by mediathailand

Slides
24 slides

2016education10.ppt

Published Sep 12, 2016 in Education
Direct Link :

2016education10.ppt... Read more

หลักการของ e-learning จะมุ่งเน้นที่กระบวนการเรียนรู้ด้วยตนเองเป็นสำคัญ ผู้เรียนมีอิสระในการเรียนรู้ ครู-ผู้สอน” (Teacher)จะต้องเปลี่ยนบทบาทมาเป็น ผู้แนะนำ” (Facilitator) ส่วนผู้เรียน(Learner)ต้องเปลี่ยนจากผู้ที่คอยรับองค์ความรู้จากการสอนมาเป็นผู้แสวงหา(Researcher)ด้วยการค้นคว้า เสาะ แสวงหาความรู้จาก ผู้รู้ แหล่งเรียนรู้ต่างๆ เพื่อพัฒนา สร้างองค์ความรู้และใช้องค์ความรู้นั้นๆ ด้วยตนเอง

Read less


Comments

comments powered by Disqus

Presentation Slides & Transcript

Presentation Slides & Transcript

แนวทางเครือข่ายสังคมออนไลน์ไปใช้ในการจัดการศึกษาออนไลน์

ห้องสมุดเป็นแหล่งเรียนรู้ที่สำคัญของชุมชนห้องสมุดเป็นโรงเรียนที่ดีที่สุดของท้องถิ่นห้องสมุดเป็นศูนย์รวมของกิจกรรมการเรียนรู้ห้องสมุดต้องเป็นแหล่งข้อมูลของท้องถิ่นด้วย

ปัจจุบันห้องสมุดต้องไม่เป็นเพียง.... สถานที่เก็บหนังสือ แต่ต้องเป็นแหล่งบริการ และจัดการเรียนรู้ในลักษณะและช่องทางอื่นๆด้วย ซึ่งประชาชนทุกเพศทุกวัยสามารถเข้าใช้บริการต่างๆ

ความสำคัญของการศึกษาหากมนุษย์ถือเป็นทรัพยากรที่มีคุณค่า การศึกษาจึงมีความสำคัญต่อการพัฒนาคุณภาพชีวิตของมนุษย์ การศึกษาเป็นส่วนเสริมสร้างสติปัญญาให้มีความรู้ความสามารถ เป็นแนวทางในการเลี้ยงชีพที่สุจริต เป็นพลเมืองที่มีคุณค่า เป็นกำลังสำคัญในการพัฒนาชุมชน ส่งผลต่อการพัฒนาประเทศในทุกๆด้าน ...........

ความสำคัญของการศึกษา

ความสำคัญของการศึกษา

แนวทางเครือข่ายสังคมออนไลน์ไปใช้ในการจัดการศึกษาออนไลน์

การนำเครือข่ายสังคมออนไลน์มาจัดการศึกษาเพื่อรองรับการท้าทายบนเวทีการแข่งขันในระบบเศรษฐกิจใหม่ ของสังคมโลกาภิวัฒน์ได้อย่างเต็มที่ ตามแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 11 (2555-2559) หนึ่งในกรอบยุทธศาสตร์การพัฒนาประเทศ ที่เด่นชัดต่อการจัดการศึกษา ก็คือ ยุทธศาสตร์การพัฒนาคุณภาพคนสู่สังคมการเรียนรู้ตลอดชีวิตอย่างยั่งยืน

การนำเครือข่ายสังคมออนไลน์มาจัดการศึกษายุทธศาสตร์การพัฒนาคนสู่สังคมแห่งการเรียนรู้ตลอดชีวิตอย่างยั่งยืน มุ่งพัฒนาคนไทยทุกกลุ่มวัยให้มีความสามารถ ด้วยการพัฒนาให้มีจิตสาธารณะหรือสำนึกรับผิดชอบต่อสังคม 5 ด้าน ทั้งการเรียนรู้ต่อเนื่องตลอดชีวิต คิดเป็น ทำเป็น การสะสมความรู้และนำมาคิดเชื่อมโยง เกิดเป็นความคิดริเริ่ม และสร้างสรรค์ การเปิดใจกว้างพร้อมรับทุกความคิดเห็นและการปลูกฝังให้จิตใจมีคุณธรรม รวมทั้งสร้างสภาพแวดล้อมของครอบครัวชุมชนและสังคมให้มั่นคง เอื้อต่อการพัฒนาคน ..

การนำเครือข่ายสังคมออนไลน์มาจัดการศึกษา การก้าวสู่สังคมแห่งภูมิปัญญาและการเรียนรู้ โดยนำ ICT มาเป็นเครื่องมือในการพัฒนาประกอบด้วย เทคโนโลยีสารสนเทศ - เพื่อการพัฒนาด้านภาครัฐ (e-Government) - เพื่อการพัฒนาด้านพาณิชย์ (e-Commerce) - เพื่อการพัฒนาด้านอุตสาหกรรม (e-Industry) - เพื่อการพัฒนาด้านการศึกษา (e-Education) - เพื่อการพัฒนาด้านสังคม (e-Society)

ความสำคัญของการศึกษาอีกกลไกหนึ่งที่สามารถขับเคลื่อน กระบวนการจัดการศึกษาได้ดีอีกรูปแบบหนึ่งก็คือ แต่ท่านทราบไหมว่า e-learning จริงๆ แล้ว คืออะไร

การศึกษาออนไลน์ คือ ระบบหรือวิธีการที่พึ่งพาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีการสื่อสาร นำมาสนับสนุนเพื่อให้เกิดช่องทางการเข้าถึงองค์ความรู้ใหม่ เกิดวิธีการจัดการศึกษาแบบใหม่ วิธีการเรียนรู้(ที่น่าสนใจ)ใหม่ แต่เดิมการศึกษาออนไลน์ รู้จักในชื่อของ e-learning (เน้นในระบบจัดการศึกษา) หรือ e-training (เน้นในการพัฒนาบุคลากร)การนำเครือข่ายสังคมออนไลน์มาจัดการศึกษา

ต่อมา... ด้วยกระแสความเจริญของเทคโนโลยีในด้านต่างๆ รวมถึงการบริโภคข่าวสาร การแสวงหา การเรียนรู้ของมนุษย์ มีความต้องการมากขึ้น มีโอกาสเข้าถึงผ่านช่องทางเทคโนโลยีที่ง่ายยิ่งขึ้น ทำให้กระบวนการศึกษาเรียนรู้ มีการหล่อหลอมรวม มีการพัฒนาเกี่ยวพันกัน e-education จึงถูกบัญญัติขึ้น เพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงเข้าสู่ยุคดิจิตอล สังคมแห่งข้อมูลข่าวสารอย่างแท้จริงการนำเครือข่ายสังคมออนไลน์มาจัดการศึกษา

การนำเครือข่ายสังคมออนไลน์มาจัดการศึกษาหลักการของ e-learning จะมุ่งเน้นที่กระบวนการเรียนรู้ด้วยตนเองเป็นสำคัญ ผู้เรียนมีอิสระในการเรียนรู้ ครู-ผู้สอน” (Teacher)จะต้องเปลี่ยนบทบาทมาเป็น ผู้แนะนำ” (Facilitator) ส่วนผู้เรียน(Learner)ต้องเปลี่ยนจากผู้ที่คอยรับองค์ความรู้จากการสอนมาเป็นผู้แสวงหา(Researcher)ด้วยการค้นคว้า เสาะ แสวงหาความรู้จาก ผู้รู้ แหล่งเรียนรู้ต่างๆ เพื่อพัฒนา สร้างองค์ความรู้และใช้องค์ความรู้นั้นๆ ด้วยตนเอง

ก้าวของการพัฒนาสู่ e-learning ยุคที่ 3e-learning นั้นได้มีการพัฒนาอยู่ตลอดเวลา ผันแปรไปตาม generation ของ web technology สอดคล้องกับคำพูดของ Nicholas Negroponte ได้กล่าวไว้ว่า “อินเทอร์เน็ตสามารถเปลี่ยนแปลง ทุกอย่างได้ และอินเทอร์เน็ตส่งผลให้การศึกษาและการฝึกอบรมเปลี่ยนแปลงตามไปด้วยเช่นกัน” การนำเครือข่ายสังคมออนไลน์มาจัดการศึกษา

NETWORK

NETWORK

การนำเครือข่ายสังคมออนไลน์มาจัดการศึกษาอ้างอิงจาก : Thailand Internet User Profile 2015 : ETDA

การนำเครือข่ายสังคมออนไลน์มาจัดการศึกษาอ้างอิงจาก : Thailand Internet User Profile 2015 : ETDA

Course DesignDeveloping LessonSchool OnlineSite Designขั้นตอนของการจัดการศึกษาออนไลน์

Course DesignDeveloping LessonSchool OnlineSite Designกระบวนการเงื่อนไขเข้าใจหลักการจัดการศึกษาออนไลน์เลือกใช้เทคโนโลยีเว็บเลือกรูปแบบ สภาพแวดล้อม(interface)กำหนดกลุ่ม ประเภทเนื้อหาออกแบบกระบวนการเรียนรู้ง่ายต่อการสร้างงานง่ายต่อการเข้าถึงรองรับ Device ต่างๆได้แสดงผลได้รวดเร็วขั้นตอนของการจัดการศึกษาออนไลน์

Course DesignDeveloping LessonSchool OnlineSite Designกระบวนการเงื่อนไขวางกรอบและกำหนดกลุ่มเนื้อหาเตรียมข้อมูลกำหนดผังงานลำดับ เรียบเรียง เนื้อหากำหนดองค์ประกอบร่วมเนื้อหาต้องเป็นปัจจุบัน และเพียงพอต่อการเรียนรู้ในระดับพื้นฐานมีส่วนแนะนำให้ศึกษาเพิ่มเติมขั้นตอนของการจัดการศึกษาออนไลน์

Course DesignDeveloping LessonSchool OnlineSite Designกระบวนการเงื่อนไขสร้างหน้าเอกสารเว็บสร้างกิจกรรมภาษา เรียบง่าย แบบภาษาพูดมีภาพ และสื่อประกอบที่ชัดเจนตรวจสอบคำผิดตรวจสอบ linksขั้นตอนของการจัดการศึกษาออนไลน์

ขั้นตอนของการจัดการศึกษาออนไลน์Course DesignDeveloping LessonSchool OnlineSite Designกระบวนการเงื่อนไขเปิดบริการการศึกษาออนไลน์ทำการประชาสัมพันธ์มีครูที่ปรึกษาประจำเนื้อหา/หลักสูตรให้คำปรึกษาเพิ่มเติมติดตามผู้เรียนประเมินผลระบบประเมินผลบทเรียน