by promovis

Slides
14 slides

Active Travel Network project

Published Jan 16, 2013 in Education
Direct Link :

Active Travel Network project... Read more

prezentare proiect Active Travel Network in cadrul programului Urbact II

Read less


Comments

comments powered by Disqus

Presentation Slides & Transcript

Presentation Slides & Transcript

PRIM RIA SEBE prezentare realizat de Asocia ia pentru Tranzi ia Urban 18 iunie 2011ACTIVE TRAVEL NETWORK proiect european pentru mobilitate urban sustenabil 356n ora ele mici i mijlociifebruarie 2010 226 decembrie 2012

PRIM RIA SEBE prezentare realizat de Asocia ia pentru Tranzi ia Urban iunie 2011RE EA DE ORA E CU PROBLEME SIMILAREWEIZ (Austria) 226 partener lider SKANDERBORG (Danemarca) NORDERSTEDT (Germania) SERRES (Grecia) NOVARA (Italia) RADZIONK323W (Polonia)SEBE (Rom342nia)Universitatea din Graz LUGO (Spania) RICCIONE (Italia) LJUTOMER (Slovenia)

PRIM RIA SEBE prezentare realizat de Asocia ia pentru Tranzi ia Urban iunie 2011OBIECTIVE ORA E S N TOASE I AGREABILE 226 prin limitarea utilizrii majoritare a automobilelor personale 356n favoarea deplasrilor nepoluante (mers pe jos i cu bicicleta) 356n ora ele mici i mijlocii DECIDEN I, POPULA IE I FACTORI DE INTERES INFORMA I asupra beneficiilor 223deplasrilor active224 pentru s n tate, economia local i reducerea polu rii

PRIM RIA SEBE prezentare realizat de Asocia ia pentru Tranzi ia Urban iunie 2011PROIECTUL CONTRIBUIE LA: economisirea energiei i a combustibililor al turi dereducerea noxelor i a nivelului de zgomotdin mediul urban, prin 356nlocuirea deplas rilor motorizate cu mersul pe jos ori cu bicicleta,356mbun t irea st rii generale des n tatea popula iei prin cre terea num rului celor care au zilnic activit i fizice benefice 226 ajutor pentru evitarea obezit ii, consolidarea economiei localeprin informarea utilizatorilor asupra oportunit ilor din imediata vecin tate i schimbarea treptat a obiceiurilor acestora 356n ceea ce prive te cump r turile, relaxarea i agrementul cotidian.

PRIM RIA SEBE prezentare realizat de Asocia ia pentru Tranzi ia Urban iunie 2011PROIECTUL CONTRIBUIE DE ASEMENEA LA: men inerea comerului i a serviciilor de proximitate, motivarea i consolidarea capacit ii administra iilorparticipante i a partenerilor acestora pentru sus inerea proiectelor i implementarea m surilor 356n favoarea deplas rilor nepoluante, eliminarea eventualelor conflictedintre ciclism i mers pe jos, sus inerea perceperii mersul ui pe jos ca mijloc de transport.

PRIM RIA SEBE prezentare realizat de Asocia ia pentru Tranzi ia Urban iunie 2011GRUPURI INT : DECIDEN I: politicieni, lideri de opinie PROPAGATORI AI INFORMA IILOR: jurnali ti, institu ii de sn tate, asocia ii i organiza ii nonguvernamentale etc. 223UTILIZATORI224FINALI:- proprietari / administratori de magazine, restaurante i alte facilit i, - coli i firme - publicul larg

PRIM RIA SEBE prezentare realizat de Asocia ia pentru Tranzi ia Urban iunie 2011ABORDARE: informare con tientizare exersarea unui comportament nou

PRIM RIA SEBE prezentare realizat de Asocia ia pentru Tranzi ia Urban iunie 2011DETALII:Active Travel se concentreaz cu prioritate asupra schimb rii mentalit ii i a comportamentului 356n ceea ce prive te deplas rile urbane - preg te te, motiveaz , sus ine i promoveazt m surile 223hard224 (de infrastructur ) necesare mobilit ii urbane sustenabile

PRIM RIA SEBE prezentare realizat de Asocia ia pentru Tranzi ia Urban iunie 2011GRUPUL LOCAL DE SUPORT (GLS):pentru - evalaurea fidel a situa iei i a impactului local, - cre terea impactului schimburilor efectuate i a cuno tin elor dezvoltate 356n cadrul URBACT, - sus inerea implement rii m surilor i a continuit ii efectelor proiectului dup finalizarea acestuia, 356n fiecare dintre ora ele participante a fost constituit c342te un GRUP LOCAL DE SUPORT PENTRU MOBILITATE URBAN DURABIL

PRIM RIA SEBE prezentare realizat de Asocia ia pentru Tranzi ia Urban iunie 2011ATRIBU II GLS: contribuie la identificarea nevoilor particulare ale ora ului 356n ceea ce prive te mobilitatea urban , ajut la validarea bunelor practici, a instrumentelor i mecanismelor de lucru 356n domeniu, contribuie la diseminarea cuno tin elor dezvoltate 356n cadrul proiectului i a rezultatelor acestuia, sus in mobilizarea suportului politic i institu ional pentru asigurarea eficien ei i a sustenabilit ii Planului Local de Ac iune pentru Mobilitate Urban

PRIM RIA SEBE prezentare realizat de Asocia ia pentru Tranzi ia Urban iunie 2011COMPONEN GLS Sebe :- primarul mun. Sebe , - 1-2 reprezentan i ai administra iei publice locale (consilieri, func ionari publici), - 1 reprezentant al Consiliului jude ean Alba cu activitate 356n domeniu, - reprezentan i ai conducerii din colile primare i liceele din localitate, - reprezentan i ai comercian ilor, - reprezentan i ai poli iei locale, - membri ai ONG-urilor de profil.

PRIM RIA SEBE prezentare realizat de Asocia ia pentru Tranzi ia Urban iunie 2011LA NIVEL CONCRET:cea mai recent ac iune implementat de Sebe 356n cadrul acestui proiect este: AUTOBUZUL PIETONAL 226 iunie 2011 organizat de primria mun. Sebe 356n parteneriat cu Colegiul Na ional L. Blaga

PRIM RIA SEBE prezentare realizat de Asocia ia pentru Tranzi ia Urban iunie 2011LA NIVEL CONCRET: 316N CONTINUARE - sus inerea organiz rii Cupei Muhlbach cu ocazia Zilelor Sebe ului (12-14 august 2011), - inaugurarea centru lui de mountain bike din Parcul Arini, - reluarea Autobuz ului Pietonal 356n septembrie , cu multiplicarea participan ilor.

PRIM RIA SEBE prezentare realizat de Asocia ia pentru Tranzi ia Urban iunie 2011V MUL UMIM PENTRU ATEN IESimona EKART 226 Primria mun. Sebe i echipa ATU www.atu.org.ro