by irith

Slides
8 slides

משנה ערב פסחים צט (1).pptx

Published May 1, 2013 in Education
Direct Link :

משנה ערב פסחים צט (1).pptx... Read more

Read less


Comments

comments powered by Disqus

Presentation Slides & Transcript

Presentation Slides & Transcript

"ערב פסחים סמוך למנחה לא יאכל אדם עד שתחשך"
סוגיא ראשונה

עיון במשנה
קראו את המשנה וכתבו את שלוש ההלכות המופיעות בה:
___________
___________
___________

לפני שנכנס לעומק ההלכות והדיון בגמרא, נזכיר לעצמינו את ההלכות המרכזיות הקשורות בליל הסדר.


לחץ עליי
לחץ עליי

ההלכה הראשונה במשנה קשורה למצוות: ______
ההלכה השניה במשנה קשורה למצוות: ________
ההלכה השלישית במשנה קשורה למצוות: ______


הערה חשובה: המשנה עוסקת בהלכות ליל הסדר, אבל עיקר העיסוק שלנו בשמונת הדפים שנלמד לא יהיו בנושא זה אלא הלכות קידוש והבדלה.
להבנה נוספת המשך לשקופית הבאה

המשנה לא מבארת את שיעור הזמן של "סמוך" וגם לא את המושג "מנחה".
גם רש"י וגם רשב"ם מנסים להסביר את שיעור הזמן.
(רש"י.)

(רשב"ם)

כיצד רש"י מסביר? מה מוסיף הרשב"ם על רש"י?

המושג "מנחה" דורש הבהרה. לשם כך ערכו חיפוש באינטרנט של המושג. (אל תסתפקו במקור אחד, באינטרנט חייבים לפחות שני מקורות מידע כדי לוודא שהמידע אמיתי ונכון.)

בסיכום שאתם כותבים, התייחסו לנקודות הבאות:
1. מנחה גדולה ומנחה קטנה.
2. מדוע יש שני זמנים למנחה?
3. מתי זמן מנחה גדולה? ומתי מנחה קטנה?

האיסור לאכול בערב פסח סמוך למנחה, מופיע ללא סיבה במשנה.
עיינו ברש"י או ברשב"ם וכתבו את הסיבה לאיסור.
עיינו ברש"י או ברשב"ם:
מתי חל האיסור? בערב פסח או בליל הסדר?
דין זה מצביע על כך שיש חשיבות רבה ב"הסבה" בליל הסדר. מה הסיבה לכך?
מה הסיבה שהמשנה צריכה ללמד אותנו שגם עני מסב? האם זה לא ברור?

עיינו ברש"י או ברשב"ם וכתבו:
מה מסמל המספר "ארבע" בהקשר הזה?
על מי הכוונה "יפחתו" ו "לו"?
מה לדעתכם הסיבה לחשיבות מצוות "ארבע כוסות"?