by gdc2014se

Slides
6 slides

Citylogistiktävling 20140318.pdf

Published Mar 24, 2014 in
Direct Link :

Citylogistiktävling 20140318.pdf... Read more

Read less


Comments

comments powered by Disqus

Presentation Slides & Transcript

Presentation Slides & Transcript

Citydistribution Göteborg Sara Ranäng, Projektledare

Stadens mål Trafikkontoret bedriver ett kontinuerligt arbete kring godsdistributionen i City vars huvudsakliga mål är: Attraktivare stadsmiljö Minskad miljöpåverkan Minskad trängsel Ökad trafiksäkerhet Hållbar och störningsfri godsdistribution under byggtid och i framtid Tillgänglighet för godstransporter fokus

Foto: Samrådshandling Program för detaljplaner, ny bangårds - och älvförbindelse, Del 1 - Förutsättningar, Göteborgs Stad SBK, Dnr 0350/08, 2009 - 09 - 15 Göteborg nu och i framtiden godstansporter en utmaning

s. 23.Västlänken Järnvägsutredning inklusive miljökonsekvensbeskrivning Underlagsrapport Byggskedet, Banverket BRVT2006:03:03, 2006 - 02 - 09

5 Ökad samlastning i och in till City, principiell skiss Godsmottagning för ett område Ex. Stadsleveransen Minska närvaro av distributionsfordon under butikers öppettider för att skapa trivsammare innerstad Samlastning utanför stadskärna Certifierad transportör C/O - adress initierat av mottagare till ex. leveransadresser i City/Centrala staden/Miljözon Minska trafikrörelser och vistelsetid för distributionsfordon i Centrala staden Mer samlade leveranser till butiker och kontor (tidsvinst) C/O - adress Material sammansatt av: Sara Ranäng

Tack för er uppmärksamhet!