by munkhtuyaamgalan

Slides
6 slides

Dundgovi angli hel undesnii hotolbor 2013.01.pdf

Published May 22, 2013 in Education
Direct Link :

Dundgovi angli hel undesnii hotolbor 2013.01.pdf... Read more

Read less


Comments

comments powered by Disqus

Presentation Slides & Transcript

Presentation Slides & Transcript

1 201 3 .0 1 . 07 - 5 - 11 - 4928 - - - - 2011 - 11 - - - - - - - - - - -

2 - - - - - 7 0% www.tvhicheel.mn RosettaStone, Dyned - 9 0% - . 9 0% - - 400 526 612 2010 2011 2012

3 - - - . 0 50 100 150 200 250 300 2010 2011 200 300 0 53 íèéò õàìðàã ñàí èðãýäèéí òîî ñåðòèôèêàòòàé áîëñîí ÒÀÕ - èéí òîî 100 97.5 75 80 85 90 95 100 105 2010 2011 2012 áàãøèéí õàíãàëò ìýðãýæëèéí áàãøèéí ýçëýõ õóâü 0 5 10 15 2010 2011 2012 10 15 10 7 13 5 íèéò áàãøèéí òîî ¿¿íýýñ òóõàéí îðîí íóòàãò áàãøèéí àæëûí áàéðòàé áîëñîí

4 9 0% 5,10,11 - - - - - - 5,10,11 - - 0 50 100 150 200 2010 2011 2012 88 117 183 àëáàí áóñ áîëîâñðîëûí òºâä õàìðàãäñàí èðãýäèéí òîî 0 20 40 60 80 100 5 - ð àíãè 10 - ð àíãè 11 - ð àíãè ÁÑà - ààñ àâñàí õºíäëºíãèéí ¿íýëãýý Á¯Ò - èéí ñýäâýýð àâñàí øàëãàëòûí ¿íýëãýý Òºãñºõ áîëîí äýâøèõ øàëãàëòûí ¿íýëãýý 56.5 78.8 71.3 46.4 42.4 48.8 67.2 78.5 58.2 61.6 57.4 57.9 46.4 59.8 45.6 63.3 60.2 55.2 58.6 22.8 28.1 48.9 37.4 56.2 25.4 30.0 29.1 49.4 57.3 39.7 38.7 33.8 36.9 25.4 61.3 43.3 36.2 38.9 55.6 77.6 75.0 73.4 71.5 71.4 80.4 69.7 71.0 84.0 83.9 73.7 73.7 72.8 75.9 79.3 72.3 70.7 74.0 0.0 10.0 20.0 30.0 40.0 50.0 60.0 70.0 80.0 90.0 àíãëè õýë 2012.01 ñàð àíãëè õýë 2012.05 ñàð àíãëè õýë òºãñºõ øàëãàëò

5 - 2009 489.4 14 2010 492.0 11 2011 493.0 4 2012 491.0 6 - -

6