by nebruks

Slides
24 slides

Kas ir Juvēnālā Justīcija

Published Sep 24, 2013 in Education
Direct Link :

Kas ir Juvēnālā Justīcija... Read more

Read less


Comments

comments powered by Disqus

Presentation Slides & Transcript

Presentation Slides & Transcript

Juvenālā justīcija

Juvenālā justīcijaĪpaša nepilngadīgo tiesību aizsardzības sistēma, kas balstīta uz specifiskiem darbības principiem un ietver sevī valsts institūciju kopumu, kuru darbība, piemērojot bērnu tiesību aizsardzības mehānismu, tiek īstenota sadarbībā ar attiecīgiem metodiski psiholoģiskiem un sociālajiem bērnu un pusaudžu aizsardzības dienestiem.

1991. gads Latvija ratificē konvencijuANO Konvencija par bērna tiesībām (1989.gads)The United Nations’ Convention on the Rights of the Child (1989)

Priekšstats par bērnu ir sagrozīts!Saskaņā ar mūsu kultūru, tradīcijām: Bezpalīdzīgs bērns, kuram ir noteiktas vajadzībasAtbilstoši juvenālajai justīcijai: Kompetents bērns, kuram ir savas tiesības

1998. Bērnu tiesību aizsardzības likums9.pants.(1) Bērnam ir tiesības uz privāto dzīvi, dzīvojamās telpas un korespondences noslēpumu, personas neaizskaramību un brīvību.(2) Pret bērnu nedrīkst izturēties cietsirdīgi, nedrīkst viņu mocīt un fiziski sodīt, aizskart viņa cieņu un godu.10.pants. (1) Bērnam ir tiesības uz tādiem dzīves apstākļiem un labvēlīgu sociālo vidi, kas nodrošina pilnvērtīgu fizisko un intelektuālo attīstību. Katram bērnam ir jāsaņem atbilstošs uzturs, apģērbs un pajumte.

Bērnu tiesību aizsardzības likums 27.pants. Bērna šķiršana no ģimenes(41) Ja policija šķir bērnu no ģimenes sakarā ar šā panta pirmās daļas 1.punktā minētajiem apstākļiem un vēl nav pieņemts lēmums par viņa ārpusģimenes aprūpi, policija var atteikties paziņot bērna atrašanās vietu viņa vecākiem, kā arī brāļiem, māsām, vecvecākiem un personām, ar kurām bērns ilgu laiku ir dzīvojis nedalītā saimniecībā.

Bērnu tiesību aizsardzības likums 2001.gada grozījumi 24.pants(5) Vecāku gribas izpausmēm attiecībā uz bērnu var noteikt ierobežojumus neatkarīgi no viņu uzskatiem un reliģiskās pārliecības, ja ir konstatēts, ka tās fiziski vai garīgi varētu kaitēt bērna turpmākajai attīstībai.

Bērnu tiesību aizsardzības likums 25.pants. Vecāku tiesības ierobežot bērna brīvības(1) Bērna tiesības uz privāto dzīvi, biedrošanās un vārda brīvību vecāki var ierobežot atkarībā no viņa brieduma pakāpes, lai:1) nodrošinātu bērna attīstību un aizsargātu viņa veselību un dzīvību;2) aizsargātu sabiedrisko kārtību, iedzīvotāju tikumību un veselību;3) aizsargātu citu personu tiesības un brīvības.

Bērnu tiesību aizsardzības likums 2003.gada grozījumi aizstāt vārdus “vecāku vara” ar vārdiem “aizgādības tiesības”.

Bērnu tiesību aizsardzības likums 2005.gada grozījumi 25.pants.(2) Bērns var griezties pēc palīdzības bāriņtiesā, ja vecāki, viņaprāt, noteikuši nepamatotus ierobežojumus vai radušās citas domstarpības viņu attiecībās.2011.gada grozījumi651.pants.…Valsts bērnu tiesību aizsardzības inspektoriem ir tiesības veikt pārrunas un iztaujāt bērnu bez citu personu klātbūtnes.

Juvenālās iestādesValsts iestādēm jādara viss iespējamais, lai palīdzēt ģimenei pārvarēt problēmas: jākonsultē, jāinformē, jāsniedz materiālā un cita palīdzība.Patiesībā tās var kļūt par ģimenes ļaunākajiem ienaidniekiem (ieinteresētības gadījumā).Sociālais dienestsBāriņtiesaPsihologi, juristi, ārsti

BāriņtiesaVecākiem nākas piedalīties garos juridiskos strīdos.Bāriņtiesa nav tiesa!10.pants. (Bāriņtiesu likums) (2) Par bāriņtiesas locekli var ievēlēt personu: 1) kura ir Latvijas Republikas pilsonis vai nepilsonis; 2) kura sasniegusi 25 gadu vecumu; 3) kurai ir pirmā līmeņa (koledžas) vai otrā līmeņa augstākā akadēmiskā izglītība pedagoģijas, psiholoģijas, medicīnas vai tiesību zinātnē vai zinātnes nozarei atbilstoša otrā līmeņa profesionālā augstākā (pedagoga, psihologa, jurista, sociālā darbinieka, ārsta) izglītība; 4) kura prot valsts valodu.

Bāriņtiesu likumsBāriņtiesas loceklis var vienpersoniski pieņemt lēmumu par bērna izņemšanu no ģimenes, bet atgriezt atpakaļ vecāki var tikai caur īsto tiesu!23.pants. Vienpersoniska lēmuma pieņemšana(1) Ja bērna dzīves apstākļu pārbaudē vai citādi atklājas, ka bērns atrodas veselībai vai dzīvībai bīstamos apstākļos, kā arī tad, ja bērna turpmākā atrašanās ģimenē var apdraudēt viņa pilnvērtīgu attīstību, bāriņtiesas priekšsēdētājs, bāriņtiesas priekšsēdētāja vietnieks vai bāriņtiesas loceklis vienpersoniski pieņem lēmumu par: 1) bērna aprūpes tiesību atņemšanu vecākiem; 2) bērna izņemšanu no aizbildņa ģimenes un aizbildņa atstādināšanu no pienākumu pildīšanas; 3) bērna izņemšanu no audžuģimenes.

Bāriņtiesu darbībaBāriņtiesās pieeja lietai ir atrauta no likuma jēgas. Viss tiek tulkots ne par labu vecākiem, dokumenti tiek rakstīti «kā nepieciešams» un bieži vien pat falsificēti.Tiesā nekaunīgi un ciniski sieviete tiek izsista no līdzsvara, lai varētu nozīmēt psihiatrisko ekspertīzi.Pretestības gadījumā lietas «sakārto» augstākstāvošie ierēdņi.

.Esmu Māte! Man ir tiesības! Nē Juvenālajai Justīcijai!

Juvenālais absurdsJJ seko, vai vecāki bez ierunām ievēro bērnu tiesībasBērnu tiesības – vecāku tiesību ierobežojumsIerēdņi lemj kā audzināt bērnu (rupja iejaukšanās ģimenes iekšējās lietās)Bērniem tiek piedēvēts «pieaugušo» statuss cik var agrāk. Priekš kam?Tiek grauts ģimenes jēdziens, vecāku autoritāteBērns nepieder ģimenei – viņš ir valsts īpašumsBērnu pēc iespējas agrāk nepieciešams «seksuāli izglītot»

Starptautiskās organizācijasJuvenālo likumu pieņemšanā un iztulkošanā aktīvi «piedalās» pārstāvji no:ASV Tieslietu departamentsUNESCOUNICEF

Bērnu legālā tirdzniecībaPasūtītāju kategorijasĢimenes, kurās nevar būt bērniPabalstu un bezmaksas darbaspēja meklētājiIzvirtuļi (sodomīti u.tml.)Bērnu prostitūcijas un pornobiznesa pārstāvjiMilitāras un teroristiskas organizācijasOrgānu tirgotāji

Latvijas statistika2010. – 2011.gadā no Latvijas ģimenēm bija izņemti 4250 bērni. Vardarbība tika pierādīta tikai katrā desmitajā gadījumā.Rīgā 2010.gadā ar Rīgas bāriņtiesas lēmumu bērna aprūpes tiesības tika atņemtas 232 personām, 2012.gadā – 403 personām. 2013.gada pirmajā pusgadā no ģimenes izņemti 100 bērni.

Juvenāļu plāniAtvieglot izņemšanas procedūru bērniem, kuri iepatikāsLegalizēt viendzimuma laulībasAtvieglot procedūru, kādā LGBT pāri var adoptēt bērnusLegalizēt pedofiliju un incestuVajāt garīgi veselu sabiedrības daļu par «homofobiju», «incestofobiju» u.tml.Audzināt bērnus kā «pilnvērtīgus» LGBT locekļus.

Iedarbošanās uz bērna apziņuProjekts «Redzi. Dzirdi. Paziņo.». Cieni savu bērnu tāpat, kā tu cieni jebkuru citu pieaugušo cilvēku. Projekts «Džimba». www.dzimba.lvDrošas skolas, drošas draudzības, drošas saskarsmes ar vecākiem izpratne.Tiek finansēti no Eiropas fondu līdzekļiem. Bieži tiek attēlota varavīksne – LGBT simbols

Ar ko ir bīstama gej-sabiedrībaBļauj par savu tiesību aizskaršanu. Cīnās par tā saucamo «mīlestības parāžu» atļaušanu.Cīnās par viendzimuma laulību legalizāciju.Ievieš t.s. «dzinumu teoriju». Vikipēdija: bērna tiesības uz seksuālo orientāciju.«Homofobu» aresti.Juvenālās justīcijas ieviešana. Audzina MŪSU bērnus pēc SAVA prāta.

Norvēģijā bērniem iemācīs incestu«Norvēģijā ir sociālā tradīcija – incests, un mums jāuzdrošinās par to runāt ar bērniem no pirmās klases "Inga Marte ThurkildsenNorvēģijas ministrs bērnu un dzimumu līdztiesības jautājumos

Bērni ģimenē – būt vai nebūt?www.rod.lvwww.infoagentura.wordpress.comwww.bernutiesibas.lvwww.antijujuagency.orgwww.nezavisroditeli.ucoz.ru