— taglal‡s‡n‡l ez az egyetlen, legfontosabb pont: ha a PR jelen van, akkor az ƒFT mer’di‡n kezelŽs nem fog m kšdni! EmlŽkezz arra, hogy a PR sz— szerint leblokkolja a folyamat hatŽkonys‡g‡t, Žs ez Žppœgy igaz az ƒFT esetŽben, mint b‡rmely m‡s ter‡pi‡n‡l. Sok pszichol—gus bar‡tom van, akik mindaddig m’g nem tal‡lkoztak a

© Gary Craig @ www.emofree.com Hungarian translation © Csontos çgnes 2007@ www.emotionalfreedom.net 97 PR fogalm‡val, kŽptelenek voltak felfogni, hogy egyes p‡cienseik miŽrt nem reag‡lnak semmilyen gy—gym—dra. ƒvek tapasztalata alapj‡n azt mondhatjuk, hogy a PR mintegy az esetek (a problŽm‡t, Žs nem a szemŽlyt vŽve alapul) 40%-ban van jelen. Vannak azonban olyan problŽm‡k, ahol szinte biztosan sz‡m’thatunk a PR blokkol— hat‡s‡ra: a f pŽld‡k erre a depresszi—, fŸgg sŽgek, Žs sœlyos, kr—nikus betegsŽgek. Ugyanann‡l a szemŽlynŽl azonban, kšnnyen lehet, hogy egy m‡sik problŽm‡ra vonatkoz—an nincs PR. Lehet, hogy valaki reverzibilis az asztma gondolat‡ra, m’g egy m‡sik szemŽly erre nem reverzibilis (de lehet, hogy pŽld‡ul a cigerettafŸgg sŽgre igenÉstb.). Honnan tudod, hogy mikor tapasztalsz pszichol—giai reverzi—t? A v‡lasz erre az, hogy nem fogod tudni. EzŽrt van az, hogy az Alaprecept automatikusan mag‡ba foglalja a korrekci—t, anŽlkŸl, hogy diagnosztiz‡ltuk volna a PR jelenlŽtŽt. Miut‡n ez a korrekci— mindšssze nŽh‡ny m‡sodpercet vesz igŽnybe, akkor sem tšrtŽnik semmi baj, ha olyan PR-t korrig‡lunk, ami nincs is ott. Mindšssze nŽh‡ny m‡sodpercet vesztŸnk ezzel, viszont ha a PR jelen volt Žs nem korrig‡ltuk, az egŽsz kezelŽs hat‡stalan lesz. Igy ezzel az egyszer technik‡val tulajdonkŽppen id t nyerŸnk, Žs biztos’tjuk a magas sikerar‡nyt. 3. sz‡mœ akad‡ly Kulcscsont lŽgzŽsi problŽma Rendk’vŸl ritk‡n..mintegy az esetek 5%-ban.. a test energiarendszerŽben egy olyan egyedi egyensœlyfelboml‡s van jelen, amely teljes egŽszŽben megakad‡lyozza az Alaprecept m kšdŽsŽt. Ennek rŽszletes le’r‡sa tœlmutat e kurzus keretein, de szerencsŽre a problŽma korrig‡l‡sa rendk’vŸl egyszer , Žs itt be is mutatom a technik‡t, amelyet Kulccsont LŽgzŽsnek neveztem el. Ezt a korrig‡l‡si m—dot dr. Roger Callaghan fejlesztette ki, Žs csak akkor kell ÒbedobniÓ, ha az Alaprecept kitart— alkalmaz‡sa ellenŽre sem ŽrŸnk el jelentŽkeny hat‡st. A procedœra mintegy 2 percet vesz igŽnybe, Žs funkci—ja az, hogy szabadd‡ tegye az utat az Alaprecept norm‡l m kšdŽse sz‡m‡ra. B‡r itt megtal‡lod a teljes le’r‡st, mŽgis azt aj‡nlom, hogy a II. rŽsz filmanyag‡n is tanulm‡nyozd ‡t a demonstr‡ci—t. Kulcscsont lŽgzŽs B‡rmely kezeddel kezdheted a gyakorlatot, mŽgis itt az egyszer sŽg kedvŽŽrt feltŽtelezem, hogy a jobb kezeddel kezdesz. A kšnyškšdet, Žs karjaidat tartsd egy kissŽ t‡vol a testedt l, œgy hogy csak ujjhegyeid, vagy ujjperceid Žrintkeznek a testeddel. Jobb kezed kŽt ujj‡t (cŽlszer a mutat—- Žs kšzŽps ujjat haszn‡lni) helyezd a jobboldali Kulccsont pontra. Bal kezed kŽt ujjhegyŽvel Ÿtšgesd folyamatosan a jobb kŽzfejen lŽv Sk‡la pontot, m’g vŽgrehajtod a

© Gary Craig @ www.emofree.com Hungarian translation © Csontos çgnes 2007@ www.emotionalfreedom.net 98 kšvetkez 5 lŽgzŽsi gyakorlatot: **LŽlegezz be am’g tŸd d kb. fŽlig megtelik, Žs tartsd e poz’ci—t m’g 7-szer kopogtatsz **LŽlegezz be egŽszen, m’g tŸd d teljesen megtelik, Žs tartsd e poz’ci—t m’g 7-szer kopogtatsz **LŽlegezz ki fŽlig, Žs tartsd e poz’ci—t m’g 7-szer kopogtatsz **Fœjd ki az šsszes maradŽk leveg t, Žs tartsd e poz’ci—t m’g 7-szer kopogtatsz **LŽlegezz norm‡lisan m’g 7-szer kopogtatsz Most helyezd a jobb kezed kŽt ujjhegyŽt a baloldali Kulcscsont pontra, Žs mialalatt folyamatosan Ÿtšgeted a Sk‡la pontot, hajtsd vŽgre megint az 5 lŽgzŽsi gyakorlatot. Ezut‡n hajl’tsd be ujjaidat a jobb kezeden oly m—don, hogy m‡sodik ’zŸlet, vagy ujjperc el remutatva kitŸremkedik. A behajl’tott ujjperceket ezut‡n helyezd a jobboldali Kulcscsont pontra, Žs kopogtasd a Sk‡la pontot folyamatosan, m’g elvŽgzed œjra a fenti 5 lŽgzŽsgyakorlatot. IsmŽteld el az egŽsz procedœr‡t m’g jobb kezed ujjpercei a baloldali Kulcscsont ponton vannak. Ezzel a gyakorlat felŽn m‡r tœl vagy. Most az egŽsz eddig le’rt procedœr‡t meg kell ismŽtelned oly m—don, hogy a bal kŽz ujjhegyeit, Žs ujjperceit haszn‡lod. ƒrtelemszer en a Sk‡la pontot ebben az esetben a jobb kŽz ujjaival fogod Ÿtšgetni. Hogyan Žs mikor haszn‡ljuk a Kulcscsont lŽgzŽst? El szšr mind’g azt feltŽtelezzŸk hogy nincs szŸksŽg erre a technik‡ra, Žs ršgtšn az Alaprecepttel kezdjŸk a kezelŽst. Ez a logikus alapfeltŽtelezŽs, hiszen mint l‡ttuk, mindšssze az esetek mintegy 5%-ban van szŸksŽg a Kulccsont lŽgzŽs bevetŽsŽre. Mindazon‡ltal, ha m‡r egy ideje kitart—an haszn‡lod az Alapreceptet, Žs mŽgis azt tapasztalod, hogy az eredmŽny nagyon csekŽly, a halad‡s rendk’vŸl lassœ, akkor Žrdemes minden kšrt a Kulccsont LŽgzŽssel kezdeni, Žs csak ezut‡n vŽgrehajtani a teljes Alpareceptet. Azt fogod tapasztalni, hogy a Kulcscsont lŽgzŽs mintegy felszabad’tja az utat ahhoz, hogy az Alparecept teljes hatŽkonys‡g‡val m kšdhessen, Žs ily m—don dr‡mai v‡ltoz‡st tapasztalhatsz. 4.-es sz‡mœ akad‡ly EnergiamŽrgek (toxinok) Sajnos manaps‡g valamennyi en egy szemŽttelepen ŽlŸnk. Ma reggel, miel tt beszappanoztam volna magam elolvastam a c’mkŽn, hogy mi mindent tartalmaz a szappan: 8 olyan kŽmiai anyagot tal‡ltam, amir l mŽg csak nem is hallottam eddig. Ezek mind bekerŸlnek a szervezetembe, amikor ezzel a szappannal mosakszom.

© Gary Craig @ www.emofree.com Hungarian translation © Csontos çgnes 2007@ www.emotionalfreedom.net 99 A borotvahab tov‡bbi 7 ilyen alkot—rŽszt tartalmaz, a kŽzkrŽm pedig mŽg egy m‡sik 13-at. Ezek is r‡kerŸlnek a b rŸnkre. A fogkrŽm tov‡bbi Žrdekes kemik‡li‡kat tartalmaz, melyeket, ha meg akarnŽk enni, biztos, hogy az orvos ellenjavallatot tenne. Ezek mŽgis mind besziv‡rognak a testembe ŽrzŽkeny ny‡lkah‡rty‡mon keresztŸl. Azt‡n mŽg ott van a dezodor, tov‡bbi 9 testidegen vegyszerrel, Žs ha n nek szŸlettem volna, akkor mŽg sz‡mos egyŽb kozmetikummal is kellene sz‡molni, mint pŽld‡ul a rœzs Žs a szemfestŽk, hogy csak kett t eml’tsek kšzŸlŸk. J— lenne tudni h‡ny ‡rtalmas vegyszer jut a szervezetŸnkbe a kŸlšnbšz arckrŽmek, hajlakkok, kšlni, parfŸm, sampon Žs hajbalzsam kšzvet’tŽsŽvelÉ Žs mŽg a fŸrd szob‡t sem hagytuk el. A csapb—l foly— v’z szintŽn egy rak‡s mŽrgez anyagot tartalmaz. De mi azŽrt ezzel mosdunk, ezt haszn‡ljuk f zŽsre, Žs ebb l kŽsz’tjŸk a reggeli k‡vŽnkat. EgŽsz nap testŸnk kšzvetlen kapcsolatban van a mos‡s ut‡n a ruh‡n mŽg fellelhet mos—szermaradv‡nnyokkal. Este pedig f‡radtan m‡szunk be a szintŽn mos—szermaradv‡nnyal terhes leped Žs takar— kšzŽ. Otthonunkat Žs munkahelyŸnket el‡rasztj‡k a lŽgfriss’t k Žs fert tlen’t k, melyek tal‡n kellemes illatœak (?), de azon az ‡ron, hogy tov‡bbi ‡rtalmas vegyszerekkel tšltik fel a kšrŸlšttŸnk lŽv leveg t. A moziban avas-s—s pattogatott kukoric‡t majszolunk, majd lešbl’tjŸk egy kis Òfrissit velÓ, ami nem m‡s, mint mŽrgez vegyszerek koktŽlja. Finom’tott cukor hegyeket tŸntetŸnk el. Mindennapi eledelŸnk annyifŽle festŽkanyagot, tart—s’t—szert, adalŽkot Žs nšvŽnyvŽd szermaradv‡nyt tartalmaz, hogy egy kisebbfajta telefonkšnyvet meg lehetne tšlteni velŸk. Alkoholt, nikotint, aszpirint, antihisztamint, Žs sz‡mtalan gy—gyszert viszŸnk be testŸnkbe nap mint nap. Napi 24 —r‡ban lŽlegezzŸk be a kocsik kipufog—g‡zait, a gy‡rak ‡ltal kibocs‡tott mŽrgez g‡zokat, Žs az otthonunkban haszn‡lt szigetel anyagok kip‡rolg‡sait. Mint m‡r el bb is eml’tettem, val—s‡gos szemŽttelepen ŽlŸnk manaps‡g. Egy m‡sfajta ÒallergiaÓ A testŸnk szerencsŽre œgy van megtervezve, hogy megvŽdjen bennŸnket ezekt l az ‡rtalmas kemik‡li‡kt—l. ƒs mindent egybevetve, œgy hiszem, nagyon j—l ell‡tja feladat‡t. De ami sok, az sok. El bb vagy ut—bb az effŽle durva t‡mad‡s az egŽszsŽgŸnk rov‡s‡ra megy. A leggyakoribb reakci—: valamilyen allergia kifejl dŽse. Gyakran jelennek meg f‡jdalmas, viszket všršs foltok a b r n, Žs/vagy kŸlšnbšz lŽgœti panaszok. A ma elfogadott te—ria szerint az allergi‡s panaszok okoz—ja tšbbnyire

© Gary Craig @ www.emofree.com Hungarian translation © Csontos çgnes 2007@ www.emotionalfreedom.net 100 valamilyen kŽmiai anyag, amely a testben tœlzott reakci—t v‡lt ki, Žs ez okozza a kellemetlen tŸneteket. Az energiarendszer Òallergi‡ja Ó De lŽtezik egy m‡sfajta allergia is, amelyet meg kell eml’tenŸnk e kurzus keretŽn belŸl. Ez az allergia nem mer’ti ki a klasszikus allergia fogalm‡t, amennyiben itt nem arr—l van sz—, hogy egy vegyszer a test bels kŽmiai rendszerŽt irrit‡ln‡, hanem arr—l, hogy az illet anyag a test energiarendszerŽt irrit‡lja olyannyira, hogy az kellemetlen szimptom‡kkal reag‡l. Ezeket az anyagokat - jobb kifejezŽs h’j‡n Ð ÒenergiamŽrgeknekÓ, vagy ÒenergiatoxinoknakÓ fogjuk nevezni. Hogyan kerŸlhetjŸk el az energiamŽrgeket? Ha annak ellenŽre, hogy kitart—an alkalmaztad az ƒFT technik‡kat problŽm‡dra, ƒS az šsszes lŽtez aspektust kezelted, ƒS az šsszes a problŽm‡val šsszefŸgg specifikus esemŽnyen is dolgozt‡l, szinte semmi halad‡st sem Žrsz el, akkor lehetsŽg es, hogy valamilyen energiamŽreg irrit‡lja az energiarendszeredet, Žs g‡tolja gy—gyul‡sodat. Nem arr—l van sz— teh‡t, hogy az ƒFT technika nem m kšdik, hanem arr—l, hogy a kŸls vagy bels kšrnyezet nem megfelel . Tšbb œtja van annak, hogy kikŸszšbšlhessŸk az energiatoxinok hat‡s‡t, mŽgha nem is tudjuk pontosan beazonos’tani az illet energiamŽrget. ême a lista: 1. sz‡mœ m—d az energiatoxin hat‡s‡nak kikŸszšbšlŽsŽre V‡ltoztass helyet. Lehet, hogy van valami a kšzvetlen kšrnyezetedben, aminek energiarendszeredre toxikus hat‡sa van. Ez lehet valamilyen elektronikus szerkezet, mint pŽld‡ul egy TV, vagy egy kompjuter, de lehet ez valamilyen nšvŽny, sz nyeg, vagy szell z -rendszer kip‡rolg‡sa is. Lehet, hogy a szŽk szšvetŽre vagy ŽrzŽkeny, amelyen Ÿlsz, de az is lehet, hogy a szoba fal‡t nemrŽgen festettŽk, Žs az œjonnan festett falak kip‡rolg‡sa blokkolja energiarendszeredet. El fordulhat h‡t, hogy ha egyszer en helyet v‡ltoztatsz a szob‡n belŸl, vagy ‡tmŽsz egy m‡sik helyisŽgbe, esetleg kimŽsz a szabadba, elkerŸlsz az energiatoxin kšzelŽb l, Žs sikerrel dolgozhatsz problŽm‡don. Miut‡n az ƒFT procedura olyan kevŽs id t vesz igŽnybe, nyugodtan kipr—b‡lhatsz tšbb helyet is. Ha azt tal‡lod, hogy egy m‡sik helyen hatŽkonyan tudod haszn‡lni az ƒFT technik‡kat, akkor biztos lehetsz benne, hogy el bbi sikertelensŽgedet val—ban a kšrnyezetedben lŽv energiatoxin okozta. Ha tov‡bbra sem tapasztalsz javul‡st, akkor pr—b‡ld ki a ÉÉ 2. sz‡mœ m—d az energiatoxin hat‡s‡nak kikŸszšbšlŽsŽre Vetk zz le, Žs - szappan nŽlkŸl - alaposan mosd le magad. Ruh‡ink ‡t vannak itatva kŽmiai anyagokkal, melyek hat‡ssal lehetnek energiarendszerŸnkre. Maga a szšvet is irrit‡lhatja az energiarendszert, nem

© Gary Craig @ www.emofree.com Hungarian translation © Csontos çgnes 2007@ www.emotionalfreedom.net 101 is beszŽlve mindazokr—l a vegyszerekr l, amelyeket a szšvet gy‡rt‡s‡n‡l haszn‡ltak. A tiszt’t—n‡l haszn‡lt vegyi anyagok, a mos‡sn‡l haszn‡lt mos—szerek szintŽn irrit‡l—ak lehetnek. B ršdšn rengeteg egyŽb kŽmiai szer maradv‡nya lehet: parfŸm, borotvakrŽm, kozmetikumok, hajlakk, hajbalzsam..stb. Tapasztalatom szerint gyakran minim‡lis mennyisŽg is elŽg a allergŽn reakci— kiv‡lt‡s‡ra. Fontos tudni, hogy az allergikus reakci— teljesen egyŽni. Ha Te esetleg allergi‡s vagy egy bizonyos anyagra, att—l az az anyag teljesen ‡rtalmatlan lehet valaki m‡s sz‡m‡ra. Az energiatoxinok hat‡sa egyŽnenkŽnt teljesen kŸlšnbšz lehet. Ha teh‡t azt gyan’tod, hogy testeden valamilyen energiatoxin van jelen, akkor vŽgy egy fŸrd t, vagy zuhanyozz‡l le. Ekšzben dšrzsšld vŽgig testedet alaposan egy Ð szappan nŽlkŸli Ð mosd—keszty vel, Žs a hajadat is alaposan šblitsd le. Ne haszn‡lj semmilyen szappant, vagy sampont, hiszen pontosan az a cŽl, hogy minden kŽmiai anyagot teljes egŽszŽben elt‡vol’tsunk a test felsz’nŽr l. Ezek ut‡n kezd el lr l az ƒFT kezelŽst Ð de ezœttal anyaszŸlt meztelenŸl! Tudom ez furcs‡n hangzik, de ha csak ’gy tudod kikŸszšbšlni az ‡rt— vegyszert, akkor ez az egyetlen m—dja, hogy hatŽkonyan haszn‡lhasd a m—dszert. Lehet, hogy ‡llva kell majd vŽgezned a gyakorlatot, ily m—don ugyanis elkerŸlheted a szŽkkel, vagy egyŽb felŸlettel val— ‡rtalmas kontaktust. TermŽszetesen mez’tl‡b leszel majd, Žs legjobb, ha elkerŸlšd az esetleges k‡ros vegyszert t‡rol— sz nyeget, Žs ehelyett fapadl—n, vagy esetleg m anyag padl—n ‡llva vŽgzed a kezelŽst. Ha a fenti intŽzkedŽseket kšvet en az ƒFT kezelŽs hatŽkony lesz, akkor biztos lehetsz abban, hogy valamilyen energiatoxin akad‡lyozta sikeredet kor‡bban. Ha azonban minden er fesz’tŽsed ellenŽre mŽg mind’g nem haladsz el re, pr—b‡ld ki a kšvetkez m—dszert: 3. sz‡mœ m—d az energiatoxin hat‡s‡nak kikŸszšbšlŽsŽre Ð V‡rj nŽh‡ny napot tŸrelemmel. Ha az energiatoxinok kikŸszšbšlŽsŽre aj‡nlott 1. Žs 2. sz‡mœ m—dszer nem hozott eredmŽnyt, akkor az energiatoxin val—sz’n leg nem rajtad van, hanem benned. Az energiamŽreg teh‡t valami olyan anyag, amit vagy megettŽl, vagy megitt‡l. Ha v‡rsz nŽh‡ny napot, akkor ez az anyag ki tud ŸrŸlni a szervezetedb l, Žs ekkor az energiater‡pia m kšdŽsŽt m‡r nem akad‡lyozhatja. El fordulhat azonban az is, hogy az energiamŽreg olyan valami, amit rendszeresen fogyasztasz. Ilyenkor lehet, hogy az energiarendszered csak r vid id kre mentes ett l az anyagt—l, teh‡t tšbb mint val—sz’n , hogy az ƒFT mŽg mind’g nem fog m kšdni, hiszen nagyon nehŽz r‡hib‡zni azokra a ršvid id szakokra amikor az energiarendszered nincs az energiatoxin hat‡sa alatt (f leg ha nem is tudod, mi az illet toxin). Ha pŽld‡ul a Te energiarendszered sz‡m‡ra a k‡vŽ egy energiatoxin, akkor a napi rendszeres k‡vŽfogyaszt‡sod szinte lehetetlennŽ teszi, hogy az ƒFT

© Gary Craig @ www.emofree.com Hungarian translation © Csontos çgnes 2007@ www.emotionalfreedom.net 102 m kšdjšn sz‡modra, hiszen energiarendszerednek szinte ‡lland— harcot kell v’vnia ezzel a bels ellensŽggel. Gyakori eset, hogy ha egy bizonyos Žtelt-italt rendszeresen fogyasztunk, fŸgg sŽvŽ v‡lunk t le. Aki szeretne fŸgg sŽgŽt l megszabadulni, az ƒFT technik‡kat erre is felhaszn‡lhatja, tšbbek kšzštt a beteges s—v‡rg‡s enyh’tŽsŽre. Err l m‡sutt m‡r b vebben ’rtunk. Egy Žrdekes pont ezzel kapcsolatban: ‡ltal‡ban nem azok az Žtelek/italok v‡lnak energiamŽre ggŽ sz‡munkra, amelyeket ‡ltal‡ban egŽszsŽgtelennek tartanak. A sŸlt krumpli pŽld‡ul szinte minden t‡pl‡koz‡s szakember szerint rendk’vŸl egŽszsŽgtelen Ð de ett l mŽg nem v‡lik energiatoxinn‡. Ellenkez leg, tapasztalatom szerint, a sŸlt krumpli ‡ltal‡ban nem akad‡lyozza az ƒFT hatŽkonys‡g‡t. Persze ez nem jelenti azt, hogy aj‡nlatos lenne gyakran fogyasztani. M‡srŽszr l viszont gyakran Žppen az egŽszsŽgesnek kiki‡ltott dolgok blokkolhatj‡k az energiarendszeredet. Alapszab‡lykŽnt tal‡n azt mondhatjuk, hogy amib l sokat fogyasztasz, az egy id ut‡n energiamŽreggŽ v‡lhat sz‡modra. Ez vonatkozik a legegŽszsŽgesebb t‡pl‡lŽkra is. VegyŸk pŽld‡ul a sal‡t‡tÉ.ez a nšvŽny, mint a nšvŽnyek ‡ltal‡ban, kidolgozta a saj‡t vŽd mechanizmus‡t, azaz bizonyos toxinokat beŽpit a levelŽbe, hogy a bogarakat Žs egyŽb parazit‡kat elriassza. Ez az šnvŽdelem egy term Žszetes form‡ja, Žs a termŽszetben mindenŸtt megtal‡lhat—. Amikor megesszŸk a sal‡t‡t, akkor persze a levŽllel egyŸtt ezeket a toxinokat is bekebelezzŸk. Norm‡lis esetben a testŸnk kšnnyedŽn megb’rk—zik ezekkel a mŽrgekkel, de ha tœl sok sal‡t‡t eszŸnk, akkor tœlterheljŸk a testŸnket, Žs az addig ‡rtalmatlan Òsal‡ta-mŽregÓ elkezdi a test energiarendszerŽt irrit‡lni. Ez persze megtšrtŽnhet b‡rmilyen m‡s Žlelemmel is, œgymint krumpli, bors—, szilvaÉ..Teh‡t minden olyan t‡pl‡lŽk, amib l tœl sokat fogyasztunk, energiamŽreggŽ v‡lhat az ener giarendszerŸnk sz‡m‡ra. ƒsszer teh‡t minden ilyen Žlelem fogyaszt‡s‡t kissŽ csškkenteni. B‡r tulajdonkŽppen b‡rmilyen anyag toxinn‡ v‡lhat a Te energiarendszered sz‡m‡ra, egyes anyagok nagyobb gyakoris‡ggal bukkannak fel. Felsorolom a leggyakrabban el fordul— energiamŽrgeket: ParfŸm Finom’tott cukor Alkohol Gy—gyfŸvek K‡vŽ Nikotin Liszt Tea TejtermŽkek Kukorica Koffein Bors ƒs hogy honnan tudod majd, hogy ezek kšzŸl melyik anyag irrit‡lja az energiarendszered olyannyira, hogy az Alaprecept hat‡stalan marad? Nem fogod tudni. Egyszer en egy hŽtig kerŸld el az šsszes fent emlitett ŽtelfŽlesŽget, Žs tšbb mint val—sz’n , hogy ha ezek ut‡n alkalmazod az Alapreceptet, az csod‡kat m vel majd. Ha ez mŽg mind’g nem seg’t, akkor hallgass az intuici—dra. Egyszer en tedd fel a kŽrdŽst saj‡t magadnak, hogy

© Gary Craig @ www.emofree.com Hungarian translation © Csontos çgnes 2007@ www.emotionalfreedom.net 103 milyen anyag blokkolja az energiarendszeredet, azt‡n csukd be a szemed, Žs az els eszedbe štl gondolatot fogadd el v‡laszkŽnt. Az intu’ci— gyakran csond‡latosan pontos. Valamennyien kapcsolatba kerŸlŸnk toxinokkal, de ez nem jelenti azt, hogy valamennyiŸnket korl‡tozna ez energiarendszerŸnkkel val— munk‡nkban. Ellenkez leg, a legtšbb embert a toxinok jelenlŽte egy‡ltal‡n nem blokkolja, mert az energiarendszerŸket a bennŸk Žs kšrŸlšttŸk lŽv toxinok nem irrit‡lj‡k . M‡srŽszr l tiszt‡ban kell lennŸnk azzal, hogy egyes betegsŽgeket allergŽn anyagok, vagy a kšrnyezetszennyezŽs egyŽb form‡i okozz‡k. B‡r a betegsŽg oka nyilv‡nval—an az illet anyag, a tŸneteket mŽgis csškkenteni tudjuk az ƒFT seg’sŽgŽvel: B‡r lisztŽrzŽkeny vagyok, mŽgis É. B‡r allergi‡s vagyok a macskasz rre, mŽgisÉ B‡r a szappant—l kiŸtŽst kapok, mŽgis.. ƒs ’gy tov‡bbÉ. Tšbb olyan esetet l‡ttam, ahol az allergi‡s tŸnetek teljesen elt ntek az ƒFT konzisztens haszn‡lat‡val. Persze nem minden esetet k’sŽrt ilyen siker, de mindenesetre Žrdemes kipr—b‡lni! M‡srŽszr l annak is tšbbszšr tanœja voltam, hogy az‡ltal hogy valamilyen anyagot kiiktattunk valaki ŽtrendjŽbšl, az illet minden egyŽb m—dszer nŽlkŸl is meggy—gyult. Itt van pŽld‡ul egy bar‡tom esete, aki Žveken ‡t kŸzdštt sœlyos depresszi—s tŸnetekkel olyannyira, hogy kezel orvosa prozac, Žs egyŽb er s gy—gyszereket ’rt fel sz‡m‡ra. A gy—gyszerek vajmi keveset seg’tettek. Bar‡tom egy napon vŽletlenŸl felfedezte, hogy lisztŽrzŽkeny: ezek ut‡n kiiktatott minden liszttartalmœ Žtelt az ŽtrendjŽb l, Žs - csod‡k csod‡ja - minden gy—gyszer, ƒFT, vagy egyŽb gy—gym—d nŽlkŸl a depresszi— egyszer en elt nt. Ršvid v‡ltozatok Miut‡n a teljes Alaprecept vŽgrehajt‡sa nem vesz tšbbet igŽnybe, mint egy percet, lehet hogy furcs‡llod, hogy mŽg ezt is le akarom ršvid’teni. Val—ban szŸksŽg lenne erre? B‡r ahhoz, hogy hatŽkonyan haszn‡ld az ƒFT-t nincs igaz‡n szŸksŽged erre a rŽszre, mŽgis azt aj‡nlom, hogy pr—b‡ld ki a ršvid v‡ltozatokat is, mert azok a kšvetkez el ny kkel szolg‡lhatnak: 1. Mivel a ršvid v‡ltozatok az Alaprecept egyes rŽszeit haszn‡lj‡k fel rŽszletesebb form‡ban, a ršvid v‡ltozat haszn‡lata hozz‡seg’t az Alaprecept mŽlyebb megŽrtŽsŽhez is 2. Orvosok, terapeut‡k , Žs mindazok, akik e m—dszert m‡sok seg’tŽsŽre haszn‡lj‡k, ŽrtŽkelni fogj‡k az id megtakar’t‡st is. Gyakran az Alparecept 1 percŽt 15-20 mp-re le lehet csškkenteni, Žs

© Gary Craig @ www.emofree.com Hungarian translation © Csontos çgnes 2007@ www.emotionalfreedom.net 104 nagysz‡mœ kliens esetŽben, ez lŽ nyeges idšmegtakar’t‡st jelent. L‡ssuk h‡t œjra az Alapreceptet. A form‡jaÉ R‡hangol—d‡s Szekvencia 9-es Sk‡la Szekvencia Ha ezek kšzŸl valamelyik elemet kihagyhatn‡nk, vagy leršvid’thetnŽnk, akkor nyilv‡nval—an ršvidebb lenne az egŽsz folyamat, Žs ’gy valamennyi id t nyerhetnŽnk. A Szekvencia leršvid’tŽse A Szekvencia az Alaprecept sarokkšve. A Szekvencia az, ami felbor’tja azokat a bizonyos Žrzelmi kuglikat, miut‡n a R‡hangol—d‡s affirm‡ci—ja el kŽsz’tette a terepet. M’g ezt az elemet nyilv‡nval—an nem hagyhatjuk ki, ‡ltal‡ban valamennyire le tudjuk ršvid’teni. SzerencsŽre a testet beh‡l—z— mer’di‡nok mind kapcsolatban ‡llnak egym‡ssal, Žs az a tapasztalom, hogy ha az egyik mer’di‡n pontot stimul‡ljuk ezzel m‡s mer’di‡npont/pontokra is hat‡ssal lehetŸnk. Elkezdtem k’sŽrletezni, Žs œgy tal‡ltam, hogy kevesebb pont stimul‡l‡sa is megteszi. çltal‡ban az SZ… (Szemšldšk kezdete) pontn‡l kezdek, Žs minden pontot kopogtatok egŽszen a KA (kar alatti) pontig. ƒn œgy vettem Žszre, hogy tšbbnyire m‡r nem szŸksŽges a kŽz pontjait kopogtatni, mert a hat‡st m‡r anŽlkŸl is elŽrtŸk. Ha a filmanyagot tanulm‡nyozod, Žszre fogod venni, hogy szinte sohasem haszn‡lom a teljes Alapreceptet, de ann‡l ink‡bb ezeket a ršvid v‡ltozatokat. A Szekvencia ršvid v‡ltozata ’gy nŽz ki: SZ… = szemšldšk bels sarka SZS = szem kŸls sarka SZA = szem alatt OA = orr alatt çP = ‡llon a kis mŽlyedŽsben KCS = kulcscsont KA = kar alatt A R‡hangol—d‡s/Alap‡ll’t‡s kihagy‡sa Ugye emlŽkszel mŽg arra, hogy a PR (Pszichol—giai Reverzi—) szinte mind’g jelen van depresszi—, fŸgg sŽg, Žs sœlyos/kr—nikus betegsŽgek esetŽn, ebb l kšvetkez en ilyenkor a R‡hangol—d‡sra mind’g szŸksŽg van.

© Gary Craig @ www.emofree.com Hungarian translation © Csontos çgnes 2007@ www.emotionalfreedom.net 105 Ett l eltŽr esetekben viszont csak mintegy 40%-os a PR ar‡nya. Nyilv‡nval— teh‡t, hogy mintegy 60%-ban a R‡hangol—d‡s elhagyhat—. Az a kŽrdŽs teh‡t, hogy megkock‡ztatjuk-e, hogy elhagyjuk a R‡hangol—d‡st, Žs ha az eset a 40%-ba tartozott, akkor a kezelŽsŸnk hat‡stalan marad? B‡r Žn tšbbnyire rutinszer en minden kezelŽst a R‡hangol—d‡ssal kezdek, (hiszen mindšssze nŽh‡ny m‡so dpercet vesz igŽnybe), erre is van egy gyors, kipr—b‡lt m—dszerem: A kezelŽst ršgtšn a Szekvencia fent bemutatott ršvid v‡ltozat‡val kezdem (mindšssze 10 mp-et igŽnyel), azt‡n meg‡llok, Žs letesztelem, hogy vajon az intenzit‡sfok csškkent-e jelent sen. Ha pŽld‡ul az illet 8-as intenzit‡st jelzett a kezelŽs el tt, vajon ez az intenzit‡s lecsškkent-e nŽh‡ny fokkal? Ha a v‡lasz igenl , akkor tudom, hogy nem volt szŸksŽg a R‡hangol—d‡sra, Žs egyszer en tov‡bb folytatom a kezelŽst. Honnan tudom itt, hogy nem volt szŸksŽg a R‡hangol—d‡sra? Egyszer : tudjuk, hogy a PR jelenlŽte teljesen leblokkolja a procedœr‡t Ð ha az intenzit‡s er ssŽge csškkent, akkor a kezelŽs hatŽkony volt, teh‡t szŸksŽgszer en PR nem lehetett jelen. Ha viszont a 10 mp-es kopogtat‡s semmifŽle intenzit‡scsškkenŽst nem eredmŽnyezett, akkor Ð Žrtelemszer en Ð feltŽtelezem, hogy a PR blokkolta a hat‡st, teh‡t œjrakezdem az Alaprecepttel a kezelŽst, Žs ezœttal beleveszem a R‡hangol—d‡st is. Ha tšbb tapasztalatot gy jtesz majd, r‡ fogsz jšnni, hogy vannak olyan emberek, akiket szinte sosem akad‡lyoz Pszichol—giai Reverzi—. Ezekkel az emberekkel szinte gyšnyšr sŽg egyŸtt dolgozni, hiszen vill‡msebesen tudod egyik problŽm‡t a m‡sik ut‡n felsz‡molni. A 9-es Sk‡la procedœra kihagy‡sa A 9-es Sk‡la procedœra sem mind’g szŸksŽges. S t, tulajdonkŽppen csak az esetek mintegy 30 %-ban van r‡ szŸksŽg. Teh‡t az esetek 70 %- ban nyugodtan ki lehet hagyni. ƒn Ð ennek megfelel en Ð tšbbnyire ki is hagyom. Ha azt‡n œgy l‡tom, hogy a halad‡s nem megfelel , akkor egyszer en el veszem a 9-es Sk‡l‡t a tarsolyomb—l. Ha val—ban szŸksŽges volt a 9-es Sk‡la gyakorlatra, akkor ezek ut‡n az intenzit‡s megint megfelel m—don fog csškkenni. Szemforgat‡s a padl—t—l a plafonig Ez egy hasznos technika, mely egyben ršvid v‡ltozatkŽnt is felfoghat—. Akkor haszn‡ljuk, amikor a kliens intenzit‡sa alacsony, teh‡t a 0-10-es sk‡l‡n mintegy 1-2. A szemforgat‡s csak 6 mp-et vesz igŽnybe, Žs ‡ltal‡ban lecsškkenti a maradŽk Žrzelmi intenzit‡st 0-ra, ezzel megk’mŽl minket att—l, hogy œjra vŽgre kelljen hajtanunk az egŽsz Alapreceptet. A padl—t—l a plafonig szemforgat‡s vŽgrehajt‡sa rendk’vŸl egyszer : m’g folyamatosan kopogtatod a Sk‡la pontot a kŽzfejeden (Žs a fejedet mozdulatlanul tartod), szemeiddel kšve ss egy kŽpzeletbeli egyenes vonalat,

© Gary Craig @ www.emofree.com Hungarian translation © Csontos çgnes 2007@ www.emotionalfreedom.net 106 mely a padl—t—l a mennyezetig hœz—dik. Ez kb 6 mp-et vesz igŽnybe, Žs ezalatt ismŽtelgesd az emlŽkeztet mondatot. Ezt a procedœr‡t Adrienne bemutatja a gyakorlatban is az egyes vide—n a II. rŽszhez tartoz— szŽri‡ban. A ršvid’tŽs, vagy ršvid v‡ltozatok m vŽszete Nem mind’g kšnny elmagyar‡zni, mikor Žs mikŽnt haszn‡ljuk a ršvid v‡ltozatokat, ezŽrt is vettem fel olyan nagysz‡mœ demonstr‡ci—t a kurzust k’sŽr filmanyagba, ahol ezeket a ršvid’tett v‡ltozatokat a gyakorlatban is megfigyelheted a legkŸlšnbšz bb helyzetekben Žs form‡ban. B‡r ebben a rŽszben mindšssze az alapokkal ismertettelek meg, ne feledd, hogy gyakorlat teszi a mestert Ð minŽl tšbb val—s kezelŽst l‡tsz, ann‡l ink‡bb r‡Žrzel majd a gyakorlatban az ƒFT ãm vŽszetŽreÓ. De kŽrlek tartsd Žszben azt is, hogy a teljes Alaprecept vŽgrejhajt‡sa mindšssze egy percet vesz igŽnybe. Val—j‡ban nincs is szŸksŽged a ršvid’tett v‡ltozatokra. Mindšssze arr—l van sz—, hogy ezek gyorsabbak, Žs kŽnyelmesebbek . A II. rŽszhez tartoz— filmanyag (vide—k/DVD-k) (kšnnyebb referencia kedvŽŽrt az šsszes anyag šsszefoglal‡sa megtal‡lhat— a œjra a FŸggelŽkben is) 1. Video Ð çttekintŽs Ez a film az els Žs a m‡sodik rŽszt kšti šssze: ršviden šsszegzi az els rŽsz tartalm‡t, Žs a II. rŽszben bevezetett œj koncepci—k nagy rŽszŽt ‡tismŽtli, Žs b vebben illusztr‡lja. BeszŽlŸnk itt a tškŽletessŽg akad‡lyair—l, a ršvid’tett v‡ltozatokr—l, Žs az erd Žs a f‡k metaf—r‡r—l. 2. Vide— Ð PŽld‡k a kšzšnsŽg soraib—l A filmanyag tšbbi rŽsze kŽt 3 napos szemin‡rium s r’tett anyag‡t tartalmazza. Ezen a vide—n az els szemin‡rium kezd kŽpei l‡that—k, Žs a legkŸlšnfŽlŽbb problŽm‡kr—l, Žs ezek kezelhet sŽgŽr l esik sz—. Olyannyira eltŽr problŽm‡kat vizsg‡lunk itt meg, mint a l‡mpal‡z, tŽriszony, k—ros szorong‡s, migrŽnes fejf‡j‡s, repŸlŽst l val— k—ros fŽlelem, fizikai f‡jdalom, depresszi—, fibromyalgia, Žs magas vŽrnyom‡s. RŽszletesen megbeszŽljŸk az AlapelmŽlet fogalm‡t, Žs a Pszichol—giai Reverzi— nŽh‡ny fontos pŽld‡j‡t demonstr‡ljuk. Ezeket a demonstr‡ci—kat Žrdemes alaposan tšbbszšr is ‡ttanulm‡nyozni. 3. Video Ð ƒrzelmi problŽm‡k I. Ezen a vide—n 3 Žl ŸlŽs l‡that—. Az els Jasont mutatja be, aki volt

© Gary Craig @ www.emofree.com Hungarian translation © Csontos çgnes 2007@ www.emotionalfreedom.net 107 felesŽge ir‡nt Žrzett negat’v ŽrzŽsein dolgozik, dŸhŽn , amiŽrt felesŽge elhagyta, Žs r‡ad‡sul el‡rulta azzal, hogy mŽg kisl‡nya l‡that‡s‡t is megakad‡lyozta. A m‡sodik ŸlŽs alanya Veronica, akit m‡r kor‡bban l‡ttunk az I. rŽsz egy vide—j‡n, ahol azon gyermekkori traumatikus ŽlmŽnyŽn dolgozott (az apja meger szakolta). Ez a filmfelvŽtel 3-4 h—nappal kŽs bb kŽszŸlt, Žs itt meger s’ti, hogy ezzel a specifikus problŽm‡val kapcsolatban az—ta sem Žrez semmifŽle intenzit‡st. Ez a nyilatkozat megc‡folhatatlanul bizony’tja az ƒFT hatŽkonys‡g‡t mŽg a legsœlyosabb Žrzelmi problŽm‡k esetŽben is. Ezen a vide—n Veronica egy teljesen m‡s Ÿgyšn dolgozik, nevezetesen azon az intenz’v f‡jdalmon, hogy gyerekkor‡ban nem kapta meg azt a szeretetet Žs vŽdelmet amire szŸksŽge lett volna. SzerencsŽre ƒFT ŸlŽsŸnk teljesen eloszlatja ezeket az intenz’v ŽrzŽseket, Žs m‡snap Veronica azt ‡ll’tja, hogy pehelykšnny nek Žrzi mag‡t. Sandhya a harmadik ŸlŽs folyam‡n az Ždesapja ‡ltal a II. Vil‡gh‡borœban, a koncentr‡ci—s t‡borban ‡tŽlt ŽrzŽseken Žs emlŽkeken dolgozik. 4. Video Ð ƒrzelmi problŽm‡k II. Ezen a vide—n kŽt ŸlŽs van. Az els kezelŽs Marlys ãszerelmi b‡nat‡tÓ Ð szinte ršgeszmŽs f‡jdalm‡t tšbb kapcsolata felboml‡sa miatt - pr—b‡lja enyh’teni. Ahogy a kezelŽs el rehalad - mintegy l‡ncreakci—kŽnt - egyik aspektus a m‡sik ut‡n kerŸl felsz’nre. VŽgŸl vil‡goss‡ v‡lik, hogy a problŽma gyškere az volt, hogy az an yja nem szerette igaz‡n, Žs megfelel kopogtat‡s ut‡n, Marlys eljut oda, hogy kŽpes mŽg nevetni is ezen. A m‡sodik ŸlŽs folyam‡n Kathy h‡rom problŽm‡n dolgozik: (1) fŽlelem a testi ŽrintŽst l (šlelŽst l ), (2) az a traumatikus emlŽk, amikor az anyja forr— vizet šntštt r‡ , (3) v‡llf‡j‡s (val—sz’n leg maradv‡nya annak, hogy v‡ll‡val kellett gyerekkor‡ban vŽdenie testŽt az ŸtŽsekkel szemben). Ezen a filmen megfigyelheted, hogy Kathy nagyon pozit’van reag‡l az ƒFT kopogtat‡sra, szinte sehol sem kell a R‡hangol—d‡st haszn‡lni, b‡r j—nŽh‡ny kšr kopogtat‡st hajtunk vŽgre. 5. Vide— Ð Fizikai problŽm‡k Ezen a vide—n nŽgy Žl ŸlŽst l‡thatsz. Connie J. Žjszaka ‡lm‡ban annyira csikorgatja a fog‡t , hogy emiatt minden Žjjel speci‡lis fogvŽd vel kell fogait vŽdelmeznie. Nem csoda h‡t, hogy ‡llkapcsa ‡lland—an merev Žs f‡jdalmas. Az ƒFT kezelŽs nŽh‡ny perc alatt teljesen feloldja ezt a problŽm‡t, amellyel Connie m‡r tšbb mint 2 Žve kŸzdštt. Connie annyira belejštt az ƒFT kopogtat‡sba, hogy fejf‡j‡s‡t m‡r egyedŸl is el tudta mulasztani. M‡sodik kliensŸnk Patricia, asztm‡s panaszokkal jštt fel a sz’npadra. B‡r m‡r 10 Žve szenved ebben a betegsŽgben, a kopogtat‡s dr‡mai v‡ltoz‡st hoz ‡llapot‡ban, Žs e javul‡s mŽg m‡snap reggel is tart.

© Gary Craig @ www.emofree.com Hungarian translation © Csontos çgnes 2007@ www.emotionalfreedom.net 108 MellŽkhat‡skŽnt porckorongsŽrvb l ad—d— h‡tf‡j‡sa is szinte teljesen megsz nt. Dorothy sz’vritmuszavarban szenved. Erre a betegsŽgre el z leg mŽg soha senki sem alkalmazott ƒFT-t, de h’ven a jelszavamhoz ã az ƒFT minden problŽm‡ra alkalmazhat—Ó , megpr—b‡ltuk a tŸneteket kopogtat‡ssal csškkenteni Ð kit n eredmŽnnyel! Connie M. Žrzelmi okokra visszavezethet nyakf‡j‡s‡t mulasztja el teljesen. 6. Vide— Ð FŸgg sŽgb l ad—d— beteges s—v‡rg‡s A film elejŽn kŽt hšlgy - akik klinik‡t vezetnek t‡pl‡lkoz‡si zavarokkal kŸzd betegek rŽszŽre Ð arr—l beszŽl, hogy milyen okok vezethetnek t‡pl‡lkoz‡si zavarok (mint pŽld‡ul az anorexia vagy bulemia) kialakul‡s‡hoz. Ezut‡n (1) egy fontos vita kšvetkezik a fŸgg sŽgek okair—l majd (2) egy csoportos ŸlŽs, ahol a jelenlŽv k sŸrget Žs tœlzott csokol‡dŽ, cigeretta Žs alkohol ut‡ni v‡gy‡t (s—v‡rg‡s‡t) sikerŸl ƒFT-vel eloszlatni. 7. Video Ð EnergiamŽrgek, F—bi‡k Žs Kitart‡s Ez a rendk’vŸl fontos vide— bemutatja az energiatoxinok hat‡s‡t, Žs hogy a kitart‡snak milyen fontos szerepe van az ƒFT sikeres haszn‡lat‡ban. Az els rŽszben Todd arr—l mesŽl, hogy egy el z szemin‡rium sor‡n semmifŽle halad‡st sem Žrt el Ð mint kŽs bb kiderŸlt Ð energimŽrgek jelenlŽte miatt. Most viszont, egy h—nappal kŽs bb, m‡r dr‡mai pozit’v hat‡sr—l sz‡mol be: az‡ltal, hogy megv‡ltoztatta az ŽtrendjŽt, a kopogtat‡s most m‡r hatŽkony javul‡st hozott minden panasz‡n‡l, œgymint alv‡szavarok, szemf‡j‡s Žs depresszi— . A kšvetkez Ð meglehet sen szokatlan- csoportos ŸlŽs tšbb szemŽlyt szabad’t meg tœlzott k’gy—irt—zat‡t—l (k’gy—-f—bia). Mindazon‡ltal, b‡r a javul‡s norm‡l mŽrtŽkkel mŽrve l‡tv‡nyos, ƒFT mŽrtŽkkel mŽrve mŽgis lassœnak Žs viszonylag hat‡stalannak t nik. Ennek val—sz’n leg az az oka, hogy a teremben valamilyen energiamŽreg volt jelen. ƒppen ezŽrt, csak kitart‡ssal sikerŸlt javul‡st elŽrni ezeknek az embereknek az energiarendszerŽben. ƒs vŽgŸl mŽg egy pŽlda Ð Grace esetŽben Ð a kitart‡s fontoss‡g‡ra. Grace komoly depresszi—val Žs sz‡mos egyŽb problŽm‡val kŸszkšdštt. Mint a filmanyagon Te is tanœja lehetsz, csak kismŽrtŽk halad‡st ŽrtŸnk el a sz’npadon, de az elkšvetkez hŽt folyam‡n Grace kitart— ƒFT alkalmaz‡sa, Žs ŽtrendjŽnek megv‡ltoztat‡sa vŽgŸl is nagys‡grendbeli javul‡st hozott lŽtre Žrzelmi ŽletŽben, amelyr l lelkesen sz‡mol be a felvett telefonbeszŽlgetŽsben.

© Gary Craig @ www.emofree.com Hungarian translation © Csontos çgnes 2007@ www.emotionalfreedom.net 109 8. Vide— Ð Gyakori problŽm‡k, kŽrdŽsek Žs v‡laszok Ez egy egyveleg vide—, amely bemutatja az ƒFT alkalmaz‡si lehet sŽgeit olyan szŽleskšr tŽm‡kra vonatkoz—an, mint a sport , (golf), Ÿzleti Žlet , nyilv‡nos beszŽdt l val— fŽlelem ( l‡mpal‡z ), halogat‡s , ŽnkŽp Žs kapcsolati problŽm‡k . Tartalmaz ezen k’vŸl egy kŽrdŽs-felelet felvŽtelt, ahol a kšzšnsŽg ‡ltal feltett leggyakoribb kŽrdŽsek Žs az ezekre adott v‡laszok abban seg’tenek, hogy tud‡sod mŽg alaposabb‡ Žs szŽleskšr bbŽ v‡ljŽk. FŸggelŽk NŽh‡ny Gary Craig ‡ltal ’rt cikk a kšvetkez tŽm‡kbanÉ Hogyan haszn‡ljuk az ƒFT-t fŽlelmek Žs f—bi‡k esetŽn Hogyan haszn‡ljuk az ƒFT-t traumatikus emlŽkek esetŽn Hogyan haszn‡ljuk az ƒFT-t fŸgg sŽgek esetŽn Hogyan haszn‡ljuk az ƒFT-t fizikai gy—gy’t‡sra Hogyan haszn‡ljuk az ƒFT-t ŽnkŽpŸnk jobb’t‡s‡ra Az ƒFT film- Žs hanganyag ismŽtelt šsszefoglal‡sa Hogyan haszn‡ljuk az ƒFT-t fŽlelmek Žs f—bi‡k esetŽn A lakoss‡g mintegy 10 %-a szenved valamilyen f—bi‡t—l. A k—ros fŽlelem b‡rmelyik form‡ja nagymŽrtŽkben korl‡tozhatja azok ŽletŽt, akiket ez a problŽma Žrint. A k—ros fŽlelem sz‡mtalan form‡ban jelentkezhet, de szerencsŽre b‡rmelyik f—bi‡ra alkalmazhatjuk az ƒFT tenchnik‡kat, Žs azok mindegyikre hatŽkony javul‡st k’n‡lnak. Itt kšvetkezik nŽh‡ny a leggyakoribb f—bi‡k kšzŸl: L‡mpal‡z (nyilv‡nos beszŽdt l val— k—ros fŽlelem) TŽriszony (magass‡gt—l val— k—ros fŽlelem) K’gy—kt—l, p—kokt—l Žs rovarokt—l val— k—ros fŽlelem Klausztrof—bia (z‡rt terekt l val— k—ros fŽlelem) Fogorvost—l val— k—ros fŽlelem Injekci—s t t l val— k—ros fŽlelem VezetŽst l val— k—ros fŽlelem Lift f—bia RepŸlŽst l val— k—ros fŽlelem Hidakt—l val— k—ros fŽlelem Visszautas’t‡st—l val— k—ros fŽlelem Sext l val— k—ros fŽlelem V’zf—bia (v’zt l val— k—ros fŽlelem) SebessŽg f—bia (sebessŽgt l val— k—ros fŽlelem) Telefon f—bia (telefont—l val— k—ros fŽlelem)

© Gary Craig @ www.emofree.com Hungarian translation © Csontos çgnes 2007@ www.emotionalfreedom.net 110 H‡zass‡g f—bia (h‡zass‡gt—l val— k—ros fŽlelem) FŽrfiakt—l val— k—ros fŽlelem Kudarc f—bia (sikertelensŽgt l val— k—ros fŽlelem) BetegsŽg f—bia (betegsŽgt l val— k—ros fŽlelem) Kutya f—bia (k—ros fŽlelem a kuty‡kt—l) Kompjuter f—bia MŽh f—bia (k—ros fŽlelem a mŽhekt l, darazsakt—l) EgyedŸllŽt f—bia (k—ros fŽlelem az egyedŸllŽtt l) TulajdonkŽppen mit ŽrtŸnk f—bia alatt? A mi ŽrtelmezŽsŸnkben f—bi‡nak sz‡m’t minden olyan fŽlelem, amely meghaladja a norm‡lis, termŽszetes Žs szŸksŽges —vatoss‡g mŽrtŽkŽt. Hadd magyar‡zzam megÉ FŽlelmeinkre Ð bizonyos mŽrtŽkig Ð szŸksŽgŸnk van. ƒletŸnk fŸgghet t lŸk. Ha nem lenne a fŽlelem, mint vŽd mechanizmus beŽp’tve a lŽnyŸnkbe, akkor sim‡n lesŽt‡ln‡nk egy magas ŽpŸlet tetejŽr l, vagy megennŽnk a mŽrgezett/romlott Žtelt, vagy esetleg nyugodtan elkezdenŽnk teniszezni az aut—p‡ly‡n. A fŽlelem egy automatikus vŽdelmez mechanizmus, amely tŽvedhetetlenŸl bekapcsol, ha fizikai lŽnyŸnket valamilyen veszŽly fenyegeti. El fordul azonban, hogy a fŽlelmeink eltœlozz‡k a veszŽly nagys‡g‡t (tœllihegik a helyzetet). Messze tœllŽpik a j—zan —vatoss‡g mŽrtŽkŽt, Žs tœlzott fŽlelem reakci—t kre‡lnak. Az egy dolog, hogy ha egy k’gy—t, vagy p—kot l‡tunk, akkor —vatosan kšzel’tjŸk meg Ð hiszen az lehet mŽrges is. EgŽszen m‡s az azonban, ha egy k’gy— vagy p—k l‡tt‡ra elkezd a sz’vŸnk sebesen dobogni, fejŸnkbe Žles f‡jdalom has’t, hirtelen h‡nyingerŸnk lesz, leizzadunk, s’r—gšrcsšt kapunkÉvagy a tœlzott fŽlelem valamilyen m‡s tŸnetŽt produk‡ljuk. Ezek a tŸnetek mind hi‡baval—ak, hiszen nem seg’tenek abban, hogy megvŽdd magad az esetleges t‡mad‡st—l. S t, ha a t‡mad‡s bekšvetkezne, ezek a tœlzott reakc’—k mŽg h‡tr‡ltatn‡nak is. Ha pedig a sors ‡rtalmatlan k’gy—val/p—kkal hozott šssze, akkor csak Žleted megkeser’tŽsŽre szolg‡lnak. Ez a ãtœlzott, k—ros fŽlelemÓ Éa fšlšsleges rŽsz.. az a rŽsz, ami a norm‡lis, egŽszsŽges Žs termŽszetes —vatoss‡gon tœl vanÉ..ezt nevezzŸk f—bi‡nak. ƒs Žppen ez az a rŽsz, a k—ros, tœlzott fŽlelem rŽsz, amit meg lehet szŸntetni ƒFT-vel. A termŽszetes —vatoss‡g, az egŽszsŽges fŽlelem rŽsz ett l mŽg Žrintetlen marad. Ez az ami olyan fantasztikus az ƒFT technik‡kban. Csak azt sz ri ki, ami k—ros. Ami pozit’v, egŽszsŽges, Žs termŽszetes, az nem szenved csorb‡t. A kezelt szemŽlyek gyakran megdšbbennek azon, hogy olyan f—bi‡k, amelyekt l egŽsz ŽletŸkben szenvedtek, pillanatok alatt szinte felsz’v—dnak. Ez azonban nem jelenti azt, hogy ezek az emberek elvesztenŽk termŽszetes lŽtfentart— šsztšneiket, Žs felh karcol—k tetejŽn egyensœlyozn‡nak, vagy szŸrkemedvŽkkel cs—kol—zn‡nak. Err l szerencsŽre sz— sincs. Ami azonban gyakran megfigyelhet az az, hogy a kezelŽsen ‡tesett szemŽly tšbbnyire kevŽsebb fŽlelmet mutat az egykori f—bia t‡rgy‡t—l, mint

© Gary Craig @ www.emofree.com Hungarian translation © Csontos çgnes 2007@ www.emotionalfreedom.net 111 egy ‡tlagos ember tennŽ. Majdnem mindenkinek van valamennyi kis tŽriszonya (fŽl valamennyire a magass‡gt—l) pŽld‡ul. 100 ember kšzŸl 99 val—sz’n leg kissŽ —ckodva nŽzne le egy magas ŽpŸlet tetejŽr l, Žs lehet, hogy enyhe szŽdŸlŽsr l panaszkodna. Ez ugyan egy k—ros fŽlelmi reakci—, de szerencsŽre az esetek tšbbsŽgŽben olyan enyhe, hogy nem befoly‡solja az illet norm‡lis ŽletvitelŽt. Ezzel szemben azok az ãex-f—bi‡sok Ó, akik megszŸntettŽk tŽriszonyukat az ƒFT seg’tsŽgŽvel teljes nyugalommal, szŽdŸlŽs vagy h‡nyinger nŽlkŸl kŽpesek lenŽzni a magasb—l. k mindšssze annyi fŽlelmet Žreznek, amennyi szŸksŽges —vatoss‡gra inti ket, de minden rossz ŽrzŽs nŽlkŸl kŽpesek lennŽnek ak‡r egŽsz nap a magasb—l lefelŽ b‡mulni. A kezelŽs szempontj‡b—l nem sz‡m’t, hogy mennyire intenz’v a f—bia, sem az, hogy milyen hosszœ ideje szenved t le az illet . Ez meglepetŽskŽnt hat sokakra, hiszen a hagyom‡nyos m—dszerek azt sulykolt‡k belŽnk, hogy a rŽg—ta tart—, sœlyos f—bi‡k mŽlyen gyškerez megršgzštt fŽlelmek, Žs ezŽrt h—napokra, vagy esetleg Žvek re van szŸksŽg a gy—gy’t‡sukhoz. SzerencsŽre ez nem ‡ll az ƒFT-re. Vannak olyan f—bi‡k, melyeknek gy—gy’t‡sa hosszabb id t igŽnyel, de ennek nem a tart—ss‡guk, vagy sœlyoss‡guk az oka, hanem az, hogy komplexebbek, teh‡t tšbb aspektusuk van. Ha egy-egy f—bia ãmakacsnakÓ bizonyul, pr—b‡ld meg megkeresni a specifikus esemŽnyt (esemŽnyeket), amelyek a k—ros fŽlelem h‡tterŽben lehetnek. Ilyenek lehetnek pŽld‡ulÉ. **B‡r 8 Žves koromban belŽm mart egy k’gy—, É **B‡r negyedikes koromben leestem az iskolaŽpŸlet tetejŽr l, É **B‡r az egŽsz oszt‡ly rajtam ršhšgštt, amikor belesŸltem a beszŽdembeÉ ƒs ’gy tov‡bbÉ Mindennek tudat‡ban, pr—b‡ljuk meg most a gyakorlatban alkalmazni amit eddig megtanultunk ebb l a kŽzikšnyvb l. EmlŽkszel mŽg mi volt az AlapelmŽlet, amire az ƒFT ŽpŸl? ÒMinden negat’v ŽrzŽs oka a test energiarendszerŽben bekšvetkezett egyensœlyfelboml‡s.Ó Minden k—ros fŽlelmi reakci— negat’v Žrzelem, teh‡t szŸksŽgszer en a test energiarendszerŽben bekšvetkezett egyensœlyfelboml‡s (ršvidz‡rlat/ãzzzzztÓ) kšvetkezmŽnye. A megold‡s pofon egyszer . çllitsd helyre az energiarendszer egyensœly‡t (szŸntesd meg a ršvidz‡rlatot, a ãzzzztÓ blokkot), Žs a f—bia szŸksŽgszer en mag‡t—l megsz nik. Megsz nik a fejf‡j‡s, a sz’vdobog‡s. Minden Žrzelmi tšltet semlegessŽ v‡lik, ennek kšvetkeztŽben minden kellemetlen tŸnet elt nik.

© Gary Craig @ www.emofree.com Hungarian translation © Csontos çgnes 2007@ www.emotionalfreedom.net 112 F eszkšzŸnk erre az Alaprecept. NŽh‡ny kšr meg kell hogy szŸntesse a problŽm‡t egyszer Žs mindenkorra. Hogy h‡ny kezelŽsre, h‡ny kšrre van szŸksŽg, az att—l fŸgg, hogy a f—bi‡nak h‡ny aspektusa van. Az aspektusok nagyon fontosak . Ha mŽg emlŽkszel r‡, az aspektusok az emlŽk azon kŸlšnfŽle szempontb—l val— rŽszletei, amelyek hozz‡j‡rulnak az Žrzelmi intenzit‡shoz. Vizsg‡ljuk meg œjra a tŽriszony pŽld‡j‡t, hogy tiszt‡bb kŽpet kapjunk err l a fogalomr—l. A legtšbb tŽriszonyt—l szenved emberrel Žlete folyam‡n tšbbszšr is el fordult, hogy magas helyeken tal‡lt‡k magukat, ezŽrt a tœlzott fŽlelmi reakci—k bekapcsoltak, Žs ez az—ta is kellemetlen emlŽkkŽnt k’sŽrti ket. PŽld‡ul tŽriszonnyal kezeltem egy fŽrfit, aki intenz’v fŽlelemmel emlŽkezett egy gyerekkori ŽlmŽnyŽre, amikor egy v’ztorony tetejŽr l lenŽzett (aspektus). Az effŽle emlŽkkŽpek a tŽriszony kŸlšnbšz aspektusai akkor, hogyha felidŽzve az emlŽket fŽlelmi reakci—t v‡ltanak ki. Mivel a legtšbb f—bi‡n‡l csak 1-3 aspektus van jelen, tšbbnyire az Alaprecept nŽh‡nyszori megismŽtlŽse - vagyis nŽh‡ny perces ƒFT kezelŽs - egyszer Žs mindenkorra megoldja a problŽm‡t. Ebben a pillanatban se Te, sem Žn, nem tudjuk, hogy a Te kezelend f—bi‡dnak h‡ny aspektusa van. De ezt nem is kell tudnunk ahhoz, hogy eredmŽnyt ŽrjŸnk el. Mindšssze annyit kell tennŸnk, hog feltŽtelezzŸk, hogy tšbb aspektus is van, Žs lŽpŽsr l lŽpŽsre, mindegyiket semleges’tjŸk egŽszen addig, m’g minden Žrzelmi intenzit‡s megsz nt. Amikor semmi Žrzelmi intenzit‡st sem tudsz felfedezni magadban a f—bia t‡rgy‡val kapcsolatban, akkor tudni fogod, hogy kŽszen vagy, Žs valamennyi aspektust feldolgoztad. Gyakran feltett kŽrdŽsek K. Ha sikerŸlt egy f—bi‡t felsz‡ molni, az eredmŽny vajon tart—s lesz? Igen. Azonban ha œgy t nik, mintha a f—bia visszatŽrne, az majdnem mind’g abb—l ad—dik, hogy a f—bi‡nak egy olyan aspektusa merŸl fel a val—s Žletben, amellyel a kezelŽs sor‡n nem foglalkoztunk kell kŽppen. Ha alaposan kikŽrdezed a klienst, ki fog derŸlni, hogy egŽszen m‡skŽpp beszŽlnek a fŽlelemr l, mint az eredeti kezelŽs idejŽn. PŽld‡ul a k’gy—t—l retteg egyŽn most m‡r nem a k’gy—t—l val— ‡ltal‡nos fŽlelmŽr l beszŽl, hanem egyfolyt‡ban azt taglalja, hogy a k’gy— kišltštt mozg— nyelve mennyire megrŽm’ti. Ha ez az aspektus nem lett kezelve az eredeti ƒFT ŸlŽs alkalm‡val, akkor termŽszetesen ez a problŽma mŽg mind’g fenn‡ll, Žs ha a kliens kišltštt, mozg— nyelv k’gy—t l‡t, arra mŽg mind’g p‡nikszer en fog reag‡lni (b‡r a csukott sz‡jœ k’gy—k teljesen hidegen hagyj‡k). Ilyenkor az œjonnan felmerŸlt aspektust/aspektusokat ƒFT-vel semleges’teni kell. K. Mit tegyek akkor, ha tšbb f—bi‡m is van? Kezeld ket egyenkŽnt. Teljes egŽszŽben old fel p—k-f—bi‡dat, miel tt elkezdenŽd kezelni klausztrof—bi‡dat. Ezut‡n pedig csak akkor lŽpj tov‡bb a vezetŽst l val—

© Gary Craig @ www.emofree.com Hungarian translation © Csontos çgnes 2007@ www.emotionalfreedom.net 113 k—ros fŽlelem kezelŽsŽhez, ha klausztrof—bi‡dt—l m‡r teljesen megszabadult‡lɎs ’gy tov‡bbÉ Vannak nagyon šsszetett, komplex f—bi‡k is, de itt tšbbnyire arr—l van sz—, hogy tšbb f—bia is jelen van egy c’msz— alatt. Ilyen lehet pŽld‡ul a repŸlŽst l val— k—ros fŽlelem: hiszen ez lehet (1) klausztrof—bia, (2) zuhan‡st—l val— k—ros fŽlelem, (3) hal‡fŽlelem, (4) lŽgkšri turbulenci‡t—l val— k—ros fŽlelem, (5) felsz‡ll‡st—l val— k—ros fŽlelem, (6) lesz‡ll‡st—l val— k—ros fŽlelem, (7) emberekt l val— k—ros fŽlelem (tšmegiszony)É.stb. Ha kŽpes vagy ezeket a kŸlšnfŽle fŽlelmeket tudatodban beazonos’tani, akkor ezek mind kŸlšnfŽle aspektusai a f—bi‡nak, Žs egyenkŽnt kell ket adressz‡lni. Ha komplex f—bi‡val van dolgod, de ennek nem vagy tudat‡ban (vagyis nem vagy kŽpes beazonos’tani az aspektusokat), azŽrt mŽg ne add fel a remŽnyt. Az Alaprecept kitart— alkalmaz‡sa igy is gy—gyul‡st hoz, de lehet, hogy j—nŽh‡nyszor vŽgig kell csin‡lnod a kezelŽst ahhoz, hogy az energiarendszer egyensœlya helyre‡lljon (a ãzzztÓ blokk felold—djon). Az Žrzelmi intenzit‡s hull‡mozhat, ahogy aÓsz’nfalak mšgšttÓ (a tudatallattiban) a kŸlšnbšz aspektusok vŽgŸl is megkapj‡k a kezelŽst. Hogyan haszn‡ljuk az ƒFT-t traumatikus emlŽkek esetŽn (ògymint h‡borœ, balesetek, nemi er szak, poszttraumatikus stressz szimpt—ma (PTSD) Žs a durva b‡n‡sm—d minden egyŽb form‡ja gy—gy’t‡s‡ra) Ez a rŽsz minden hagyom‡nyos megkšzel’tŽsi m—ddal ellentŽtes be‡ll’totts‡gœ: minden hagyom‡nnyal ellentŽtben mi itt sz‡mtalan Žrzelmi problŽm‡t hordunk šssze egy csoportba, Žs œgy kezeljŸk ket, mintha mind ugyanaz lenne. ƒs val—j‡ban mind ugyanaz, hiszen mindegyiknek az okaÉÉaz energiarendszerben bekšvetkezett egyensœlyfelboml‡s. Traumatikus ŽlmŽnyek rendk’vŸl eltŽr , gyakran igen heves reakci—kat v‡ltanak ki az Žrintettekb l. Az emlŽk hat‡s‡ra megf‡jdul a fejŸk, sz’vŸk hevesen dobog, leizzadnak, s’rnak. Lehet az is, hogy sexu‡lis problŽm‡kkal kŸszkšdnek, vagy visszatŽr rŽm‡lmokkal. Gyakori ‡lland—sult ŽrzŽs a gy‡sz, k—ros dŸh, depresszi— Žs mŽg sz‡mtalan m‡s Žrzelmi Žs fizikai problŽma. KezdjŸk h‡t el most a gyakorlatban is alkalmazni, amit kor‡bban tanultunk ebb l a kŽzikšnyvb l. EmlŽkszel mŽg mi volt az AlapelmŽlet, amire az ƒFT ŽpŸl? ÒMinden negat’v ŽrzŽs oka a test energiarendszerŽben bekšvetkezett egyensœlyfelboml‡s.Ó Ennek ŽrtelmŽben minden negat’v Žrzelem ami egy traumatikus ŽlmŽnyre val— visszaemlŽkezŽsre felbukkan szŸksŽgszer en a test energiarendszerŽben bekšvetkezett egyensœlyfelboml‡s

© Gary Craig @ www.emofree.com Hungarian translation © Csontos çgnes 2007@ www.emotionalfreedom.net 114 (ršvidz‡rlat/ãzzzzztÓ) kšvetkezmŽnye. EnnŽlfogva a megold‡s elvileg rendk’vŸl egyszer . çllitsd helyre az energiarendszer egyensœly‡t (szŸntesd meg a ršvidz‡rlatot, a ãzzzztÓ blokkot), Žs az Žrzelmi intenzit‡s automatikusan 0-ra fog csškkenni. Elt nnek a rŽm‡lmok, a fejf‡j‡s, a sz’vdobog‡s. Minden Žrzelmi tšltet semlegessŽ v‡lik, ennek kšvetkeztŽben minden kellemetlen tŸnet elt nik. Az emlŽk persze megmarad (teh‡t az illet tiszt‡n emlŽkszik majd mindenre), de az Žrzelmi tšltet semleges’tve lesz. Az eszkšz, amivel ezt elŽrjŸk Ð termŽszetesen Ð megint csak az Alaprecept. NŽh‡ny kšr meg kell hogy szŸntesse a problŽm‡t egyszer Žs mindenkorra. Hogy h‡ny kezelŽsre, h‡ny kšrre van szŸksŽg, az att—l fŸgg, hogy a traumatikus esemŽnynek h‡ny aspektusa van. Az aspektusok nagyon fontosak . Ha mŽg emlŽkszel r‡, az aspektusok az emlŽk azon kŸlšnfŽle szempontb—l val— rŽszletei, amelyek hozz‡j‡rulnak az Žrzelmi intenzit‡shoz. A legtšbb traumatikus ŽlmŽnynek csak egy aspektusa van. Ilyen esetben nŽh‡ny (1-3) teljes Alaprecept kšr elegend az emlŽk tart—s semleges’tŽsŽhez. NŽh‡ny percnyi munka ‡r‡n šrškre megszabadulhatsz a problŽm‡t—l, Žs az esetek tšbbsŽgŽben az soha tšbbŽ nem tŽr vissza. Vannak azonban olyan traumatikus emlŽkek, amelyeknek sz‡mos aspektusa lehet. Ezek felold‡s‡hoz tšbb id re van szŸksŽg, hiszen tšbbszšr kell vŽgigcsin‡lni az Alapreceptet ahhoz, hogy eredmŽnyt ŽrjŸnk el. De mŽg ekkor is csak percekr l van sz—. Ebben az esetben a kezelŽs lehet, hogy 20- 30 percre nyœlik a megszokott 5-6 helyett. Nyilv‡nval—an rendk’vŸl fontos ebben az esetben, hogy kŽpesek legyŸnk beazonos’tani a kŸlšnfŽle aspektusokat. Ha m‡r egyszer beazonos’tottuk ket, mi sem egyszer bb, mint egyenkŽnt 0-ra csškkenteni valamennyi aspektus Žrzelmi tšltetŽt. Ebben nyœjt hathat—s seg’tsŽget a ãkŽpzeletbeli kisfilmÓ koncepci—. A kŽpzeletbeli kisfilm koncepci— : vedd œgy, mintha a traumatikus ŽlmŽny egy kisfilm lenne, amelyet elmŽd mozij‡ban vet’tenek. A film kŸlšnbšz rŽszekre tagol—dik, œgymint bevezetŽs, fontos szerepl k, vŽgkifejlet. A mindennapi Žletben a ãfilmÓ egy pillanat leforg‡sa alatt pšršg le bens dben, de val—sz’n leg csak a vŽgeredmŽny - az ismer s nemk’v‡nt ŽrzŽs fog tudatosulni benned. A ãfilmÓ maga olyan gyorsan pšršg le, hogy lehetetlen a tudatos elem sz‡m‡ra a kŸlšnbšz aspektusokat ŽrzŽkelni, Žs azt, hogy ezek hogyan j‡rulnak hozz‡ a negat’v Žrzelemhez. FelŸletesen szemlŽlve œgy t nik, mintha a negat’v Žrzelem a ãfilmÓ egŽszŽb l sz‡rmazna. Ha lass’tva j‡tszan‡nk le a filmet, akkor egyenkŽnt be tudn‡nk azonos’tani az aspektusokat, Žs ’gy m‡r kšnny lenne kezelni ket. Ezt tesszŸk h‡t. ElmŽnkben lass’tva pšrgetjŸk le a filmet, Žs egyenkŽnt beazonos’tjuk az aspektusokat. LŽgy Te a narr‡tor : mond el, hogy mit l‡tsz a filmen. Legjobb, ha hangosan kimondod amit l‡tsz, mintha egy bar‡todnak mesŽlnŽd, vagy vedd

© Gary Craig @ www.emofree.com Hungarian translation © Csontos çgnes 2007@ www.emotionalfreedom.net 115 fel a szšveget magn—ra, vagy Ÿlj a tŸkšr elŽ, Žs mond el magadnak, hogy mit l‡tsz a filmen. ƒs ami a legfontosabb, minŽl rŽszletesebb a le’r‡sod, ann‡l ink‡bb le tudod lass’tani a filmet, hiszen a kimondott sz— j—val lassœbb, mint a gondolat. Amint a rŽszletekr l beszŽlsz, a kŸlšnbšz aspektusok szinte magukt—l nyilv‡nval—kk‡ v‡lnak. Amint Žrzelmi intenzit‡st Žrzel, azonnal ‡llj le, Žs dolgozz a felmerŸlt aspektuson az Alapreceptet haszn‡lva mindaddig, am’g az semlegessŽ nem v‡lik. ògy kezelj minden aspektust, mintha az egy teljesen kŸlšn‡ll— problŽma lenne Ð mint ahogy val—j‡ban az is (mindšssze elkall—dott a nagyobb trauma z rzavar‡ban)! Ha egy aspektussal vŽgeztŽl, akkor folytasd a film lass’tott lej‡tsz‡s‡t, Žs egyenkŽnt ismŽteld el a fenti procedœr‡t minden egyes felmerŸl aspektusra vonatkoz—an egŽszen addig, m’g valamennyit sikerŸl 0 intenzit‡sra reduk‡lni. Akkor vagy kŽsz, ha le tudod pergetni az egŽsz filmet mindenfŽle Žrzelmi tšltŽs nŽlkŸl, mintha egy teljesen semleges tšrtŽnet lenne. Mint fentebb m‡r eml’tettem, a legtšbb traumatikus emlŽknek mindšssze egy aspektusa van. De el fordulhat, hogy egy-egy esemŽny 2-3, vagy mŽg tšbb aspektussal rendelkezik. Ebben az esetben lŽgy kitart—, Žs biztos lehetsz abban, hogy problŽm‡dra hamarosan enyhŸlŽst tal‡lsz. Gyakran feltett kŽrdŽsek K. Mit tegyek akkor, ha tšbb traumatikus emlŽk is k’noz? Egyszerre csak egy emlŽkkel dolgozz. El szšr vedd a legnagyobb Žrzelmi tšltettel b’r— esemŽnyt, Žs mindaddig dolgozz ezen az egy ŽlmŽnyen, am’g azt teljesen semleges’tetted, vagyis az Žrzelmi intenzit‡s minden aspektusra vonatkoz—an 0. Ekkor lŽpj tov‡bb a kšvetkez (intenzit‡sban is a kšvetkez ) emlŽkhez. Kšvesd ezt a procedœr‡t egŽszen addig, m’g valamennyi traumatikus ŽlmŽnyed semlegesssŽ nem v‡lt. Ez a folyamat val—s‡gos euf—ri‡t eredmŽnyez felszabad’t— ŽlmŽny lesz. Szinte hihetelennek t nhet ez az œjonnan elsaj‡t’tott kŽpessŽg: megszabadulni a tal‡n Žvtizedek —ta cipelt lelki tehert l. Vannak olyanok (pŽld‡ul h‡borœs veter‡nok), akiknek sz‡z‡val van ilyen traumatikus emlŽkŸk. Ha Te is egy vagy kšzŸlŸk sz‡m’thatsz arra, hogy az ã‡ltal‡nos’t— effektusÓ m kšdni fog esetedben. Ez a gyakorlatban azt jelenti, hogy ha mondjuk 100 traumatikus ŽlmŽnyed van, akkor ebb l elŽg mintegy 10Ð15 emlŽken dolgozni rŽszletesen. Ha ezeket mind 0 intenzit‡sra csškkentetted, akkor ha a tšbbi emlŽket megpr—b‡lod felidŽzni, azok m‡r val—sz’n leg nem fognak kellemetlen ŽrzŽst kelteni benned, hanem csak mint semleges emlŽkek lŽteznek majd tudatodban. Az ‡ltal‡nos’t— effektus ezeket is feloldotta. K. Az Žrzelmi problŽm‡k ilyen gyors m—don val— megold‡sa nem foszt-e meg bennŸnket att—l a tanul‡si lehet sŽgt l, amelyet a problŽm‡k mŽlyebb megŽrtŽsŽvel Žs gyškereinek felt‡r‡s‡val javunkra ford’thatn‡nk? A hagyom‡nyos ter‡pi‡k azt feltŽtelezik, hogy a

© Gary Craig @ www.emofree.com Hungarian translation © Csontos çgnes 2007@ www.emotionalfreedom.net 116 sœlyos Žrzelmi problŽm‡k valahol a mŽlytudatban gyškereznek, Žs ezeket innen kell rengeteg munk‡val ki‡sni, Žs Žrtelmezni. Ha ez nem tšrtŽnik meg, akkor valamilyen m—don becsaptuk a klienst, Žs a problŽm‡t nem oldottuk meg. Az ƒFT gyakorlat ezt a gondolatot teljesen figyelmen k’vŸl hagyja. ƒn magam tšbb sz‡z olyan klienssel dolgoztam, akik traumatikus emlŽkekt l Ð nŽmelyik rendk’vŸl sœlyos Ð szabadultak meg a seg’tsŽgemmel. Az ƒFT kezelŽs ut‡n soha senki - egyetlen egy szemŽly sem Ð —hajtott a problŽma gyškerei ut‡n kutatni, vagy okait felt‡rni. Sz‡mukra az Ÿgy le volt z‡rva, Žs boldogan Žs h‡l‡san fogadt‡k, hogy megszabadultak e nehŽz tehert l. VŽlemŽnyem szerint az ƒFT igenis eljut a problŽma gyškerŽhez, Žs Žppen azŽrt olyan hatŽkony, mert a problŽma val—di ok‡t cŽlozza meg (az energiarendszerben bekšvetkezett egyensœlyhi‡nyt). EzŽrt van az, hogy az emlŽkhez val— hozz‡‡ll‡s tŸstŽnt megv‡ltozik: az illet egŽszen m‡skŽnt beszŽl r—la, a fŽlelmet hirtelen mŽlyebb megŽrtŽs v‡ltja fel. Mind magatart‡suk, mind testtart‡suk bizony’tja, hogy dr‡mai v‡ltoz‡s kšvetkezett be arra az esemŽnyre vonatkoz—an. M‡r nem Žrzik szŸksŽgŽt annak, hogy tov‡bb v‡jk‡ljanak a problŽm‡ban, hiszen az val—ban mœlt id vŽ v‡lt. Az ƒFT a problŽma gyškerŽt tŽpte ki, amikor az energiarendszert šsszekusz‡l— ršvidz‡rlatot (ãzzztÓ blokkot) kiegyensœlyozta, Žs ezzel a val—di okot szŸntette meg. Hogyan haszn‡ljuk az ƒFT-t fŸgg sŽgek esetŽn (a lehetsŽges okok œjraŽrtŽkelŽse) A k‡ros szenvedŽlyek a legtšbb gy—gy“t— sz‡m‡ra mŽg ma is rejtŽlyt jelentenek. A seg’tsŽgre v‡gy—k felkeresik a szakembert, Žs pŽnzt Žs f‡radts‡got nem k’mŽlve, forr— v‡ggyal Žs tšretlen akarattal val—ban meg akarnak szabadulni fŸgg sŽgŸkt lÉÉ.mŽgis, minden j— sz‡ndŽk ellenŽre tšbbnyire hamarosan visszatŽrnek kor‡bbi k‡ros magatart‡sukhoz. ƒs mŽg ha sikerŸl is megszabadulni egy k‡ros szenvedŽlyt l, az illet ‡ltal‡ban belekezd egy m‡sik (nem ke vŽsbŽ k‡ros) szok‡sba. Gyakori eset, hogy aki Žpp leszokott a cigerett‡r—l, hirtelen j—csk‡n megh’zik. Vajon miŽrt? Az illet a cigerett‡t most Žtellel helyettes’ti. Hasonl— m—don az ex- alkoholist‡k gyakran buzg— doh‡nyosokk‡ vagy k‡vŽz—kk‡ v‡lnak. Ezekben az esetekben nem mondhatjuk, hogy a k‡ros szenvedŽlyt meggy—gy’tottuk Ð mindšssze arr—l van sz—, hogy a fŸgg sŽg egy m‡sik form‡ban mutatkozik meg. A k‡ros szenvedŽlyeket gy—gy’t— ter‡pi‡knak azŽrt olyan alacsony a hat‡sfoka, mert nem a val—di okot cŽlozz‡k meg!!!! Ha val—ban a fŸgg sŽg gyškerŽt tŽpnŽk ki, akkor nem lenne szŸksŽg az egyik k‡ros szenvedŽlyt egy m‡sikkal behelyettes’teni. Teh‡t mi akkor a val—di gyškere, az igazi oka a fŸgg sŽgeknek? El szšr is nŽzzŸk meg, hogy mi az ami Ð ellentŽtben az elfogadott nŽzetekkel - nem oka a k‡ros szenvedŽlyeknek. A fŸgg sŽgÉ.

© Gary Craig @ www.emofree.com Hungarian translation © Csontos çgnes 2007@ www.emotionalfreedom.net 117 Nem szok‡s Nem šrškletes Nem csal‡dt—l fŸgg Nem jelenti azt, hogy a szenvedŽly rabja gyenge Nem azŽrt van, mert az illet nek nincs akaratereje Nem azŽrt van, mert az illet ãnyer valamit ‡ltalaÓ VŽlemŽnyem szerint a fenti ãokokÓ csak l‡tsz—lag magyar‡zz‡k meg ezt a nemk’v‡natos viselkedŽsform‡t. Felsz’nesen nŽzve logikusnak t nnek, ezŽrt is maradhatnak fenn. Mindazon‡ltal, b‡rmelyik magyar‡zatot kšveti is a ter‡pia, egy dologban mind azonosÉ..vajmi csekŽly eredmŽnyt Žrnek el a fŸgg sŽg megszŸntetŽsŽben. Amire a gy—gyul‡shoz szŸksŽg van, az az igazi ok felder’tŽse a felsz’nes l‡tszatok helyett. Minden k‡ros szenvedŽly (fŸgg sŽg) val—s oka egy kellemetlen ŽrzŽs, a szorong‡s valamilyen form‡ja, amit a fŸgg szemŽly id legesen megpr—b‡l valamilyen anyag vagy magatart‡sforma seg’tsŽgŽvel elfojtani, lecsillap’tani. Sokunkra a fenti kijelentŽs mint pezsd’t ãahaÓ ŽlmŽny hat. VŽgre le’rva l‡tjuk azt, ami mind’g is ott motoszk‡lt valahol a tudatunk mŽlyŽn, de kŽptelenek voltunk szavakba foglalni. LŽnyŸk legmŽlyŽn sokan mind’g is tudt‡k, hogy csak azŽrt van szŸksŽgŸk arra a plusz falatra, cigerett‡ra, italra, hogy a bennŸk lŽv megmagyar‡zhatatlan kŽnyelmetlen ŽrzŽst lecsendes’tsŽk vele. De persze sohasem tudatosodott bennŸk, hogy ez a kŽnyelmetlen ŽrzŽs a hi‡nyz— l‡ncszem, a fŸgg sŽg val—di kiv‡lt— oka. Ha mŽlyebben elgondolkodsz ezen, akkor nyilv‡nval—v‡ v‡lik ez az šsszefŸggŽs. Gondolj csak bele: - FŸgg szemŽlyek gyakran mondj‡k azt, hogy k‡ros szenvedŽlyŸk egy (ideges) szok‡smechanizmus - Fokozott stressz hat‡s‡ra a fŸgg szemŽly tšbbnyire emeli adagj‡t Ha egy fŸgg szemŽlyt l megvonod az anyagot (csillap’t—), az ršgtšn idegessŽ v‡lik. S t, m‡r az anyag megvon‡s‡nak puszta gondolat‡ra (fenyegetŽs) is szorong‡s tšlti el ket. Ha k‡ros szenvedŽlyŸkr l beszŽlnek, gyakran mondj‡k, hogy az ãmegnyugtatja ketÓ. MiŽrt kellene megnyugodniuk? Nyilv‡nval— ebb l, hogy a szorong‡s valamilyen form‡j‡t—l szenvednek, Žs erre keresnek menedŽket k‡ros szenvedŽlyŸkben. Vizsg‡ljuk meg ezt annak a szŽles kšrben elfogadott gondolatnak a tŸkrŽben, hogy a k‡ros szenvedŽlyek val—j‡ban csak rossz szok‡sok . M’g a fŸgg sŽgek val—ban magukon viselik a rossz szok‡sok nŽh‡ny jellemz jŽt, ennŽl itt j—val tšbbr l van sz—. Ez nyilv‡nval— abb—l, hogy egy egyszer szok‡st viszonylag kšnny megv‡ltoztatni. Ime egy pŽlda. Van nekem egy olyan szok‡som, hogy reggelente el szšr a jobbl‡bas cip met hœzom fel, miel tt sort ker’tenŽk a bal cip mre.

© Gary Craig @ www.emofree.com Hungarian translation © Csontos çgnes 2007@ www.emotionalfreedom.net 118 Ha meg akarn‡m v‡toztatni ezt a szok‡st, mindšssze arra lenne szŸksŽgem, hogy a cip m mellŽ elhelyezzek egy cetlit azzal a figyelmeztetŽssel, hogy ezentœl a bal l‡bas cip az els reggelente. NŽh‡ny napon belŸl az œj szok‡s automatikuss‡ v‡lna, Žs nem lenne szŸksŽg tšbbŽ a cetlire. Egy egyszer szok‡s (ami mšgštt nincs Žrzelmi tšltet) megv‡ltoztat‡sa gyerekj‡tŽk. Ugyanez a m—dszer azonban csœfosan megbukna, ha mondjuk a cigerett‡z‡s ãszok‡s‡raÓ prob‡ln‡nk meg alkalmazni. Hi‡baval— er fesz’tŽs lenne cetlikkel bor’tani a szenvedŽlyes doh‡nyos kšrnyezetŽt arra figyelmeztetvŽn t, hogy ne doh‡nyozzon. Egy cetli mit sem Žr ott, ahol a szorong‡st—l vezŽrelt alany alig v‡rja, hogy idegessŽgt l remeg szervezetŽt az illatos cigeretta els szippant‡s‡val lecsillap’tsa. Mikor a fŸgg szemŽlyt beteges s—v‡rg‡s ker’ti hatalm‡ba (cigeretta, alkohol..stb. ut‡n), akkor val—j‡ban bels szorong‡s‡ra keres enyhŸlŽst. Szeretne kicsit ellazulni, kikapcsol—dni, megfeledkezni gondjair—lÉstb. Ezek mind a szorong‡s kŸlšnfŽle form‡i, Žs ez az ami alanyunkat k‡ros szenvedŽlye kielŽg’tŽsŽre šsztšnzi. Teh‡t a fŸgg sŽg nem egy rossz szok‡s, hanem egy bels szŸksŽglet: šntudatlan stratŽgia az elviselhetetlen szorong‡s felold‡s‡ra. Az igazi problŽma a fŸgg szemŽly sz‡m‡ra az, hogy az anyag, vagy viselkedŽsforma csup‡n id legesen oldja fel a feszŸltsŽget, csup‡n elkend zi a problŽm‡t egy kis id re. EzŽrt is mondhatjuk csillap’t—szernek. Amikor a csillap’t—szer hat‡sa elmœlik, a szorong‡s ismŽt felsz’nre bukkan. Ha ez nem ’gy lenne, akkor elŽg lenne mindšssze egyszer Žlni az addikt’v anyaggal vagy viselkedŽsform‡val, Žs a szorong‡s šrškre elt nne. Sajnos Ð mint j—l tudjuk Ð ez nem ’gy van. Ehelyett azt tapasztaljuk, hogy a k‡ros szenvedŽly rabja ahhoz, hogy megkšnnyebbŸljšn, kŽnytelen œjra Žs œjra megismŽtelni addikt’v viselkedŽsform‡j‡t. Ez azt‡n ahhoz vezet, hogy fŸgg vŽ v‡lik, Žs szorong‡s‡t tudat‡ban most m‡r šsszekapcsolja a csillap’t—szerrel. Ez az a b všs kšr, amib l azt‡n szinte lehetetlen kitšrni. Gyakran k—ros szorong‡suk csak fokoz—dik, ha megpr—b‡lnak leszokni szenvedŽlyŸkr l. Ez termŽszetszer leg fokozza az elvon‡si tŸneteket Žs ez‡ltal korl‡tot emel a leszok‡s lehet sŽge elŽ. Tœl nagy az ‡r, amit fizetni kŽne. Ink‡bb kiegyeznek a fŸgg sŽg okozta minden veszŽllyel. Az elvon‡si tŸnetek problŽm‡ja Itt megint alkalmam ny’lik arra, hogy az ƒFT d’csŽretŽt zengedezzem, mivel az dr‡mai mŽrtŽkben lecsškkenti az elvon‡si szimpt—m‡kat, s t gyakran teljesen meg is szŸnteti azokat. ƒs ez csak egy a sok jellegzetessŽg kšzŸl, amely az ƒFT-t megkŸlšnbšzteti a hagyom‡nyos ter‡pi‡kt—l. Az elvon‡si tŸnetek alatt ŽrthetŸnk mind fizikai mind lelki tŽnyez ket. Amikor valaki abbahagyja egy addikt’v anyag haszn‡lat‡t, a fizikai szŸksŽglet ‡ltal‡ban 3 napon belŸl felold—dik. Ez egy termŽszetes mŽregtelen’t folyamat: a test megszabadul a nemk’v‡natos toxinokt—l. De az Žrzelmi tŽnyez (a szorong‡s) kitart—an, hetekig, h—napokig gyštri tov‡bb a p‡cienst, Žs az is lehet, hogy šrškšs lak—t‡rs marad.

© Gary Craig @ www.emofree.com Hungarian translation © Csontos çgnes 2007@ www.emotionalfreedom.net 119 Tapasztalatom szerint a szorong‡s az, ami a leszok‡s legnagyobb akad‡ly‡t kŽpezi. Ez akkor v‡lik nyilv‡nval—v‡, amikor nŽh‡ny perces ƒFT kezelŽs a szorong‡st 0-ra csškkenti, Žs ezzel p‡rhuzamosan hirtelen az elvon‡si tŸnetek is felsz’v—dnak. L‡ssuk most a megold‡st. Azzal kezdjŸk majd, hogy a gyakorlatban alkalmazzuk, amit kor‡bban megtanult‡l ebb l a kŽzikšnyvb l. EmlŽkszel mŽg mi volt az AlapelmŽlet, amire az ƒFT ŽpŸl? ÒMinden negat’v ŽrzŽs oka a test energiarendszerŽben bekšvetkezett egyensœlyfelboml‡s.Ó Mivel a szorong‡s negat’v Žrzelem, az szŸksŽgszer en a test energiarendszerŽben bekšvetkezett egyensœlyfelboml‡s (ršvidz‡rlat/ãzzzzztÓ) kšvetkezmŽnye. ƒs ezt persze kšnnyedŽn rendbe hozhatjuk az Alaprecept seg’tsŽgŽvel. çllitsd helyre az energiarendszer egyensœly‡t (szŸntesd meg a ršvidz‡rlatot, a ãzzzztÓ blokkot), Žs a k—ros s—v‡rg‡s (Žs persze ezzel egyŸtt a k‡ros szenvedŽly is) automatikusan megszŸnik. Majdnem ilyen egyszer ! AzŽrt mondom, hogy majdnem , mert a teljessŽg kedvŽŽrt egy m‡sik rendk’vŸl fontos akad‡lyoz— tŽnyez t is meg kell vitatnunkɎs ez a pszichol—giai reverzi— (PR). Kor‡bban egy teljes szekci—t sz‡ntam a pszichol—giai reverzi— le’r‡s‡ra, Žs most van itt az ideje, hogy œjra ‡ttanulm‡nyozd ezt a rendk’vŸl fontos anyagot. Hogy miŽrt? Mert Ð mint Te is j—l tudod m‡r Ð a k‡ros szenvedŽlyek esetŽben szinte mind’g sz‡molni kell a pszichol—giai reverzi— jelenlŽtŽvel! KŽrlek emlŽkezz arra is, hogy a PR az oka šnmagunk szabot‡l‡s‡nak is: annak, hogy Žpesz emberek saj‡t er fesz’tŽseiket hiœs’tj‡k meg, Žs saj‡t Žrdekeikkel tškŽletesen ellentmond— m—don viselkednek. Minden szenvedŽlybeteg tiszt‡ban van azzal, hogy fŸgg sŽge rossz ir‡nyba vezeti. TšbbsŽgŸk ismŽtelten megpr—b‡l leszokni , de mŽg ha id legesen sikert is Žrnek el, egy id ut‡n er fesz’tŽseik kudarcba fulladnak, mert akaratlanul visszacsœsznak rŽgi viselkedŽsmint‡ikba. Ez a pszichol—giai reverzi— klasszikus pŽld‡ja. SzenvedŽlybetegsŽgnŽl az esetek legal‡bb 90 %-ban kell pszichol—giai reverzi—val sz‡molni. EzŽrt olyan nehŽz a leszok‡s, hiszen a saj‡t Ð ezœttal ellentŽtes polarit‡sœ - energia rendszerŸnk dolgozik ellenŸnk. EzŽrt van az is, hogy mŽg ha meg is tudunk szabadulni a beteges s—v‡rg‡s tŸnetŽt l, gyakran mŽgis kŽptelenek vagyunk feladni mag‡t a fŸgg sŽget. Tudom, hogy ez furcs‡n hangzik, de a val—s Žletben ez az ami œjra Žs œjra megtšrtŽnik. Ha ismŽtelt pr—b‡lkoz‡s ellenŽre kŽptelen vagy megszabadulni egy k‡ros szenvedŽlyt l, akkor garant‡lom, hogy pszichol—giai reverzi— van a h‡ttŽrben. Hogy hatŽkonyak lehessŸnk, fel kell sz‡molnunk mind a beteges s—v‡rg‡sokat mind a pszichol—giai reverzi—t. Csak akkor ŽrhetŸnk el eredmŽnyt, ha mindkett t addressz‡ljuk! TermŽszetesen ehhez is az Alaprecept lesz az eszkšzŸnk. ƒs itt egŽszen kŸlšnlegesen helyt‡ll—, hiszen

© Gary Craig @ www.emofree.com Hungarian translation © Csontos çgnes 2007@ www.emotionalfreedom.net 120 az Alaprecept els rŽszŽbe be van Žp’tve a PR korrekci—ja, Žs œgy h’vjuk, hogy a R‡hangol—d‡s. Hogyan kezeljŸk a fŸgg sŽget Ez egyszer : a nap folyam‡n ismŽtelten vŽgezzŸnk nŽh‡ny kšr ƒFT kezelŽst gy, hogy az Alpareceptet a fŸgg sŽgre adapt‡ljuk. Ez seg’t abban, hogy a szenvedŽlybetegsŽget okoz— szorong‡s csškkenjen, Žs egyœttal a pszichol—giai reverzi—t is korrig‡lja. De ne felejtsŸk el, hogy a R‡hangol—d‡s csak id legesen korrig‡l, Žs k‡ros szenvedŽlyek esetŽben az a tendencia, hogy a PR hamarosan visszatŽr. EnnŽlfogvaɎs ez tŽnyleg fontos É. naponta legal‡bb 15-szšr vŽgre kell hajtanod az Alapreceptet. Az aj‡nlott adag 25-szšr naponta. Ez a gyakorlat a szorong‡st (Žs ezzel egyŸtt a addikt’v anyag ut‡ni s—v‡rg‡st is) lecsškkenti, Žs egyœttal a pszichol—giai reverzi— finom, de ann‡l k‡rosabb hat‡s‡t is fŽken tartja. Egy id ut‡n azt‡n a PR mag‡t—l lecsškken Žs vŽgŸl meg is sz nik. Az aj‡nlott 25-szšri kezelŽst egyenletesen kell elosztani a nap folyam‡n. Ennek ŽrdekŽben esetleg (1) be‡ll’thatod az —r‡dat, hogy jelezzen minden fŽl —r‡ban, vagy (2) hozz‡kštheted a kopogtat‡st egyŽb rutinszer tevŽkenysŽgeidhez, mint pŽld‡ulÉ Amikor reggel felkelsz Amikor este lefekszel Minden ŽtkezŽs el tt Minden alkalommal, amikor a fŸrd szob‡t haszn‡lod Valah‡nyszor csak ki- vagy besz‡llsz egy kocsiba Valah‡nyszor leteszed a telefont Valah‡nyszor csak leŸlsz egy szŽkre Valah‡nyszor fel‡llsz egy szŽkr l Valah‡nyszor ki- vagy belŽpsz egy h‡zba Valah‡nyszor belŽpsz egy ajt—n Mag‡t—l Žrtet dik persze, hogy kŸlšnbšz emberek m‡s-m‡s rutint kšvetnek, teh‡t lehet, hogy a fentiek kšzŸl nŽh‡ny nem vonatkoztathat— r‡d. Csak mint pŽld‡kat soroltam fel ezeket, de persze Te majd a saj‡t szemŽlyre szabott list‡dat kell, hogy elkŽsz’tsd. Megeshet az is, hogy a kšrŸlmŽnyek nem kedveznek az Alaprecept vŽgrehajt‡s‡nak Ð egy vendŽgl ben, vagy egy bulin val—sz’n leg komolyan megkŽrd jeleznŽk ŽpelmŽj sŽgedet, ha r‡kezdenŽl kopogtatni a mer’di‡n pontokon. Van azonban erre is megold‡s, egyszer en kŽrj elnŽzŽst, Žs menj ki a fŸrd szob‡ba, vagy a parkol—ba a kocsidba, vagy b‡rhov‡, ahol nŽh‡ny percig egyedŸl maradhatsz.

© Gary Craig @ www.emofree.com Hungarian translation © Csontos çgnes 2007@ www.emotionalfreedom.net 121 Hogyan kezeljŸk a beteges v‡gyat az addikt’v anyag/viselkedŽs ir‡nt Ha a fenti tan‡csot h en kšveted, akkor val—sz’n tlen, hogy er s s—v‡rg‡s, vagy egyŽb elvon‡si tŸnet tšrne r‡d a nap folyam‡n. Ha ez mŽgis megesne, akkor be kell iktatnod 1-2 kšr tov‡bbi Alaprecept kopogtat‡st egŽszen addig, am’g a beteges v‡gy/elvon‡si tŸnet megsz nik. Ez az aj‡nlott 25-szšri Alaprecept kezelŽsen felŸli, extra kopogtat‡s. Hogyan kezeljŸk azokat a specifikus esemŽnyeket, amelyek a szorong‡s okoz—i M’g a fenti rutin kitart— kšvetŽse bizony‡ra nagy seg’tsŽget nyœjt b‡rmilyen k‡ros szenvedŽly felsz‡mol‡s‡ban, a teljessŽg kedvŽŽrt arra biztatlak, hogy azokkal a specifikus esemŽnyekkel is foglalkozz, amelyek a szorong‡st - amit a szenvedŽlybeteg az addikt’v anyaggal/ viselkedŽsform‡val csillap’tani pr—b‡l - eredetileg kiv‡ltott‡k. ògy t nik, hogy sokaknak ez egy ijeszt folyamat, hiszen fogalmuk sincs arr—l, hogy melyek azok a specifikus esemŽnyek, amelyek hozz‡j‡rultak k‡ros szenvedŽlyŸk kialakul‡s‡hoz. Akkor h‡t hogyan alkalmazhatn‡k az ƒFT m—dszert. Az is el fordulhat, hogy m‡sokn‡l szinte vŽgtelen a lista. SzerencsŽre erre is van megold‡s Ð a Bels BŽke Elj‡r‡s Ð amelyet a weblapomon ( www.emofree.com ) kŸlšn is publik‡ltam. Rendk’vŸli ŽrtŽke abban ‡ll, hogy ez az elj‡r‡s szisztematikusan felkutat Žs semleges’t minden specifikus emlŽket, amely szorong‡st, fŸgg sŽget, šnkorl‡toz— hiedelmet vagy b‡rmilyen m‡s korl‡tozotts‡got okoz az Žletedben. ême itt tal‡lod a Bels BŽke Elj‡r‡s le’r‡s‡t. Bels BŽke Elj‡r‡s Szeretettel Ÿdvšzšllek, A Bels BŽke Elj‡r‡s amit most mindj‡rt elmagyar‡zok, nem arr—l sz—l, hogy egy Òkicsit jobban Žrezd magadÓ. Helyesen Žrtelmezve ez az elj‡r‡s a Fšld minden lakos‡nak f gy—gy’t— eszkšze lehet. A vil‡g minden orvos‡nak, terapeut‡j‡nak, lelki Žs Žletm—d tan‡csad—j‡nak ezt a m—dszert kellene els dlegesen alkalmaznia saj‡t maga Žs m‡sok megseg’tŽsŽre. LŽnyegŽben a Bels BŽke Elj‡r‡s abb—l ‡ll, hogy az ŽletŸnk folyam‡n elszenvedett valamennyi f‡jdalmas, vagy kellemetlen SPECIFIKUS ESEMƒNYR L kŽsz’tŸnk egy list‡t, majd szisztematikusan addig kopogtatunk rajtuk, am’g valamennyi esemŽny Žrzelmi hat‡sa megsz nik r‡nk nŽzve. Ha szorgalmasan Žs kitart—an kšvetjŸk ezt az elj‡r‡st, Ҏrzelmi erd nkb lÓ hamarosan minden negat’v Òf‡tÓ ki tudunk irtani, ezzel megsemmis’tve

© Gary Craig @ www.emofree.com Hungarian translation © Csontos çgnes 2007@ www.emotionalfreedom.net 122 rengeteg potenci‡lis Žrzelmi Žs fizikai betegsŽg gyškerŽt. Ez persze mindenkit bels bŽkŽje elŽrŽse felŽ vezet, ami vŽgs soron nagyban hozz‡j‡rul a vil‡gbŽke megval—s’t‡s‡hoz. NŽh‡ny štlet ahhoz, hogyan val—s’tsuk meg ezt a gyakorlatbanÉ 1. Adjuk fel a bels bŽke elj‡r‡st mint Òh‡zi feladatotÓ a kliensnek, amit kŽt ŸlŽs kšzštt otthon šn‡ll—an vŽgezhet. Ez minden bizonnyal felgyors’tja majd a gy—gyul‡s folyamat‡t. 2. KšvessŸk a bels bŽke elj‡r‡st mint egy napi rutin gyakorlatot ahhoz, hogy egy Žleten ‡t felgyŸlemlett Žrzelmi salakt—l megszabaduljunk. Ez‡ltal javul az ŽnkŽpŸnk, csškkennek bels kŽtelyeink, Žs mŽly bels bŽkŽt Žs felszabadul‡st ŽrzŸnk. 3. Felhaszn‡lhatjuk ezt az elj‡r‡st arra is, hogy megszabaduljunk egy sœlyos betegsŽg esetleges kiv‡lt— ok‡t—l. Maga az a tŽny, hogy sœlyos betegsŽgben szenvedŸnk biztos jelzŽs arra, hogy valamelyik specifikus esemŽny az ŽletŸnkben (vagy tšbb egyŸtt) olyan sok dŸhšt, fŽlelmet vagy egyŽb traumatikus ŽrzŽst halmozott fel az energiarendszerŸnkben, hogy az most betegsŽg form‡j‡ban jelenik meg. Ha valamennyi ilyen emlŽket lekezelted, akkor val—sz’n leg az/azok is kšzte lesznek, amelyek hozz‡j‡rultak a fizikai betegsŽg kialakul‡s‡hoz. 4. Ha kitart—an alkalmazod a bels bŽke elj‡r‡st, szŸksŽgszer en egy csom— olyan specifikus esemŽnyt is lekezelsz, amelyek kŸlšnbšz problŽm‡k okoz—i lehetnek, b‡r ennek tal‡n nem is vagy tudat‡ban. Ily m—don elkerŸlheted a szŸksŽges nyomoz—munk‡t, amikor egy-egy problŽma gyškerŽt kell felt‡rnod ahhoz, hogy a megfelel specifikus emlŽken kopogtathass. 5. Haszn‡ld a bels bŽke elj‡r‡st mint a laz’t‡s egy form‡j‡t 6. Haszn‡ld a bels bŽke elj‡r‡st azŽrt, hogy m‡soknak pŽldakŽnt szolg‡lhass arra, hogy mi mindenre vagyunk kŽpesek mint emberi lŽnyek Ez az egyszer gondolat paradigmav‡lt‡st jelenthet az egŽsz gy—gy’t‡s terŸletŽn, Žs tulajdonkŽppen egyetlen mondatban meg lehet fogalmazniÉ.. LEGT…BB ƒRZELMI ƒS FIZIKAI PROBLƒMçNKAT MEGOLDATLAN SPECIFIKUS ESEMƒNYEK OKOZZçK (VAGY AZOKHOZ NAGYBAN HOZZçJçRULNAK) Ð EZEKET K…NNYEDƒN FEL LEHET OLDANI ƒFT SEGêTƒGƒVEL. Nem rossz igaz? Ð f leg ha hozzˆvesszŸk, hogy egy egyszer mŽrnšk jštt el ezzel a forradalmi gondolattal. Ez az egyetlen mondat, ha minden

© Gary Craig @ www.emofree.com Hungarian translation © Csontos çgnes 2007@ www.emotionalfreedom.net 123 hivat‡sos gy—gy’t— Žs p‡ciens mag‡Žv‡ tennŽ, val—sz’n leg (1) dr‡mai m—don jav’tan‡ a gy—gyul‡s mŽrtŽkŽt, Žs ugyanakkor (2) meredeken csškkentenŽ a kšltsŽgeket. KŽrlek vedd figyelembe, hogy ez a gondolat teljesen figyelmen k“vŸl hagyja a hagyom‡nyos orvosl‡s szerint f szerepet j‡tsz— kŽmiai okokat. Ez abb—l ad—dik, hogy Žn szemŽlyesen œjra Žs œjra megtapasztaltam amint kliensek ‡llapota - akiknŽl a gy—gyszerek Žs egyŽb kŽmiai gy—gym—dok gy‡szosan megbuktak Ð nagymŽrtŽkben javult ƒFT hat‡s‡ra. Ezzel nem azt akarom mondani, hogy a gy—gyszereknek, vagy pŽld‡ul a megfelel egŽszsŽges t‡pl‡lkoz‡snak ne lenne helye a gy—gy’t‡sban. Ellenkez legÉÉezek gyakran Žletfontoss‡gœak lehetnek. SzemŽlyes tapasztalatom azonban azt mondatja velem, hogy a specifikus emlŽkekb l sz‡rmaz— megoldatlan Žrzelmi tšltet sokkal ink‡bb okoz—ja problŽm‡inknak, mint b‡rmi m‡s: ez az igazi gyškere a betegsŽgnek. Igy h‡t logikus, hogy erre kell els sorban figyelmet ford’tani. Gyakorlott ƒFT-z k tiszt‡ban vannak azzal, hogy ezzel a m—dszerrel kŽpesek vagyunk arra, hogy sz— szerint letšršljŸk a negat’v esemŽnyt lelkŸnk Òfal‡r—lÓ. Ez az a terŸlet, ahol sikerar‡nyunk a legmagasabb. Eddig azonban f leg azokra a specifikus esemŽnyekre f—kusz‡ltunk, amelyek egy bizonyos problŽma Ð mint pŽld‡ul f—bia, fejf‡j‡s vagy traumatikus emlŽk Ð h‡tterŽben meghœz—dtak. Ez az elj‡r‡s rendk’vŸl hatŽkony, Žs nagyszer eredmŽnyekkel dicsekedhetÉ.Žrdemes tov‡bbra is ’gy folytatni. M‡srŽszr l viszont miŽrt ne haszn‡lhatn‡nk az ƒFT-t az …SSZES specifikus emlŽk semleges’tŽsŽre, amelyek esetleg a j—val ‡ltal‡nosabb (de azŽrt nem kevŽsbŽ fontos vagy zavar—) problŽm‡k gyškerŽt kŽpezik, mint pŽld‡ul (hogy csak nŽh‡nyat eml’tsek)É.. énkŽp Szorong‡s Depresszi— çlmatlans‡g K‡ros szenvedŽlyek KŽnyszeres cselekvŽsek Elhagyatotts‡g Žrzete Amint egyenkŽnt megszabadulsz Žvek —ta cipelt sœlyos Žrzelmi csomagjaidt—l, termŽszetes m—don egyre kevesebb bels konfliktussal kell majd energiarendszerednek naponta megb’rk—znia. Kevesebb bels konfliktus = bels bŽke Žs kevesebb Žrzelmi Žs fizikai szenvedŽs. Sokak sz‡m‡ra ez az elj‡r‡s olyan egŽsz ŽletŸket be‡rnyŽkol— problŽm‡k teljes megsz nŽsŽt eredmŽnyezheti, amelyeket m‡s m—dszerek mŽg csak meg sem Žrintettek.

© Gary Craig @ www.emofree.com Hungarian translation © Csontos çgnes 2007@ www.emotionalfreedom.net 124 Ugyanez vonatkozik a fizikai betegsŽgekre is. ƒs itt most a fejf‡j‡st—l kezdve, a lŽgzŽsi zavarokon, emŽsztŽsi problŽm‡kon, szkler—zisz multiplexen ‡t sz— van kb. mindenr l egŽszen az AIDS-ig Žs a r‡kig. Manaps‡g m‡r kezdik szŽles kšrben elfogadni, hogy fizikai bajainkat, betegsŽgeinket megoldatlan Žrzelmeink - mint pŽld‡ul dŸh, trauma, b ntudat, gy‡sz..stb. - okozz‡k, vagy ahhoz legal‡bbis nagy mŽrtŽkben hozz‡j‡rulnak. Az elmœlt Žvek sor‡n sz‡mtalan megbeszŽlŽst folytattam ebben a tŽmakšrben orvosokkal, Žs egyre gyakrabban tapasztaltam, hogy k is az Žrzelmek bels kŸzdelmŽt nevezik meg, mint a sœlyos betegsŽg egyik legfontosabb ok‡t. Eddig azonban nem volt megfelel m—dszer arra, hogy felvegyŸk a harcot ezekkel az egŽs zsŽget t‡mad— Òbandit‡kkalÓ. Persze maszk’rozhatjuk ket gy—gyszerekkel, de igazi gy—gym—dot nemigen tal‡ltunk eddig r‡juk. SzerencsŽre itt van az ƒFT Žs a tšbbi energiater‡pia, melyek kšnnyed Žs eleg‡ns eszkšzšk lehetnek a komoly gy—gy’t— terapeuta kezŽben ahhoz, hogy a betegsŽg gyškereit t‡rj‡k fel Žs irts‡k ki Ð ne a beteget. Amit itt le’rok, az NEM helyettes’t egy min sŽgi ƒFT trŽningen val— rŽszvŽtelt vagy azt a seg’tsŽget, amit egy j— ƒFT terapeuta nyœjthat. Ehelyett egy eszkšzt aj‡nlok fel Neked, amely Ð helyesen kezelve Ð alkalmas arra, hogy nagymŽrtŽk javul‡st hozzon lŽtre Žrzelmi vagy fizikai ‡llpotodban. Ezt a hat‡st egy j— ƒFT trŽning, vagy egy mester terapeuta seg’tsŽge persze csak mŽg fokozza. Ez az elj‡r‡s olyan egyszer Žs annyira mŽlyrehat— Žs hatŽkony, hogy mindenkinek, aki seg’tsŽgŽrt terapeut‡hoz fordul, mint kštelez gyakorlatot kellene el ’rni. Tudom, hogy ez nagyon merŽszen hangzik, de tšbb mint 10 Žv alatt olyan sok leny gšz siker tanœja voltam olyan szŽles kšrben, hogy sz‡momra ezt a kijelentŽst megtenni nemcsak hogy kšnny , de szŸksŽges is. Maga az elj‡r‡s rendk’vŸl egyszer (feltŽtelezem, hogy m‡r megtanultad, hogy hogyan kell az ƒFT kezelŽst alkalmazni) : 1. KŽsz’ts egy list‡t amelyre fel’rsz minden egyes f‡jdalmas Žs /vagy kellemetlen spcifikus esemŽnyt amelyet valaha ‡tŽltŽl. Ha nem tal‡lsz legal‡bb 50-et, akkor vagy lagymatagon vŽgzed a feladatot, vagy valamely m‡s planŽt‡n ŽltŽl eddig. Vannak akik sz‡z‡val tal‡lnak ilyen esemŽnyeket emlŽkeikben. 2. Mialatt a list‡t kŽsz’ted lehet, hogy œgy tal‡lod, hogy egy-egy mœltbeli esemŽny a jelenben m‡r nem okoz kellemetlen ŽrzŽst. Ez teljesen norm‡lis. AzŽrt vedd fel ezeket az esemŽnyeket is a list‡dra. Maga az a tŽny ugyanis, hogy emlŽkszel r‡juk jelzi, hogy dolgoznod kell mŽg rajtuk. 3. Mindegyik emlŽknek adj egy c’met, mintha egy kisfilm lenne. PŽld‡k: ãApa megŸtštt a konyh‡banÓ Ð ãElloptam Zsuzsi szendvicsŽtÓ Ð ãMegcsœsztam, Žs majdnem beleestem a szakadŽkbaÓ Ð ãHarmadikos

© Gary Craig @ www.emofree.com Hungarian translation © Csontos çgnes 2007@ www.emotionalfreedom.net 125 koromban amikor beszŽdet kellet mondanom, az egŽsz oszt‡ly rajtam ršhšgšttÓ Ð ãAnyu 2 napra bez‡rt a kamr‡baÓ Ð ãMrs. Adams azt mondta, hogy hŸlye vagyokÓ. 4. Amikor kŽsz vagy a list‡val, v‡laszd ki a legvaskosabb ãf‡katÓ a negat’v Žrzelmi ãerd db lÓ, Žs kezd el ezeket ƒFT-vel kezelni egŽszen addig, m’g vagy nevetsz az egŽszen, vagy kŽptelen vagy f—kusz‡lni az emlŽkre (lehet, hogy egyszer en unalmasnak t nik). Figyelj arra, hogy a kezelŽs sor‡n felmerŸl aspektusokat, mint ãšn‡ll— f‡kat a negat’v erd benÓ kŸlšn le kell kezelni. Az is nagyon fontos, hogy csak akkor lŽpj ‡t a kšvetkez specifikus emlŽkre, ha az el z t m‡r teljesen semleges’tetted. Ha egy-egy esemŽnynŽl nem tudod beazonos’tani az intenzit‡st a 0-10- es sk‡l‡n, feltŽtelezd azt, hogy elfojtod ŽrzŽseidet, Žs alkalmazz 10 teljes kšr ƒFT kezelŽst minden elkŽpzelhet szempontb—l nŽzve az Ÿgyet. Nagy az esŽlye annak, hogy ezzel teljesen semleges’ted az emlŽket. Miut‡n a legsœlyosabb eseteket (a legvaskosabb Žrzelmi f‡kat az Žrzelmi erd ben) elt‡vol’tottad, vedd sorra az intenzit‡sban kšvetkez emlŽkeket. 5. Dolgozz fel legal‡bb egy kisfilmet (spcifikus esemŽnyt) napontaÉde mŽgjobb, ha 2-t vagy 3-atÉÉh‡rom h—napon keresztŸl. Ez csak nŽh‡ny percet vesz igŽnybe naponta, Žs ebben az Ÿtemben haladva 3 h—nap alatt mintegy 90-270 specifikus emlŽket tudsz feldolgozni. A 3 h—napos munka letelte ut‡n figyelj oda arra, hogy mennyivel jobban Žrzed magad a b ršdben. Az is felt nik majd, hogy mennyivel nyugodtabb vagy, Žs mennyivel nehezebb kihozni a sodrodb—l. Figyeld meg mennyivel jobbak a kapcsolataid, Žs hogy egy csom— olyan problŽm‡d amellyel eddig terapeut‡hoz j‡rt‡l ŽszrevŽtlenŸl felsz’v—dott. Pr—b‡ld meg ekkor felidŽzni valamelyik specifikus ŽlmŽnyedet, Žs figyeld meg ahogy az egykor heves Žrzelmi tšltŽs emlŽk szinte jelentŽktelennek t nik. Figyelj fel a vŽrnyom‡sodban, sz’vverŽsedben Žs/vagy lŽgzŽsedben be‡llott javul‡sra. AzŽrt kŽrlek arra, hogy tudatosan figyelj oda ezekre a dolgokra, mert egyŽbkŽnt ez a min sŽgi ugr‡s a gy—gyul‡s folyamat‡ban olyan finoman jšhet lŽtre, hogy magad sem veszed Žszre. MŽg az is lehet, hogy a javul‡s olyan ŽszrevŽtlenŸl kšvetkezik be, hogy œgy Žrzed mintha ãtulajdonkŽppen ez soha sem lett volna olyan nagy problŽmaÓ. Ezt a jelensŽget œra Žs œjra megtapasztaljuk az ƒFT kezelŽsek sor‡n, ezŽrt pr—b‡lom tudotos’tani Benned is. 6. Ha rendszeresen szedsz gy—gyszereket el fordulhat, hogy ‡llapotod olyannyira javul, hogy œgy Žrzed, abbahagyhatod a gy—gyszerszedŽst. KŽrlek ezt CSAK orvosod tudt‡val Žs beleegyezŽsŽvel tedd meg!

© Gary Craig @ www.emofree.com Hungarian translation © Csontos çgnes 2007@ www.emotionalfreedom.net 126 Sz’vemb l remŽlem, hogy a Bels BŽke Elj‡r‡s vil‡gszerte elterjed, Žs rutinszer vŽ v‡lik. Napi nŽh‡ny perc id r‡ford’t‡s —ri‡si kŸlšnbsŽget eredmŽnyezhet az iskolai teljes’tmŽnyek , kapcsolatok, ‡ltal‡nos egŽszsŽg Žs Žletmin sŽgŸnk terŽn. De mindez csak Žrtelmetlen sz—szapor’t‡s addig, am’g TE ezeket a gondolatokat ‡t nem Ÿlteted a gyakorlatba!!! K’v‡nok Bels BŽkŽt ValamennyiŸnknek! Gary Mire sz‡m’thatsz Amint szisztematikusan elkezded alkalmazni a bels bŽke elj‡r‡st, a kšvetkez kre sz‡m’thatsz: minden esetleges k—ros s—v‡rg‡s, fŸgg sŽgb l ad—d— heves v‡gy egyre gyengŽbbŽ v‡lik, Žs ahogy mœlnak a napok az is egyre ritk‡bban jelentkezik. VŽgŸlis minden beteges v‡gy elt nik, Žs a k‡ros szenvedŽly automatikusan semmivŽ v‡lik. Az addikt’v anyag undor’t—nak t nik, Žs magad sem Žrted, hogy is tarthattad valaha annyira fontosnak. Ezek persze rendk’vŸl egŽszsŽges jelek. Amikor eljutsz id‡ig, mŽg nŽh‡ny napig folytasd a bels bŽke elj‡r‡s rutinszer haszn‡lat‡t, hogy a pozit’v v‡ltoz‡sokat ršgz’tsd az energiarendszeredben. Ha egyszer sikerŸlt megszabadulni egy fŸgg sŽgt l, ez mŽg nem jelenti azt, hogy immuniss‡ v‡lt‡l erre az addikt’v anyagra. Ellenkez leg: aj‡nlatos, hogy a jšv ben elkerŸld az illet addikt’v anyagot, vagy œjra fŸgg vŽ v‡lhatsz. Ez persze igaz minden sikeres elvon—kœr‡n‡l. Gyakori kŽrdŽsek Žs v‡laszok K. Mennyi id t vesz igŽnybe egy szenvedŽlybetegsŽg legy zŽse? Ez esetenkŽnt nagyban kŸlšnbšzhet. Tapasztalatom szerint a viszonylag enyhe anyagokt—l val— fŸgg sŽg Ð mint pŽld‡ul csokol‡dŽ, k‡vŽ, Ÿd’t k Žs kŸlšnb z ŽtelfŽlesŽgek Ð gyakran nŽh‡ny nap alatt feloldhat—k. A szenvedŽlybeteg ezut‡n m‡r kimondottan undor’t—nak tal‡lja ezeket az addikt’v anyagokat. NemrŽg volt egy esetem egy hšlggyel, aki mindšssze nŽh‡ny kšr ƒFT seg’tsŽgŽvel legy zte Ÿd’t -, sŸlt hagyma-, csokol‡dŽ, ragacsos ŽdessŽg-, Žs szalma krumpli fŸgg sŽgŽt! Minden egyes addikt’v Žtelre/italra a teljes Alapreceptet alakalmaztuk 1-2 alkalommal. Ennek erdmŽnyekŽppen ez a hšlgy tšbbŽ meg csak k’sŽrtŽst sem Žrez, ha az egykor heves s—v‡rg‡st kiv‡lt— valamelyik cs‡b’t—val tal‡lkozik. Persze m‡sokn‡l ugyanez a folyamat hosszabb id t vehet igŽnybe. Er sebb anyagokt—l val— fŸgg sŽg gy—gy’t‡sa Ð mint pŽld‡ul a cigeretta, alkohol, kokain..stb. Ð tšbb id t igŽnyelhet..esetleg egy-kŽt hetet. Dolgoztam egyszer egy fŽrfival, aki tšbb Žves alkoholizmus‡t az Alaprecept 3-4-szeri vŽgrehajt‡s‡val teljesen felsz‡molta. Ez gyakori jelensŽg, de persze nem garant‡lhatom, hogy Te is ilyen sikeres leszel. Itt nincsenek k be vŽsett szab‡lyok. Senki sem mondhatja meg, hogy Neked mennyi id re van szŸksŽged ahhoz, hogy megszabadulj szenvedŽlybetegsŽgedt l: de ha kitart—an alkamazod a bels bŽke elj‡r‡st,

© Gary Craig @ www.emofree.com Hungarian translation © Csontos çgnes 2007@ www.emotionalfreedom.net 127 eljšn a nap, amikor tšbbŽ nem k’v‡nod az addikt’v anyagot tšbbbŽ Ð Žs ekkor r‡jšssz arra, hogy megnyerted a csat‡t. Mindezenkšzben az elvon‡si tŸnetek minim‡lisak kell hogy legyenek. K. Dolgozhatok tšbb fŸgg sŽgen is egy Alaprecept kšršn belŸl? Nem, egyszerre csak egy fŸgg sŽgen Žrdemes dolgozni. Egy Alaprecept kšršn belŸl csak egy fŸgg sŽget kezelj, ne pr—b‡lj tšbbet šsszekombin‡lni. Mindegyik k‡ros szenvedŽlyre egyenkŽnt egy-egy œjabb teljes Alaprecept kšr hajts vŽgre a siker ŽrdekŽben. Ne lep dj meg azonban, ha egy fŸgg sŽged sikeres kezelŽse m‡s k‡ros szenvedŽlyeidet is automatikusan megszŸnteti. MegtšrtŽnik olykor ugyanis, hogy a rendszeres kopogtat‡s olyan mŽrtŽkben lecsškkenti a bels feszŸltsŽget, hogy m‡r nincs szŸksŽg nyugtat—kŽnt az addikt’v anyagra. Ez egy teljesŽggel kisz‡m’thatatlan, de ann‡l leny gšz bb ƒFT jelensŽg. K. Lehet ƒFT-vel fogyni is? Ha le akarsz fogyni, akkor a tœlsœly gyškerŽt, val—di ok‡t kell adressz‡lni. ƒs ez az ok az Žtelt l val— fŸgg sŽg, amit - csakœgy mint minden m‡s szenvedŽlybetegsŽg esetŽn - a bels k—ros szorong‡s vezŽrel. TulajdonkŽppen az els sz‡mœ szenvedŽlybetegsŽg Amerik‡ban jelenleg az evŽs. Az ev Žs ugyanœgy megnyugtatja az embert, lecsillap’tja bels szorong‡s‡t, mint az alkohol, a cigeretta,..stb. H‡nyszor el fordult, hogy feldœltad a h t szekrŽnyedet, holott nem is volt‡l Žhes? MŽgis miŽrt tetted ezt? AzŽrt, hogy bels szorong‡sodat lecsillap’tsd. Lehet, hogy ennek magad sem volt‡l tudat‡ban, lehet, hogy a kellemetlen ŽrzŽst nem azonos’tottad be szorong‡skŽnt, lehet, hogy azt mondtad r‡ ãunalmamban/ idegessŽgemben ette mÓ. De a h‡ttŽrben hœz—d— ŽrzŽs val—j‡ban mind’g a szorong‡s. Ennek a fŸgg sŽget vezŽrl bels nyugtalans‡gnak sz‡mos oka lehet. Lehet, hogy csal‡di vagy munkahelyi problŽm‡k hœz—dnak meg a h‡ttŽrben, de lehet gyerekkori trauma, vagy rossz b‡n‡sm—d is a mŽlyebb ok. Ahhoz, hogy lefogyhass, nyilv‡nval—an a szorong‡st kell megszŸntetni, amely a tœlevŽsi kŽnyszert vezŽrli. ƒs mi lenne ehhez jobb eszkšz, mint az ƒFT. A bels bŽke elj‡r‡s mellett (l‡sd fentebb a rŽszletes le’r‡st) alkalmazd napi 25 alkalommal a teljes Alpareceptet a tœlevŽsi kŽnyszerre Ð ez‡ltal a kŽnyszert vezŽrl nyugtalans‡g lecsškken. EzenfelŸl alkalmazd azonnal az Alapreceptet b‡rmilyen felbukkan— heves k’v‡ns‡gra (B‡r nagyon k’v‡nom ezt a sŸtemŽnytÉ..) Ð ily m—don id vel az evŽskŽnyszer val—s oka, Žs ezzel termŽszetszer leg a fšlšs sœly is elt nik. Hogyan haszn‡ljuk az ƒFT-t fizikai gy—gy’t‡sra Seholsem tapasztalhatjuk meg vil‡gosabban a test Žs elme szoros kapcsolat‡t, mint az ƒFT m—dszer alkalmaz‡sa sor‡n. Mostanra m‡r Te is l‡thattad (Žs remŽlhet leg a saj‡t b ršdšn is Žrezted), hogy milyen dr‡mai lehet sŽgek rejlenek ebben a m—dszerben - tšbb szinten is - a fizikai gy—gy’t‡sra. Ide csatolok egy list‡t azokr—l a fizikai betegsŽgekr l, melyeket eddig teljes vagy rŽszleges sikerrel kezeltŸnk ƒFT-vel:

© Gary Craig @ www.emofree.com Hungarian translation © Csontos çgnes 2007@ www.emotionalfreedom.net 128 Fejf‡j‡s, h‡tf‡j‡s, nyak- Žs h‡tmerevsŽg, izŸleti f‡jdalmak, r‡k, kr—nikus f‡radts‡g, lupusz, colitis ulcerosa (fekŽlyesed vastagbŽlgyullad‡s), pikkelysšmšr, asztma, allergi‡k, szemirrit‡ci—, f‡jdalmas sebek, gyullad‡sok, kiŸtŽsek, ‡lmatlans‡g, szorul‡s, irrit‡bilis bŽlszindr—ma, l‡t‡s, iz ommerevsŽg, mŽhcs’pŽs, vizelŽsi problŽm‡k, terhessŽgi h‡nyinger, premenstru‡lis szindr—ma (PMS), szexu‡lis problŽm‡k, izzad‡s, koordin‡ci—s problŽm‡k, kŽzt csatorna szindr—ma, kšszvŽny, kŽzzsibbad‡s, gyomorf‡j‡s, fogf‡j‡s, k—ros remegŽs, sclerosis multiplex. ƒs mŽg rengeteg m‡sÉEgy teljes lista tšbbszšršse lenne a fentinek. Mindenre alkalmazhat— ƒn minden fizikai problŽm‡ra amivel b‡rki hozz‡m fordul ƒFT-t alkalmazok, Žs œjra Žs œjra meglep dšm az eredmŽnyeken. Nem Žrek el 100 %-os sikert (ki az aki igen?), de nagyon gyakran az ƒFT ott is seg’t, ahol semmi m‡s nem m kšdštt. Az emberisŽget fizikai bajok ezrei gyštrik, melyekre a gy—gy’t— tudom‡nyok a gy—gy’t— m—dszerek szŽles kšrŽt fejlesztettŽk ki. Ezek a kŽzr‡tŽtelt l kezdve a gy—gyszeres kezelŽsen, sebŽszeti beavatkoz‡son ‡t egŽszen a bšjtšlŽsig Žs vizualiz‡ci—ig rengeteg kŸlšnbšz modalit‡st šlelnek fel. De ezek kšzŸl egyetlen egy sem m kšdik mind’g mindenkinŽl. Tapasztalatom szerint viszont az ƒFT olyan j— m kšdik, hogy ezt a m—dszert minden egyes gy—gy’t—nak fel kellene vennie az eszkšzt‡r‡ba. ƒs mŽg ennŽl is tov‡bb megyek. Meg vagyok arr—l gy z dve, hogy ez az a m—dszer, amelyet minden gy—gy’t—nak els kŽnt kellene alkalmaznia. Ime az Žrveim: Gyakran szinte azonnal megszŸnteti a tŸneteket Gyakran ott is seg’t, ahol semmi m‡s nem m kšdik Kšnnyen alkalmazhat— Gyors Nem lehet r‡szokni ƒn szemŽly szerint nem ismerek egyetlen olyan gy—gy’t— technik‡t sem, amely az šsszes fenti igŽnynek eleget tenne. ƒs Te? Az ƒFT azonban nem v‡ltja fel az orvostudom‡nyt, vagy b‡rmely m‡s gy—gy’t— ter‡pi‡t, hanem akkor nyœjtja a legtšbbet, ha m‡s m—dszerekkel egyŸtt alkalmazzuk. KŽtsŽgtelen, hogy az ƒFT f helyet Žrdemel a fizikai betegsŽgeket gy—gy’t— m—dszerek sor‡ban. MŽg a felŸletes szemlŽl is tisztelettel hajt fejet az eredmŽnyek l‡tt‡n. De nyilv‡nval—an mindenkiben felmerŸl a kŽrdŽsÉ.. tulajdonkŽppen miŽrt m kšdik? Ha a m—dszert eredetileg Žrzelmi problŽm‡k megold‡s‡ra fejlesztettŽk ki, akkor miŽrt olyan hatŽkony fizikai problŽm‡k esetŽn is? Erre csak azt

© Gary Craig @ www.emofree.com Hungarian translation © Csontos çgnes 2007@ www.emotionalfreedom.net 129 tudom mondani, hogy a gy—gy’t‡sban mŽg rengeteg misztŽrium van, ezŽrt is mondhatjuk, hogy ezen a terŸleten a kutat‡s egy vŽgtelen folyamat Ð ugyanez vonatkozik az ƒFT-re is. Ahogy a vŽr megfel ‡raml‡sa az egŽsz testen ‡t elengedhetetlen a fizikai j—lŽthez, ugyanœgy szŸksŽg van ehhez az energia megfelel ‡raml‡s‡ra is. êgy az energia‡raml‡s kiegyensœlyoz‡sa ƒFT-vel szŸksŽgszer en jobb egŽszsŽgi ‡llapothoz vezet. Tagadhatatlan, hogy a negat’v Žrzelmek hozz‡j‡rulnak a fizikai betegsŽgek kialakul‡s‡hoz. Amilyen mŽrtŽkben kŽpesek vagyunk a negat’v ŽrzŽseket ƒFT-vel semleges’teni - œgy t nik - ugyanilyen mŽrtŽkben a fizikai tŸnetek is enyhŸlnek. Gyakori kŽrdŽsek K. Mennyi id mœlva v‡rhat— javul‡s? Erre nics szab‡ly. A tŸnetek gyakran nŽh‡ny perc mœlva elt nnek, b‡r el fordul, hogy egy kŽsleltett reakci— miatt ez csak nŽh‡ny —r‡val kŽs bb kšvetkezik be. A gy—gyul‡s a tŸnetek mšgštt lŽv betegsŽgb l eltarthat napokig, hetekig, vagy ak‡r h—napokig isÉteh‡t lŽgy kitart—. ƒs feltŽtlenŸl konzult‡lj a kezel orvosoddal! Sokan k’sŽrtŽsbe esnek, hogy abbahagyj‡k a gy—gyszerszedŽst, amint elkezdik a gy—gyul‡s pozit’v jeleit Žszlelni magukon. Ezt csak kezel orvosod tudt‡val Žs belegegyezŽsŽvel aj‡nlatos megtenni. K. Dolgozhatok tšbb tŸneten is egyszerre? Nem! Alkalmazd az Alapreceptet minden egyes tŸnetre kŸlšn kŸlšn. Kezd a legysœlyosabb tŸnettel, Žs ha azt teljesen feloldottad, akkor lŽpj tov‡bb a sœlyoss‡gban kšvetkez re. Ne csod‡lkozz azonban, ha egy tŸnet felold‡sa enyh’ti a tšbbi tŸnet sœlyoss‡g‡t is. Ez gyakran megesik. K. TŽnyleg remŽlhetek gy—gyul‡st az ƒFT-t l akkor is ha a betegsŽgem sœlyos Žs rŽg—ta tart—? Tiszt‡ban vagyok azzal, hogy a hagyom‡nyos orvosl‡sban az az elkŽpzelŽs az elfogadott, hogy sok rŽg—ta tart— betegsŽg gy—gy’thatatlan, Žs a betegnek meg kell tanulnia egyŸtt Žlni ezekkel. Ennek megfelel en radik‡lisnak t nhet az az ‡ll’t‡s, hogy ezeket a betegsŽgeket meg lehet szŸntetni, vagy nagymŽrtŽkben enyh’teni nŽh‡ny meridi‡n pont szisztematikus stimul‡l‡s‡val. Ez majdnem mindenkinek, akivel valaha is tal‡lkoztam, k’v l esik a hitrendszerŽn. De Žn a saj‡t szememmel l‡ttam Žs tapasztaltam, hogy ez igenis lehetsŽges, Žs hanyag lennŽk, ha ezt nem hozn‡m tudom‡sodra. K. Milyen gyakran alkalmazzuk az Alapreceptet a problŽm‡nkra? A tŸnetek Ð mint pŽld‡ul fejf‡j‡s, egyŽb f‡jdalmak, gyomorb‡ntalmak..stb. Ð csškkentŽsŽre hajtsd vŽgre az Alapreceptet valah‡nyszor enyh’teni szeretnŽd a tŸnet kellemetlensŽgŽt. Mag‡t a betegsŽget napi 10 alkalommal cŽlozd meg az Alaprecepttel egŽszen addig, m’g az eredmŽnyek a tov‡bbi kezelŽst fšlšslegessŽ teszik. A napi 10 kezelŽst oszd el egyenletesen a nap folyam‡n. J— m—dszer erre, ha a kezelŽsek id pontj‡t egy-egy rutinszer en vŽgzett tevŽkenysŽghez kštšd, mint pŽld‡ul:

© Gary Craig @ www.emofree.com Hungarian translation © Csontos çgnes 2007@ www.emotionalfreedom.net 130 Reggel felkelŽs ut‡n Este lefekvŽs el tt Minden ŽtkezŽs el tt Valah‡nyszor haszn‡lod a fŸrd szob‡t Az is fontos, hogy a betegsŽg mšgštt esetlegesen meghœz—d— minden egyes specifikus esemŽnyt/emlŽket feldolgozz. A bels bŽke elj‡r‡s kitart— alkalmaz‡sa is sokat seg’thet. K. Tudn‡l beszŽlni konkrŽt tapasztalataidr—l egyes meghat‡rozott fizikai betegsŽgek esetŽn? TermŽszetesen. De kŽrlek emlŽkezz arra, hogy az itt kšvetkez konkrŽt pŽld‡k az ƒFT-vel kezelhet panaszok csup‡n tšredŽkŽt kŽpviselik. H‡tf‡j‡s Sokakat ismerek, akik ršntgenfelvŽtellel igazolhatj‡k, hogy h‡tf‡j‡suk mšgštt fizikai sŽrŸlŽs hœz—dik meg. Ennek ellenŽre nŽh‡ny perces ƒFT kezelŽs jelent sen csškkentette f‡jdalmukat. Ez l‡tsz—lag Žrtelmetlen egŽszen addig am’g fel nem ismered azt a hat‡st, amit a stressz az izmokra Ð Žs ezen keresztŸl az izŸletekre is Ð gyakorol. Amikor az izmok feszŸltsŽgŽt ƒFT-vel lecsškkented, akkor ezzel az ’zŸletekre nehezed nyom‡st is enyh’ted Ð az eredmŽny kevesebb f‡jdalom. M‡r nem is sz‡molom, hogy h‡nyszor l‡ttam ezt a gyakorlatban. El fordul, hogy a f‡jdalom egyszer Žs mindenkorra elt nik. M‡skor naponta kell kopogtatni ahhoz, hogy a f‡jdalmat t‡vol tartsuk. Fejf‡j‡s, gyomorf‡j‡s BecslŽsem szerint az esetek legal‡bb 90 %-ban ezek a szimpt—m‡k az Alaprecept nŽh‡ny perces alkalmaz‡sa ut‡n teljesen elt ntek. KŽzt csatorna szindr—ma Egy este Ÿzleti vacsor‡n vettem rŽszt Anne-nel, akinek kŽzt csatorna szindr—m‡b—l ered csukl—f‡jdalma mintegy 7-es volt a 0-10 sk‡l‡n. NŽh‡ny perc Žs nŽh‡ny kšr Alaprecept ut‡n a f‡jdalom teljesen elt nt, Žs nem is tŽrt vissza az est h‡tralŽv rŽszŽben. Mondanom sem kell, hogy Anne teljesen meg volt dšbbenve, hiszen kor‡bban semmi egyŽb gy—gym—d nem seg’tett rajta. Az—ta nem tal‡lkoztunk, ’gy nem tudom, hogy a hat‡s mennyire volt tart—s. Ez a fajta panasz azonban hajlamos arra, hogy visszatŽrjen. Val—sz’n nek tartom, hogy Anne esetŽben tov‡bbi kezelŽsek is szŸksŽgesek lettek volna a problŽma tart—s megold‡s‡hoz.

© Gary Craig @ www.emofree.com Hungarian translation © Csontos çgnes 2007@ www.emotionalfreedom.net 131 Pikkelysšmšr Donna olyan sœlyos pikkelysšmšrben szenvedett, hogy nem tudott tšbbŽ cip t hœzni. A gy—gyszeres kezelŽs sem seg’tett rajta. NŽh‡ny napig rutinszer en kopogtatott a betegsŽgŽn, Žs a tŸnetek 90 %-a elt nt. Allergi‡k çltal‡ban j—l reag‡lnak az ƒFT kezelŽsre. Sz‡mtalanszor tanœja voltam annak, ahogy orrfoly‡st, szemirrit‡ci—t, tŸsszšgŽst Žs egyŽb allergi‡s tŸneteket ƒFT-vel megszŸntettek. Szorul‡s Ezen a terŸleten az eredmŽnyek v‡ltoz—ak, de tapasztalatom szerint tšbbnyire a kitart— kezelŽsek sikerrel j‡rnak. Egy olyan esetem volt, amikor egyetlen kezelŽs azonnal megoldotta a problŽm‡t. M‡soknak heteken ‡t naponta kellett kopogtatni ahhoz, hogy megszabaduljanak Žvek —ta tart— rendszeres szorul‡sukt—l. KŽrlek emlŽkezz arra, hogy vannak olyan esetek, amikor csak kitart—, rendszeres kopogtat‡ssal lehet eredmŽnyt elŽrni. Nem minden esetb l lesz ãegy perces csodagy—gyul‡sÓ. LŽgy teh‡t tŸrelmes Žs kitart—. és ez vonatkozik minden panaszra Ð nemcsak a szorul‡sra. L‡t‡s Sok olyan esettel tal‡lkoztam, amikor emberek kŽpesek voltak Ð legal‡bbis id legesen Ð l‡t‡sukat az Alaprecept alkalmaz‡s‡val jav’tani. Gyakran el fordul, hogy a sz’npadra feljšn egy šnkŽnt jelentkez kliens, az Alaprecepttel dolgozunk a l‡t‡s‡n, Žs a kezelŽs vŽgŽn arr—l sz‡mol be, hogy j—val tiszt‡bban l‡t. Ezeket az eseteket azonban nem kšvettem figyelemmel kŽs bb, ’gy nincs megb’zhat— adatom arr—l, hogy a v‡ltoz‡s vajon tart—snak bizonyult-e. Azt gyan’tom azonban, hogy kitart‡ssal tart—s javul‡st is el lehet Žrni. KšszvŽny A kšszvŽnyes f‡jdalmak Ð mint ezt szemŽlyesen is megtapasztaltam - gyakran enyhŸlnek ƒFT hat‡s‡ra, de vissza is tŽrnek, hiszen mag‡t a betegsŽget mŽg nem kezeltŸk. Logikus, hogy azt is kezelni kell. LehetsŽges a kšszvŽnyt gy—gy’tani ƒFT-vel? Ð kŽrdezheted most. Nem tudom, mivel tudtommal mŽg senki sem haszn‡lta kitart—an ezzel a cŽllal a m—dszert. A hagyom‡nyos orvosl‡s szerint ez a betegsŽg visszaford’thatatlan. Meggy—gy’tani nem lehet, legfeljebb a hanyatl‡st lehet meg‡ll’tani.

© Gary Craig @ www.emofree.com Hungarian translation © Csontos çgnes 2007@ www.emotionalfreedom.net 132 Ezzel szemben engem 1986-ban kšszvŽnnyel diagnosztiz‡ltak, Žs jelenleg egyetlen tŸnetem sincs. Akkoriban mŽg nem haszn‡ltam az ƒFT-t, mert mŽg nem tudtam r—la. Gy—gyul‡somat bšjtšlŽssel, Žletm—dv‡ltoztat‡ssal, Žs gondolkod‡som megv‡ltoztat‡s‡val Žrtem el. Meg vagyok gy z dve azonban arr—l, hogy az ƒFT lŽnyegesen felgyors’totta volna a gy—gyul‡s folyamat‡t. Hogyan haszn‡ljuk az ƒFT-t ŽnkŽpŸnk jobb’t‡s‡ra A negat’v ŽnkŽp okai Ez a kifejezŽs ãnegat’v ŽnkŽpÓ tulajdonkŽppen egy ‡ltal‡nos negat’v ŽrzŽsre utal saj‡t magunkat illet en. E tŽma szakŽrt i soha sem hat‡rozt‡k meg pontosan mit is Žrtenek alatta, Žs a pontos okokat sem sikerŸlt meg‡llap’tani. Ennek megfelel en a kezelŽsŽre sincs elfogadott m—dszer. Az ƒFT Ð ezzel ellentŽtben Ð megkšzel’tŽsŽben j—val prec’zebb, Žs a val—s okot is beazonos’tja: A negat’v ŽnkŽp okoz—ja azon negat’v Žrzelmeink felhalmoz—d‡sa, amelyeket saj‡t magunkkal szemben ŽrzŸnk. Ez persze mag‡t—l Žrtet dik, Žs csak azŽrt foglaltam ’r‡sba itt, mert ennek a mondatnak a tŸkrŽben az ƒFT kiv‡ltkŽppen helyŽnval—. Ha semleges’tjŸk a negat’v ŽrzŽseket, akkor ezzel a kiv‡lt— okot is megsemmis’tjŸk. ƒs enŽlkŸl a kiv‡lt— ok nŽlkŸl a negat’v ŽnkŽp egyszer en szŽtfoszlik. ƒs mi lenne jobb eszkšz a negat’v ŽrzŽsek megsemmis’tŽsŽre, mint az ƒFT? Kšnnyen lehet, hogy a negat’v ŽnkŽp a vil‡gon a legelterjedtebb betegsŽg. Olyan gyakori, hogy valamilyen mŽrtŽkben szinte mindenki szenved t le. …nŽrtŽkelŽsŸnk befoly‡solja azt is, hogy mennyire vagyunk magabiztosak. Ezt azt‡n testtart‡sunkkal, sz—haszn‡latunkkal, mozdulatainkkal tudattalanul is kšzvet’tjŸk a kŸlvil‡g felŽ Ð Žs ennek —ri‡si hat‡sa van arra, hogy Ÿzleti-, t‡rsasˆgi- vagy mag‡nŽletŸnkben mennyire vagyunk sikeresek. Az hogy egy ‡ll‡st, egy el lŽptetŽst vagy egy Ÿzletet megnyerŸnk-e, vagy elvesztŸnk, az nagyon gyakran Žppen ezen a kisug‡rz‡son mœlik. Bar‡ti Žs szerelmi kapcsolataink vir‡gozhatnak vagy elhalhatnak att—l fŸgg en, hogy bels lŽnyŸnk mit sug‡roz a kŸlvil‡g felŽ. MinŽl alacsonyabb az šnŽrtŽkelŽsŸnk, ann‡l kšnnyebben kijšvŸnk a sodrunkb—l, Žs ann‡l intenz’vebben ŽrezzŸk az šsszes negat’v em—ci—t, œgymint dŸh, b ntudat, fŽltŽkenysŽgÉ.stb. Ha az šnŽrtŽkelŽsŸnk alacsony - vagyis ha az ŽnkŽpŸnk negat’v - akkor nehezen lŽpŸnk tov‡bb. Nem merŸnk belekezdeni abba az ’gŽretes v‡llalkoz‡sba, vagy nem merŸnk szak’tani a partnerŸnkkel, b‡r az rosszul b‡nik velŸnk, Žs hi‡ba szeretnŽnk valami œj dolgot kipr—b‡lni,

© Gary Craig @ www.emofree.com Hungarian translation © Csontos çgnes 2007@ www.emotionalfreedom.net 133 egyszer en nem merjŸk megtenni. ƒletŸnk ’gy egyre szŸrkŽbbŽ Žs siv‡rabb‡ v‡lhat. Egysz—val az ŽnkŽpŸnk Žrzelmi egŽszsŽgŸnk kulcspontja. Gyakran egŽsz Žletmin sŽgŸnk ezen ‡ll vagy bukik. A kšnyvesboltok tele vannak olyan kšnyvekkel, amelyek az ŽnkŽp fejlesztŽsŽre aj‡nlanak kŸlšnbšz programokat. çltal‡ban f leg a pozit’v gondolkod‡sra helyeznek nagy hangsœlyt, Žs olyan gyakorlatokat ’rnak el , amelyek seg’tenek abban, hogy az Žlet napos oldal‡t l‡ssuk. Arra buzd’tanak, hogy hib‡id helyett ink‡bb a j— tulajdons‡gaidra f—kusz‡lj, Žs gyakran hangsœlyozz‡k a kreat’v vizualiz‡ci— Žs az affirm‡ci—k fontoss‡g‡t ahhoz, hogy ezt a cŽlt elŽrd. Nagyszer kšnyvek ezek, Žs ezek a gyakorlatok Žs programok sokaknak seg“tettek egy pozit“vabb ŽnkŽp kialak’t‡s‡banÉ. Mindazon‡ltal az eredmŽnyek ‡ltal‡ban szporadikusak. Valamennyi javul‡s bekšvetkezhet: esetleg egy œj pozit’v szok‡s kialak’t‡saÉÉde ritka az, hogy ezekkel a m—dszerekkel valaki dr‡mai, gyškeres v‡ltoz‡st Žrne el. Ezek a m—dszerek Ð vŽlemŽnyem szerint Ð azŽrt Žrnek el csup‡n sz—rv‡nyos sikert, mivel nem sokat tesznek azŽrt, hogy a negat’v ŽnkŽp mšgštt meghœz—d— kŽtelyeket Žs negat’v ŽrzŽseket semleges’tsŽk. Ehelyett megpr—b‡lj‡k ezeket —ri‡si adag pozitiv gondolkoz‡sba folytani. A sz‡ndŽk persze d’csŽretes, de sajnos œgy t nik, hogy megršgzštt kŽtelyeink Žs negat’v ŽrzŽseink meglehet sen makacsnak bizonyulhatnak. Ha ŽletŸnket egy buszœthoz hasonl’tjuk, akkor ezek a negat’v ŽrzŽsek - az šnbizalomhi‡ny, Žs a kŽtelyek - az utasok az Žleted busz‡n. Hi‡ba pr—b‡lod Te az ‡ltalad k’v‡nt ir‡nyba korm‡nyozni a buszt, ezek az utasok a h‡tuls— ŸlŽser l ‡lland—an beavatkoznak a vezetŽsedbe, Žs mellŽkv‡g‡nyra terelnek. Hagyom‡nyos m—dszerekkel nem sokat tehetsz ellenŸk. Az ƒFT m—dszer ezzel szemben egy Ÿd’t en œj Žs m‡sfajta megkšzel’tŽst aj‡nl, amellyel dr‡mai, az egŽsz szemŽlyisŽget Žrint v‡ltoz‡st lehet elŽrni. Saj‡t szememmel l‡ttam, ahogy emberek az ƒFT kezelŽs hat‡s‡ra teljesen ‡talakultak, a modoruk, a testtart‡suk, sz—haszn‡latuk, kŽzmozdulataik mind egy pozit’vabb, magabiztosabb szemŽlyt tŸkršztek. Mi tšbb, bar‡taik, Žs munkat‡rsaik is mind megjegyzŽst tettek erre az ãœjÓ szemŽlyisŽgre, amely szinte a szemŸk l‡tt‡ra jštt lŽtre. Ahelyett, hogy megpr—b‡lna œj viselkedŽsform‡kat beŽp’teni a szemŽlyisŽgbe Ð mint azt a hagyom‡nyos m—dszerek teszik tšbbnyire Ð az ƒFT megszabad’tja az embert az šn-kŽtelyekt l, Žs az egyŽb negat’v ŽrzŽsekt l. Szimbolikusan fogalmazva teh‡t a nemk’v‡natos utasokat lesz‡ll’tja a buszr—l, ez‡ltal azok tšbbŽ nem tudj‡k befoly‡solni az œtvonalat. Az šnmagunkkal szemben t‡pl‡lt kŽtelyek Žs negat’v ŽrzŽsek alak’tj‡k ki a negat’v ŽnkŽpet: teh‡t a negat’v ŽnkŽp nem m‡s, mint az šnmagunkkal kapcsolatos negat’v ŽrzŽsek šsszessŽgeÉ.Žs persze j—l tudjuk, hogy az ƒFT pontosan ezek kezelŽsŽre lett kital‡lva. EmlŽkszel mŽg mi volt az AlapelmŽlet, amire az ƒFT ŽpŸl?

© Gary Craig @ www.emofree.com Hungarian translation © Csontos çgnes 2007@ www.emotionalfreedom.net 134 ÒMinden negat’v ŽrzŽs oka a test energiarendszerŽben bekšvetkezett egyensœlyfelboml‡s.Ó Ha ez igaz, akkor mi sem egyszer bb, mint megv‡ltoztatni az šmagadr—l alkotott kŽpet. Hajtsd vŽgre az Alapreceptet minden egyes negat’v ŽrzŽs vonatkoz‡s‡ban, ’gy azok egyenkŽnt elp‡rolognak. Ily m—don az egyensœly lassan a pozit’v ŽrzŽsek jav‡ra billen. Ennek eredmŽnyekŽppen egy friss, œj, magabiztos Žn bukkan fel lŽnyŸnk mŽlyŽb l. Lehaj’tottuk a negat’v csomagot ŽletŸnk busz‡r—l. Ennek elŽrŽsŽre tulajdonkŽppen a tškŽletes eszkšz a bels bŽke elj‡r‡s alkalmaz‡sa. Ez az elj‡r‡s au tomatikusan addressz‡lja az šsszes negat’v specifikus esemŽnyt, amelyek egy egyŽbkŽnt egŽszsŽges ŽnkŽp al‡‡s‡s‡hoz vezethettek. Ha ezeknek az emlŽkeknek az Žrzelmi tšltetŽt semleges’tjŸk ezzel tšršljŸk az ŽnkŽpet t‡mad— rossz ŽrzŽseket, Žs a termŽszetes, egŽszsŽges šnŽrtŽkelŽs vŽgre felsz’nre tud jutni. Az erd Žs a f‡k metafora Szeretem az erd Žs a f‡k metafor‡t haszn‡lni, mert ez szerintem seg’t abban, hogy ezt a gondolatot mŽlyebben megŽrthesd. KŽpzeld el, hogy minden negat’v ŽrzŽsed vagy specifikus negat’v esemŽny az Žletedben egy- egy fa a negat’v ŽnkŽp erd ben. Ezek kŸlšnbšz negat’v dolgokat kŽpviselnek a mœltadb—l, œgymint visszautas’t‡s, rossz b‡n‡sm—d, megal‡ztat‡s, sikertelensŽg, fŽlelmek, b ntudatÉstb. Lehet, hogy sz‡z‡val vannak, Žs az erd olyan s r , hogy szinte vadonnak t nik. TegyŸk fel most, hogy a negat’v ŽnkŽp erd dben mintegy 100 beteg fa ‡ll. Ha ezek kšzŸl egyet kiv‡gsz (az‡lt al, hogy az ŽrzŽst semleges’ted ƒFT- vel), mŽg mind’g marad 90 fa az erd ben. B‡r Žszrevehet en jobban fogod Žrezni magad az 1 fa kiv‡g‡sa ut‡n, az ŽnkŽped val—sz’n leg nem sokat fog mŽg v‡ltozni, hiszen az erd mŽg mindig meglehet sen s r . De mi tšrtŽnne akkor, ha minden nap szisztematikusan kiv‡gn‡l egy f‡t? Fokozatosan az erd egyre ritk‡bb‡ v‡lna. Kšnnyebben kšzlekedhetnŽl benne, Žs kellemesebb hellyŽ v‡lna. VŽgŸlÉÉaz ƒFT kitart— alkalmaz‡sa nyom‡n É.minden fa led lne, Žs helyettŸk szabad tŽrsŽg ny’lna el tted. Egy Žrzelmileg szabadabb lŽny jšnne lŽtre. Az egŽsz vil‡g m‡smilyennek l‡tszik, amikor ez az œj ŽnkŽp felszabadul. çltal‡nos’t‡s SzerencsŽre nem kell mind a 100 f‡t kiv‡gnod ahhoz, hogy eredmŽnyt Žrhess el. Ha az ƒFT-t azonos t’pusœ negat’v Žrzelmekre akalmazod nŽh‡ny alkalommal, m‡s Ð ugyanabba a tipusba tartoz— - Žrzelmek is semlegessŽ v‡lnak. TegyŸk fel pŽld‡ul, hogy az erd ben van egy ã rossz b‡n‡sm—dÓ nev facsoport, mely 10 f‡b—l ‡ll. V‡gd ki el szšr a legnagyobb (legintenz’vebb)

© Gary Craig @ www.emofree.com Hungarian translation © Csontos çgnes 2007@ www.emotionalfreedom.net 135 f‡kat, Žs 2-3 ut‡n azt fogod tapasztalni, hogy a maradŽk 6 vagy 7 fa mag‡t—l kid l. Azzal, hogy kiegyensœlyoztad az energiarendszeredet nŽh‡ny f‡t tekintve, a hatˆs szemmel l‡that—lag tov‡bbterjed a tšbbi hasonl— t’pusœ f‡ra is. Ezut‡n megismŽtelheted ezt az elj‡r‡st m‡s facsoportokra vonatkoz—lag is. Ezeket tal‡n œgy h’vj‡k, hogy ãsikertelensŽgÓ, vagy ãvisszautas’t‡s. Ily m—don a 100 f‡b—l ‡ll— rengeteget teljesen felsz‡molhatod mintegy 30 fa kidšntŽsŽvel. LŽgy j— megfigyel Ha az ƒFT m—dszerrel dolgozol az ŽnkŽpeden, az ugr‡sszer en fog javulni a trad’cion‡lis m—dszerekhez kŽpest. De ez a v‡ltoz‡s nem fog olyan hirtelen megtšrtŽnni, mint a f—bi‡k, vagy egyŽb kellemetlen emlŽkeken val— dolgoz‡s esetŽn. Ezeket az ƒFT gyakran pillanatok alatt megoldja, m’g az ŽnkŽpeden val— munka heteket is felšlelhet mire jelenŽkeny v‡ltoz‡st Žszlelsz. Ennek az az oka, hogy az ŽnkŽ pedben bekšvetkezett v‡ltoz‡s az id igŽnyes ãegyenkŽnt kiv‡gom a f‡kat a negat’v ŽnkŽp erd b l procedœraÓ eredmŽnyekŽppen jšn lŽtre. Amikor azt mondom, hogy az ŽnkŽp teljes megv‡ltoztat‡sa heteket vehet igŽnybe, ez alatt nem azt Žrtem, hogy kšzben semmi kŸlšnbsŽget sem tapasztaln‡l. Ellenkez leg Ð minden egyes fa ledšntŽse ut‡n bekšvetkezik valalmifŽle eltol—d‡s abban, hogy hogyan l‡tod šnmagadat. Mindazon‡ltal, az az Žrzelmi felszabadul‡s, amely azon egy fa ledšntŽsŽb l sz‡rmazik, nem kŽpes a sokkal ‡tfog—bb ŽnkŽpen Žszrevehet en v‡ltoztatni. De amint egyre tšbb f‡t v‡gsz ki, ezeknek a halm ozott hat‡sa igenis Žszrevehet m‡r Ð f leg, ha tudatosan odafigyelsz a jelekre, vagyis megpr—b‡lsz j— megfigyel vŽ v‡lni. A bens dben vŽgbemen v‡ltoz‡sok fokozatosan, szinte ŽszrevehetetlenŸl, mŽgis rendk’vŸl hatŽkonyan jšnnek lŽtre. Ez a folyamat olyannyira termŽszetes, hogy szinte Žszre sem veszed a v‡lt‡st. Id mœlt‡val azonban megc‡folhatatlan bizony’tŽk lesz a kezedben, amikor a bar‡taid Žs ismer seid ismŽtelten megjegyzik, hogy mennyire megv‡ltozt‡l. De addig is figyelj oda magadra, Žs vedd Žszre az apr— jeleket: pŽld‡ul azt, hogy a minap azt a visszautas’t‡st mennyivel t‡rgyilagosabban kezelted, mint kor‡bban tetted volna. Vedd Žszre, hogy gyakrabban ‡llsz ki magadŽrt, hogy sokkal jobban odafigyelsz magadra, Žs jobban tšr dsz magaddal. Figyelj oda a szavaidra, sz—haszn‡latodra, Žs vedd Žszre a pozit’v felŽ val— eltol—d‡st. Vedd Žszre, ahogy a kšrnyezeted m‡skŽpp reag‡l r‡d, amint egyre pozit’vabb a kisug‡rz‡sod. Rendk’v l fontos az, hogy odafigyelj ezekre a jelekre. Ellenkez esetben kšnnyen lehet, hogy azt a kšvetkeztetŽst vonod le, hogy semmi sem tšrtŽnt, Žs feladod az egŽszet, miel tt vŽgs gy zelmet aratt‡l volna.

© Gary Craig @ www.emofree.com Hungarian translation © Csontos çgnes 2007@ www.emotionalfreedom.net 136 Elj‡r‡s az ŽnkŽpŸnk jav’t‡s‡ra A m—dszer maga rendk’vŸl egyszer , a lŽnyege tulajdonkŽppen ugyanaz, mint a bels bŽke elj‡r‡sŽ. Mindšssze kŽt lŽpŽsb l ‡ll: 1. KŽsz’ts egy list‡t minden mœltbeli emlŽkedr l/negat’v ŽrzŽsedr l. VŽgy fel minden olyan esemŽnyt a list‡ra, amikor fŽlelmet, visszautas’t‡st, b ntudatot, dŸhšt ŽreztŽl, amikor valaki rosszul b‡nt veled, vagy b‡natodban, elkeseredettsŽgedben s’rt‡l. A lista tetejŽn tŸntesd fel az Žrzelmileg legintenz’vebb ŽlmŽnyeket Ð ezeken fogsz el szšr dolgozni - de vedd fel a jelentŽktelennek t n esemŽnyeket is. Ne agg—dj, ha el szšr nem jut minden az eszedbe, ha kŽs bb felbukkan egy-egy emlŽk, mŽg mind’g hozz‡adhatod a list‡hoz. 2. Ezut‡n haszn‡ld as Alapreceptet arra, hogy naponta ãv‡gj ki egy f‡tÓ az Žrzelmi erd db l. Ezt a folyamatot addig ismŽtelgesd, am’g az šsszes negat’v Žrzelem (ãfaÓ) el nem t nt. Figyelj oda magadra ez alatt az id alatt. Ha elegend id vel rendelkezel, akkor naponta tšbb kezelŽst is beiktathatsz, Žs egy-egy kezelŽs alkalm‡val tšbb negat’v Žrzelmet is semleges’thetsz. Mindazon‡ltal, minden egyes ãf‡tÓ kŸlšn-kŸlšn kell kezelned. KŽrlek ne pr—b‡lj tšbb Žrzelmet egy Alaprecept kšršn belŸl kezelni. NŽh‡ny napon belŸl azt fogod tapasztalni, hogy a legintenz’vebb negat’v Žrzelmek Ð amelyeket el szšr semleges’tettŽl - tšbbŽ nem bukkannak fel az Žletedben. Ez tipikus jelensŽg, Žs ezzel kezd dik Žrzelmi felszabadul‡sod. Sok sikert Žs boldogs‡got k’v‡nok Neked ehhez az utaz‡shoz. Az ƒFT film- Žs hanganyag ismŽtelt šsszefoglal‡sa Figyelem: Az ƒFT film- Žs hanganyag‡r—l a kŽzikšnyv kŸlšnbšz szekci—iban m‡r adtunk le’r‡st. Itt csak azŽrt foglaljuk ket šssze mŽgegyszer, hogy ezzel a kŽzikšnyvben val— keresgŽlŽs elkerŸlhet legyen Az 1. rŽszhez tartoz— filmanyag leir‡sa Figyelem: eredetileg az els rŽszhez 3 vide—film tartozott. KŽs bb a filmanyagot DVD lemezre m‡soltuk ‡t (ez jelet sen csškkentette a kšltsŽgeket), ami szŸksŽgessŽ tette, hogy a meglehet sen hosszœ 1. Žs 2. vide—filmeket 1a, 1b, 2a Žs 2b vide—ra osszuk fel. A 3. sz‡mœ vide—filmet nem kellett megv‡ltoztatni. Video 1a Ez a film e kŽzikšnyv vizu‡lis kiegŽsz’t anyaga amennyiben itt Adrienne Žs Žn bemutatjuk az šsszes haszn‡lt mer’di‡n pontot, Žs azt, hogy pontosan hogyan kell vŽgrehajtani az Alapreceptet. Ez azt jelenti, hogy

© Gary Craig @ www.emofree.com Hungarian translation © Csontos çgnes 2007@ www.emotionalfreedom.net 137 feltŽtelezzŸk, hogy m‡r elolvastad az egŽsz kŽzikšnyvet. FeltŽtlenŸl fontos, hogy a gyakorlatot velŸnk egyŸtt vŽgrehajtsd, Žs memoriz‡ld az egŽsz (1 perces) kezelŽst Ð ha egyszer megtanultad, ezt a tud‡st senki sem veheti el t led. Video 1b Ez egy teljes ŸlŽs filmanyaga egy Dave nev , nagyszer œriemberrel. Ezen a filmen vŽgig az Alapreceptet haszn‡ljuk, Žs sikerrel gy zzŸk le Dave gyerekkora —ta tart— intenz’v v’ziszony‡t. Tanulm‡nyozd alaposan ezt a vide—t, nŽzd vŽgig a filmet œjra Žs œjra. AzŽrt tartom ezt a filmet kŸlšnšsen hasznos tananyagnak, mivel olyan nagyszer en illusztr‡lja azt, hogy hogyan kezeljŸk a problŽma kŸlšnbšz aspektusait. Video 2a Ez a film egy val—di ƒFT tanfolyam legfontosabb pillanatait ršgz’tette. El szšr az ƒFT mšgštt lŽv te—ri‡t magyar‡zom el, majd a gyakorlatban is bemutatom a technik‡t kŽt csoporttal is a sz’npadon. Az egyik csoporttal kŸlšnbšz fŽlelmeken, a m‡sik csoporttal pedig fizikai f‡jdalmakon dolgozunk. Video 2b Ezen a filmen tov‡bbi val—s‡gos eseteken mutatjuk be, hogy mire kŽpes az ƒFT technika. Ršviden ezt fogod l‡tni: ** Larry legy zi sœlyos klausztrof—bi‡j‡t, hiszen kŽpes minden fŽlelem nŽlkŸl arra, ami kor‡bban a legriaszt—bb kšrŸlmŽny lett volna sz‡m‡ra: egy apr— kocsi h‡ts— ŸlŽsŽre beprŽselve utazza be San Fransisco utc‡it a legnagyobb csœcsforgalomban. ** Pam a ÒcsokifŸgg Ó m‡r nem k’v‡nja a napi csokiadagot ** Becci annyira retteget a patk‡nyokt—l, hogy ha csak r‡juk gondolt, a keze elkezdett izzadni Žs remegni. NŽmi kopogtat‡s ut‡n Becci minden viszolyg‡s nŽlkŸl hagyja, hogy egy igazi, Žl patk‡ny az ujjain szimatoljon Žs r‡gcs‡ljon, mikšzben azt hajtogatja: ÒEz hihetetlen, hihetetlenÉÓ ** Stephen- t az Ždesapja megtan’totta az ƒFT technik‡raÉ eredmŽny..Stephen leszokott a kšršmr‡g‡sr—l ** Adam a fiam, Žs a filmen azt demonstr‡ljuk, hogy hogyan jav’totta golf eredmŽnyŽt 14 ponttal az ƒFT seg’tsŽgŽvel. ** Cheryl kor‡bban rŽszt vett egy m‡sik tanfolyamunkon, ahol l‡mpal‡z‡t—l sikerŸlt megszabadulnia. Ezen a tanfolyamon, egy Žvvel kŽs bb, Cheryl besz‡molt arr—l, hogy a l‡mpal‡z az—ta sem tŽrt vissza. ** Jackie egy 10 Žvvel kor‡bban elszenvedett baleset kšvetkeztŽben csak intenz’v f‡jdalom ‡r‡n tudta ak‡r csak nŽh‡ny centimŽternyire is felemelni a karj‡t. NŽh‡ny perces kezelŽs ut‡n m‡r kŽpes a karj‡t minden f‡jdalom

© Gary Craig @ www.emofree.com Hungarian translation © Csontos çgnes 2007@ www.emotionalfreedom.net 138 nŽlkŸl j—val magasabbra emelni. A film a tanfolyam ut‡n folytatott beszŽlgetŽsŸnket ršgz’tette, amikor megvitatjuk ezt a Òcsod‡tÓ. ** Cindy - csakœgy mint Jackie - balesetet szenvedett 3 Žvvel kor‡bban, Žs emiatt a karj‡t csak komoly f‡jdalom ‡r‡n tudta felemelni. Rengeteg orvosn‡l Žs terapeut‡n‡l j‡rt m‡r, de nem tudtak rajta seg’teni. NŽh‡ny perces ƒFT kezelŽs ut‡n Cindy kŽpes a karj‡t minden f‡jdalom nŽlkŸl felemelni. ** Veronica az ŸlŽs kezdetŽn cigeretta ut‡ni s—v‡rg‡s‡n dolgoztunk. Hamarosan azonban er s Žrzelmek bukkannak fel azzal a traumatikus ŽlmŽnnyel kapcsolatban, hogy Veronic‡t kisl‡ny kor‡ban apja sorozatosan meger szakolta . Ez az egy ŸlŽs (melyet teljes egŽszŽben l‡thatsz ezen a vide—n) teljes egŽszŽben feloldotta ezt a traumatikus ŽlmŽnyt. ** Norma gyermekkora —ta diszlekszi‡val kŸszkšdštt, emiatt ‡ltal‡ban egy szšveget 4-5-szšr is el kellett olvasnia, miel tt megŽrtette volna. NŽh‡ny perc alatt olyan fantasztikus halad‡st Žr el problŽm‡ja megold‡s‡ban, hogy hamarosan egy olyan ‡ll‡st v‡llalhat el, ahol nyilv‡nosan, hallgat—s‡g el tt kell felolvasnia Ð Žs fŽnyesen megfelel a kšvetelmŽnyeknek. Video 3 E vide— c’me az, hogy ã6 nap a VA (Veter‡nok Adminisztr‡ci—s Kšzpontja)-banÓ . Annak a 6 napnak a legfontosabb esemŽnyeit ršgz’ti, amelyet Los Angeles-ben, a Veter‡nok Adminisztr‡ci—s Kšzpontja nev k—rh‡zban tšltšttŸnk, ahol az ott kŸlšnbšz Žrzelmi problŽm‡kkal kezelt vietnami veter‡nokon pr—b‡ltunk seg’teni. Ez az ƒFT vŽgs pr—b‡ja, hiszen ezek a veter‡nok minden lŽtez ter‡pi‡t vŽgigcsin‡ltak az elmœlt 20 Žv folyam‡n Ð csekŽly eredmŽnnyel. Saj‡t szemeddel l‡thatod, amint a negat’v Žrzelmek szinte szemŸnk l‡tt‡ra felolvadnak Žs elt nnek Ð pillanatok alatt! EnnŽl jobban semmi sem bizony’thatja e m—dszer hatŽkonys‡g‡t. Ezt a meghat— esetet m‡r eml’tettem a kŽzikšnyv elejŽn a ãNy’lt LevŽlÓ-ben. Fontos MegjegyzŽs A 2a, 2b Žs 3-as sz‡mœ vide—n azt fogod l‡tni, hogy Adrienne Žs Žn tšbbnyire nem az Alapreceptet, hanem annak kŸlšnbšz ršvid’tett v‡ltozatait haszn‡ljuk. Mi Žvek tapasztalatai ut‡n m‡r meg tudjuk ’tŽlni mikor, Žs hogyan lehet a folyamatot ler vid’teni, Žs ezt mind’g a mŽg nagyobb hatŽkonys‡g ŽrdekŽben tesszŸk. Azt se felejtsd el, hogy mi tšbbnyire a lehet legnehezebb kšrŸlmŽnyek kšzštt dolgozunk Ð tšbbnyire szkeptikus szemŽlyeknek kell bebizony’tani a m—dszer hatŽkonys‡g‡t, nem egy kŽnyelmes, nyugodt rendel ben, hanem a sz’npadon, nŽz kšz nsŽg el tt. EzŽrt van az, hogy tšbbnyire az ƒFT ršvid’tett v‡ltozat‡t haszn‡ljuk (a kŽzikšnyv II. rŽszŽben megtal‡lod a le’r‡st), Žs viszonylag ritk‡bban a teljes Alapreceptet. Mindazon‡ltal biztos lehetsz abban, hogyha r‡sz‡ntuk volna az id t, Žs

© Gary Craig @ www.emofree.com Hungarian translation © Csontos çgnes 2007@ www.emotionalfreedom.net 139 minden egyes alkalommal vŽgrehajtottuk volna a teljes Alaprecept procedœr‡t (amit itt az els rŽszben megtanult‡l), az eredmŽny ugyanez lett volna Ð mindšssze kšršnkŽnt nŽh‡ny m‡sodperccel tšbb id t vett volna igŽnybe. Ezeket az ŸlŽseket azŽrt adtuk kšzzŽ, hogy megtapasztalhasd hogyan is m kšdik az ƒFT a gyakorlatbanÉ..igazi, Žl emberekkel, kŸlšnfŽle problŽm‡k esetŽn. KikerŸlsz teh‡t az oszt‡lyteremb l, Žs azt l‡tod, hogy a technika a val—s‡gban hogy nŽz ki, Žs val—s‡gos emberek hogyan reag‡lnak r‡. Az is el fordul, hogy itt-ott kiv‡gtunk rŽszeket, ahol a kezelŽs tœls‡gosan repetit’v volt. Amit m‡r el z leg alaposan megtanult‡l, nem akartuk a vŽgtelensŽgig ismŽtelgetni. Ez lehet vŽ tette azt is, hogy gazdagabb anyagot bocs‡ssunk rendelkezŽsedre. A 2a, 2b Žs 3-as sz‡mœ vide— m‡r nem tartalmaz tananyagot az Alapreceptre vonatkoz—an, hiszen azt alaposan ‡tvettŸk a kŽzikšnyvben, Žs az 1-es sz‡mœ vide—n. A 2a, 2b Žs 3. vide—k mind azt demonstr‡lj‡k, hogy hogyan m kšdik a m—dszer a gyakorlatban. A II. rŽszhez tartoz— filmanyag (8 vide—/DVD) 1. Video Ð çttekintŽs Ez a film az els Žs a m‡sodik rŽszt kšti šssze: ršviden šsszegzi az els rŽsz tartalm‡t, Žs a II. rŽszben bevezetett œj koncepci—k nagy rŽszŽt ‡tismŽtli, Žs b vebben illusztr‡lja. BeszŽlŸnk itt a tškŽletessŽg akad‡lyair—l, a ršvid’tett v‡ltozatokr—l, Žs az erd Žs a f‡k metaf—r‡r—l. 2. Vide— Ð PŽld‡k a kšzšnsŽg soraib—l A filmanyag tšbbi rŽsze kŽt 3 napos szemin‡rium s r’tett anyag‡t tartalmazza. Ezen a vide—n az els szemin‡rium kezd kŽpei l‡that—k, Žs a legkŸlšnfŽlŽbb problŽm‡kr—l, Žs ezek kezelhet sŽgŽr l esik sz—. Olyannyira eltŽr problŽm‡kat vizsg‡lunk itt meg, mint a l‡mpal‡z, tŽriszony, k—ros szorong‡s, migrŽnes fejf‡j‡s, repŸlŽst l val— k—ros fŽlelem, fizikai f‡jdalom, depresszi—, fibromyalgia, Žs magas vŽrnyom‡s. RŽszletesen megbeszŽljŸk az AlapelmŽlet fogalm‡t, Žs a Pszichol—giai Reverzi— nŽh‡ny fontos pŽld‡j‡t demonstr‡ljuk. Ezeket a demonstr‡ci—kat Žrdemes alaposan tšbbszšr is ‡ttanulm‡nyozni. 3. Video Ð ƒrzelmi problŽm‡k I. Ezen a vide—n 3 Žl ŸlŽs l‡that—. Az els Jasont mutatja be, aki volt felesŽge ir‡nt Žrzett negat’v ŽrzŽsein dolgozik, dŸhŽn , amiŽrt felesŽge elhagyta, Žs r‡ad‡sul el‡rulta azzal, hogy mŽg kisl‡nya l‡that‡s‡t is megakad‡lyozta. A m‡sodik ŸlŽs alanya Veronica, akit m‡r kor‡bban l‡ttunk az I. rŽsz

© Gary Craig @ www.emofree.com Hungarian translation © Csontos çgnes 2007@ www.emotionalfreedom.net 140 egy vide—j‡n, ahol azon gyermekkori traumatikus ŽlmŽnyŽn dolgozott (az apja meger szakolta). Ez a filmfelvŽtel 3-4 h—nappal kŽs bb kŽszŸlt, Žs itt meger s’ti, hogy ezzel a specifikus problŽm‡val kapcsolatban az—ta sem Žrez semmifŽle intenzit‡st. Ez a nyilatkozat megc‡folhatatlanul bizony’tja az ƒFT hatŽkonys‡g‡t mŽg a legsœlyosabb Žrzelmi problŽm‡k esetŽben is. Ezen a vide—n Veronica egy teljesen m‡s Ÿgyšn dolgozik, nevezetesen azon az intenz’v f‡jdalmon, hogy gyerekkor‡ban nem kapta meg azt a szeretetet Žs vŽdelmet amire szŸksŽge lett volna. SzerencsŽre ƒFT ŸlŽsŸnk teljesen eloszlatja ezeket az intenz’v ŽrzŽseket, Žs m‡snap Veronica azt ‡ll’tja, hogy pehelykšnny nek Žrzi mag‡t. Sandhya a harmadik ŸlŽs folyam‡n az Ždesapja ‡ltal a II. Vil‡gh‡borœban, a koncentr‡ci—s t‡borban ‡tŽlt ŽrzŽseken Žs emlŽkeken dolgozik. 4. Vide— Ð ƒrzelmi problŽm‡k II. Ezen a vide—n kŽt ŸlŽs van. Az els kezelŽs Marlys ãszerelmi b‡nat‡tÓ Ð szinte ršgeszmŽs f‡jdalm‡t tšbb kapcsolata felboml‡sa miatt - pr—b‡lja enyh’teni. Ahogy a kezelŽs el rehalad - mintegy l‡ncreakci—kŽnt - egyik aspektus a m‡sik ut‡n kerŸl felsz’nre. VŽgŸl vil‡goss‡ v‡lik, hogy a problŽma gyškere az volt, hogy az an yja nem szerette igaz‡n, Žs megfelel kopogtat‡s ut‡n, Marlys eljut oda, hogy kŽpes mŽg nevetni is ezen. A m‡sodik ŸlŽs folyam‡n Kathy h‡rom problŽm‡n dolgozik: (1) fŽlelem a testi ŽrintŽst l (šlelŽst l ), (2) az a traumatikus emlŽk, amikor az anyja forr— vizet šntštt r‡ , (3) v‡llf‡j‡s (val—sz’n leg maradv‡nya annak, hogy v‡ll‡val kellett gyerekkor‡ban vŽdenie testŽt az ŸtŽsekkel szemben). Ezen a filmen megfigyelheted, hogy Kathy nagyon pozit’van reag‡l az ƒFT kopogtat‡sra, szinte sehol sem kell a R‡hangol—d‡st haszn‡lni, b‡r j—nŽh‡ny kšr kopogtat‡st hajtunk vŽgre. 5. Vide— Ð Fizikai problŽm‡k Ezen a vide—n nŽgy Žl ŸlŽst l‡thatsz. Connie J. Žjszaka ‡lm‡ban annyira csikorgatja a fog‡t , hogy emiatt minden Žjjel speci‡lis fogvŽd vel kell fogait vŽdelmeznie. Nem csoda h‡t, hogy ‡llkapcsa ‡lland—an merev Žs f‡jdalmas. Az ƒFT kezelŽs nŽh‡ny perc alatt teljesen feloldja ezt a problŽm‡t, amellyel Connie m‡r tšbb mint 2 Žve kŸzdštt. Connie annyira belejštt az ƒFT kopogtat‡sba, hogy fejf‡j‡s‡t m‡r egyedŸl is el tudta mulasztani. M‡sodik kliensŸnk Patricia, asztm‡s panaszokkal jštt fel a sz’npadra. B‡r m‡r 10 Žve szenved ebben a betegsŽgben, a kopogtat‡s dr‡mai v‡ltoz‡st hoz ‡llapot‡ban, Žs e javul‡s mŽg m‡snap reggel is tart. MellŽkhat‡skŽnt porckorongsŽrvb l ad—d— h‡tf‡j‡sa is szinte teljesen megsz nt. Dorothy sz’vritmuszavarban szenved. Erre a betegsŽgre el z leg mŽg soha senki sem alkalmazott ƒFT-t, de h’ven a jelszavamhoz ã az ƒFT minden

© Gary Craig @ www.emofree.com Hungarian translation © Csontos çgnes 2007@ www.emotionalfreedom.net 141 problŽm‡ra alkalmazhat—Ó , megpr—b‡ltuk a tŸneteket kopogtat‡ssal csškkenteni Ð kit n eredmŽnnyel! Connie M. Žrzelmi okokra visszavezethet nyakf‡j‡s‡t mulasztja el teljesen. 6. Vide— Ð FŸgg sŽgb l ad—d— beteges s—v‡rg‡s A film elejŽn kŽt hšlgy - akik klinik‡t vezetnek t‡pl‡lkoz‡si zavarokkal kŸzd betegek rŽszŽre Ð arr—l beszŽl, hogy milyen okok vezethetnek t‡pl‡lkoz‡si zavarok (mint pŽld‡ul az anorexia vagy bulemia) kialakul‡s‡hoz. Ezut‡n (1) egy fontos vita kšvetkezik a fŸgg sŽgek okair—l majd (2) egy csoportos ŸlŽs, ahol a jelenlŽv k sŸrget Žs tœlzott csokol‡dŽ, cigeretta Žs alkohol ut‡ni v‡gy‡t (s—v‡rg‡s‡t) sikerŸl ƒFT-vel eloszlatni. 7. Vide— Ð EnergiamŽrgek, F—bi‡k Žs Kitart‡s Ez a rendk’vŸl fontos vide— bemutatja az energiatoxinok hat‡s‡t, Žs hogy a kitart‡snak milyen fontos szerepe van az ƒFT sikeres haszn‡lat‡ban. Az els rŽszben Todd arr—l mesŽl, hogy egy el z szemin‡rium sor‡n semmifŽle halad‡st sem Žrt el Ð mint kŽs bb kiderŸlt Ð energimŽrgek jelenlŽte miatt. Most viszont, egy h—nappal kŽs bb, m‡r dr‡mai pozit’v hat‡sr—l sz‡mol be: az‡ltal, hogy megv‡ltoztatta az ŽtrendjŽt, a kopogtat‡s most m‡r hatŽkony javul‡st hozott minden panasz‡n‡l, œgymint alv‡szavarok, szemf‡j‡s Žs depresszi— . A kšvetkez Ð meglehet sen szokatlan- csoportos ŸlŽs tšbb szemŽlyt szabad’t meg tœlzott k’gy—irt—zat‡t—l (k’gy—-f—bia). Mindazon‡ltal, b‡r a javul‡s norm‡l mŽrtŽkkel mŽrve l‡tv‡nyos, ƒFT mŽrtŽkkel mŽrve mŽgis lassœnak Žs viszonylag hat‡stalannak t nik. Ennek val—sz’n leg az az oka, hogy a teremben valamilyen energiamŽreg volt jelen. ƒppen ezŽrt, csak kitart‡ssal sikerŸlt javul‡st elŽrni ezeknek az embereknek az energiarendszerŽben. ƒs vŽgŸl mŽg egy pŽlda Ð Grace esetŽben Ð a kitart‡s fontoss‡g‡ra. Grace komoly depresszi—val Žs sz‡mos egyŽb problŽm‡val kŸszkšdštt. Mint a filmanyagon Te is tanœja lehetsz, csak kismŽrtŽk halad‡st ŽrtŸnk el a sz’npadon, de az elkšvetkez hŽt folyam‡n Grace kitart— ƒFT alkalmaz‡sa, Žs ŽtrendjŽnek megv‡ltoztat‡sa vŽgŸl is nagys‡grendbeli javul‡st hozott lŽtre Žrzelmi ŽletŽben, amelyr l lelkesen sz‡mol be a felvett telefonbeszŽlgetŽsben. 8. Vide— Ð Gyakori problŽm‡k, kŽrdŽsek Žs v‡laszok Ez egy egyveleg vide—, amely bemutatja az ƒFT alkalmaz‡si lehet sŽgeit olyan szŽleskšr tŽm‡kra vonatkoz—an, mint a sport , (golf), Ÿzleti Žlet , nyilv‡nos beszŽdt l val— fŽlelem ( l‡mpal‡z ), halogat‡s , ŽnkŽp Žs kapcsolati problŽm‡k . Tartalmaz ezen k’vŸl egy kŽrdŽs-felelet felvŽtelt, ahol a kšzšnsŽg ‡ltal

© Gary Craig @ www.emofree.com Hungarian translation © Csontos çgnes 2007@ www.emotionalfreedom.net 142 feltett leggyakoribb kŽrdŽsek Žs az ezekre adott v‡laszok abban seg’tenek, hogy tud‡sod mŽg alaposabb‡ Žs szŽleskšr bbŽ v‡ljŽk. Az I. rŽszhez tartoz— hanganyag Ime a tartalom **Ezek a hangf‡jlok olyan val—s‡gos Ÿl Žsek anyag‡t tartalmazz‡k, melyeket Ÿzlett‡rsam Ð Adrienne Fowlie Ð Žs Žn telefonon keresztŸl vezettŸnk. Az ŸlŽseket norm‡l kazett‡s magn—val vettŸk fel, teh‡t a hangmin sŽg Ð b‡r a szšveg mindenŸtt Žrthet - meg sem kšzel’ti egy handstœdi—ban felvett hanganyagŽt. **NŽh‡ny felvŽtel mag‡t az ƒFT kezelŽst ršgz’ti; amint ezeket hallgatod, kšzvetlenŸl ŽrzŽkelheted az ƒFT hat‡smechanizmus‡t amint a m—dszert Žrzelmi Žs fizikai problŽm‡k legkŸlšnfŽlŽbb megnyilv‡nul‡saira haszn‡ljuk. Ez seg’t majd abban, hogy magad is ŽrzŽkelni tudd mikor Žs hogyan alkalmazd majd az ƒFT technik‡kat. **M‡s helyen olyan emberekkel beszŽlgetŸnk, akik megtanult‡k a m—dszert, Žs valamilyen problŽm‡juk megold‡s‡ra alkalmazt‡k az ƒFT-t. Az tapasztalataik azt bizony’tj‡k sz‡modra, hogy az ƒFT nemcsak hatŽkony, de a hat‡s tart—s is . ** A hanganyagot f leg azzal a cŽllal tettŸk kšzzŽ, hogy mŽg tšbb gyakorlati tapasztalathoz juttassunk ‡ltala. A cŽl teh‡t nem az volt, hogy mag‡t a mer’di‡n pontokon val— kopogtat‡st tan’tsuk itt. Ezt m‡r alaposan kifejtettŸk a kŽzikšnyvben, Žs az 1. sz‡mœ vide—n. Mint tettem azt a 2a, 2b Žs 3. sz‡mœ vide—n‡l, itt is kiv‡gtam egy csom— rŽszletet azŽrt, hogy szigorœan a kopogtat‡s helyett, ink‡bb a rŽsztvev k reag‡l‡s‡ra, Žs egyŽb fontos rŽszletekre tudj‡l f—kusz‡lni. ** A problŽm‡k egy rŽsze rendk’vŸl szemŽlyes jelleg , de a rŽsztvev k mind engedŽlyŸket adt‡k arra, hogy az anyagot kšzzŽtegyŸk. Ezt azzal a cŽllal tettŽk, hogy m‡sok (tšbbek kšzštt Te is) ennek haszn‡t l‡ss‡k, teh‡t kšszšnettel tartozunk Nekik. ** IsmŽtlŽs a tud‡s anyja Ð ennek jegyŽben azt fogod tapasztalni, hogy bizonyos dolgokat Ð igaz kŸlšnbšz szempontokb—l Ð de tšbbszšr is œjra Žs œjra elismŽtelek. Ezt nem azŽrt teszem, hogy untassalak, hanem azŽrt, mert ’gy szeretnŽm a legfontosabb gondolatokat beŸltetni a tudatodba. ** Ez a hanganyag oktat‡si sz‡ndŽkkal kŽszŸlt, Žs nem sz—rakoztat— jelleggel (b‡r vannak benne rendk’vŸl mulats‡gos rŽszek). Amikor az anyagot szerkesztettem az volt a cŽlom, hogy minden - a tanul‡si folyamatot seg’t - inform‡ci—t megtartsak, viszont semmi fšlšsleges anyag ne maradjon bent: teh‡t sok esetleg mulats‡gos vagy Žrdekes, de a t‡rgyhoz szorosan nem tartoz— anyagot kiv‡gtam. ** KŽrlek vedd figyelembe, hogy a mer’di‡n kezelŽsek amelyeket a kazett‡kon figyelemmel kšvethetsz gyakran nagyban kŸlšnbšznek att—l a procedœr‡t—l, amelyet az els rŽszben megtanult‡l. Val—j‡ban azonban az itt bemutatott kopogtat‡s mindšssze az Alaprecept egy ršvidebb v‡ltozata .

© Gary Craig @ www.emofree.com Hungarian translation © Csontos çgnes 2007@ www.emotionalfreedom.net 143 Mint kor‡bban m‡r eml’tettem a vide—kr—l sz—l— rŽszben, Adrienne Žs Žn m‡r Žvek —ta intenz’ven haszn‡ljuk ezeket a technik‡kat, teh‡t tšbbnyire a megfelel ršvid v‡ltozatot alkalmazzuk a teljes Alaprecept helyett. De van egy m‡sik Ð eddig mŽg nem eml’tett - technika is, ami a hanganyagon el fordul. Adrienne Žs Žn annak idejŽn id t Žs f‡rads‡got (no meg pŽnzt) nem k’mŽlve megtanultuk Dr. Roger Callaghan Hang-technol—gi‡j‡t azzal a cŽllal, hogy alaposabban megŽrtsŸk a mer’di‡n pontok, Žs a pszichol—giai reverzi—....stb. fogalm‡t. A hanganyagon szerepl ŸlŽseknŽl gyakran haszn‡ltuk ezt a fajta diagnosztiz‡l‡st, de maguk a mer’di‡n pontok, Žs maga a kopogtat‡s ugyanaz , mint amit ebben a kŽzikšnyvben tan’tunk. Mikor el szšr tal‡lkoztam a Hang-technol—gi‡val, œgy gondoltam, hogy ez a diagnosztiz‡l— m—dszer kulcsfontoss‡gœ lesz a kezelŽseknŽl. Ma m‡r azonban Ð tšbb Žv tapasztalata alapj‡n Ð meggy z dŽsem, hogy ez az eszkšz nem nyœjt ŽrtŽktšbbletet, Žs Žn magam m‡r nem is haszn‡lom. Ehelyett kifejlesztettem egy hasznosabb diagnosztiz‡l— m—dszert, melyet az ҃FT a Mester Terapeuta kezŽbenÓ (Steps toward becoming The Ultimate Therapist) vide—/DVD filmanyagon rŽszletesen bemutatok. Javaslom, hogy akiket Žrdekel ez, Žs az egyŽb halad— technik‡k, tanulm‡nyozz‡k az eml’tett filmanyagot. Mint m‡r el bb is eml’tettem, ez a kurzus nem tan’t diagnosztiz‡l— m—dszereket, hiszen az Alaprecept (amit itt tanulunk) a 100%-os gener‡ljav’t‡s elvŽre ŽpŸl, teh‡t automatikusan az egŽsz energiarendszert kiegyensœlyozza, nincs teh‡t szŸksŽg arra, hogy valamilyen diagnosztiz‡l— m—dszerrel ki pr—b‡ljuk der’teni, hogy pontosan mely mer’di‡n pontokon kellene kopogtatni. A teljes Alaprecept mindšssze nŽh‡ny m‡sodperccel tart tov‡bb, mintha diagn—zissal beazonos’tottuk volna a stimul‡land— pontokat. El fordulhat ugyan, hogy nŽh‡ny kšrrel tšbbet kell ’gy kopogtatnunk ahhoz, hogy ugyanazt az eredmŽnyt elŽrjŸk (a kitart‡s fontoss‡ga), de mŽg akkor is csak m‡sodpercekr l, esetleg nŽh‡ny percr l van sz—É.nem hetekr l, vagy h—napokr—l. Amint hallgatod az ŸlŽseket, ne csak arra figyelj, hogy mit mondanak a p‡ciensek, hanem figyelj a hangsz’nv‡ltoz‡sokra az ŸlŽs kezdetŽn, Žs kŽs bb ahogy ez az ƒFT hat‡s‡ra megv‡ltozik. Figyelj oda az Žrzelmi felszabadul‡s kŸlšnbšz egyŽb megnyilv‡nul‡saira is, mint pŽld‡ul s—hajt‡s, ‡s’t‡s Éstb. NŽh‡ny hangfelvŽtelen a h‡ttŽrben Ÿtemes zšrejt hallasz majd: ez a felvev magn— hib‡j‡b—l sz‡rmazik, Žs nem sz’vdobog‡s. Lehet, hogy az al‡bbi ŸlŽsenkŽnti šsszefoglal—t l‡tv‡n k’sŽrtŽsbe esel, hogy egyenesen azt a kezelŽst hallgasd meg, amelyik a TiŽdhez hasonl— problŽm‡t t‡rgyal. Ez termŽszetes. Mindazon‡ltal, kŽrlek hallgasd meg a tšbbbi hangfevŽtelt is, hiszen ezek is ŽrtŽkes inform‡ci—t tartalmaznak, Žs seg’tenek abban, hogy ƒFT tud‡sodat elmŽly’thesd Žs kŽpessŽgeidet megsokszorozhasd.

© Gary Craig @ www.emofree.com Hungarian translation © Csontos çgnes 2007@ www.emotionalfreedom.net 144 †lŽsenkŽnti šsszefoglal— 7. Barbar‡t—l Paulette-ig Barbara (7 perc 35 mp): Traumatikus emlŽk (szŽlvŽd h z csap—d‡s), fejf‡j‡s Žs ‡lmatlans‡g felold‡sa. Del (9perc 56 mp) : A h‡ztet n ‡llva, mobil telefonnal a kezŽben sikkerrel oldja fel egŽsz ŽletŽben tart— sœlyos tŽriszony‡t , olyannyira, hogy hobbikŽnt elkezdte az ejt erny s ugr‡st gyakorolni. Ezzel p‡rhuzamosan nyaki Žs ’zŸleti f‡jdalma szintŽn megsz nt. Mike (3 perc 28 mp) : mint diplom‡s pszichol—gus Mike ezt a m—dszert fantasztikusnak tal‡lta. Maga is csod‡lkozik azon, hogy milyen gyorsan sikerŸl szerelmi csal—d‡s a miatt Žrzett f‡jdalm‡n tœltennie mag‡t. Ingrid (9 perc 23 mp) : ƒvek —ta kŸszkšdik ‡lland— migrŽnnel, fejf‡j‡ssal, szempanaszokkal, szorul‡ssal Žs irrit‡bilis bŽlszindr—m‡val . A kezelŽs valamennyi panasz‡t jelent sen csškkenti, Žs az ŸlŽs vŽge felŽ m‡r j— adag humorral kŽpes eml’teni a legkellemetlenebb tŸneteket is. Paulette (4perc 40 mp ) : EgŽsz ŽletŽn ‡t tart— repŸlŽs-f—bi‡ja t nik el. Az ƒFT kezelŽs ut‡n hamarosan minden aggodalom nŽlkŸl kŽtszer is repŸl re Ÿl. 8. Buz-t—l Bruce-ig Buz (9 perc 10 mp) : komoly poszttraumatikus stressz-szindr—m‡ban szenvedett (PTSD) . Figyeld meg, hogy a kezelŽs ut‡n kŽpes legintenz’vebb h‡borœs emlŽkeit teljes nyugalommal, minden Žrzelmi tšltŽs nŽlkŸl felidŽzni. Donna (1perc 35 mp) : az ƒFT-t l‡t‡sa jav’t‡s‡ra haszn‡lja sikerrel. Kieve (9 perc 45 mp) : Ez egy rendk’vŸl fontos hangfelvŽtel. Kieve ugyanœgy tanulta meg ezeket a technik‡kat, mint ahogy Te teszed most, majd sikerrel alkalmazta azokat mintegy 150 kŸlšnbšz szemŽly problŽm‡j‡raÉ. fantasztikus eredmŽnnyel. Besz‡mol arr—l, hogyan seg’tett f—bi‡k, PMS, migrŽnes fejf‡j‡s, cs’p f‡jdalom, valamint l‡bf‡j‡s (tyœkszem) felold‡s‡ban. Saj‡titsd el ezeket a technik‡kat, Žs Te is megteheted ugyanezt. Cathy (11 perc 22 mp) : Ezt a hšlgyet a 24 Žvvel kor‡bbi aut—balesete —ta ‡lland—an er s h‡tf‡j‡s gyštšrte, amelyre nem tal‡lt gy—gyul‡st, b‡r minden elkŽpzelhet ter‡pi‡t kipr—b‡lt. ElmesŽli itt, hogyan sikerŸlt a f‡jdalmat teljesen elmulasztania e mer’di‡n technik‡k seg’tsŽgŽvel. MellŽktermŽkkŽnt azt tapasztalta, hogy m‡r nem szorong annyira, Žs sokkal jobban alszik . Bruce (11 perc 22 mp) : m‡r hŽt Žve szenvedett szkler—zisz multiplex nev betegsŽgben. A kezelŽs hat‡s‡ra rŽszben visszanyeri l‡ba mozg‡skŽpessŽgŽt . B‡r addig csak tol—szŽkkel volt kŽpes kšzlekedni, az ŸlŽs folyam‡n kŽpes fel‡llni a szŽkb l. Ezen felŸl kezŽben Žs l‡b‡ban Ð mely el tte teljesen zsibbadt volt - visszanyeri az ŽrzŽkelŽs kŽpessŽgŽt .

© Gary Craig @ www.emofree.com Hungarian translation © Csontos çgnes 2007@ www.emotionalfreedom.net 145 H‡tf‡j‡sa Žs alv‡szavarai jelent sen csškkennek. 9. Geri-t l Bonnie-ig Geri (10 perc 15 mp) : Ez a pszichoterapeuta hšlgy maga sem volt tiszt‡bban azzal, hogy mennyire fŽl a fogorvosokt—l , m’g a mer’di‡n kezelŽs felsz’nre nem hozott nŽh‡ny v‡ratlan aspektust. Ez az ŸlŽs k’v‡l— anyag arra, hogy megŽrtsŸk: fŽlelmeink Žs egyŽb negat’v Žrzelmeink a legkŸlšnfŽlŽbb aspektusokat tartalmazhatj‡k. Shad (4 perc 43 mp) : Az ƒFT seg’t neki abban, hogy sikerrel b’rk—zzŽk meg a mindennapi stresszel Žs szorong‡ssal . Golfj‡tŽka jav’t‡s‡ra is felhaszn‡lja a technik‡t. Margie (3perc 50 mp): legy zi csoki ut‡ni beteges s—v‡rg‡s‡t . ÒNemhogy nem v‡gyom tšbbŽ r‡, mŽgcsak nem is ’zlik, ha megk—stolom!Ó Mary (12 perc 16 mp) : legy zi glob‡lis, az egŽsz vil‡got mag‡ba foglal— fŽlelmŽt , Žs jelent sen csškkenti tŽrd Žs h‡tf‡j‡s‡t . JoAnn (4perc 11 mp) : gyors torokf‡j‡s Žs allergi‡s szimpt—m‡k megszŸntetŽse. Bonnie (8perc 38 mp) : Žrzelmi okokra visszavezethet en nem kŽpes kšnnyedŽn nyelni . Egyetlen kezelŽs elegend ahhoz, hogy a be sem azonos’tott Žrzelmeket felszabad’tsa, miut‡n m‡r minden gond nŽlkŸl kortyol kšnnyedŽn. 10. Steve-t l Doris-ig Steve (13 perc 0mp) : ritka betegsŽgben szenved: auto immun hemolytic anemia . Sikerrel szŸnteti meg a kšvetkez tŸneteket: f‡radts‡g, szemviszketŽs, h‡tf‡j‡s, izomgšrcsšk ..stb. Feloldja egy mœltbeli esemŽnnyel kapcsolatos dŸhŽt , Žs az ezzel šsszefŸgg rŽm‡lmokt—l is megszabadul. Rachel (3 perc 53 mp) : sikerrel semleges’ti azt a mœltbeli sœlyos Žrzelmi traum‡t , hogy Žlett‡rsa megpr—b‡lta megšlni , Žs az ezzel kapcsolatos lŽgzŽsi problŽm‡k is megold—dnak. Geoff (11perc 50 mp): 5 kŸlšnbšz pszichi‡tert is felkeresett, hogy sœlyos depresszi—j‡t—l megszabadulhasson Ð minden eredmŽny nŽlkŸl. 2 ršvid ƒFT kezelŽs ut‡n a depresszi—nak nyoma sincs tšbbŽ. Karen (6 perc 17 mp) : ‡lland—an f‡radtnak Žrzi mag‡t, ami nem is csoda, hiszen ‡lmatlans‡gban szenved. Egy ƒFT kezelŽs elegend a problŽma megold‡s‡ra. Mike (7 perc 50mp) : rendk’vŸli l‡mpal‡za ( nyilv‡nos beszŽdt l val— fŽlelme ) lŽnyegesen javul. Az ƒFT kezelŽst kšvet en hib‡tlan prezent‡ci—t tart. Doris (1 perc 44 mp): ez a r‡kos beteg besz‡mol arr—l, hogy az ƒFT kezelŽst kšvet en szinte œgy Žrezte, mintha megœjult volna a

© Gary Craig @ www.emofree.com Hungarian translation © Csontos çgnes 2007@ www.emotionalfreedom.net 146 teste, Žs Žrzelmileg is jelent sen megkšnnyebbŸlt. 11. Bonnie Bonnie (35 perc 9 mp): kitart— ƒFT haszn‡lata azt eredmŽnyezi, hogy Bonnie šnŽrtŽkelŽsŽben dr‡mai javul‡st Žr el. Bonnie az elmœlt 28 Žv alatt sz‡mtalan hagyom‡nyos ter‡pi‡t kipr—b‡lt (Žs elkšltštt erre mintegy 50,000 doll‡rt), hogy feloldja gyerekkori megpr—b‡ltat‡sainak emlŽkŽt. Fantasztikus javul‡st Žr el a kšvetkez terŸleteken: sz‡mtalan traumatikus emlŽk feldolgoz‡sa, fejf‡j‡s, a test szŽgyellŽse, alkalmatlans‡g Žrzete, kšršmr‡g‡s, f—bia, beteges szorong‡s, ‡lmatlans‡g Žs depresszi— . 12. Jim-t l Dorothy-ig Jim (2 perc 40 mp): klausztrof—bi‡ja , amit egy sštŽt szekrŽnybe val— bez‡rts‡g v‡lt ki, teljesen elt nik 5 perc kezelŽs hat‡s‡ra. Patricia (5 perc 11 mp): aki nemi er szak ‡ldozata volt, a traumatikus ŽlmŽny 2 kŸlšnbšz aspektus‡t 10-es intenzit‡sr—l 0-ra csškkenti. Juanita (1 perc 57 mp): ‡lland— beteges szorong‡s‡t—l szabadul meg nŽh‡ny perces kezelŽs eredmŽnyekŽppen. Susan (2 perc 12 mp): kevesebb, mint egy perc alatt megsz nik - egy a golfp‡ly‡n tšrtŽnt sŽr lŽsb l ad—d— Ð h‡tf‡j‡sa . Geri Nicholas (9 perc 28 mp): ez a pszichoterapeuta itt m‡r m‡sodszor jelenik meg ezeken a hagfelvŽteleken. Ezœttal arr—l sz‡mol be, hogy maga hogyan haszn‡lja az ƒFT technik‡kat saj‡t, Žs m‡sok problŽm‡inak megold‡s‡ra. Dorothy Tyo (12 perc 1 mp): Žs vŽgŸl egy hivat‡sos hipnoterapeuta - aki œgyanœgy saj‡t’totta el a m—dszert, mint ahogy Te most teszed Ð besz‡mol arr—l, hogy hogyan seg’tett ƒFT-vel embereken a legkŸlšnfŽlŽbb problŽm‡k megold‡s‡ban; a fizikai f‡jdalomt—l kezdve, a p—kokt—l val— fŽlelmen ‡t egŽszen a doh‡nyz‡s felad‡s‡ig , a l‡mpal‡z felold‡s‡ig Žs a csukl‡s megszŸntetŽsŽig .

© Gary Craig @ www.emofree.com Hungarian translation © Csontos çgnes 2007@ www.emotionalfreedom.net 147 Alkalmazd az Alapreceptet Negat“v ŽrzŽs rŽszleges megsz nŽse Negat“v ŽrzŽs teljes megsz nŽse Semmi hat‡s Alkalmazd a m—dos“tott Alapreceptet Azonos“tsd be a problŽm‡t LŽgy specifikus R‡hangol—d‡s, Aspektusok, Teljes Alaprecept, KulccsontlŽgzŽs, Energiatoxinok Teszteld le az eredmŽnyt, Žs alkalmazz tov‡bbi kezelŽseket ha szŸksŽges Az é FT haszn‡lati t‡bl‡zat Al‡bb egy t‡bl‡zatot tal‡lsz amely segithet abban, hogy az éFT kezelŽs sor‡n beazonos“tsd, hogy Žpp hol tartasz. Megl‡tod majd, hogy e hasznos segŽdeszkšz haszn‡lata nŽh‡ny alkalom ut‡n szinte automatikuss‡ v‡lik. A II. rŽsz els vide— filmjŽn tal‡lsz err l b vebb magyar‡zatot Žs egy Žl ŸlŽst is.