by flowerhair

Slides
26 slides

Flora & Fauna.ppt

Published Sep 20, 2013 in Other
Direct Link :

Flora & Fauna.ppt... Read more

Read less


Comments

comments powered by Disqus

Presentation Slides & Transcript

Presentation Slides & Transcript

Flora & FaunaArkivens Dag 2013

Godbitar ur arkivet på temat Flora & Fauna Vänersborgsortens Djurskyddsförening Botereds Trädgårdsförening St Georgs Scoutgille Tre PilarDessutom utdrag ur Vänersborgs Flora

Vänersborgsortens Djurskyddsförening fanns under 116 år (1884-2000) och är numera nedlagd. En del av deras verksamhet var att väcka intresse för djur. Ett sätt att göra detta var att utlysa uppsatstävlingar om djur. Dessa var mycket uppskattade och höll på i många år.

Botereds trädgårds- och fastighetsförening

Inför föreningens jubileum (30 år 1973 och 50 år 1993) gjordes gedigna arbeten där föreningens och bygdens historia sammanställdes:Om Botered: ”Namnet Botered härleds från Botes eller Botvids skogsröjning, som 1567 var skattetorp och brukades av nybyggaren Helge i Botherödh. [ ] Gården har senare haft anknytning till Älvsborgs sedermera Västgöta-Dals regemente.Vi kan utgå ifrån att landsbygden här dominerades av gårdarna Lockered och Botered.” Medlemsantalet har växlat mellan 40 personer 1943 och 96 stycken 1993.

Om föreningen: ”Botereds Fruktodlarföreningen startades på initiativ av guldsmed Ivan Carlsson, att medels namninsamling undersöka intresset för bildandet av en trädgårdsförening. Listan undertecknades av 42 namn. Föreningen bildades 12 augusti 1943, och anslöt sig till Sveriges Pomologiska förening (som namnet var på den tiden). []Det inköptes sprutor, besprutningsvätskor, stegar och andra verktyg som står till medlemmarnas förfogande. En studiecirkel i trädgårdsskötsel anordnades i början av 50- talet under ledning av konsulent (Ragnar) Gustafsson. Trevliga julfester anordnades voro mycket populära, med god anslutning.”

I arkivet finns material från denna förening mellan åren 1943 och 2004. I deras verksamhet ingick att ge råd och hålla kurser om trädgårdsskötsel och fruktodling.Exempel på kurser är: Kurs i trädgårdsodling Lättskötta trädgårdar Moderna synpunkter på hemträdgården Det kryper på mina blommor Trädgårdens rosor

En annan viktig del av verksamheten var att informera om besprutning. Man hade ett helt annat förhållningssätt till detta mot idag.Exempel gifter som bla annat användes i ”den mindre frukträdgården”: Frukträdskarbolineum D.N.O.C.-preparat TABP Kopparoxikloridpreparat Bordåvätska Orthocid Chlorocide E

Andra områden de gav råd om var: Råd till Villaträdgårdsmästaren Motverka ruttna gubbar i jordgubbslandet Besprutning av fruktträd, bärbuskar och köksväxter Trädbeskärning Gödslingsråd för trädgården

Dessutom visade de film med ämnen som: Blommande Holland Färska grönsaker Det är en ros… Kalla fakta om hemfrys Friska äpplenDessutom en hel rad titlar som var och en tog upp en av de vanligaste parasiterna i trädgården och hur den kunde bekämpas, t ex Jordloppor och Hallonmasken

Vänersborgs FloraDet är svårt att undvika att nämna Vänersborgs Flora av A.J Sahlén i en presentation med temat Flora och Fauna. Denna lite enkla bok från 1891 som kom ut i en faksimilupplaga 1980.Denna bok finns inte i Föreningsarkivets förvar utan är utlånad från Kulturlagret.

”Ändamålet med utgifvandet af detta lilla botaniska arbete har hufvudsakligen varit att gagna den härstädes studerande ungdomen.”Boken i sig är oansenlig och liten och saknar helt bilder, men den ger ändå en uppfattning om det rika växtliv som fanns (finns?) i trakten kring Vänersborg under denna tid.Författaren skriver själv i förordet om syftet med boken:Och i enlighet med detta är boken mycket pedagogiskt upplagd. I inledningen går noggrant igenom de viktigaste termerna inom botaniken inklusive: art, varieteter, klass, ”slägte”, kryptogamer och fanerogamer mm. För att göra det extra tydligt så översätts varje term till engelska.

S:t Georgs Scoutgille – Tre Pilarbildades 1983 och lades ner 2004. Ett av deras projekt var ”Tugga Natur” som handlade om ätbara vilda växter. Ett enkelt herbarium med exempel på dessa ätliga växter samlades ihop.

Något att leva av?Tugga natur innehöll bland annat följande växter: Mjölkört Vitmåra Parklind Rundhagtorn Blåbär Vitmålla Vårtbjörk

Arkivens dag 2013