by promovis

Slides
8 slides

Reteaua de magazine prietenoase cu mediul

Published Jan 16, 2013 in Business & Management
Direct Link :

Reteaua de magazine prietenoase cu mediul... Read more

Reteaua de magazine prietenoase cu mediul in cadrul proiectului Active Travel Network

Read less


Comments

comments powered by Disqus

Presentation Slides & Transcript

Presentation Slides & Transcript

PRIM RIA SEBE prezentare realizat de Asocia ia pentru Tranzi ia Urban 14 octombrie 2011ACTIVE TRAVEL NETWORKproiect european pentru mobilitate urban

PRIM RIA SEBE prezentare realizat de Asocia ia pentru Tranzi ia Urban 14 octombrie 2011OBIECTIVEATN ORA E S N TOASE I AGREABILE – prin limitarea utiliz rii majoritare a automobilelor personale în favoarea deplas rilor nepoluante (mers pe jos i cu bicicleta) în ora ele mici i mijlocii DECIDEN I, POPULA IE I FACTORI DE INTERES INFORMA I asupra beneficiilor “deplas rilor active” pentru s n tate, economia local i reducerea polu rii

PRIM RIA SEBE prezentare realizat de Asocia ia pentru Tranzi ia Urban 14 octombrie 2011AC IUNEA PLANIFICAT PT TOAMNA 2011 RE EAUA DE MAGAZINE FAVORABILE MERSULUI PE JOS I CU BICICLETA derulat în perioada octombrie –noiembrie 2011 asociere de unit i comerciale i de servicii din centrul mun. Sebe care promoveaz deplasarea nemotorizat i ofer avantaje pentru pietoni i bicicli ti

PRIM RIA SEBE DE CE PE JOS ORI CU BICILETA? re eaua de magazine favorabile mersului pe jos i cu bicicletatraseu u or adaptabil, care permite popasuri frecvente i cump r turi via mai s n toas , dispozi ie mai bun i disponibilitate crescut de a achizi iona bunuri i servicii bani economisi i i redirec iona i cel mai frecvent c tre cump r turi curenteprezentare realizat de Asocia ia pentru Tranzi ia Urban 14 octombrie 2011

PRIM RIA SEBE MOTIVE PENTRU IMPLICARE: re eaua de magazine favorabile mersului pe jos i cu bicicletaRECLAM prin materialele campaniei (pliante, planuri, anun uri pres audio i articole publicate online i în presa scris ) distribuite prin intermediul prim riei i a organiza iilor partenere la nivel local, na ional i interna ionalASOCIERE POZITIV A AFACERII cu UE i cu un copncept contemporan de succes ATRAGERE DE NOI CLIEN I , în special dintre tineri LABEL -marc de valoare foarte curent în str in tate începe s p trun i pe pia a româneasc – util s fie printre primii care s o aib prezentare realizat de Asocia ia pentru Tranzi ia Urban 14 octombrie 2011

PRIM RIA SEBE CU CE POT CONTRIBUI? re eaua de magazine favorabile mersului pe jos i cu bicicletaprintare i afi arepostere, pliante, ab ibilduri cu sigla campaniei oferirea de ab ibilduricu sigla campaniei i obiecte personalizate cu sigla campaniei adaptarea spa iului pentru accesul pe jos ori cu bicileta(ex: rastele pentru biciclete, suprafa mai mare rezervat pietonilor prin interzicerea parc rii în fa a în fa a magazinului)prezentare realizat de Asocia ia pentru Tranzi ia Urban 14 octombrie 2011

PRIM RIA SEBE DESPRE CAMPANIE re eaua de magazine favorabile mersului pe jos i cu bicicletaDenumire: VERDE pentru pietoni i bicicli tiLoc: mun. Sebe Când: octombrie-noiembrie 2011 Organizatori : Prim ria mun. Sebe i ATU -Asocia ia pentru Tranzi ia Urban prin proiectul Urbact Active Travel Network Mesaje principale : - deplasarea activ este facil ( und verde pentru pietoni i bicicli ti ) fiind activi oamenii sunt mai s n to i i mai ferici i – calitate superioar a vie ii ( ora verde, via activ , corp s n tos )prezentare realizat de Asocia ia pentru Tranzi ia Urban 14 octombrie 2011

PRIM RIA SEBE MAI MULTE RELA II I OFERTE DE PARTICIPARE re eaua de magazine favorabile mersului pe jos i cu bicicletaCOORDONATOR PROIECT: Simona EKART simonaekart@yahoo.com CONSULTANT ATU: Irina ROTARU ynarina@yahoo.co.uk www.atu.org.roprezentare realizat de Asocia ia pentru Tranzi ia Urban 14 octombrie 2011