by Wout Schut

Slides
11 slides

Nieuwoord verkort klein.pdf

Published Mar 25, 2014 in Other
Direct Link :

Nieuwoord verkort klein.pdf... Read more

Boerderij Nieuwoord in Houten als KrachtFabriek

Read less


Comments

comments powered by Disqus

Presentation Slides & Transcript

Presentation Slides & Transcript

1 NIEUWOORD, DYNAMISCH ONTMOETINGSOORD EN WERKPLAATS VAN DE KRACHT FABRIEK de KRACHTf a briek? De KRACHTfabriek is een broedplaats voor werkwille n- den en ontstaan vanuit een burgerinitiatief . Met grote r e- g e l m aat organiseren we al op onze tijdelijke locatie s - ev e n e me nten die zorgen voor een goede VAIB (Ve r- binding, Actie, Insp i ratie en Bedding). Verbinding is nodig als sociaal netwerk. Mensen die je ste u- nen, waa r van je kunt leren en mee kunt samenwerken. Inspiratie is nodig om nieuwe m o gelijkheden te gaan zien, je geest te ve r ruimen. Actie is nodig om nieuwe dingen te proberen , te ervaren en te leren. Bedding is nodig voor deeln e- mers om zich welkom en veilig te voelen en om o u de patronen los te du r ven laten. Veel mensen zitten thuis omdat ze geen baan of onvoldoende o p- drachten kunnen vinden. Solliciteren en acquireren zijn ge en leuke bezi g heden als ze weinig tot niets opleveren. Zo zit veel talent thuis te ve r pieteren. Wij willen d ie talent en benutten in het laten draaien van een organisatie, een g e meenschap , waarin iedereen weer tot bloei kan komen . Alleen, een eigen locatie en middelen ontbre ken nog. Met een i m- materieel en symbolisch bod op Nieuwoord verwerven wij graag d e- ze boerd e rij als onze locatie. Nieuwoord wordt een plek waar mensen van allerlei lee f tijden, met allerlei achtergronden, met of zonder werk, elkaar kunnen ontmo e- ten en inspireren. Wij, van de KRACHTfabriek, will en werken, eten, dri n ken en ontspannen combineren tot een betekenisvolle beleving voor de buurt en de werkwillenden in Houten . Deze boerd e rij biedt een geweldige mogelijkheid iets zinvols neer te zetten waa r van heel veel mensen plezier zullen he b ben.

2 H oe zien wij Nieuwoord ? De boerderij wordt in zijn oude glorie hersteld . De kap van de voo r- m a l i ge deel komt weer geheel in het zicht met zijn constructie van spanten en balken. De voormalige deel is de ruimte waar gegeten, gedronken en met laptops gewerkt word t , waar men elkaar on t moet en spreekt.

3 De hoofdentree komt in de achtergevel, met een glaspui achter de hog e deuren. De latere aanbouw kan hiermee geheel benut worden voor het sanitair. Op de plek van de huidige pantry komt een profe s- sionele - deels open - keuken met een directe verbinding naar een moe s tuin. Wer k willenden steken de handen uit de mouwen in de moestuin en keuken om e i- gen fruit en groenten te verwerken tot heerlijke taarten en eerlijke g e rechten. Mantelzorgers komen hier op verhaal, b uurtbewoners komen een kop koffie dri n ken in het eetcafé van Nieuwoord , de oudsten in de wijk lezen hier hun k ran t je en genieten van een warme maa l tijd.

4 De oorspronkelijke indeling van het voorhuis brengen we zoveel m o- gelijk terug. De vroegere op - en pronkk a mer wordt winkel, duidelijk zichtbaar en toegankelijk vanaf de straat en het fietspad. De andere kamer aan de voorzijde wordt atelier. De zolderruimte hierboven ric h- ten we in als coachingsruimte , tweede atelier en een opslag van m a- teri a len. Allochtonen ontmoeten autocht o nen als zij aan de slag gaan in een van de creatieve ateliers met all erhande (rest - ) mat e- rialen en wor k shops. Stadsgenoten vinden in de winkel originele a m- bachtelijke c a deaus die in het ee t café en de at e liers zijn vervaardigd. In de co a chingsruimte gaan we met elkaar c.v.'s en sollicitatiebri e- ven verbeteren en me e- denken hoe m o gelijke opdrachten binnen te h a len zijn.

5 De systeemplafonds maken plaats voor stucwerk, en onder de st u c - lagen van wanden komt het metselwerk weer tevoorschijn. Tussenm u- ren worden voorzien van ramen voor een grotere transparantie, vis u- eel contact en lichti n val. Het interieur ademt een sfeer uit van activ i teit, gastvrijheid en respect voor de historie . De i n richting is stoer, puur, duurzaam en van eerlijk e materia len . Alles wat we gebruiken aan meubilair en accesso i- res ontwe r- pen , maken en knappe n we zelf op en zal in de wi n- kel te koop zijn . Er komen appel - en peren bomen van oude rassen op het achter erf, een voor bijen en vlinders aantrekkelijke pluk - /siertuin tegen het voo r- huis en een moe s tuin opzij . We maken gebruik van de bijdrag e regeling van Landschap s beheer Utrecht voor de aanleg van de hoo g stamboo m gaard. Boe r derijen - stichting Utrecht adv i seert over de inrichting van de moes - en siertuin met traditionele beplanting, zoals moederkruid, hemelsleutel, vro u- we n mantel, pun t wederik, brandende l iefde, daglelie, afrikaan, goudsbloem , hortensia en viooltje. De ruimte onder de bomen g e- bruiken we als kippenren en 's zomers kan hier een terras worden i n- gericht. De voormalige hooiberg wordt met subsidie - dichtgetimmerd met gepotdekselde zwartg e teerd e planken waarmee een extra ruimte ontstaat die te gebruiken is als kantoor, extra werkplaats of vergade r- ruimte .

6 Een boerderij is pas een boerderij met kippen op het erf en een boe r derijkat, die het co m- plex muize n- vrij houdt . Onder de ri e- ten dakra n- den va n de boerderij brengen we voorzieni n gen voor zwalu w- ne s ten aan. E en boerderij in een woonwijk vraagt om een levendige rel a tie met de buurt. Nieuwoord wordt de warme huis kamer van de wijk . De voo r zieningen en activiteiten zijn voor iedereen toegankelijk. Het maakt uitwisseling van kennis en ku n de met werkwillenden , zzp - ers en buurtbewoners mogelijk , waaruit voor alle partijen zinvolle en nuttige relaties kunnen ontstaan. Het dynamische ontmoetingsoord ve r- sterkt de bedrijvigheid en sociale b e- trokke n heid in de wijk. Een voor de buurt behouden boe r- derij versterkt het dorpse karakter, het groen en de rust waar Houten om gewaardeerd wordt. Er hoeft niets maar er kan van a l les.

7 H oe realiseren wij ons plan? W ij gaan ons plan realiseren m et de inzet van het nu (maart '14) vij f- enzeventig personen tellend netwerk dat de KRACHTfabriek in een half jaar opbouwde , met vrienden , Transition Town Houten , het R e- paircafé, fans en organisaties die het pand voor de buurt willen b e- houden en gel o ven in ons concept , zonder of met zo min mogelijk kapitaal . Voor de verbouwing en aanpassingen doen wij een beroep op een aantal technische adv i seurs van de Boerderijen Stichting Utrecht (BSU) met specifieke kennis op het gebied van bouwtechniek en bouwhistorie van boerderi jen. Het (gratis) advies is onafhankelijk en de s kundig en wordt in een rapport vastgelegd. Met behulp van Landschapsbeheer Utrecht en de landschapscoördinatoren van de gemeente Houten wordt het erf streeke i gen ingericht. Met donaties en leningen op social e basis realiseren we de verbo u- wing en inrichting. Onder anderen een restaurati earchitect, interieu r- architect, interieurontwerper, bouwkundig tekenaar, fondsenwerver, (moes) tuinontwerper en evenementenorganisator zijn al bereid g e- vonden op deze b a sis hun m edewerking te verlenen. Gezamenlijk ontwerpen wij de indeling, afwe r king en inrichting van het pand en de omliggende grond. Wij benutten zoveel mogelijk bestaande m a- terialen die hergebruikt kunnen worden en wanneer dit niet kan g e- sponsorde nieuwe materi a le n.

8 Er zijn ons al veel initiatieven voorgegaan die bewijzen d at er ook in tijden van crises idealen gerealiseerd worden . Kazerne & Loods in Eindhoven is daar één van . Het toont hoe de ambities van een g e- meente zonder geld waargemaakt worden door twee ont we r pers zonder geld maar met een goed idee. Aan toezeggingen in geld, diensten en producten is binnen twee jaar een miljoen euro ve r- gaard. In mei dit jaar opent een creatief zessterren complex waar cu l- tuur, ontmoeting, eten, drinken, ontspannen en slapen s ame n gaan. " We zijn ervan overtuigd dat we anno nu op een andere manier mo e- ten nadenken over de waarde van geld. Er is een nieuwe real i- teit. Kennis, kunde en kapitaal gaan verloren als we op oude princ i- pes blijven teren. Daarom creëren we een micro - econ omie waarbi n- nen we anders van waarde n wisselen. Samen kunnen we het verschil maken. Denk aan de inbreng van uren, expertise, netwerk en kap i- taal in ruil voor aflossing, projecten, producten en diensten. We no e- men dit social return. Dat gaat verder dan crow d funding. Met mensen en organisaties die iets willen terugdoen voor de stad en de maatschappij en die straks willen komen genieten dragen we bij aan het behoud van erfgoed en het cult u reel/maatschappelijk concept . " Deze visie sluit naadloos aan op de o nze van soberder (krin g- loop)economie, grotere zelfredzaamheid en veranderende waarden (gebruik wordt belangrijker dan bezit, ook buiten dienstverbanden zinvol bezig zijn , hergebruik, ruildiensten e.d. ). Hoe gaan wij hier b ekendheid aan geven? Om beken dheid te geven aan ons plan en op te roepen om bijdr a- ge n te leveren zetten wij de plaatselijke en s ocial media groot in. Wij lanceren ons plan met een preview evenement: een door D e K oo k- F abriek gecreëerde maaltijd van biologische streekproducten aan la n ge eettafels op de deel, voor buurt bewoners , fans, prominente gasten uit het creatieve veld, politiek , journalistiek en het bedrijfsl e- ven . Wat is D e K ookF abriek? De KookFabriek is één van de initiatieven van d e KRACHTfabriek. Op een afg e sproken dag brengen de deelnemers ingrediënten mee die zij op dat moment over hebben en bereiden deze tot een gezame n- lijke maa l tijd. De KookFabriek zal op meerdere fronten actief zijn. Zo willen wij m.n. de ouderen in de wijk die niet zelf willen of kunnen koken lekkere en g e zonde voeding bieden. Deze maaltijden kunnen per bakfiets ook thuis bezorgd worden door een geïnspireerde fietsliefhebber. Z e ker de meer kwetsbaren - die veroordeeld zijn tot de maaltijden van de bekende gaarkeukens - willen we plezieren met dagelijks per soo n lijk contact en sterken met onze biologische, voedende en smaakvo l le maalti j den . Waarmee zij zo lang mogelijk zelfstandig kunnen blijven. W ie zi jn wij ? Wij zijn met drie initiatiefnemers : Yvette Verhoef , Birgitte Paffen en Marja Macville. Wij zijn al s respectievelijk vastgoedmedewerker, zel f- standig interieurontwerper en interieurarchitect/ - wijkbewoner betro k- ken bij de oprichting van de KRACHTfabriek. Yvette Verhoef Marja Macville Birgitte Paffen

9 Onze expertise is het verwerven, ontwerpen en creëren van mooie panden, die bijdragen aan het welzijn van de gebruiker. Yvette Ve r- hoef heeft een zeer uitgebreid netwerk op gebied van commercieel en maatschappelijk vastgoed en volgt m o menteel een opleiding tot kok. Zij legt gemakkelijk contacten, is ov ertuigend in haar present a- tie en goed ingevoerd in het kosten - baten verhaal. Birgitte Paffen en Marja Macville zijn al meer dan twintig jaar zelfstandige interieu r- pr o fessionals. Zij ontwerpen, verbouwen en richten woningen en kant o ren met veel passie in, meer en meer met duurzame materi a- len. Als ontwerpers weten zij door de huidige toestand heen te ki j- ken, een programma van eisen duidelijk te krijgen, te ve r talen naar een goed ontwerp en dit in samenwerking met deskundige vakli e- den te realis e ren. Zij hebb en een ruim ne t werk van fabrikanten en leveranciers om voor sponsoring op terug te vallen. Hun inbreng is creatief, praktisch en enthousiasm e rend. Als vrouwen zijn wij gewend aan het in de lucht houden van vele ba l len, in complexiteit overzicht te houden en op een pra k tische manier veel werk te verzetten. Creativiteit leidt vaak tot het bewa n- delen van ongewone wegen , waarlangs wij tot verrassende oplo s- singen komen. Vanuit onze professie en passie voor architectuur, hi s- torie, interieurs, d e sign en gastronom ie, willen wij met Nieuwoord mensen verbinden, inspireren, laten genieten en bijzondere ervari n- gen bi e den. H oe gaan we Nieuwoord exploit e ren? De KRACHTfabriek richt een stichting "B e houd van Nieuwoord" op . In het bestuur hebben o.m. zitting wij, de ini tiatiefnemers en de opric h- ters van de KRACHTfabriek , met - in het beste geval - onze burg e- meester als voorzitter. De Stichting bewaakt de ui t gangspunten waar de KRACHTfabriek voor staat en regelt het dagelijks re i- len en zeilen van Nieu w oord. Ons concept i s er een van rui l- diensten , social return . Iemand die in de moestuin aan de slag gaat levert arbeid. Hiertege n- over staat bijvoorbeeld een gr a-

10 tis lunch of koffie met gebak . Maak je in de houtwer k plaats een tafel voor het eetcafé , dan k u n je gratis een cursus van twaalf weken vo l- gen . Geef je een workshop, dan k u n je er zelf ook kosteloos éé n vo l- gen , et cetera. Inzet wordt beloond en wie alleen wat wil of kan k o- men halen ( zoals alleengaanden die hun maa l tijd komen gebruiken ) betaalt. De leden van de KRACHTfabri ek vo r men de familie voor wie het concept van ruildie n sten bedoeld is. De schil er omheen, de buurtbewoners, fans, zzp - ers en anderen zijn de betalende gebru i- kers. In de beginperiode (van ci r ca twee jaar) zullen de geldelijke opbrengsten van de activitei ten van de KRACHTfabriek op Nieu w- oord vooral g e bruikt worden om de eigenaars - en onderhoudslasten te betalen. De geldelijke opbrengsten k o men uit: c oachingsgesprekken de m oestuin, waarvan we delen ter adoptie zullen aanbieden aan bijvoorbeeld gezinnen uit een steeds grotere groep me n sen die veel waarde hechten aan de herkomst van hun voe d sel. de k ippen en fruitbomen ter ado p tie p luktuin, waaruit de buurt bloemen en/of kruiden kunnen k o pen v erkoop van koffie, thee, taart, ha pjes, lunch en diner aan lang s- komende Houtenaren a bonnementen op liefdevol bereide gezonde maaltijden aan hul p behoevenden (en willenden) v erhuur van vergaderruimte (de om te bouwen hooischuur) v erhuur als feestlocatie; veel Houtenaren herinneren zich Nie u w- oord als plek waar je fee s ten kunt geven. Dit zetten we voort, met respect voor de huisregels die de gemeente al ha n teerde v erkoop van de producten voortkomend uit de verschillende at e- liers, vervaardigd door de inspirat o ren (zoals de K - Boom. Een 2D kerst boom uit ons hout - werkplaats. Afgelopen kerst had onze bu r- gemeester al zo'n K - Boom in zijn voortuin staan. ) De hooiberg - ruimte kan als vergaderruimte per maand verhuurd worden. Geboekte vergaderarrangementen kunnen wij voorzien van een natje en droogje, voor een hogere financiële opbrengst. Zelf o n- derve r huren is toegestaan, voor maximaal 1/10 van de prijs per dag. Dit is een vorm van sponsoring door bedrijven en van vooruit financi e- ring, die het hurende bedrijf al snel winst oplevert. En ons financiële ze kerheid, meer bekendheid en toestroom. Nog een vorm van vooruit financiering is het uitgeven van strippe n- kaarten voor de atelierworkshops. De kosten van zo´n kaart gesteld op 100% , geeft een bestedingsruimte van 120 % . De kippen en fruitbomen op het erf ku nnen financieel geado p teerd worden , en een deel van de moestuin verpacht . Als ontwerpers hebben wij i deeën in overvloed voor in de ateliers te vervaardigen en in de winkel te verkopen producten. Uit het co n- tact via de KRACHTf a- briek tussen Marja Macville en Birgitte Pa f- fen is bi j voorbeeld al 2nd Hand Made on t- staan, een label waa r- onder b e staand se r- viesgoed verkocht wordt, gedecoreerd met eigen tek e ningen en teksten. (Vanaf 21 maart te zien in de pop up galerie t e genover het Stadhuis in Utrecht). Uit winst op de verkoop in het eetcafé , de winkel , van de pluk - en moestuin, op activiteiten en verhuur van de vergaderruimte bekost i- gen wij ook de inkoop en creatieve activ i teiten. Wij zijn voorstanders van een economie die onafhankelijk is van fossi e- le brandstof fen. Energie zal worden opgewekt o.a. door zonnepan e- len op de kap van de voormalige hooiberg. Wij werken toe naar zo

11 laag en efficiënt mogelijk energiegebruik, met zoveel mogelijk han d- we r k. Transition Town Houten zette al eerder met buurtgenoten een buur t- moestuin op. Deze tuin zorgt voor grotere zelfvoorziening en door de inzet van omwonenden voor meer onderling contact. Met de kennis en ervaring van TT , onze tuinontwerper en de hiervoor al genoemde Boerderijenstichting Utrecht zetten wij een ouderwet se moes - en sie r- tuin op, passend bij het beeld van een boerderij. De moestuin en boomgaard zullen de grondstoffen voor de lunchkaart en warme dagschotel s leveren. Onze inspiratoren (of zoals we hen eerder aanduidden, onze KRACH T- fabriek f a milieleden ) st eken graag zelf de handen uit de mouwen en vanuit dit burgerinit i atief dragen wij zelf zorg voor ons welzijn en dat van anderen. Daar wordt iedereen beter en w ij blij van! ! Boerderij Nieuwoord zal met de acceptatie van het bod dat wij 14 maart uitbrachten weer een levendige functie krijgen in de wijk en van gr o te betekenis zijn voor heel veel Houtenaren . Wij zullen met dit pand iets zinvols neer ze t ten ! Namens de KRACHTfabriek, Yvette Verhoef Birgitte Paffen Marja Macville 030 27 226 17