by mytnt123

Slides
74 slides

0גומלין במערכת אקולוגית הזנה.pptx

Published Apr 24, 2013 in Business & Management
Direct Link :

0גומלין במערכת אקולוגית הזנה.pptx... Read more

Read less


Comments

comments powered by Disqus

Presentation Slides & Transcript

Presentation Slides & Transcript

יחסי גומלין במערכת אקולוגית - הזנה

מושגי מפתח
אקולוגיה – (תורת הבית) עוסקת במערכת היחסים המורכבת בין היצורים לסביבתם ובינם לבין עצמם.
נוהגים להתייחס למספר רמות ארגון של היצורים וסביבתם. הרמות מסודרות באופן מדרגי (מהפשוט אל המורכב):

יצור – יצור יחיד ממין מסוים, החי בסביבה כלשהי.

אוכלוסייה – מספר יצורים בני אותו מין, החיים באותה סביבה.
בסביבה אחת יכולות להתקיים אוכלוסיות שונות של צמחים, בע"ח, פיטריות וחיידקים.

חברה – מספר אוכלוסיות ממינים שונים, המתקיימות באותה סביבה.

מערכת אקולוגית – חברת היצורים והסביבה שלה. (אוקיינוס, אגם, שלולית, מדבר ,יער )
חברה של אוכלוסיות שונות והסביבה הדוממת שלהן. במערכת אקולוגית
נמצאים כל צורכי הקיום של היצורים החיים בה.

ביוספרה – כל המערכות האקולוגיות שבכדור הארץ.

הגורמים הביוטיים
רמות ארגון
רמות הארגון מהרחב/גדול ביותר אל הקטן ביותר
אטומים
מולקולות
אברונים
תא
רקמה
איבר
מערכת
אורגניזם
אוכלוסיה
חברה
בית גידול
אנו עוסקים בהם באקולוגיה
אנו עוסקים בהם בנושא התא

רמות ארגון בתחום האקולוגיה
יצור
אוכלוסיה
חברה
מערכת אקולוגית
ביוספרה
מספר אוכלוסיות ממינים שונים המתקיימות באותה סביבה
כל המערכות האקולוגיות בכדור הארץ
מס' יצורים בני אותו מין החיים באותה סביבה
חברת היצורים והסביבה שלה
יצור יחיד ממין מסוים החי בסביבה כלשהי

מערכת אקולוגית מדבר
חברה:עץ חרוב ועליו דיות שחורות
מערכת אקולוגית אגם
מערכת אקולוגית חורש

אורגניזמים בבית הגידול
מין
תכונות אחרות
צבע
חברה
אוכלוסיות
פרטים
יחסי גומלין
כולם בני אותו
גודל
גיל
זוויג
בוגר
צעיר
זכר
נקבה
שונים זה מזה ב..
מקיימים ביניהם
מופיעים ביחד כ...
כוללת
כוללת

מאפייני בית הגידול
גורמים אביוטים
גורמים ביוטים
כוללים את ה
צמחים,בעלי חיים,פטריות ,חיידקים.
אקלים,קרקע,מים ,אור,חמצן,מינרלים.
כגון
בית גידול
משפיעים אלו על אלו
מאפיינים אותו
בין מרכיבי הסביבה הביוטיים והא-ביוטיים מתקיימים יחסי גומלין הדדיים. מתקיימים יחסי גומלין הדדיים גם בין המרכיבים הביוטיים השונים שבסביבה.

לדוגמה סבך החורש בכרמל.
הציפורים מפיצות זרעים של שיחים בעלי פירות עסיסיים: הן ניזונות מן הפירות העסיסיים ופולטות את הזרעים הרחק מצמח האם. הזרעים נפלטים עם הפרשות הציפורים, המשמשות בתור דשן ומסייעות לזרעים לנבוט ולהתפתח. חרקים רבים ניזונים מן הצוף ומגרגרי האבקה המצויים בפרחים. בעת האכילה, גופם מתכסה בגרגרי האבקה וכך הם מעבירים אותם מפרח לפרח, מאביקים את הפרחים ומאפשרים לפרי ולזרעים שבתוכו להתפתח.
בין מרכיבי הסביבה הביוטיים והא-ביוטיים מתקיימים יחסי גומלין הדדיים. מתקיימים יחסי גומלין הדדיים גם בין המרכיבים הביוטיים השונים שבסביבה.

גודל האוכלוסיה
גורמים אביוטים
גורמים ביוטים
כושר נשיאה של בית הגידול
גורם מגביל
נקבע ע"י
כל אחד מהם יכול להיות
קובעים ביחד את
המספר המירבי של הפרטים מאותה אוכלוסיה
שבית הגידול יכול לקיים בתנאים אופטימליים
גורם הנמצא ברמה שאינה מאפשרת
את ההתפתחות המירבית של האוכלוסיה

המשמעות התפקודית של מערכת אקולוגית

כל היצורים החיים המתקיימים בביוספרה של כדור הארץ זקוקים למזון כדי לחיות.
ביוספירה (biosphere)- מכילה את כדור הארץ וכל יושביו ותכולתו
(אטמוספירה, אקוספירה, ליטוספירה והידרוספירה*
ביוספרה – כל המערכות האקולוגיות שבכדור הארץ.

המשמעות התפקודית של מערכת אקולוגית
למה צריכים מזון?
המזון מכיל חומרים ואנרגיה הדרושים ליצורים החיים לגדילה
ולהתפתחות, לתנועה, להתרבות ולביצוע כל פעולות החיים.
בעלי-החיים קולטים את מזונם מהסביבה. הם אינם מסוגלים לייצר בעצמם את חומרי המזון הדרושים לגופם.
רק צמחים (ובכללם האצות, וכן חיידקים פוטוסינתטיים או כימוסינתטיים מסוימים) מסוגלים לייצר מזון.
בעלי-החיים תלויים בצמחים לקיומם.
במערכת האקולוגית מינים שונים של צמחים ובעלי-חיים מהווים זה את מזונו של זה. את הקשרים האלה בין אוכלים ונאכלים אנו מתארים בעזרת שרשרת מזון או מארג מזון.

הגורמים המקשרים את מרכיבי המערכת האקולוגית
אנרגיה - נכנסת למערכת, זורמת בתוכה בין מרכיביה, ונפלטת ממנה. זרימה פתוחה. אנרגיה - משאב בלתי מוגבל, אינו דורש מיחזור.
חומרים - מתמחזרים בדרך כלל בתוך המערכת, לפעמים יש חילוף בין מערכות שכנות. חומרים זמינים פחות מאשר אנרגיה ויש אילוץ לשימור בתוך המערכת.
מידע - מערכת “כללים” לזרימות החומרים והאנרגיה, מבוססים על זהות המרכיב הביוטי - תכונותיו התורשתיות והמגוון הביולוגי במערכת. מכך מוכתבים מנגנוני הבקרה והוויסות והיציבות.

הצרכים היסודיים של אורגניזמים חיים
אורגניזם
חומרים
אנרגיה
תרכובות פחמן
אורגניות
אור
חומרים אנאורגאניים
מים
חמצן
זרחן
חנקן
חלבונים
פחמימות
שומנים
זקוק ל...
כגון
ניתן להפיק מ...
כמו
כמו
כמו
כמו
כמו
כמו

מהו תהליך ההזנה?
תהליך ההזנה הוא תהליך שבאמצעותו מקבלים היצורים השונים את החומרים הדרושים לקיומם.
במערכת האקולוגית מינים שונים של צמחים ובעלי-חיים מהווים זה את מזונו של זה.
מעבר החומרים והאנרגיה מיצור אחד לאחר לאורך שרשרת מזון הוא אפשרי, מפני שגופם של כל היצורים החיים בנוי מאותם החומרים האורגניים: סוכרים, חלבונים, שומנים וחומרים אורגנים אחרים.
חומרים אלו משמשים את כל היצורים החיים לשם גדילה, חידוש תאים ואספקת אנרגיה. לדוגמה ארנבת ניזונה מירקות, עוף דורס ניזון ממכרסם. כל אחד מהווה את המזון של האחר.
את הקשרים האלה בין אוכלים ונאכלים אנו מתארים בעזרת שרשרת מזון או מארג מזון.

חומר אורגני –תרכובות פחמן (תרכובת המכילה פחמן הקשור למימן)
(ולעתים ליסודות נוספים כמו חמצן) שמאפיינות יצורים חיים ומשמשות בגופם לבנייה ולהפקת אנרגיה. לדוגמה: סוכר, חלבון,שומן, נפט ועוד. רובן נוצרות ביצורים חיים.
יש חומרים אורגניים טבעיים שמקורם בגוף היצורים החיים (למשל סוכר),
ויש חומרים אורגניים מלאכותיים המיוצרים בידי אדם (למשל פלסטיק).
חומר אי אורגני – חומרים שמקורם בטבע נפוצים בסביבה הדוממת(מקורו לא מיצורים חיים), אך נמצאים גם בגוף החי, מורכבים ממגוון רב יסודות. לדוגמה: מים, מתכות, חמצן, פחמן דו חמצני, מלחים שונים ועוד.


חומרים אורגניים וחומרים אי אורגניים

דרכי הזנה

אוטוטרופים והטרוטרופים
האורגניזמים האוטוטרופים מייצרים בעצמם את התרכובות האורגניות הדרושות לקיומם, בתהליך הפוטוסינתזה.
אמיר, פרקים באקולוגיה, עמ' 126
האורגניזמים ההטרוטרופים מקבלים את התרכובות האורגניות מסביבתם (על-ידי אכילת אורגניזמים אחרים, או חלקיהם, או תוצריהם).

שרשרת מזון אקולוגית
כוון החיצים – מהנאכל אל האוכל מבטא את כוון מעבר האנרגיה הכימית (החומר האורגני) בשרשרת.
המפרקים

דרכים לייצוג מעברי האנרגיה והחומרים במערכת האקולוגית
מעבר האנרגיה והחומרים במערכת האקולוגית נעשה בהזנה.
שרשרת מזון היא רצף אחד של אוכלים ונאכלים.
היצרנים- הם הצמחים המייצרים חומר אורגני מחומר אי אורגני .
יצרנים נאכלים ע"י בע"ח צרכן ראשוני (צמחוניים), הצמחוניים
נאכלים ע"י הצרכן השניוני -הטורפים . וצרכן השניוני נאכל ע"י
הצרכן השלישוני .
טורף על – טורף שאין בעלי חיים (מלבד המפרקים) שטורפים
אותו
כל חוליה בשרשרת משמשת מקור אנרגיה למפרקים.
מפרקים הם: חיידקים פטריות חד תאיים הניזונים מהיצורים המתים או מהפרשותיהם
כוון החיצים – מהנאכל אל האוכל מבטא את כוון מעבר האנרגיה בשרשרת.
המפרקים
קיימים דרכים שונות לייצג את מעבר האנרגיה והחומרים במערכת אקולוגית: שרשרת מזון, מארג מזון ופרמידת אקולוגית

הצמחים - היצרנים
צמחים הם יצורים חיים, כמו כל היצורים החיים גם הם מבצעים את כל פעולות החיים, בנוסף הם מבצעים את תהליך הפוטוסינתזה = הטמעה.
הצמחים הם בעלי יכולת ייחודית לקלוט את אנרגיית השמש ולנצל אותה בתהליך הפוטוסינתזה לשם בניית חומר אורגני (סוכר).
יכולת זו זיכתה אותם בכינוי יצרנים או אוטוטרופים
(בלטינית: אוטו=עצמי, טרוף=מזון).
אוטוטרוף הוא יצור חי המסוגל ליצור לעצמו מחומרים אי-אורגניים את התרכובות האורגניות הדרושות לקיומו ולהתפתחותו.

יצרנים

הצמחים - היצרנים

הצמחים הם הבסיס בכל שרשרת מזון, הם היחידים המסוגלים ליצור
חומרים אורגניים מחומרים אי- אורגניים המשמשים מזון לבעלי חיים האוכלים אותם, ולכן הם נקראים: היצרנים.
הצמחים הם היצרנים העיקריים בסביבות חיים יבשתיות, והאצות הן היצרנים העיקריים בסביבות חיים ימיות.


יצרנים

פוטוסינתזה
מהו תהליך הפוטוסינתזה? מתי הוא מתקיים ואצל מי?
פוֹטוֹסִינְתֶזָה (פוטו = אור; סינתזה = בנייה) הוא התהליך שבו הצמחים מייצרים בעצמם את המזון הדרוש להם.
בתהליך זה הצמחים מייצרים סוכר (גלוקוז) משני חומרים אי-אורגניים: מים ופחמן דו-חמצני (ועל כן הם נקראים יצרנים). התוצר השני של הפוטוסינתזה הוא החמצן. הוא נפלט מן הצמחים אל האוויר ומשמש לנשימה של היצורים החיים.
בתהליך הפוטוסינתזה קולטים הצמחים פחמן דו חמצני ומים ובנוכחות אנרגיית השמש מייצרים הצמחים חומר אורגני – סוכר (גלוקוז) וחמצן שנפלט לסביבה.
הסוכר משמש מזון לצמחים .
החמצן משמש לנשימה של רוב היצורים החיים (כולל צמחים)
ניתן לסכם את תהליך הפוטוסינתזה:

פוטוסינתזה
מקור האנרגיה של התהליך הוא אור השמש.
הצמחים קולטים את אנרגיית האור, והיא מותמרת בהם לאנרגיה כימית, המשמשת להם לבניית חומרים אורגניים.
מהם חומרי המוצא בתהליך הפוטוסינתזה?
בנוסחת הפוטוסינתזה אפשר לראות שחומרי המוצא של הפוטוסינתזה הם פחמן דו-חמצני ומים.


מהם הכלורופיל והכלורופלסט? היכן הם נמצאים? ומה תפקידם?
ההתמרה של אנרגיית האור לאנרגיה כימית נעשית בעזרת הכלורופיל – הצִבען הירוק שנמצא
בכלורופלסטים – אברונים שנמצאים בתוך תאי הצמח, ותהליך הפוטוסינתזה נעשה בתוכם. לכן תהליך זה מתרחש רק בחלקים הירוקים של הצמחים – בעלים ובחלקים ירוקים אחרים.
מאיפה מגיע הפחמן הדו חמצני לצמח?
מהן הפיוניות? ומה תפקידן בתהליך הפוטוסינתזה?
הפחמן הדו-חמצני חודר מן האוויר אל העלים שבצמחים דרך הפיוניות שנמצאות בעלים של הצמחים.
הפיוניות הן פתחים זעירים, ודרכן נעשה חילוף הגזים בין העלה לסביבתו.
מהו תהליך הדיות?
כאשר הפיוניות פתוחות, מתרחש גם תהליך ה דיות, שבו אדי
מים נפלטים מן העלה אל הסביבה.פיוניות הן פתחים זעירים בעלה של הצמח, שדרכם מתבצע חילוף הגזים בין הצמח לסביבתו.

הצרכנים
בעלי-החיים אינם יכולים לייצר חומר אורגני מחומר אי-אורגני, ועל כן הם חייבים לצרוך חומר אורגני – מזון.
הם צורכים את החומרים האורגניים שנוצרו על ידי היצרנים, ולכן הם נקראים צרכנים או הטרוטרופים
(בלטינית: הטרו=שונה, טרוף=מזון). הטרוטרוף הוא יצור שחייב לצרוך מזון ממקור חיצוני.
בעלי חיים משתמשים בחומרים אורגניים שייצרו הצמחים, כלומר צורכים חומרים אלו, ולכן הם נקראים - צרכנים.
אנו מבדילים בין צרכנים ראשוניים וצרכנים משניים.

הצרכנים
אנו מבדילים בין צרכנים ראשוניים וצרכנים משניים.
צרכנים ראשוניים הם בעלי חיים צמחוניים, כלומר ניזונים ישירות מצמחים.
בקבוצת הצמחוניים נמצא בעלי-חיים יבשתיים ובעלי-חיים ימיים המשתייכים לקבוצות שונות.
דוגמאות לבעלי חיים צמחוניים:
אוכלי עשב כגון: כבשים, פרות, סוסים וצבאים.
אוכלי פירות כגון: עטלפים, ציפורים וקופים.
אוכלי זרעים כגון: נמלים ועכברים.
בעלי חיים הניזונים מצוף ומאבקת פרחים כגון: דבורים ופרפרים.
במים אפשר למצוא מיני סרטנים, רכיכות ודגים, שניזונים מצמחי מים ומאצות.

צרכנים ראשוניים

צרכנים מסוגים שונים
צרכנים ראשוניים: אורגניזמים הניזונים מצמחים בלבד.

הצרכנים
צרכנים שניוניים/משניים הם טורפים, כלומר ניזונים מבעלי חיים אחרים.
את הטורפים אפשר למיין לצרכנים שניוניים ושלישוניים ולטורפי-על.
בשרשרת המזון עוברים חומרים מהיצרנים אל הצרכנים הראשונים, ומהם לצרכנים המשניים.
הצרכנים השניוניים הם בעלי החיים הניזונים ישירות מאוכלי העשב.
צרכנים שלישוניים ניזונים מבעלי חיים טורפים.
טורפי-על הם אותם יצורים חיים הנמצאים בקצה שרשרת המזון, כלומר, אין שום יצור חי המסוגל לטרוף אותם בתור בוגרים.

צרכנים משניים

צרכנים שניוניים: בעלי חיים טורפים הניזונים מבעלי חיים אחרים (בדרך כלל קטנים מהם).

טורפים
הטורפים כוללים מגוון עצום של בעלי חיים, כמעט מכל המחלקות הקיימות:
עכבישים, נדלים וחרקים כגון: מושית השבע וגמל-שלמה.
דגים כגון: שפמנון, דג הגמבוזיה הזעיר וכריש.
דו-חיים כגון: צפרדע וקרפדה.
עופות כגון: נחליאלי, חסידה, בז ועיט.
יונקים כגון: אריה, נמייה, עטלף חרקים ועוד רבים אחרים.
בין הטורפים יש בעלי חיים שהם עצמם נטרפים על ידי אחרים. כך, לדוגמה, גמל-שלמה הוא טורף, הנטרף בעצמו על ידי זיקית או לטאה, והן נטרפות על ידי בז או שועל. עכביש טורף נמלים ובעלי חיים זעירים, אך עשוי להיטרף על ידי חרדון.

טורפי על: טורפים (צרכנים שניוניים) שאין להם טורפים בטבע. עם מותם, (מזקנה או מחלה) הם מפורקים ו"מעוכלים" על ידי המפרקים או אוכלי נבלות למיניהם.

טורפי על
טורפי העל נמצאים בראש המארג, אין להם טורפים בטבע.

בשרשרת המזון עוברים חומרים מהיצרנים אל הצרכנים הראשונים, ומהם לצרכנים המשניים ולטורפים.
עופות דורסים
תנין תוקף קוף

המפרקים – ממחזרים חומרים
לצד החוליות השונות בשרשרת המזון נמצאת קבוצת המפרקים.
הם פעילים במקביל לכל החוליות בשרשרות המזון, וכוללים בעיקר חיידקים ופטריות.
המפרקים ניזונים מיצורים שאינם חיים – משרידי גופם של בעלי חיים ושל צמחים שמתו, ומהפרשות של בעלי חיים.


המפרקים וחשיבותם
המפרקים הם יצורים קטנים =מיקרואורגניזמים השוכנים בקרקע (חיידקים, פטריות, תולעים)
הם ניזונים מחומרים אורגניים (שאריות צמחים ובע"ח) אותם הם מפרקים למולקולות קטנות - כגון פחמן דו-חמצני ומים.
תוצרי הפירוק הללו נשארים בקרקע או נפלטים לאוויר ונקלטים שוב ע"י הצמחים ובעלי החיים.
המפרקים משתתפים באופן פעיל במיחזור החומרים בטבע ובלעדיהם לא יתקיים מארג המזון בבית הגידול.

המפרקים
עובש פניצילין על תפוז
המפרקים הם אורגניזמים המפרישים אנזימים לסביבתם וגורמים לפירוק חומר אורגני מת לתרכובות פשוטות.
למפרקים תפקיד חשוב בבית הגידול, מפני שהם משלימים את פירוק התרכובות האורגניות (מאורגניזמים מתים, מחלקי אורגניזמים, כגון עלים שנשרו, ומהפרשות של אורגניזמים) לתרכובות אנאורגניות – פד"ח, מים ומינרלים, ובכך מאפשרים את קליטתם של החומרים מחדש על ידי אורגניזמים חיים, כלומר את מיחזורם בבית הגידול.

שרשרת מזון
שרשרות מזון:
במערכות האקולוגיות שבכדור הארץ בים, ביבשה וגם מתחת לפני הקרקע, אפשר למצוא מינים שונים של בעלי חיים וצמחים החיים אלו בצד אלו ותלויים אלו באלו.
רבים מהם מהווים זה את מזונו של זה. הקשרים האלה בין אוכלים לנאכלים הם חלק מ"יחסי טורף-נטרף". טורפים ונטרפים יוצרים שרשרות מזון.

שרשרת מזון
המונח שרשרת מזון רומז על חוליות הקשורות זו בזו.
ואכן, בשרשרת המזון החומרים הבונים את גופו של יצור חי אחד והאנרגיה האצורה בהם, עוברים בתור מזון אל יצור חי אחר, ומשם הם עוברים ליצור הבא, וכך הלאה, חוליה אחר חוליה.
שרשרת המזון מציגה את מעבר המזון בתור מקור של חומרים ושל אנרגיה, בחלק תָּחוּם של המערכת האקולוגית – בין היצורים הנכללים באותה שרשרת מזון.

שרשרת מזון
נהוג לכתוב את שמות היצורים המשתתפים בשרשרת המזון, ולהוסיף ביניהם חִצים. החִצים מסמלים את מעברי החומרים והאנרגיה בין היצרנים לצרכנים, והם מצביעים על החוליה שהמזון והאנרגיה עוברים אליה (מן הנטרף אל הטורף אותו).


דוגמאות לשרשרת מזון:

שרשרת מזון
ייצוג גרפי איכותי של יחסי הזנה בחברה: היצרן (הצמח) נאכל על-ידי הצרכן הראשוני (הצמחוני), הנאכל על-ידי הצרכן השניוני (הטורף), וכן הלאה. שרשרת המזון מסתיימת על ידי המפרקים המשלימים את פירוק התרכובות האורגניות לתרכובות לא אורגניות (פד"ח, מים ומינרלים).
אמיר, פרקים באקולוגיה, עמ' 131
שרשרת המזון מייצגת את זרימת האנרגיה המערכת האקולוגית.

היצורים קולטים מהסביבה ומשחררים לסביבה:

קולטים מהסביבה
פולטים /משחררים לסביבה
חומרים- הפרשה לסביבה
אנרגיית חום- נפלטת אנרגיית חום לסביבה
חומרים לבניית גופם: תרכובות אורגניות, מינרלים ומים
אנרגיה- לפעולות החיים
מקור המשאבים: חומרים ואנרגיה ליצורים החיים
הזנה אוטוטרופית
הזנה הטרוטרופית
צמחים מייצרים חומרים אורגניים מחומרים
אי-אורגני בתהליך הפוטוסינתיזה. כלומר: יוצרים גלוקוז שהוא חומר אורגני – מפחמן דו חמצני ומים שהם חומרים אי אורגניים.
הגלוקוז- תוצר הפוטוסינתיזה משמש לבניית התאים ולנשימה התאית (מקור אנרגיה).
בעלי חיים – ניזונים מחומרים אורגניים אותם הם מפרקים בגופם ויוצרים חומרים אורגניים משלהם.
חומר אורגני – חלבונים, שומנים, פחמימות-תרכובות המכילות פחמן מימן וחמצן, שמקורם מיצורים חיים
חומר אי אורגני - מים , פחמן דו חמצני מולקולות קטנות שמקורם מהטבע
מחלקים את האורגניזמים על פי דרך ההזנה שלהם לשתי קבוצות
אני הטרוטרוף- ניזון מחומרים אורגניים
אני אוטוטרוף- עושה פוטוסינתיזה ומייצר חומר אורגני מחומרים אי אורגניים

פירמידת ביומסה
פירמידת מזון, המציגה את היחסים הכמותיים בין המסה של היצרנים ושל הצרכנים, ברמות ההזנה השונות במערכת אקולוגית.פירמידות מזון אקולוגיות – למידה עצמית – יש לבצע את כל המשימות במחשב כולל משימת פתיחה ובחנו את עצמכם.

פירמידת מזון אקולוגית

פירמידת האנרגיה בטבע
בבסיס כל שרשרת מזון נמצאים הצמחים.
צמחים נאכלים ע"י בעלי חיים צמחוניים.
בעלי חיים צמחוניים נאכלים ע"י בעלי חיים טורפים.

לסיכום:
בטבלה שלפניכם רשומים הסברים.
התאימו לכל הסבר את המושג המתאים לו מתוך רשימת המושגים שלפניכם.
מושגים: טורפים, שרשרת מזון, יצרנים, מפרקים, צרכנים.

לסיכום:
בטבלה שלפניכם רשומים הסברים.
התאימו לכל הסבר את המושג המתאים לו מתוך רשימת המושגים שלפניכם.
מושגים: טורפים, שרשרת מזון, יצרנים, מפרקים, צרכנים.

לפניכם איור של סביבת חיים ובה צמחי חיטה, עכברים ונחשים.

ציירו את שרשרת המזון של סביבת החיים הנ"ל בצורת תרשים זרימה.

מה יקרה אם יורעלו העכברים? נמקו תשובתכם.

במערכות אקולוגיות רבות ניזון אורגניזם אחד ממספר סוגי מזון ומשמש כטרף למספר אורגניזמים שונים, לכן תיאור היחסים בשרשרת מזון בודדת אינו מייצג את המציאות.

מארג מזון
בטבע, רוב היצורים החיים משתייכים ליותר משרשרת מזון אחת. כמעט כולם אוכלים מזונות ממקורות שונים, ורבים נאכלים או נטרפים על ידי מגוון של יצורים.
שרשרות מזון באותה סביבת חיים משולבות זו בזו ועשויות ליצור רשת סבוכה. רשת כזו של שרשרות מזון הקשורות זו בזו נקראת מארג מזון.
חשוב להקפיד על הכיוון הנכון של החִצים (מן הנטרף אל הטורף), על פי כיוון מעבר החומרים והאנרגיה במארג המזון.
מארג מזון הוא תיאור מופשט של מצב שבו יש ליצור חי יותר ממקור מזון אחד, והוא עצמו מהווה מזון ליצורים אחרים. בבסיס מארג המזון נמצאים הצמחים ובקצהו נמצאים טורפי-העל.

מארג מזון
דוגמאות למארג מזון:


מארג מזון-
שרשרות מזון מסועפות, המבטאות את קשרי ההזנה שבין היצורים בסביבה מסוימת.
שרשרת מזון מציגה באופן חלקי את יחסי ההזנה בין היצורים בסביבה נתונה. בטבע השרשרת מסתעפת
למספר כיוונים. ישנם צרכנים הניזונים מכמה יצרנים וישנם יצרנים המשמשים כמאכל לכמה וכמה צרכנים.
תיאור המשקף נכון יותר את קשרי ההזנה במערכת אקולוגית הוא מארג המזון.
מארג מזון= מספר שרשרות מזון השלובות זו בזו בסביבת חיים.

מארג מזון- מספר שרשראות מזון המשולבות זו בזו המתארות את מעבר האנרגיה הכימית או החומר האורגני מהיצרנים לצרכנים ולמפרקים.
מפרקים
כל היצורים במארג משמשים מקור אנרגיה למפרקים
מארג מזון
קיימים דרכים שונות לייצג את מעבר האנרגיה והחומרים במערכת אקולוגית: שרשרת מזון, מארג מזון ופרמידת אקולגית

מארג מזון
ייצוג של כלל מעברי האנרגיה והחומרים בין יצורים בחברה.
אמיר, פרקים באקולוגיה, עמ' 131
מארג מזון מורכב ממספר שרשראות מזון אשר כל אחת מהן מסתיימת במפרקים.
מפרקים
יצרן (צמח)
צרכן שניוני (טורף)
צרכן ראשוני (צמחוני)
צרכן שלישני (טורף על)

מארג מזון
ייצוג של כלל מעברי האנרגיה והחומרים בין יצורים בחברה.
אמיר, פרקים באקולוגיה, עמ' 131
מארג מזון מורכב ממספר שרשראות מזון אשר כל אחת מהן מסתיימת במפרקים.
מפרקים
יצרן (צמח)
צרכן שניוני (טורף)
צרכן ראשוני (צמחוני)
צרכן שלישני (טורף על)

דוגמאות למארג מזון

משימות לתרגול
כמה שרשראות מזון אתם יכולים ליצור ממארג המזון הזה ? ציירו אותן ע"י העתק והדבק בשקופית חדשה.
1. לפניכם תיאור של מארג מזון יבשתי.

משימות לתרגול

משימות לתרגול

משימות לתרגול

משימות לתרגול

לפניכם איור של מארג מזון. שאלות 2-3 עוסקות במארג המזון הזה

בכל שאלה הדגישו את התשובה הנכונה ביותר

2. האם ירידה בכמות החיטה תשפיע על אוכלוסיית הלטאות במארג המזון הזה? הסבירו.
אין כל קשר בין כמות החיטה לבין אוכלוסיית הלטאות. לכן, לא תהיה השפעה על אוכלוסיית הלטאות.
אוכלוסיית החיפושיות תקטן, ובעקבותיה תקטן גם אוכלוסיית הזבובים. לכן, אוכלוסיית הלטאות תגדל.
אוכלוסיית החיפושיות תקטן, ובעקבותיה יטרפו התנשמות יותר לטאות. לכן, אוכלוסיית הלטאות תקטן.
אוכלוסיית החיפושיות תקטן, ובעקבותיה תקטן גם אוכלוסיית הזיקיות. לכן, אוכלוסיית הלטאות תגדל.

3. אם אוכלוסיית הלטאות תיפגע מהרעלה ותתמעט, על מה ישפיע הדבר?
רק על חוליות הצמחים.
רק על אוכלוסיית הזבובים.
רק על אוכלוסיות התנשמות.
על כל החוליות במארג המזון.
נמקו תשובתכם בהתייחסות למארג המזון.

משימה – מארג מזון בלגונה החולית

פיתחו קובץ Word בשם "הלגונה החולית" וענו בו על השאלות לפי ההוראות הבאות:
היכנסו לאתר הבא : מארג המזון בלגונה החולית וקראו את המידע.

בצעו את העבודה על הלגונה החולית. ענו על שאלות 2-6.
היעזרו ב טבלה 3, כדי למצוא מידע על היצורים החיים בלגונה.

לחצו על הקישורית אל הלגונה, קראו את המידע על
הלגונה.
 
בהצלחה.
 

משימות אוריינות מדעית
משימה – שונית האלמוגים וכלובי הדגים
משימה- החיים בבריכת הדגים
משימה – תנשמות נגד מכרסמים

בצעו אחת מתוך שלוש המשימות הבאות לפי בחירתכם.
ניתן לבצע את המשימה בזוגות ולהגישה למורה לבדיקה.